Toimiala

Toimiala

Korkea tuottavuus ja ympäristöystävällisyys tavaralajimenetelmän etuina

Nykyisin tavaralajimenetelmän metsäkoneet kasvattavat osuuttaan koneellisesta puunkorjuusta nopeimmin Pohjoismaiden ulkopuolella. Menetelmän etuina ovat työn korkea tuottavuus sekä ympäristöystävällisyys muihin koneellisen korjuun menetelmiin verrattuna.

Puunkorjuu tavaralajimenetelmän koneilla tarjoaa mahdollisuuden rationaaliseen puunhankintaan myös pienikokoisista leimikoista ja harvennushakkuista. Puuaines voidaan hyödyntää tarkasti, kun myös pieniläpimittainen puuaines saadaan kerättyä talteen taloudellisesti. Koneiden yksikkökohtainen tuottavuus on korkea.Tavaralajimenetelmään siirtyminen merkitsee hakkuutyön monipuolistumista ja lisää  vaatimuksia koneen käyttäjille. Varsinaisen hakkuutyön ja koneen päivittäisen huollon lisäksi kuljettajien ammattitaitovaatimuksiin kuuluvat metsätalouden perusteet, erityisesti leimikkosuunnittelu luontoarvot huomioivien metsänkäyttöohjeiden mukaan.

Asiakaslähtöisessä puutavaralajimenetelmän puunhankinnassa puu katkotaan jo metsässä puuraaka-aineen loppukäyttäjän tarpeiden mukaisesti. Harvesterin tietojärjestelmien ja mittalaitteiden avulla kuljettaja voi katkoa rungot täsmälleen oikeisiin mittoihin, jolloin hakkuutyön jalostusaste kasvaa merkittävästi. Kun automatiikka ohjaa rungon katkontaa, jää kuljettajalle enemmän aikaa myös laadun tarkkailuun.Tavaralajimenetelmässä puunkäsittelykerrat jäävät kokorunkomenetelmää vähäisemmiksi, ja eri puutavaralajit voidaan kuljettaa suoraan kyseisiä puulaatuja käyttävän metsäteollisuuden tuotantolaitoksille.

Cut-to-length Read more