2012

Annual General Meeting 2012

PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 17.4.2012 Vieremällä.

Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2011.

Osinko
Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2011 osinkoa 0,35 euroa osaketta kohti (osinko yhteensä 9 725 485 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville osakkeille (212 900 kpl) ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.4.2012 ja osinko maksetaan 27.4.2012.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Hortling, Mammu Kaario, Ilkka Kylävainio, Ossi Saksman, Jukka Vidgrén ja Juha Vidgrén. Hallituksen jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön internet-sivuilta https://www.ponsse.com/suomi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.php. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 43 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 38 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 32 000 euroa.

Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Hortlingin.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.

Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeidenantamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250 000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.

Henkilöstön voittopalkkio                                                      
Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota enintään 50 euroa per henkilö per työssäolokuukausi vuodelta 2011.

Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä 24.4.2012 alkaen.

Vieremällä 17.4.2012

PONSSE OYJ

Juho Nummela
toimitusjohtaja

Petri Härkönen
talousjohtaja