2020

Yhtiökokous 2021 kutsu

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislomake

Valtakirja (docx)

Selaimina tuetaan: Chrome 30 tai uudempi IE 8 tai uudempi Firefox 27 tai uudempi.

Ilmoittautujan tietosuoja

Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta kerätään Ponsse Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja kuten henkilötunnus ja arvo-osuustilinumero. Tietoja käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Annettuja tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy.
Tietosuojaseloste (pdf)


Vuosikertomus 2020 (pdf)

Kutsu Ponssen yhtiökokoukseen 2021


Ponsse Oyj:n (”Ponsse”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään koronaviruspandemian vuoksi väliaikaisen lain nojalla keskiviikkona 7.4.2021 klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä. Kokoukseen ilmoittautuneiden asiamiesten vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkavat klo 9.45.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain nojalla. COVID 19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien läsnäoloa kokouspaikalla.

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia tai kysymyksiä. Yhtiö suosittelee vahvasti, että osakkeenomistajat käyttävät Yhtiön tarjoamaa maksutonta valtakirjapalvelua. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta “Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

Yhtiö tarjoaa lisäksi kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata varsinaista yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä. Videolähetyksen välityksellä kokousta seuraavien osakkeenomistajien ei katsota olevan läsnä yhtiökokouksessa, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana.

Yhtiökokouksen jälkeen järjestetään videolähetyksen välityksellä erillinen kyselytilaisuus, jossa osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiön toimitusjohtajalle. Osakkeenomistajia pyydetään kuitenkin huomioimaan, että tilaisuus ei ole osa yhtiökokousta eivätkä siinä esitettävät kysymykset ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä vaan nämä kysymykset tulee esittää ennakkoon. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

Kokoushenkilökunnan lisäksi yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat läsnä kokouksessa.

 

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Puheenjohtajan valitseminen

3. Sihteerin kutsuminen

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

7. Esityslistan hyväksyminen

8. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

11. Osingonmaksu

Ponssen hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2021 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 16.4.2021.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

13. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2020 on esitelty tämän yhtiökokouskutsun liitteessä 1 ja se on julkaistu pörssitiedotteella 5.3.2021.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Ponssen toimielinten palkitsemisraportin 2020 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiön palkitsemisraportin hyväksymistä.

14. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan.

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 48.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45.000 euroa ja jäsenelle 38.000 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkiota yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemän (7) henkilöä.

16. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Juha Vanhainen, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén, Jukka Vidgrén sekä Jarmo Vidgrén.

17. Tilintarkastajan valitseminen tilivuodelle

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab tilikaudelle 2021. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Ari Eskelinen tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

18. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2022 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.

19. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250.000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2022 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.

20. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallitusta päättämään suunnatusta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 200.000 osaketta, jonka määrä vastaa noin 0,7 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana. Hallitus päättää kaikista osakeannin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan poiketa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

21. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota vuodelta 2020 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

22. Muut asiat

23. Kokouksen päättäminen

 

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen sekä palkitsemisraportti ovat osakkeenomistajien nähtävinä kolmen viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, osoite Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ponsse.com/yhtiokokous.

Ponsse Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.ponsse.com/fi/vuosikertomukset#/ 17.3.2021. Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ponsse.com/fi/sijoittajat/hallinnointi.

Hallituksen ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemisraportti ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainitulla internetsivuilla viimeistään 21.4.2021.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan alla olevien ohjeiden mukaisesti vain asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi osallistua kokoukseen paikan päällä.

a) Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2021 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ponsse Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 17.3.2021 klo 12.00 kun jäljempänä kohdassa e) esitetty määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 29.3.2021 klo 16:00. Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous, kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä tai puhelimitse numeroon 040 741 4395. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus ja mahdollisen avustajan nimi. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

b) Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä.

Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia käyttämään äänioikeuttaan antamalla valtakirjan yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua hyödyntäen, alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Äänioikeutensa käyttämiseksi osakkeenomistajia kehotetaan käyttämään mahdollisuutta valtuuttaa Asianajaja Jaana Tervakoski Asianajotoimisto Kääriäinen Oy:stä tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään äänivaltaa yhtiökokouksessa hänen puolestaan. Yhtiön nimeämän asiamiehen esittely ja yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous. Edellä kuvattu valtuuttaminen on osakkeenomistajalle maksutonta. Osakkeenomistajan on valtakirjan antamisen lisäksi myös ilmoittauduttava yhtiökokoukseen tämän kutsun mukaisesti.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitettava osakkeet, joiden perustella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjamalli ja äänestysohjeet julkaistaan viimeistään 17.3.2021 klo 12:00 osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Valtakirjat ja äänestysohjeet pyydetään lähettämään täytettyinä joko sähköpostitse osoitteeseen tanja.kyllonen@ponsse.com tai postitse osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä ennen ilmoittautumisajan päättymistä viimeistään 29.3.2021 klo 16 mennessä.

c) Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä on oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 31.3.2021 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtii äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

d) Ohjeet vastaehdotusten tekemiseen päätösehdotuksiin ja ennakkokysymysten lähettämiselle

Osakkeenomistajilla, joilla on väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Ponsselle sähköpostitse osoitteeseen tanja.kyllonen@ponsse.com tai postitse osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä viimeistään 16.3.2021 kello 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon.

Ponsse julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Ponssen internetsivuilla www.ponsse.com/yhtiokokous viimeistään 17.3.2021 klo 12.00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista Ponssen internetsivuilla www.ponsse.com/yhtiokokous olevan linkin kautta 22.3.2021 mennessä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.3.2021. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

e) Yhtiökokouksen erikoisjärjestelyt

Toivomme, että osakkeenomistajat ymmärtävät yllä kuvatut koronapandemian aiheuttamat muutokset yhtiökokousjärjestelyihin ja suosivat yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua sekä seuraavat yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä. Yhtiökokous voidaan järjestää vain, mikäli Suomen viranomaisten koronaviruspandemiaan liittyviä ohjeita ja rajoituksia pystytään noudattamaan.

Ponsse noudattaa seuraavia erityisjärjestelyjä yhtiökokouspaikalla osakkeenomistajien asiamiesten ja yhtiön edustajien terveyden suojelemiseksi:

  • Yhtiökokouksen kesto pidetään lyhyenä kattaen yhtiökokouskutsussa mainittujen asiakohtien käsittelyn ja lyhyen toimitusjohtajan katsauksen.
  • Yhtiön hallituksen jäsenistä on läsnä vain hallituksen puheenjohtaja.
  • Yhtiökokouksessa ei ole tarjoiluja tai ohjelmaa.
  • Kokouksessa läsnä olevien henkilöiden liikkuminen rajoitetaan kokoustilaan.
  • Kokouksessa noudatetaan viranomaisten suosittelemia ohjeistuksia.

Poikkeustilanteen takia Ponsse pyytää osakkeenomistajia seuraamaan ja tutustumaan etukäteen yhtiön internetsivuilla (www.ponsse.com/yhtiokokous) olevaan yhtiökokousta koskevaan ohjeistukseen, jota tullaan päivittämään tarvittaessa.

f) Ohjeet suoran videolähetyksen seuraamiseen

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta suoran videolähetyksen välityksellä internetin kautta. Linkki lähetetään yhtiökokoukseen ilmoittautuneille sähköpostitse kokousta edeltävänä päivänä, mikäli osakkeenomistaja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut sähköpostiosoitteensa.

Pyydämme osakkeenomistajia huomioimaan, että videolähetyksen kautta kokousta seuraavia osakkeenomistajia ei kirjata kokoukseen läsnä oleviksi ja videolähetys ei mahdollista äänestämistä yhtiökokouksessa.

g) Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 28.000.000 osaketta, jotka tuottavat 28.000.000 ääntä.

Vieremällä 11. maaliskuuta 2021

PONSSE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen, puh. 020 768 800 tai 050 409 8362

 

LIITE 1: Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2020