2016

Annual General Meeting 2016

PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 12.4.2016 Vieremällä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja 2016 (.pdf, 3.04 MB)

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2015. 

Osinko

Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2015 osinkoa 0,55 euroa osaketta kohti (osinko yhteensä 15 381 799,40 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville osakkeille (33 092 kpl) ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.4.2016 ja osinko maksetaan 21.4.2016. 

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Ossi Saksman, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén sekä hallituksen uudeksi jäseneksi Matti Kylävainio. Hallituksen jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön internet-sivuilta https://www.ponsse.com/suomi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.php. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

KTM Matti Kylävainio (42) toimii Keitele Groupin sahaliiketoiminnan johtajana. Kylävainio on työskennellyt Kylävainioiden perheyrityksessä Keitele Groupissa vuodesta 1999 alkaen toimien erilaisissa myynnin ja johdon tehtävissä vientipäällikkönä, myyntijohtajana ja viimeisimpänä sahaliiketoiminnan johtajana vuodesta 2014. Kylävainio on ollut Keitele Groupin hallituksen jäsen vuodesta 1992. Matti Kylävainio on valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta pääaineenaan kansainvälinen liiketoiminta. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 46 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 41 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 35 000 euroa.

Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen Mammu Kaarion. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.  Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2017 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan. 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250.000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2017 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan. 

Henkilöstön voittopalkkio

Yhtiökokous päätti, että, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota enintään 80 euroa per henkilö per työssäolokuukausi vuodelta 2015.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ponsse.com/yhtiokokous 20.4.2016 alkaen. 

Vieremällä 12. huhtikuuta 2016 

PONSSE OYJ Hallitus