Henkilöstö

Hyvinvoiva, yhdenvertainen ja osaava henkilöstö

Hyvinvoiva, yhdenvertainen ja osaava henkilöstö

Tavoitteemme
 • Tapaturmaton Ponsse
 • Hyvinvoivat ja sitoutuneet työntekijät
 • Syrjimätön, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka
 • Eettisiin toimintaperiaatteisiin nojaava työyhteisö
 • Osaava johtaminen ja esihenkilötyö
Tapaturmaton Ponsse

Haluamme tarjota turvallisen työympäristön, jossa kaikilla on tasa-arvoiset ja yhtenäiset mahdollisuudet kehittyä ja voida hyvin. Olemme vastuullinen työnantaja, jossa henkilöstöä kohdellaan yhtäläisellä arvostuksella. Erilaiset taustamme täydentävät toistemme osaamista ja asiakkaidemme syvällinen metsäosaaminen mahdollistaa myös oman oppimisemme.

Noudatamme Ponssella työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 -standardia. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on olla tapaturmaton yhtiö. Haluamme tarjota terveellisen ja turvallisen työympäristön. Turvallisuustyössämme painopisteenä on ennakointi, jolla pyrimme välttämään tapaturmat ja vaaratilanteet. Seuraamme ja johdamme turvallisuuden toteutumista konsernilaajuisesti. Työturvallisuutta mitataan Ponssella LTIF-tapaturmataajuudella (lost time injury frequency), mikä kuvaa poissaoloihin johtaneiden tapaturmien määrää suhteutettuna miljoonaan työtuntiin.

Parantaaksemme työturvallisuuttamme kohdistamme vuonna 2023 toimenpiteitä turvallisuuden jatkuvan parantamisen toimintamallin luomiseen ja ennakoivaan turvallisuustyöhön.Olemme asettaneet vuodelle 2023 kaikkia yhtiöitämme koskevat ennakoivan turvallisuustyön tavoitteet ja tulemme lisäämään henkilöstön turvallisuuskoulutuksia.

Hyvinvoivat ja sitoutuneet työntekijät

Haluamme varmistaa osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön säännöllisellä koulutuksella ja työkiertomahdollisuuksilla. Kartoitamme koulutustarpeita kehityskeskusteluissa. Tuemme myös henkilöstön omaehtoista, esimerkiksi tutkintoon tähtäävää kouluttautumista. Tulevaisuuden teknologioiden kehittymiseen varaudumme osaamistarpeita kartoittamalla.

Motivoituneella ja hyvinvoivalla henkilöstöllä on merkittävä vaikutus työn tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Seuraamme ponsselaisten työntekijäkokemusta ja hyvinvointia näillä keinoilla:

 • Kehityskeskustelut 2 x vuodessa
 • Työntekijäkokemusta kuvaava eNPS-indeksi sekä työvireyskysely 2 x vuodessa
 • Johtamistyön laatua mittaava kysely vuosittain
 • Laajat henkilöstökyselyt muutaman vuoden välein (kysely vuonna 2023)

Strategiset tavoitteet ja Ponsse-kulttuuri

Johdamme yrityskulttuuria eettisen toimintaohjeen ja One Ponsse -ohjelman avulla. One Ponsse on jokaista ponsselaista koskeva toimintamalli, jossa jatkuvasti kehittyvä kulttuurimme ja työntekijöidemme hyvinvointi tukee asiakaslähtöistä toimintaamme.

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS

Noudatamme vuonna 2021 uudistettua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme. Sen tavoitteena on, että kaikki ponsselaiset kokisivat tulevansa kohdelluksi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. 

 • Emme hyväksy työntekijöidemme tai työnhakijoiden syrjintää mihinkään henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 • Edistämme tasa-arvoista, yhdenvertaista ja monimuotoista työkulttuuria.
 • Emme hyväksy minkäänlaista ahdistelua tai kiusaamista.
 • Työntekijöillä on vapaus päättää, haluavatko he kuulua ammattiliittoon ja/tai osallistua työpaikan yhteistoimintaan.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus
 • Noudatamme vuonna 2021 uudistettua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme. Sen tavoitteena on, että kaikki ponsselaiset kokisivat tulevansa kohdelluksi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.
 • Työntekijöillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet erilaisiin tehtäviin ja uralla etenemiseen koulutuksensa ja osaamisensa mukaan.
 • Avautuvat työpaikat ovat lähtökohtaisesti kaikkien haettavissa.
 • Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista helpotetaan työaikajärjestelyillä, etätyömahdollisuuksilla ja myönteisellä suhtautumisella perhevapaiden käyttöön.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tarkastetaan yhtiön henkilöstöryhmässä vuosittain.