2023

Ponssen varsinainen yhtiökokous 2023

Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 12.4.2023 Vieremällä. Yhtiökokouksessa valittu hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen.


Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022 jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 14.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 21.4.2023.

Henkilöstön voittopalkkio

Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2022 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi. Hallitus valtuutettiin päättämään voittopalkkioiden maksamiseen liittyvistä muista seikoista.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2022. Päätös oli neuvoa-antava.

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jarmo Vidgren, Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen ja Jukka Vidgren sekä uutena jäsenenä Terhi Koipijärvi. Kaikkien valittujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 48 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 45 000 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 38 000 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan valita Jarmo Vidgrenin hallituksen puheenjohtajaksi ja Mammu Kaarion hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastaja

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jolle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. KPMG Oy Ab:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ari Eskelinen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutus sisältää oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia valtuutuksen nojalla myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 250 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä muuttamalla kohtaa nro 9 ja lisäämällä uuden kohdan nro 11 siten, että se mahdollistaa yhtiökokouksen pitämisen myös muualla kuin yhtiön kotipaikassa ja yhtiökokouksen pitämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa, niin sanottuna etäkokouksena, hallituksen niin päättäessä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 26.4.2023 alkaen Ponsse Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.ponsse.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari, asianajaja Jari Kääriäinen.

Vieremällä 11. huhtikuuta 2023


PONSSE OYJ
Hallitus

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja