Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemiseen sovelletaan lähtökohtaisesti samoja palkitsemien periaatteita ja käytäntöjä (esimerkiksi luontoisetujen suhteen) kuin muihinkin työntekijöihin. Toimitusjohtajan tehtävän erityisasema ja vaativuus sekä toimitusjohtajan rooliin kuuluva vastuuasema huomioiden toimitusjohtajalle voidaan kuitenkin tarjota tiettyjä muusta henkilöstöstä poikkeavia etuuksia (kuten eläke-etu).

Toimitusjohtajan kompensaatio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä tulospalkkiosta. Tulospalkkio perustuu hallituksen vuosittain asettamiin toiminnallisiin ja tulostavoitteisiin. Ponsse Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan palkoista ja tulospalkkion sisällöstä ja tavoitteista, sekä viime kädessä palkkion maksamisesta. Toimitusjohtajan vuosittainen tulospalkkio voi olla enintään 50 % edellisen vuoden rahapalkasta. Lyhyen tähtäimen (tulospalkkio) kannustimien ansaintakriteerit ovat liikevoitto-%, liiketoiminnan rahavirta ja käyttöpääoma-%. Vuonna 2020 tulospalkkiota maksettiin 145 805 EUR.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.6.2008 alkaen Juho Nummela. Yhtiön ja toimitusjohtajan välillä tehdyn sopimuksen mukaan sopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa päättymään kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Sopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa toimitusjohtajan siirtyessä eläkkeelle.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana ja hänellä on oikeus työntekijän eläkelain mukaiseen työeläkkeeseen. Toimitusjohtajan lisäeläke-etu määräytyy Yhtiön hallituksen päättämän ja kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti. Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä lisäeläke-etuus kertyy kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti myös irtisanomisajalta.

 

Aika

Rahapalkka
EUR

Luontoisedut
EUR

Lyhyen
aikavälin kannustin-ohjelmat
EUR

Pitkän
aikavälin kannustin-
ohjelmat
EUR

Maksetut palkkiot yhteensä
EUR

Nummela Juho

1.1.-31.12.2020

484 800,00

15 600,00

375 358,93

0

875 758,93

Palkitsemisen osan
osuus %

 

55 %

2 %

43 %

0 %

100 %

 

 

Kannustinjärjestelmät


Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu konsernin avainhenkilöille vuonna 2018 perustetusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, jonka sitouttamisjakso päättyy 12.12.2021. Ennen vuotta 2021 liikkeelle laitettujen pitkän aikavälin kannustimissa ei ole ollut ansaintakriteerejä. Ne ovat sisältäneet sitouttamisjakson ja ovat näin olleet sitouttavia kannustimia. Järjestelmään osallistuminen edellytti, että toimitusjohtaja omisti hallituksen päättämän määrän yhtiön osakkeita tai hankki ne markkinoilta tai yhtiön suuntaamassa osakeannissa. Palkkion saaminen oli sidottu toimitusjohtajan toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän palkkio maksettiin joulukuussa 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katettiin palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 12.12.2021. Mikäli toimitusjohtajan toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on palautettava palkkiona annetut osakkeet tai osa niistä vastikkeetta yhtiölle.

Lisäksi toimitusjohtaja on osallistunut erilliseen matching-järjestelyyn, jossa toimitusjohtajan itse hankkimia osakkeita vastaan yhtiö sitoutui tekemään 50-prosenttisen matching-järjestelyn. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma sisälsi osakepalkkiojärjestelyyn liittyviä palkkioita yhteensä 228 352 EUR.

Yhtiöllä on käytössä myös toinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, ryhmäeläkevakuutusjärjestely. Yhtiö suorittaa toimitusjohtajalle vakuutuksen vuosimaksuna 45 % vakuutetun lakisääteisen eläkkeen perusteena olevasta vuosiansioista. Ryhmäeläkevakuutusjärjestelyn maksuperusteinen lisäeläkemeno oli 315 336 euroa. Ryhmäeläkejärjestelyn alin mahdollinen eläkeikä on 60 vuotta. Järjestelyssä Yhtiö voi itse määritellä vakuutuksen maksusuunnitelman ja voimassaolon.