2021

Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Takaisin

Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 7.4.2021 Vieremällä.

Vuosikertomus 2020 (pdf)
 

Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020.

Osinko
Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2020 jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2021 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 16.4.2021.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti
Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2020.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Juha Vanhainen, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén, Jukka Vidgrén ja Jarmo Vidgrén. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 48 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 45 000 euroa ja muiden jäsenten 38 000 euroa vuodessa.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jarmo Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen Mammu Kaarion.

 

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkiota yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 

 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2022 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan. 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250.000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. 

Valtuutusta käytetään yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2022 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan. 
 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallitusta päättämään hallitusta päättämään suunnatusta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 200.000 osaketta, jonka määrä vastaa noin 0,7 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana. Hallitus päättää kaikista osakeannin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan poiketa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.  

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. 

Henkilöstön voittopalkkio
Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota vuodelta 2020 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi.  

Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ponsse.com/yhtiokokous.

Vieremällä 7. huhtikuuta 2021

PONSSE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen, puh. 020 768 800 tai 050 409 8362 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.                                                

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pohjoismaisella listalla.

Dokumentit