Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen 2021

Toimitusjohtajan sopimus ja palkitsemisen periaatteet

Toimitusjohtajan palkitsemiseen sovelletaan lähtökohtaisesti samoja palkitsemien periaatteita ja käytäntöjä esimerkiksi luontoisetujen suhteen kuin muihinkin työntekijöihin. Tehtävän erityinen vaativuus ja vastuuasema huomioon ottaen toimitusjohtajalle voidaan kuitenkin tarjota tiettyjä muusta henkilöstöstä poikkeavia, esimerkiksi eläkkeeseen liittyviä, etuuksia. Toimitusjohtajan palkoista, tulospalkkion sisällöstä ja tavoitteista sekä viime kädessä myös palkkion maksamisesta päättää yhtiön hallitus.

Toimitusjohtajan vuosittainen kompensaatio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista ja lyhyen aikavälin kannustimista eli tulospalkkiosta. Lyhyen aikavälin tulospalkkio maksetaan vuosittain ja perustuu hallituksen vuosittain asettamiin toiminnallisiin ja tulokseen liittyviin tavoitteisiin. Lisäksi toimitusjohtaja on osallistunut yhtiön pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään sekä muihin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin. Palkitsemisen elementtejä on kuvattu tarkemmin alla.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.6.2008 alkaen Juho Nummela. Yhtiön ja toimitusjohtajan välillä tehdyn sopimuksen mukaan sopimus voidaan molemminpuolisesti irtisanoa päättymään kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtajalla on oikeus irtisanomisajalta määräytyvän palkan ja muiden etuuksien lisäksi 12 kuukauden rahapalkkaa vastaavan korvauksen. Sopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa toimitusjohtajan siirtyessä eläkkeelle.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana, jolloin eläke määräytyy työntekijän eläkelain mukaan. Toimitusjohtajan lisäeläke-etu määräytyy yhtiön hallituksen päättämän ja kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti. Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä lisäeläke-etuus kertyy kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti myös irtisanomisajalta.

 

Toimitusjohtajan kiinteä palkitseminen sekä lyhyen aikavälin kannustimet

Ponssen toimitusjohtajan Juho Nummelan palkitseminen tilikaudella 2021 muodostui kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä tulospalkkiosta. Toimitusjohtaja kuuluu lähtökohtaisesti Ponssen johtoryhmän yleiseen vuosittaiseen bonusohjelmaan eikä hänelle ole asetettu henkilökohtaisia muun johtoryhmän tulostavoitteista poikkeavia tavoitteita.

Tilikaudella 2021 toimitusjohtajalle maksettiin tulospalkkio vuoden 2020 mukaisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella hallituksen tekemän arvion ja päätöksen mukaisesti. Toimitusjohtajalle tilikauden 2020 perusteella maksetun tulospalkkion tavoitteet perustuivat käyttöpääoman tehokkuuteen liittyviin mittareihin (70 % painoarvolla) sekä yhtiön kannattavuuteen (30 % painoarvolla) [8]. Vuosittainen tulospalkkio voi olla enintään 50 % edellisen vuoden rahapalkasta. Vuonna 2021 tulospalkkiota vuoden 2020 bonusohjelman tavoitteiden saavuttamisen perusteella maksettiin 93 303,00 euroa, joka vastasi 39 prosenttia tulospalkkion enimmäismäärästä.

Vastaavasti tilikaudella 2021 toimitusjohtaja kuului Ponssen johtoryhmän yleiseen bonusohjelmaan, jossa tulospalkkion tavoitteet perustuivat edellisvuoden tapaan käyttöpääoman tehokkuuteen liittyviin mittareihin (70 % painoarvolla) sekä yhtiön kannattavuuteen (30 % painoarvolla) [8]. Vuosittainen tulospalkkio voi olla enintään 50 % edellisen vuoden rahapalkasta. Tilikauden 2021 perusteella maksettava tulospalkkio perustuu hallituksen tekemään arvioon ja päätökseen vuoden 2021 tavoitteiden saavuttamisesta, ja suoritetaan toimitusjohtajalle arviolta maaliskuussa 2022. Toimitusjohtajalle maksetaan bonuspalkkiona vuoden 2021 tulospalkkio-ohjelman perusteella yhteensä 205 312 euroa, joka vastaa 87 % tulospalkkion enimmäismäärästä.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen muodostui tilikaudella 2021 konsernin avainhenkilöille vuonna 2018 perustetusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, jonka sitouttamisjakso päättyi 12.12.2021. Ennen vuotta 2021 liikkeelle laitetuissa pitkän aikavälin kannustimissa ei ole ollut ansaintakriteerejä. Ne ovat sisältäneet sitouttamisjakson ja ovat näin olleet sitouttavia kannustimia. Järjestelmään osallistuminen edellytti, että toimitusjohtaja omisti hallituksen päättämän määrän yhtiön osakkeita tai hankki ne markkinoilta tai yhtiön suuntaamassa osakeannissa. Palkkion saaminen oli sidottu toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän palkkio maksettiin joulukuussa 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katettiin palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saanut luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyi 12.12.2021.

Ponsse Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta toimitusjohtajan suoriteperusteisesta osakeomistusjärjestelmästä, jota ei ole toteutettu tilikauden aikana. Syynä tähän oli yhtiöllä käynnissä olleet yritysjärjestelyt ja sen vuoksi voimassa olleet sisäpiirirajoitteet.

Yhtiöllä on käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, ryhmäeläkevakuutusjärjestely. Yhtiö suorittaa toimitusjohtajalle vakuutuksen vuosimaksuna 45 % vakuutetun lakisääteisen eläkkeen perusteena olevasta vuosiansioista. Ryhmäeläkevakuutusjärjestelyn maksuperusteinen lisäeläkemeno oli 257 986 euroa. Ryhmäeläkejärjestelyn alin mahdollinen eläkeikä on 60 vuotta. Järjestelyssä yhtiö voi itse määritellä vakuutuksen maksusuunnitelman ja voimassaolon.

 

Toimitusjohtajalle tilikaudella 2021 maksetut palkkiot

 

Aika

Rahapalkka EUR

Luontoisedut [5] EUR

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmat (tulospalkkiot) EUR

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat [6] EUR

Muut etuudet [6]

Maksetut palkkiot yhteensä EUR

Toimitusjohtaja Nummela Juho

1.1.-1.12. 2021

505 200,00

12 720,00

93 303,00

0

257 986,00

869 209,00

Palkitsemisen osan osuus

 

58 %

1 %

11 %

0 %

0 %

100 %

[5] Autoetu, puhelinetu

[6] Sisältävät matching-järjestelyn palkkiot

[7] Lisäeläkemaksut

 

[8]
Yhtiön kannattavuusmittari (30 %): Liiketoiminnan kannattavuus (EBIT%) - painoarvo 30 %

Käyttöpääomatehokkuuden mittarit (70 %): 

  • KPO% (KPO per liikevaihto x 100 %) - painoarvo 30 % 
  • Liiketoiminnan rahavirta (€) - painoarvo 40 %