Hallinnointi

Corporate Info

Ponsse Oyj:n (jäljempänä myös Yhtiö) hallinnointi perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, Ponssen yhtiöjärjestykseen sekä Yhtiön toimielinten määrittelemiin politiikkoihin. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia Corporate Governance 2020 (”Hallinnointikoodi”) noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti. Yhtiö noudattaa niin ikään Finanssivalvonnan antamia määräyksiä ja ohjeita. Yhtiön toiminnan eettisistä arvoista kerrotaan tarkemmin Yhtiön eettisessä ohjeistuksessa (Code of Conduct), joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla.


Ponsse Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023
Ponsse Oyj:n palkitsemisraportti 2023