Palkitseminen

Palkitseminen

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut Yhtiön hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Ponssen yhtiökokous on hyväksynyt neuvoa-antavalla päätöksellä vuonna 2020 Yhtiön palkitsemispolitiikan, jossa määriteltyjen palkitsemisen elementtien on tarkoitus yhdenmukaistaa osakkeenomistajien sekä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä henkilöstön tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Palkitsemispolitiikasta ei ole poikettu tilikauden 2020 aikana eikä tilikaudella ole ollut tilanteita, joissa olisi ollut tarvetta palkkioiden takaisinperintään. 

Palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista suoriutumista ja kestävää omistaja-arvon luomista palkkaamalla, sitouttamalla ja motivoimalla ylintä johtoa sekä henkilöstöä toteuttamaan Ponssen strategiaa.

 

Palkitsemispolitiikka perustuu seuraaviin keskeisiin periaatteisiin:

  • Palkitseminen on kokonaisuutena tutkitusti kilpailukykyistä
  • Palkitseminen houkuttelee ja sitouttaa yhtiöön
  • Palkitseminen on oikeudenmukaista, tasapuolista ja helposti ymmärrettävää


Palkitsemisraportti 2020

Palkitsemisen kehitys ja taloudellinen kehitys viiden viime vuoden aikana

(1 000 EUR)

2020

2019

2018

2017

2016

Hallitus, kokouspalkkio

264

245

241

227

236

Toimitusjohtaja, veronalainen ansio

802

702

966

494

522

           

Henkilöstön keskimääräinen veronalainen ansio

         

Emoyhtiö

46

51

50

51

48

Tytäryhtiöt

31

33

32

34

32

Taloudellinen kehitys:          

Liiketulos, miljoonaa euroa

636,6 667,4 612,4 576,6 517,4

Liiketulos, % liikevaihdosta

9,0

10,1

10,1

11,7

10,7