Tiedonantopolitiikka

Ponsse Oyj:n tiedonantopolitiikka

1. Viestinnän tavoitteet

Tiedonantopolitiikan tavoitteena on määritellä keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaan Ponsse Oyj ("Ponsse”) toimii kommunikoidessaan median, pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmiensä kanssa. Ponssen viestintä perustuu tosiasioihin ja se on tasapuolista, rehellistä, järjestelmällistä ja ajantasaista. Tiedottamisen tavoitteena on turvata kaikille markkinaosapuolille riittävä ja oikea tieto yhtiöstä sekä varmistaa, että julkistettavat tiedot annetaan samanaikaisesti, tasapuolisesti, johdonmukaisesti, ilman aiheetonta viivytystä ja yhdenmukaisena. Lisäksi viestinnän tavoitteena on tukea konsernin liiketoimintaa ja strategiaa viestinnän keinoin ja kasvattaa konsernin tunnettuutta ja kilpailuetua eri sidosryhmien keskuudessa.

Ponssen osake on listattu Nasdaq Helsingissä (”Pörssi”). Ponsse noudattaa viestinnässään voimassa olevia säädöksiä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta, arvopaperimarkkinalakia, Pörssin sääntöjä ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan 24.8.2016, ja se on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi. Tiedonantopolitiikka tarkastetaan määräajoin ja sitä muutetaan tarvittaessa.


2. Tiedonantoperiaatteet

Ponsse julkistaa voimassa olevan sääntelyn ja Pörssin sääntöjen mukaisesti tiedotettavat asiat pörssitiedotteella.

Tiedot yhtiön taloudellisesta tilanteesta, tulevaisuuden näkymistä, kannattavuuden kehityksestä, investoinneista, henkilöstöstä, riskeistä ja osakkeesta annetaan ensisijaisesti osavuosikatsauksissa, puolivuotiskatsauksessa, tilinpäätöstiedotteessa, tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen sekä vuosikertomuksen lisäksi yhtiö julkistaa pörssitiedotteella myös toimintansa tulosta ja taloudellista asemaa koskevat osavuosikatsaukset. Tiedotteet yhtiön taloudellisesta tilanteesta julkistetaan ennalta julkistetun aikataulun mukaisesti.

Tapahtumakalenteri tulevan tilikauden taloudellisten tiedotteiden julkaisupäivistä sekä varsinaisen yhtiökokouksen päivästä julkistetaan pörssitiedotteena heti kun julkistamisajankohdista on päätetty ja viimeistään ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Ponsse julkistaa lisäksi tasapuolisesti, johdonmukaisesti ja mahdollisimman pian pörssitiedotteella sisäpiirintietoa, joka koskee suoraan Ponssea. Ponsse julkistaa myös muut voimassaolevan sääntelyn ja Pörssin sääntöjen perusteella tiedotettavat asiat vastaavalla tavalla riippumatta siitä, pidetäänkö tietoa sisäpiirintietona vai ei.

Tiedonantovelvollisuutta täytettäessä ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Ponsse oikaisee tai täydentää riittävällä tavalla viivytyksettä tiedon, jonka totuudenvastaisuus tai harhaanjohtavuus käy ilmi tiedon esittämisen jälkeen ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille.

 

3. Hiljainen jakso

Ponsse noudattaa hiljaista jaksoa (ns. silent period), joka alkaa kunkin raportointineljänneksen lopussa ja päättyy kyseisen vuosineljänneksen tai tilikauden tuloksen julkistukseen. Tänä aikana yhtiö ei kommentoi sen taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä, eikä tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia.


4. Informaation julkaiseminen

Tiedotteiden julkistamista ja jakelua ohjaavat listayhtiöitä velvoittavat säännöt ja asetukset ja taloudellisen tiedon julkistamista koskevat vaatimukset. Kaikki osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteet ja pörssitiedotteet julkaistaan Helsingin pörssissä ja arkistoidaan tiedotevarastoon sekä yhtiön internetsivustolle osoitteessa www.ponsse.com. Pörssitiedotteita ja lehdistötiedotteita jaellaan myös keskeiselle medialle sekä tiedotteiden tilaajille. Ponsse julkaisee taloudelliset raportit ja pörssitiedotteet suomeksi ja englanniksi.

Ponssella on käytössään internetsivujen lisäksi useita eri tapoja ja kanavia tiedon välittämiseen sidosryhmille, kuten tiedotteet ja muut julkaisut, sosiaalisen median kanavat, haastattelut, julkiset esiintymiset ja tarvittaessa konferenssipuhelut.

Lisäksi omistajia, sijoittajia ja analyytikoita tavataan eri tilaisuuksissa ja kahdenkeskisissä tapaamisissa. Tapaamisissa käytävät keskustelut perustuvat aiemmin julkaistuun tai markkinoilla yleisesti saatavilla olevaan tietoon.


5. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus
 

Puolivuotiskatsaus ja osavuosikatsaukset

Ponsse julkaisee toimintansa tulosta ja taloudellista asemaa koskevat tiedot taloudelliset raportit kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä kuukaudelta. Katsaukset sisältävät myös vertailuluvut edellisen vuoden vastaavalta tarkastelujaksolta. Puolivuosikatsaus ja ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen kattavat osavuosikatsaukset julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kyseisen katsauskauden päättymisestä.

Yhtiö pyrkii arvioimaan neljännesvuosittaisissa katsauksissaan liiketoiminnan kehitystä suhteessa aikaisempiin ja tuleviin odotuksiin, analysoimalla liikevaihdon muutoksia ja kannattavuuteen vaikuttaneita kustannustekijöitä sekä kertomalla syitä merkittäviin muutoksiin yhtiön rahoitustilanteessa. Katsaukset sisältävät luvut kuluvan vuoden alusta tarkastelujakson loppuun sekä vertailuluvut edellisen vuoden vastaavalta tarkastelujaksolta.

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote vastaa sisällöltään neljättä osavuosikatsausta, jonka lisäksi raportointijakso kattaa koko tilikauden. Tilinpäätöstiedotteessa esitetään yhtiötä koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten mukaiset tiedot. Ponsse laatii ja julkistaa IFRS-konsernitilinpäätöksen lisäksi emoyhtiön FAS-tilinpäätöksen. Tiedote sisältää myös vertailuluvut edelliseltä tilikaudelta. Tilinpäätöstiedote julkaistaan viimeistään neljän kuukauden kuluttua yhtiön tilikauden päättymisestä.

Vuosikertomus, tilinpäätös ja toimintakertomus

Ponssen vuosittain julkaisema vuosikertomus sisältää konsernin ja emoyhtiön viralliset, tarkastetut tilinpäätökset, niitä täydentävän ja selventävän hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja erillisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä yhtiön palkka- ja palkkioselvityksen. Vuosikertomus julkaistaan pörssitiedotteella ilman aiheetonta viivytystä viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuosikertomus voidaan julkaista yksinomaan sähköisessä muodossa. Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan myös pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilla.


6. Sisäpiirintiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen
 

Ponsse julkistaa suoraan Ponssea koskevan sisäpiirintiedon mahdollisimman pian pörssitiedotteella niin, että yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti yleisön keskuudessa. Julkistamisvelvollisuus kohdistuu siten lähtökohtaisesti myös valmisteilla oleviin päätöksiin.

Ponsse voi kuitenkin omalla vastuullaan lykätä julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Ponssen oikeutetut edut;
 • lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
 • kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

Ponssella on käytössä sisäiset menettelytavat sisäpiirintiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan. Ponssen arvioidessa milloin on kyse sisäpiirintiedosta, yhtiö ottaa huomioon päätöksen, seikan tai olosuhteen oletettavissa oleva laajuus tai tärkeys verrattuna yhtiön toimintaan kokonaisuudessaan, tiedon merkityksellisyyttä yhtiön rahoitusvälineiden hintaan ja muut markkinamuuttujat, jotka voivat vaikuttaa yhtiön rahoitusvälineen hintaan.

Ponsse huolehtii lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tieto välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa alla olevan kohdan mukaisesti. Ponsse huolehtii myös lykkäämispäätöksen ja sen edellytysten dokumentoinnista ja säilyttämisestä pysyvällä tavalla sekä päivittämisestä mikäli lykkäämisen edellytyksissä tapahtuu muutoksia.

Ponssen hallitus seuraa, arvio ja tekee päätökset sisäpiirintiedon julkistamisesta sekä julkistamisen lykkäämisestä.

Ponsse toimittaa Finanssivalvonnalle tiedon julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen. Selvitys julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisestä toimitetaan lisäksi pyydettäessä Finanssivalvonnalle.


7. Tiedonantovelvollisuuden perusteella tiedotettavat asiat

 

Ponssen johto, tarvittaessa yhdessä hallituksen kanssa, arvioi, mitkä ovat yhtiön kannalta tiedottamista säätelevän sääntelyn mukaisia olennaisia pörssitiedotteella tiedotettavia asioita. Yhtiö tiedottaa johdonmukaisesti aikaisemmin julkistamissaan seikoissa tapahtuneet olennaiset muutokset alkuperäistä tietoa vastaavalla tavalla. Ponsse tiedottaa muun muassa seuraavista asioista:

 • taloudelliset tiedotteet
 • yhtiökokouskutsun ja yhtiökokouksen päätökset
 • olennaiset muutokset yhtiön taloudellisessa ja yleisissä tulevaisuuden näkymissä
 • merkittävät sulautumista, jakautumista, saneerausta, selvitystilaa, konkurssia tai yhteistoimintaa koskevat sopimukset
 • keskeiset strategiset muutokset ja merkittävät liiketoiminnan uudelleenorganisoinnit
 • merkittävät investoinnit ja rahoitusjärjestelyt
 • merkittävät viranomaisten päätökset ja toimenpiteet
 • merkittävät yrityskaupat, yritysmyynnit ja muut yritysjärjestelyt, joilla on suuri strateginen merkitys
 • muutokset yhtiön johdossa sekä tilintarkastajan vaihtuminen
 • taloudelliseen suorituskykyyn ja tai toimintoihin merkittävästi vaikuttavat kriisitilanteet
 • huomattavat omistus- ja äänioikeuksien ilmoitukset (liputusilmoitukset) arvopaperimarkkinalain mukaisesti
 • olennaiset osakepohjaiset kannustinjärjestelmät, johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriin kuuluvien liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä
 • muut markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, arvopaperimarkkinalain sekä Finanssivalvonnan ja Pörssin sääntöjen mukaisesti tiedotettavat asiat tai muut yhtiön liiketoimintaa koskevat ja yhtiön tärkeäksi arvioimat asiat.

 

8. Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin liiketoimien julkistaminen
 

Ponssen johtotehtävissä toimivilla henkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa sekä Finanssivalvonnalle että Ponsselle kaikki omaan lukuun tekemänsä yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet. Velvollisuus koskee kauppoja, jotka ylittävät 5 000 euron kokonaismäärän kalenterivuoden aikana.

Ponsse julkaisee tiedot johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä liiketoimista viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa kaupasta. Julkistaminen tehdään pörssitiedotteella sisäpiirintiedon julkistamista vastaavalla tavalla ja käyttäen tiedoteluokkaa "Johdon liiketoimet". Pörssitiedotteet johdon liiketoimia koskevista julkistetuista tiedoista ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta vähintään viiden vuoden ajan tiedotteen julkistamisesta.


9. Ponssen taloudelliset tavoitteet ja tulosvaroitus

Tulevaisuudennäkymät annetaan puolivuosikatsauksessa, ensimmäisen ja kolmannen neljänneksen kattavissa osavuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa ja vuosikertomuksessa koko tilikauden kattavina ja mahdollisimman yksiselitteisesti, selkeästi ja johdonmukaisesti. Ponsse julkistaa vain koko tilikautta koskevia taloudellisia tavoitteita. Ponsse ei kommentoi sijoitusanalyytikoiden yhtiöstä laatimia ennusteita eikä markkinahuhuja eikä vastaa heidän arvioistaan ja lausunnoistaan. 

Ponsse julkistaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian, mikäli yhtiö arvioi sen tuloksen tai taloudellisen aseman poikkeavan merkittävästi positiivisemmaksi tai negatiivisemmaksi kuin yhtiö on aiemmin julkaissut tai siitä, mitä markkinat odottavat yhtiön aiemmin antamien signaalien perusteella. Tulosvaroituksen antamista ei voida lykätä.

 

10. Lehdistö- ja muut tiedotteet
 

Ponsse pyrkii aktiivisesti julkistamaan lehdistö- ja muita tiedotteita sellaisista yhtiön liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedottamisen kriteereitä. Näillä tiedotteilla arvioidaan kuitenkin olevan uutis- tai markkinointiviestinnällistä arvoa tai kiinnostavuutta sidosryhmien keskuudessa.

Lehdistötiedotteella julkaistavia yritysuutisia ovat muun muassa:

 • Pienemmät yrityskaupat ja kumppanuudet
 • Pienemmät yhteistyösopimukset
 • Uudet tuotteet, palvelut tai ratkaisut, jotka eivät ylitä pörssitiedottamisen kynnystä
 • Yhtiön saamat tunnustukset
 • Yhtiön muut ajankohtaiset asiat

Lehdistötiedotteiden lisäksi Ponsse julkaisee verkkosivuillaan uutisia, joita ei lähetetä medialle tai muille yhtiön lehdistötiedotteiden jakelulistalle oleville. Lisäksi Ponsse julkaisee uutisia valituissa sosiaalisissa medioissa tapauskohtaisesti.

Toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja/tai talousjohtaja, tarvittaessa yhdessä hallituksen kanssa, hyväksyy pörssi- ja lehdistötiedotteet ennen niiden julkistamista.

 

11. Mediasuhteet ja markkina-huhut
 

Ponssen edustajat mediassa

Vain valtuutetut henkilöt saavat antaa Ponsseen liittyviä julkisia lausuntoja. Ponssen strategiaa, tulosta, taloudellisia tavoitteita ja niiden kehitystä sekä alan markkinatilannetta ja trendejä kommentoivat ainoastaan toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Muut henkilöt voivat kommentoida näitä asioita ainoastaan toimitus-johtajan valtuuttamana.

Huhut ja tietovuodot

Ponsse ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja. Mikäli yhtiön tietoon on kuitenkin tullut, että sen rahoitusvälineiden hintaan mahdollisesti huomattavasti vaikuttavia tietoja on vuotanut yhtiöstä, yhtiö tiedottaa asiasta toimitusjohtajan tai hallituksen päätöksellä pörssitiedotteella mahdollisimman pian. Yhtiö voi myös muussa tapauksessa harkita tiedotteen julkistamista antaakseen markkinoille oikean tiedon ja edistääkseen luotettavaa rahoitusvälineiden hinnanmuodostusta, mikäli huhulla on huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintaan.

Yhtiössä seurataan sisäisesti tapahtumia ja tilanteita, joissa voisi tapahtua tietovuoto. Kaikissa sisäpiirihankkeissa pyritään huolellisesti välttämään tietovuotoja. Mikäli luottamuksellista Ponssea koskevaa ja yhtiön rahoitusvälineen hintaan huomattavasti vaikuttavaa tietoa vuotaa, yhtiö julkaisee asiasta tiedotteen mahdollisimman pian. Hallitus ja/tai Toimitusjohtaja tekee tällöin lopullisen päätöksen tiedon julkaisemisesta.


12. Kriisiviestintä

Kriisin sattuessa Ponssen hallitus tai toimitusjohtaja nimeää, kriisin laajuudesta ja luonteesta riippuen, kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja tiedotusta. Ponsse pyrkii varmistamaan, että oikeat henkilöt ovat median ja muiden sidosryhmien tavoitettavissa myös kriisitilanteissa.


13. Sisäpiiriohjeet

Ponsse noudattaa Pörssin sisäpiiriohjetta, ja Ponssella on käytössään sisäinen sisäpiiriohje koko henkilökunnalle. Ponssen sisäpiirikäytäntöjä on kuvattu tarkemmin yhtiön hallinnointiperiaatteissa, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla.