Ympäristövaikutukset

Tuotteet ja palvelut osana kestävää metsätaloutta

Tuotteet ja palvelut osana kestävää metsätaloutta

Tavoitteemme
  • Kestävien ja luontoa kunnioittavien ratkaisujen innovointi
  • Ympäristöystävällisen tavaralajimenetelmän puunkorjuun edistäminen
  • PONSSE-metsäkoneen elinkaaren pidentäminen ympäristömyönteisillä huoltopalveluilla

Olemme sitoutuneet kehittämään kestävän kehityksen mukaisia innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja. Sidosryhmiemme odotusten mukaisesti ympäristönäkökohdat ovat nousseet merkittäviksi tuotekehitystä ohjaaviksi tekijöiksi. Asiakkaidemme toiminnan kestävyyteen vaikuttavat myös panostuksemme polttoainekulutuksen, päästöjen, puuston pintavaurioiden ja maaperän rikkoutumisen minimointiin sekä huoltopalveluprosessiemme jatkuvaan kehittämiseen.

Elinkaarenaikaiset päästöt

Olemme tunnistaneet Ponssen tuotteiden ja palveluiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ISO 14040 -standardin mukaisten LCA-elinkaariselvitysten (life cycle assessment) avulla. Selvityksissä olemme tutkineet koneiden valmistuksesta, kuljetuksesta, eri olosuhteissa tapahtuvasta käytöstä ja siihen liittyvistä huolloista aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Suurimmat elinkaaren aikaiset ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat päästöt, noin 95 prosenttia, syntyvät koneessa käytettävän polttoaineen kulutuksesta ja polttoaineen valmistuksesta. Suurimmat kuljetuksista aiheutuvat päästöt liittyvät konetoimituksiin Vieremän tehtaalta asiakkaille ja siirtoihin leimikoiden välillä.

Koneiden käytön aikaisen polttoaineen ja öljyjen kulutuksen pienentäminen on tuotekehityksessä jatkuvan kehitystyön kohde. Polttoainetehokkuus eli polttoaineen kulutus suhteessa korjattuun puumäärään on tärkeä kustannustekijä puunkorjuussa ja siten kehitystyötä ohjaa sekä talous- että ympäristötekijät. Tuotekehityksen ansiosta PONSSE-metsäkoneissa voidaan käyttää myös uusiutuvia polttoaineita ja hydrauliöljyjä.

Koneiden huolto

Konetta huollettaessa merkittävimpiä ympäristöä kuormittavia tekijöitä ovat koneissa käytettävät öljyt, renkaat ja varaosat. Ponssen valtuutettu huoltopalveluverkosto huolehtii jätteiden asianmukaisesta käsittelystä. Huoltopalveluissa painotamme ennakoivaa huoltoa, jolloin odottamattomilta rikkoontumisilta vältytään ja huolto voidaan toteuttaa ympäristön ja asentajien kannalta turvallisesti. Huoltosopimuksiin kuuluva säännöllinen huolto ja koneen tarkastelu varmistaa, että kone toimii suunnitellusti ja optimoidusti ilman konerikkoja. Samalla karsitaan turhaa materiaalin kulutusta ja pidennetään koneen elinkaarta. Vuonna 2022 huoltosopimusten kattavuus uuskonemyynnistämme oli 36 prosenttia.

Tavaralajimenetelmän puunkorjuu

PONSSE-metsäkoneet perustuvat tavaralajimenetelmän (cut-to-lenght, CTL) puunkorjuuseen. Koneet on kehitetty paitsi hyödyntämään hyvin arvokas puuraakaaine myös jättämään mahdollisimman vähäiset jäljet maastoon. Pohjoismainen metsien kestävään käyttöön liittyvä osaaminen ja menetelmät ovat yksi ratkaisu globaalin metsäkadon hillitsemiseksi, kun uusiutuvaa puuraaka-ainetta tarvitaan korvaamaan esimerkiksi muovia ja betonia.

Talousmetsien uudistamisen tavat ja velvoitteet, korjuuteknologia ja metsänhoitomenetelmät ovat tärkeässä roolissa, kun metsien puuvarantoja tarvitaan sekä hiilensidontaan että raaka-aineeksi metsien monimuotoisuutta unohtamatta.

Tavaralajimenetelmän koneiden kehittynyt laskentakapasiteetti mahdollistaa sen, että metsästä saadaan paras mahdollinen arvo. Tämä ei tarkoita vain taloudellista hyötyä. Kun raaka-aineen saanto ja jalostusarvo voidaan optimoida, puusta saadaan maksimaalinen määrä hiiltä pitkään sitovaa sahatavaraa.

Kaikki korjuutavat käytössä

Tavaralajimenetelmän koneita voidaan käyttää kaikissa korjuutavoissa ensiharvennuksista jatkuvan kasvatuksen hakkuisiin ja päätehakkuisiin. Kaikissa korjuutavoissa huomioidaan metsän nopea ja varma uusiutuminen, sillä vain seuraavan puusukupolven terve kasvu mahdollistaa metsien kiertokulun ja raaka-aineen uusiutumisen. Erilaisten korjuutapojen mahdollistamiseksi koneiden tulee olla tasapainoisia ja kestäviä, jotta ne voivat esimerkiksi hyödyntää harvennuksilla pitkää nosturiulottumaa.

Tavaralajimenetelmän puunkorjuussa pyritään pitämään ajourapainaumat mahdollisimman pieninä. Kahdeksanpyöräisten PONSSE-metsäkoneiden painojakauma on tasainen ja yhdistettynä oikeisiin telavalintoihin ajourapainaumiin voidaan vaikuttaa huomattavasti. Suurin merkitys ajourapainaumien syntymiseen on kuormatraktoreilla, jotka kulkevat samalla ajouralla useita kertoja. Tavaralajimenetelmässä harvesteri jättää oksat ja latvukset ajouralle suojaamaan maata kuormatraktorin kulkua varten. Myös suuri kuormatila vähentää ajourapainaumia, kun edestakaisten ajokertojen määrä on pienempi.

Lue lisää tavaralajimenetelmästä