Eettinen ohjeistus

Code of Conduct

PONSSEN EETTINEN TOIMINTAOHJE (CODE OF CONDUCT)

Ponssen eettinen ilmoituskanava (whistleblowing): Ponssen eettinen ilmoituskanava (whistleblowing)


PONSSE ON SITOUTUNUT VASTUULLISEEN LIIKETOIMINTAAN

Ponsse-konserni on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa kestävällä ja vastuullisella tavalla. Tämä eettinen toimintaohje saa vahvan tuen yhtiömme arvoista: Välitämme aidosti, Teemme asiakkaalle, Olemme sanamme mittaisia ja Uudistumme innolla.

Tämä toimintaohje koskee kaikkia ponsselaisia sekä Ponsseen keskeisesti liittyviä sen ulkopuolisia ihmisiä, yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkien ponsselaisten on noudatettava tätä toimintaohjetta.

Edellytämme, että myös Ponssen ulkopuoliset tahot noudattavat näitä periaatteita asiankuuluvin osin toimiessaan Ponssen kanssa tai Ponssen puolesta. Ponssen ulkopuolisia tahoja ovat esimerkiksi Ponssen liikekumppanit, toimittajat ja asiakkaat sekä PONSSE-palveluverkosto.

Toimintaohje sisältää ohjeita velvollisuuksista Ponssen liiketoimintaympäristöä, työntekijöitä, liikekumppaneita ja yhteiskuntaa kohtaan. Toimintaohjetta täydentävät muut Ponssen periaatteet ja ohjeet, jotka on esitelty Ponssen ulkoisilla ja sisäisillä verkkosivuilla tai sopimuksien liitteenä.
 

LAKIEN NOUDATTAMINEN

Noudatamme toiminnassamme aina sen maan lainsäädäntöä ja määräyksiä, jossa toimimme. Kaikki työntekijät ovat velvollisia tiedostamaan työtehtäviinsä vaikuttavat sovellettavat lait ja ollessaan epävarmoja pyytämään neuvoa lakien noudattamisen varmistamiseksi.

Ponsse-konsernin emoyhtiö Ponsse Oyj on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki Oy) ja noudattaa Suomessa kulloinkin voimassa olevia osakeyhtiön hallintoon liittyviä lakeja ja määräyksiä. Takaamme, että markkinoille annetut tiedot ovat oikeita ja että ne raportoidaan asiaankuuluvien lakien, pörssin sääntöjen ja listayhtiöiden hallinnointikoodien mukaisesti.

Lakien noudattamisen lisäksi kunnioitamme toiminta-alueillamme vallitsevia kulttuureja, tapoja ja arvoja. Jos paikalliset käytännöt ja Ponssen ohjeet ovat ristiriidassa, toimimme ensisijaisesti tämän toimintaohjeen mukaisesti.

Ponssen johto ja lakiasiainosasto tukevat organisaatiota lainsäädäntöä ja määräyksiä koskevissa kysymyksissä.
 

IHMIS- JA TYÖOIKEUDET

Kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskevat kansainväliset perusasiakirjat ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Ponsse on sitoutunut noudattamaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevaa ohjaavaa periaatetta.

Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä emmekä muita pakkotyön muotoja missään olosuhteissa.

Kunnioitamme yhdistymisvapautta ja oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen. Työntekijöillämme on oikeus liittyä tai olla liittymättä ammattiliittoihin ja osallistua työehtosopimusneuvotteluihin.

Emme syrji työntekijöitä tai työnhakijoita iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Pyrimme luomaan kaikille työntekijöillemme tavoitellun työpaikan, jossa heitä kohdellaan yhtäläisellä kunnioituksella ja arvokkuudella. Lisäksi edistämme yhtäläisten mahdollisuuksien ja monimuotoisuuden kulttuuria. Emme hyväksy minkäänlaista epäkunnioittavaa käytöstä, ahdistelua tai työpaikkakiusaamista.
 

TURVALLISUUS JA TERVEYS

Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti ja olemme sitoutuneet jatkuvaan työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen. Tavoitteemme on estää onnettomuudet ja vähentää terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä työpaikalla.

Odotamme työntekijöidemme ja PONSSE-verkoston kantavan vastuun omasta turvallisuudestaan ja muiden työpaikalla olevien turvallisuudesta. Työtapaturman, vaaratilanteen tai muun turvallisuushavainnon tehneen henkilön tulee ilmoittaa siitä välittömästi yhtiön tai toimintaympäristön ohjeistuksen mukaisesti.

Osana innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä tavoitteemme Ponssella on minimoida tuotteidemme ja palveluidemme käyttöön liittyvät turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvat riskit. Edistämme näitä seikkoja tuotekehityksessämme sekä laadunvarmistusmenetelmillämme, ja kehittämällä muita prosessejamme sekä ohjeitamme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.
 

YMPÄRISTÖ

Johdamme ja kehitämme Ponssen liiketoimintaa siten, että ympäristönäkökohdat huomioidaan kaikessa toiminnassamme. Noudatamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja muita ympäristöä suojelevia ja ylläpitäviä käytäntöjä kaikilla toiminta-alueillamme.

Tunnistamme Ponssen tuotteiden ja palveluiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset, ja olemme sitoutuneet kehittämään kestävän kehityksen mukaisia innovatiivisia puunkorjuun ratkaisuja. Otamme ympäristönäkökohdat huomioon tuotekehityksessämme, seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia arvoketjussamme ja pyrimme aktiivisesti vähentämään toiminnoistamme ympäristölle aiheutuvaa haittaa. Mittaamme ja arvioimme systemaattisesti edistymistämme ympäristötavoitteitamme vasten ja raportoimme siitä avoimesti.
 

REHELLISYYS JA HYVÄT HALLINTOTAVAT

Olemme luotettava kumppani sidosryhmillemme, kuten liikekumppaneillemme, toimittajillemme ja asiakkaillemme. Kaikkien liikesuhteiden tulee perustua objektiivisiin perusteisiin.

Odotamme ponsselaisten olevan lojaaleja Ponssea kohtaan ja toimivan Ponssen etujen mukaisesti. Ponssen palveluksessa oleva ei saa käyttää asemaansa oman edun tavoitteluun ja tilanteista, joissa henkilökohtaiset edut voivat olla ristiriidassa Ponssen edun kanssa, on pidättäydyttävä. Myös tilanteita, jotka voivat luoda vaikutelman eturistiriidasta, on vältettävä. Työntekijöiden tulee aina pystyä suoriutumaan tehtävistään objektiivisesti ja puolueettomasti.

Olemme sitoutuneet vastuulliseen hankintaan. Edellytämme liiketoimintakumppaneidemme noudattavan heihin sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Ponssella edistämme aktiivisesti sidosryhmiemme vastuullisia toimintatapoja esimerkiksi liittämällä toimittajien kanssa tehtäviin sopimuksiin sopimuksen vastuullisista toimintatavoista ja velvoittamalla toimittajiamme viemään vastuullisuusvaatimuksia eteenpäin omassa hankintaketjussaan. Vahvistamme toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa tekemämme sopimukset aina kirjallisesti ja dokumentoimme tositteet huolellisesti.

Olemme sitoutuneet torjumaan korruptiota kaikissa sen muodoissa, kiristäminen ja lahjonta mukaan luettuina. Emme maksa lahjuksia tai muita laittomia maksuja emmekä valtuuta tällaisia maksuja saavuttaaksemme tai ylläpitääksemme liiketoimintaa.

Emme tarjoa emmekä vastaanota palveluksia, lahjoja tai etuja, joiden voitaisiin kohtuudella olettaa vaikuttavan epäasianmukaisesti päätöksentekoon tai edes luoda sellaisen vaikutelman. Pidättäydymme vieraanvaraisuudessa normaalien edustuskulujen rajoissa.

Edellytämme, että Ponssen yhteistyö- ja sponsorisopimukset ovat linjassa tämän toimintaohjeen kanssa ja tukevat Ponssen yrityskuvaa. Kerromme avoimesti Ponssen merkittävistä yhteistyösuhteista ja lahjoituksista verkkosivuillamme.
 

RAHANPESU

Emme hyväksy tai edistä rahanpesua ja noudatamme rahanpesun ehkäisemistä koskevaa lainsäädäntöä kaikkialla maailmassa. Tiedämme, keitä yhteistyökumppanimme ovat. Harjoitamme liiketoimintaa vain hyvämaineisten osapuolten kanssa, jotka harjoittavat laillista liiketoimintaa ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä.
 

REILU KILPAILU

Edistämme reilua ja rehellistä kilpailua. Noudatamme sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä markkina-alueeseen katsomatta ja pidättäydymme osallistumasta laittomiin toimiin tai toteuttamasta sellaisia. Emme toimi kilpailulainsäädännön vastaisesti esimerkiksi keskustelemalla tai sopimalla arkaluontoisista asioista kuten hinnoista ja kilpailua rajoittavista käytännöistä kilpailijoiden kanssa.
 

YHTIÖN OMAISUUS JA TIEDOT

Työntekijät ovat velvollisia pitämään hyvää huolta Ponssen omaisuudesta, mukaan luettuina aineellinen ja aineeton omaisuus sekä taloudelliset varat. Työntekijät ovat velvollisia käyttämään omaisuutta vain laillisiin liiketoimintatarkoituksiin ja suojelemaan niitä menetyksiltä tai asiattomalta käytöltä. Omaisuuttamme ei saa käyttää laittomiin tai sopimattomiin tarkoituksiin.

Edellytämme työntekijöiden käsittelevän Ponssen ja sen sidosryhmien arkaluontoista tietoa ehdottoman luottamuksellisesti ja pitävän huolta tietojen salassapidosta asianmukaisin toimenpitein. Kunnioitamme ja suojaamme henkilötietoja, ja niitä käsittelevien työntekijöiden odotetaan noudattavan erityistä varovaisuutta tietojen keräyksessä, käytössä ja säilytyksessä.
 

TOIMEENPANO JA NOUDATTAMINEN

Ponssella esihenkilöt vastaavat toimintaohjeen esittelemisestä nykyisille ja uusille työntekijöille. Tämän toimintaohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa asianmukaisiin kurinpitotoimiin.

Rohkaisemme työntekijöitämme ja muiden sidosryhmiemme edustajia ilmoittamaan mahdollisista tähän toimintaohjeeseen liittyvistä huolenaiheista tai rikkomuksista Ponssen johdolle. Työntekijöidemme toivomme tekevän ilmoituksen ensisijaisesti lähimmälle esihenkilölleen tai henkilöstöhallinnon edustajalle. Kaikkien sidosryhmien edustajat voivat tehdä ilmoituksen myös omalla nimellään tai anonyymisti Ponssen eettisen ilmoituskanavan (Whistleblowing) kautta. Ilmoitukset tutkitaan luottamuksellisesti ja puolueettomasti Ponssen Whistleblowing-tiimin toimesta. Vilpittömässä mielessä tehdystä ilmoituksesta ei seuraa mitään haitallisia seuraamuksia ilmoituksen tekijälle. Linkki ulkopuolisen kumppanimme ylläpitämälle ilmoituskanavalle sekä lisätietoa ilmoituskanavasta ja ilmoitusten käsittelystä löytyy Ponssen intranetistä ja www-sivuiltamme.
 

PÄIVITTÄMINEN JA LISÄTIETOA

Ponsse Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän toimintaohjeen 8.6.2020. Toimintaohje on päivitys Ponssen ensimmäisestä eettisestä toimintaohjeesta, jonka hallitus hyväksyi 12.12.2016. Hallitus tarkistaa säännöllisesti tämän eettisen toimintaohjeen sisällön ja päivittää sitä tarvittaessa.

Lisäohjeita toimintaohjeen soveltamisesta voidaan antaa erillisissä ohjeissa. Jos kysyttävää toimintaohjeen tulkinnasta tai noudattamisesta ilmenee, lisätietoja antaa Ponssen talousjohtaja Petri Härkönen.