Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Asiakkaat ja sidosryhmät

1. Rekisterin pitäjä

Ponsse Oyj 
Y-tunnus: 0934209-0 
Ponssentie 22 
74200 Vieremä 

Tel. +358 20 768 800
www.ponsse.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa

Markkinointipäällikkö Juha-Matti Raatikainen 
marketing@ponsse.com 

Ponsse Oyj
Ponssentie 22
74200 Vieremä

+358 20 768 800

3. Rekisterin nimi

Ponssen asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperiaatteet ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteeseen tai muuhun merkitykselliseen suhteeseen perustuva yhtiön oikeutettu etu, sopimuksen täyttäminen tai erillinen suostumus henkilötietojen käsittelyyn. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat seuraavat asiat: 

 • tuotteidemme ja palvelujemme toimittaminen ja kehittäminen 
 • sopimuksiin perustuvien lupaustemme ja muiden lupausten ja velvollisuuksien täyttäminen 
 • asiakassuhteidemme ja viestinnän hallinta 
 • tapahtumien järjestäminen 
 • tietojen kerääminen palautteesta, poikkeamista, tyytyväisyydestä ja muista vastaavista asiakaskokemuksen mittareista 
 • asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi 
 • sähköinen suoramarkkinointi 
 • mainonnan kohdentaminen omissa verkkopalveluissamme ja muiden osapuolten verkkopalveluissa. 

Käytämme automaattista päätöksentekoa (sekä profilointia) esimerkiksi rekisteröityjen henkilökohtaisen profiilin, verkkokäyttäytymisen, iän ja kulutustottumusten tunnistamiseen. Käytämme tällaista tietoa muun muassa markkinoinnin kohdentamiseen ja palvelujen kehittämiseen. 

5. Reksiterin sisältämä tieto

Asiakasrekisterin yhteydessä käsittelemme seuraavia asiakkaiden ja muiden rekisteröityjen, kuten harjoittelijoiden, henkilötietoja: 

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, syntymäaika, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu tunnus, salasana, tehtävänimike, äidinkieli ja tarvittaessa passin kopio 

 • rekisteröidyn yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja fyysinen osoite 

 • yhtiötä ja sen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot, kuten Y-tunnus, yhteyshenkilöiden nimet ja roolit sekä yhteystiedot 

 • asiakassuhdetta ja sopimusta koskevat tiedot, kuten aiemmat ja nykyiset sopimukset ja tilaukset, sekä muut liiketoimintatiedot, kuten asiakassuhteen pohjalta luodut käyttäjäprofiilit, kirjeenvaihto ja muu asiakkaan/rekisteröidyn kanssa käyty viestintä, evästeet ja niiden käyttöä koskevat tiedot, maksupalveluja ja tilejä koskevat tiedot sekä asiakkaan yhtiön järjestelmään vapaaehtoisesti syöttämät tiedot 

 • suoramarkkinointia koskevat kieltäytymiset ja suostumukset

 • tapahtumien osallistujia koskevat tiedot sekä mahdolliset tapahtumia koskevat tiedot, kuten ruokavaliovaatimukset ja esteettömyystarpeet. 

6. Rekisterin tietolähteet

Henkilötietojen pääasiallinen lähde on rekisteröity itse tai yhtiö tai organisaatio, jota hän edustaa puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. 

Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää Väestötietojärjestelmästä, viranomaisilta, luottoluokitusyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta. Keräystä ja päivitystä voidaan tehdä tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön määräämissä rajoissa. Tällainen tietojen päivitys voidaan tehdä joko manuaalisesti tai automaattisesti. 

7. Tietojen luovuttaminen

Rekisteröityä koskevia tietoja voidaan luovuttaa Ponssen tytäryhtiöille tai jälleenmyyjille edellä mainittuun tarkoitukseen. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille pakottavan määräyksen perusteella. 

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä puolestamme toimivia alihankkijoita, kuten asiakastyytyväisyystutkimuksia tekeviä yhtiöitä. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkoiselle palveluntarjoajalle ja säilytämme henkilötietoja palvelimessa, jota kyseinen palveluntarjoaja hallinnoi ja suojaa. 

Voimme siirtää henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle Ponssen tytäryhtiöille ja jälleenmyyjille, jos edellä mainittu henkilötietojen tarkoitus sitä edellyttää. Huolehdimme asiaankuuluvista siirtoa koskevista suojaustoimenpiteistä ja käytämme EU:n hyväksymiä vakiolausekkeita. 

8. Tietojen suojaus ja säilytys

Vain niillä työntekijöillä, joilla on oikeus käsitellä asiakastietoja osana työtään, on valtuutus käyttää asiakastietoja sisältävää järjestelmää. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmää varten. Vain niillä työntekijöillämme, joilla on oikeus käsitellä asiakastietoja osana työtään, on valtuutus käyttää henkilötietoja sisältävää järjestelmää. 

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja vain tietyillä ennakkoon nimetyillä henkilöillä on pääsy tietoihin. 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeen tietojen tarkoitusta varten. Arvioimme säännöllisesti tarpeen tietojen säilyttämiseen ottaen huomioon sovellettavan lainsäädännön. Lisäksi varmistamme kohtuullisin toimenpitein, että rekisterissä ei säilytetä rekisteröityjä koskevia henkilötietoja, jotka ovat epäyhtenäisiä, vanhentuneita tai virheellisiä niiden käsittelyn tarkoitusten kannalta. Korjaamme tai hävitämme tällaiset tiedot välittömästi. 

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkistaa henkilörekisterissä säilytetyt sinua koskevat tiedot sekä vaatia virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. 

Rekisteröitynä sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus valvontaviranomaisille henkilötietojesi käsittelystä. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on myös oikeus vastustaa sinuun kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, jos tietojen käsittelyn perusteena on välillämme oleva asiakassuhde. Sinun tulee vaatimuksessasi kuvata tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Voimme kieltäytyä vastustusta koskevan pyynnön toteutuksesta vain laissa säädetyillä perusteilla. 

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, myös profilointia, siltä osin kuin se koskee suoramarkkinointia. 

10. Viestintä

Kaikki tätä selostetta koskeva viestintä ja pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 nimetylle yhteyshenkilölle. 

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Jos muutamme tätä selostetta, teemme muutokset näkyviksi selosteessa ja päiväämme ne. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme myös ilmoittaa niistä muilla tavoilla, kuten sähköpostitse tai julkaisemalla niitä koskevan ilmoituksen verkkosivustossamme. Suosittelemme, että käyt säännöllisesti verkkosivustossamme ja tarkistat mahdolliset selosteeseen tehdyt muutokset.