Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
 • scorpion-lowheader

Tietosuojaseloste, asiakkaat ja sidosryhmät

1.    Rekisterinpitäjä

Ponsse Oyj
Y-tunnus: 0934209-0
Ponssentie 22
74200 Vieremä

Puhelin +358 20 768 800,
www.ponsse.com

2.    Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Markkinointipäällikkö Juha-Matti Raatikainen
marketing@ponsse.com

Ponsse Oyj
Ponssentie 22
74200 Vieremä

+358 20 768 800

3.    Rekisterin nimi

Ponssen asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteri.

4.    Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai sopimuksen täytäntöönpaneminen taikka erillinen suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen,
 • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
 • asiakassuhteemme hoitaminen ja yhteydenpito,
 • tapahtumien järjestäminen
 • palaute-, poikkeama ja tyytyväisyystietojen kerääminen ja muu vastaava asiakaskokemuksen mittaaminen
 • asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
 • sähköinen suoramarkkinointi,
 • mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.

Käytämme automaattista päätöksentekoa (ml. profilointi) tunnistamaan esim. rekisteröityjen henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä, ikää, kulutustottumuksia. Käytämme näitä tietoja esim. markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

5.    Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn, kuten koulutettavien, henkilötietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot kuten; nimi, syntymäaika, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, nimen etuliite, äidinkieli, tarvittaessa passikopio;
 • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;
 • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet ja roolit sekä yhteystiedot;
 • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot kuten: asiakkuuden perusteella muodostettu käyttäjäprofiili, asiakkaan/rekisteröidyn kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot, maksupalvelu- ja tilitiedot sekä asiakkaan itsensä vapaaehtoisesti syöttämät tiedot yrityksen järjestelmään.
 • mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset;
 • tapahtumien osallistujatiedot ja mahdolliset tapahtumaan liittyvät tiedot, kuten ruoka-rajoitteet, esteettömyystarpeet;

6.    Rekisterin tietolähteet

Pääasiallinen henkilötietojen lähde on rekisteröidyn itse tai hänen edustamansa yritys tai yhteisö puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestörekisteristä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta sekä tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7.    Tietojen luovutus

Rekisteröityä koskevia tietoja voidaan luovuttaa Ponssen tytäryhtiöille tai jälleenmyyjille edellä kuvatun käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita, kuten esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimuksia tekeville yrityksille. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.

Saatamme siirtää henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle Ponssen tytäryhtiöille ja jälleenmyyjille, jos henkilötietojen yllä kuvattu käyttötarkoitus sitä edellyttää. Huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista ja käytämme EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

8.    Tietojen suojaus ja säilytys

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9.    Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.