2018

Annual General Meeting 2018

PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vieremällä 9.4.2018.

Ponsse Oyj_Yhtiökokouksen pöytäkirja 2018 (.pdf, 3.54 MB)

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017. 

Osinko

Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2017 osinkoa 0,75 euroa osaketta kohti (osinko yhteensä 20 975 181,00 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville osakkeille (33 029 kpl) ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2018 ja osinko maksetaan 18.4.2018. 

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén sekä hallituksen uudeksi jäseneksi Juha Vanhainen. Hallituksen jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön internet-sivuilta https://www.ponsse.com/suomi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.php. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

DI Juha Vanhainen (57) on toiminut Apetit Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2015 alkaen. Ennen siirtymistään Apetitin palvelukseen Vanhainen toimi Stora Enso Oyj:n maajohtajana sekä johtokunnan jäsenenä vastaten useista eri kansainvälisistä tehtävistä vuosina 2007-2015. Tätä ennen hän toimi Stora Ensossa eri johtaja- ja asiantuntijatehtävissä vuodesta 1990 alkaen. Vanhainen on toiminut aiemmin mm. Metsäteollisuus Ry:n hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana vuosina 2008-2013. Juha Vanhainen on valmistunut Oulun yliopistosta diplomi-insinööriksi pääaineenaan prosessitekniikka. 

Pitkäaikainen Ponsse Oyj:n hallituksen jäsen Ossi Saksman jäi pois Ponssen hallituksesta. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 48 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 38 000 euroa.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen Mammu Kaarion. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2019 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan. 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250.000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2019 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan. 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallitusta päättämään suunnatusta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 200 000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 0,7 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana. Hallitus päättää kaikista osakeannin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan poiketa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka. 

Henkilöstön voittopalkkio

Yhtiökokous päätti, että, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota enintään 90 euroa per henkilö per työssäolokuukausi vuodelta 2017. 

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ponsse.com/yhtiokokous 16.4.2018 alkaen.