Ympäristövaikutukset

Tuotteet ja palvelut osana kestävää metsätaloutta

Tuotteet ja palvelut osana kestävää metsätaloutta

Tavoitteemme
  • Kestävien ja luontoa kunnioittavien ratkaisujen innovointi
  • Ympäristöystävällisen tavaralajimenetelmän puunkorjuun edistäminen
  • PONSSE-metsäkoneen elinkaaren pidentäminen ympäristömyönteisillä huoltopalveluilla

Olemme tunnistaneet Ponssen tuotteiden ja palveluiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset LCA-elinkaariselvitysten avulla. Suurimmat ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat päästöt, noin 95 prosenttia, syntyvät polttoaineen kulutuksesta ja valmistuksesta.

Polttoaineen ja öljyjen kulutuksen pienentäminen on jatkuva kehityskohde. Polttoainetehokkuus eli polttoaineen kulutus suhteessa korjattuun puumäärään on puunkorjuussa tärkeä kustannustekijä ja kehitystyötä ohjaavat siten sekä talous- että ympäristötekijät. Kehitystyömme ansiosta PONSSE-metsäkoneissa voidaan käyttää myös uusiutuvia polttoaineita ja hydrauliöljyjä.

Huoltotilanteessa merkittävimpiä ympäristöä kuormittavia tekijöitä ovat koneissa käytettävät öljyt, renkaat ja varaosat. Ponssen valtuutettu huoltopalveluverkosto huolehtii jätteiden asianmukaisesta käsittelystä. Ennakoivalla huollolla pyritään välttämään odottamattomat rikkoutumiset ja toteuttamaan huolto ympäristön ja asentajien kannalta turvallisesti.

Tavaralajimenetelmän puunkorjuu

PONSSE-metsäkoneet perustuvat tavaralajimenetelmän (cut-to-lenght, CTL) puunkorjuuseen. Koneet on kehitetty paitsi hyödyntämään arvokas puuraaka-aine huolellisesti myös jättämään mahdollisimman vähäiset jäljet korjuukohteelle.

Tavaralajimenetelmän metsäkoneissa käytettävien mittalaitteiden laskentakapasiteetti mahdollistaa sen, että metsästä saadaan paras mahdollinen arvo. Tämä ei tarkoita vain taloudellista hyötyä. Kun raaka-aineen saanto ja jalostusarvo voidaan optimoida, puusta saadaan maksimaalinen määrä hiiltä pitkään sitovaa sahatavaraa.

Tavaralajimenetelmän koneita voidaan käyttää kaikissa korjuutavoissa ensiharvennuksilta ja jatkuvan kasvatuksen hakkuista uudistushakkuisiin. Kaikissa korjuutavoissa huomioidaan metsän nopea ja varma uusiutuminen, sillä vain seuraavan puusukupolven terve kasvu mahdollistaa metsien kiertokulun. Erilaisten korjuutapojen mahdollistamiseksi koneiden tulee olla rakenteeltaan tasapainoisia ja kestäviä, jotta pitkän nosturiulottuman hyödyntäminen on harvennuksilla mahdollista.

Tavaralajimenetelmän puunkorjuussa ajourapainaumat pysyvät pieninä. Kahdeksanpyöräisten PONSSE-metsäkoneiden painojakauma on tasainen ja yhdistettynä oikeisiin telavalintoihin voidaan ajourapainaumiin vaikuttaa huomattavasti. Suurin merkitys ajourapainaumien syntymiseen on kuormatraktoreilla, jotka kulkevat samalla ajouralla useita kertoja. Tavaralajimenetelmässä harvesteri jättää oksat ja latvukset ajouralle suojaamaan maata kuormatraktorin kulkua varten. Myös suuri kuormatila vähentää ajourapainaumia, kun edestakaisten ajokertojen määrä on pienempi.