2014

Annual General Meeting 2014

PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vieremällä 15.4.2014.

Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013.

Osinko
Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2013 osinkoa 0,30 euroa osaketta kohti (osinko yhteensä
8 336 130 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville osakkeille (212 900 kpl) ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.4.2014 ja osinko maksetaan 29.4.2014.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Hortling, Mammu Kaario, Ilkka Kylävainio, Ossi Saksman, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén. Hallituksen jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön internet-sivuilta http://www.ponsse.com/suomi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.php. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 43 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 38 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 32 000 euroa.

Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Hortlingin.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 212 900 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,76 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.

Henkilöstön voittopalkkio
Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota enintään 60 euroa per henkilö per työssäolokuukausi vuodelta 2013.

Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä 24.4.2014 alkaen.

Vieremällä 15.4.2014

PONSSE OYJ

Juho Nummela
toimitusjohtaja

Petri Härkönen
talousjohtaja

Ponsse Plc’s Annual General Meeting was held in Vieremä, Finland today, 15 April 2014.

Financial statements

The AGM approved the parent company financial statements and the consolidated financial statements, and members of the Board of Directors and the President and CEO were discharged from liability for the 2013 financial period.

Dividend

The AGM decided to authorise a dividend per share of EUR 0.30 per share for 2012 (dividends totalling EUR 8,336,130. No dividend will be paid to shares owned by the company itself (212,900 shares). The dividend payment record date is 22 April 2014, and the dividends will be paid on 29 April 2014.

Board of Directors

The number of Board members was confirmed as seven (7). Heikki Hortling, Mammu Kaario, Ilkka Kylävainio, Ossi Saksman, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén and Jukka Vidgrén were re-elected to the Board. For more information on the Board members, please visit the Ponsse website http://www.ponsse.com/english/investors/corporate_info/board.php. The Board's period of office will last until the next AGM.

The AGM confirmed the annual remuneration payable to the Chairman of the Board as EUR 43,000, the remuneration payable to the Vice Chairman as EUR 38,000 and the remuneration payable to other members as EUR 32,000.

At a Board meeting held after the AGM, Juha Vidgrén was elected Chairman of the Board and Heikki Hortling was elected Vice Chairman.

Auditor

PricewaterhouseCoopers Oy were appointed as the company's auditors, with Sami Posti, Authorised Public Accountant, as the principal auditor.

Authorisation of the Board of Directors to decide on share issues by assigning the Company's own shares

The AGM authorised the Board of Directors to decide on the issue of the assignment of treasury shares held by the company against payment or free of charge so that a maximum of 212,900 shares will be issued on the basis of the authorisation. The maximum amount corresponds to approximately 0.76 per cent of the company’s total shares and votes.

The authorisation includes the right of the Board to decide upon all other terms and conditions of the share issue. Thus, the authorisation includes a right to organise a directed issue in deviation of the shareholders' subscription rights under the provisions prescribed by law.

The authorisation is proposed for use in supporting the Company’s growth strategy in the Company's potential corporate acquisitions or other arrangements. In addition, the shares can be issued to the Company’s current shareholders, sold through public trading or used in personnel incentive systems.

The authorisation is valid until the next AGM; however, no later than 30 June 2015. The previous authorisations are cancelled.

Profit bonus to personnel

The Annual General Meeting decided that personnel employed by the Group be paid a profit bonus of no more than EUR 60 per person per month at work for 2013.

Minutes of the meeting

The minutes of the AGM will be available for inspection by shareholders at the Ponsse Plc Customer Service Centre at Ponssentie 22, Vieremä, Finland, as of 24 April 2014.

Vieremä, 15 April 2014

PONSSE PLC

Juho Nummela
President and CEO

Petri Härkönen
CFO