Hiilineutraalius

Kohti toiminnan hiilineutraaliutta

Tavoitteemme
  • Ympäristövaikutustemme tunteminen ja systemaattinen toiminta niiden pienentämiseksi
  • Hiilineutraali toiminta ja ratkaisut

Kartoitimme vuoden 2022 aikana päästövähennysmahdollisuuksia ja -toimia, joiden pohjalta laadimme hiilineutraaliustiekartan. Päästövähennystavoitteemme koskevat Scope 1 ja 2 -päästöjä (oma toiminta ja ostettu energia).

Suurin osa hiilijalanjäljestämme syntyy ajoneuvojen käytöstä (2021: 58 %), minkä jälkeen merkittävimpiä päästölähteitä ovat ostettu lämpö (2021: 15 %) sekä työkoneissa ja valmistamiemme metsäkoneiden koeajossa kuluva polttoaine (2021: 13 %). Maantieteellisesti suurimmat päästöt olivat vuonna 2021 peräisin Suomen (33 %), Venäjän (20 %) ja Yhdysvaltojen (18 %) toiminnoistamme. Konsernin teknologiayhtiö Epec Oy:n hiilipäästöt olivat vain 1,23 t CO2-eq.

Tulemme myös määrittelemään toiminnassamme oleelliset Scope3-luokan päästöt, joita syntyy esimerkiksi tuotteidemme loppukäytöstä ja komponenttien hankinnasta. Tavoitteemme on sisällyttää Scope 3 -päästöt laskentaamme vuoden 2024 alussa. Kartoitimme vuonna 2022 yhtiölle merkittävimmät Scope 3 -päästökategoriat ja tulemme vuonna 2023 määrittelemään laskennalle tiedonkeruu- ja raportointipolitiikan.

Hankinta ja logistiikka

Hankinnan tärkeimpiä tavoitteita on varastojen tehokas kierto ja materiaalien optimaalinen saatavuus. Tämä auttaa pitämään varastotasomme ja tila- ja resurssitarpeemme kohtuullisina sekä välttämään materiaalihukkaa.

Ponssen hankinnan ja logistiikan suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät PONSSE-metsäkoneissa käytettävän teräksen valmistukseen ja komponenttien kuljetukseen. Teräksen ja valujen osuus metsäkoneen painosta on merkittävä, 82 prosenttia. Laskemme ja mitoitamme koneiden rakenteet siten, että teräksen ja valujen käyttö suhteessa kuormitukseen on optimaalinen. Metsäkoneen kierrätysaste on 97 prosenttia.

Hallitsemme hankinnan ympäristövaikutuksia keskittämällä hankintaa Eurooppaan ja erityisesti Suomeen. Ponssen tavarantoimittajasta ja alihankkijoista Suomessa sijaitsee 74 prosenttia (2021: 73) ja muissa EU-maissa 23 prosenttia (2021: 22). Ponssella ei ole oleellista suoraa hankintaa niin sanotuista matalan kustannustason maista. PONSSE-metsäkoneiden teknologisesti haastavimmat ja kalleimmat komponentit tulevat Suomen lisäksi Saksasta ja Ruotsista.

Alihankintaostoistamme (EUR) 47% ja kaikista hankinnoistamme 21% tehdään 25 kilometrin säteellä tuotannostamme eli Vieremän tehtaasta.

Kuljetusten ympäristövaikutukset

Alihankintaostoistamme (EUR) 47 prosenttia ja kaikista hankinnoistamme (alihankinta ja komponenttiostot) 21 prosenttia tehdään 25 kilometrin säteellä tuotannostamme. Alihankkijamme sijaitset pääosin Vieremän tehtaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa kumppanuusyrityskylässä. Läheinen sijainti vähentää merkittävästi kuljetuksista syntyviä päästöjä ja mahdollistaa yhteiskuljetukset tuotantomme ja alihankintayritystemme välillä.

Pyrimme hallitsemaan kuljetusten ympäristövaikutuksia tehostamalla kuljetuksia ja kehittämällä pakkausratkaisuja. 90 prosenttia kuljetuskumppaneistamme raportoi meille hiilijalanjälkensä, jolla valmistaudumme päästöseurantamme laajentamiseen Scope 3 -päästöihin.

Pakkausten kierrätys

Kierrätämme suurimpien, kotimaisten tavarantoimittajiemme kanssa pakkauksia toimittajan ja Ponssen välillä. Pakkaussuunnittelu, kiertopakkaukset ja PONSSE-komponenteille suunnitellut kuljetustelineet ovat vähentäneet paitsi pakkausmateriaalien käyttöä myös osien rikkoutumista. Ne ovat myös parantaneet kuljetusten täyttöastetta. Paluulogistiikan tehostamiseksi suurikokoisten tuotteiden kiertopakkaukset ovat kokoontaitettavia.

Käytämme toimituksissamme pääosin standardikokoisia, uudelleenkäytettäviä kuormalavoja ja ohjaamme kertakäyttöiset kuormalavat haketukseen ja edelleen kaukolämmön tuotantoon Vieremällä. Muilta osin huolehdimme tuottajavastuuvelvoitteestamme kierrättämällä toiminnassamme syntyvät pakkaukset tuottajayhteisölle, joka ohjaa materiaalit kierrätykseen tai hyödynnettäväksi energiana.

Tuotanto

Tuotannon osuus Ponssen hiilijalanjäljestä on kolmannes. Tuotannossa ympäristövaikutuksia aiheuttavat energian ja raaka-aineiden kulutus, kemikaalien käyttö ja pintakäsittelyn liuotinainepäästöt. Käytämme tuotannossamme alkuperätakuin varmennettua, vesivoimalla tuotettua sähköä.

Tuotantoprosesseissamme käytetään vettä ainoastaan kappaleiden pesuun ennen pintakäsittelyä ja koneiden koeajon jälkeiseen pesuun, millä estetään myös vieraslajien leviäminen koneen mukana. Pintakäsittelyssä minimoimme vedenkulutusta käyttämällä samaa pesuvettä useita kertoja. 

Vuoden 2022 aikana kokonaisvedenkulutuksemme oli 29 680 m³, mikä oli 7 % pienempi edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2022 tuotannon vedenkulutus nousi edellisvuoteen verrattuna kuusi prosenttia ollen 15 906 m³ (2021: 14 946 m³).

Hiilineutraali tehdas vuonna 2025

Hiilineutraalilla tehtaalla tarkoitamme tuotantotoimintaamme. Emme laske tuotantotoimintaamme koeajoa ja omien ajoneuvojen käyttöä. Metsäkonevalmistuksen lisäksi Ponssella on tuotantotoimintaa Seinäjoella Epec Oy:ssä, jossa valmistetaan liikkuvien työkoneiden elektroniikkaa ja ohjausjärjestelmiä. Vuonna 2022 Ponsse-konsernin tehtaiden hiilijalanjälki oli 259 t CO2-eq. laskien 4 % edellisvuodesta. Olemme pienentäneet tehtaidemme hiilijalanjälkeä 90 % vuodesta 2019 ostamalla takuuvarmennettua uusiutuvaa sähköä, käyttämällä pääosin uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua kaukolämpöä ja vaihtamalla uusiutuvan dieselin käyttöön.

Tuotantolinjalta valmistuviin metsäkoneisiin tankataan kevyttä polttoöljyä tai dieseliä asiakkaan ja toimitusmaan tarpeiden mukaisesti. Vuodesta 2020 tuotannossamme on käytetty vain uusiutuvista raaka-aineista valmistettua dieseliä. Tuotannon jälkeinen koneiden testaus aiheuttaa päästöjä koneiden siirtokuljetuksessa ja koeajossa käytettävien polttoaineiden ja öljyjen käytön kautta.

Hiilineutraalius Pohjoismaissa 2035

Tuotantotoiminnan lisäksi tavoite kattaa huoltopalvelutoiminnot Pohjoismaissa. Ponssella on Suomen lisäksi toimintaa Ruotsin ja Norjan tytäryhtiöissä. Vuonna 2022 Pohjoismaiden hiilijalanjälkemme pienentyi 7 % ollen 1931 t CO2-eq. Vuoden 2019 tasoon verrattuna olemme pienentäneet hiilijalanjälkeämme Pohjoismaissa 62 % siirtymällä uusiutuvien ja käytön aikana hiilineutraaleilla (Scope 2) energianlähteillä tuotetun energian käyttöön.