2022

Yhtiökokous 2022

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Ponsse Oyj:n vuosikertomus 2021 (sis. tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja vastuullisuusraportti)
Ponsse Oyj:n palkitsemisraportti 2021
Yhtiökokouksen pöytäkirja

Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
 

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 7.4.2022 Vieremällä. Yhtiökokouksessa valittu hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen.

Tilinpäätös 2022
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021.

Osinko
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 20.4.2022. Lisäksi yhtiökokous päätti, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,25 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana. Osakkeenomistajat eivät vaatineet jaettavaksi vähemmistöosinkoa.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti
Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021.

Henkilöstön voittopalkkio
Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2021 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti
Yhtiökokous hyväksyi Ponssen toimielinten palkitsemisraportin 2021.

Hallitus
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 48 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 45 000 euroa ja muiden jäsenten 38 000 euroa vuodessa. Hallituksen kokouksista aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Juha Vanhainen, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén, Jukka Vidgrén sekä Jarmo Vidgrén sekä uutena jäsenenä Ilpo Marjamaa. Hallitukseen valittujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus#/


Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jarmo Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen Mammu Kaarion.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkiota yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yhtiön kasvustrategiaa tukevien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen.


Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio­oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 250.000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tehtävien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2021 hallitukselle antamat valtuutukset yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta.

 

Yhtiökokousasiakirjat
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa, osoite Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön internetsivuilla https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/ viimeistään 21.4.2022.

 

Vieremällä 7. huhtikuuta 2022

PONSSE OYJ
Hallitus