Odměňování

Zásady odměňování

Zpráva o odměňování ve společnosti Ponsse Plc za rok 2021

Zásady odměňování

Zásady odměňování společnosti Ponsse Plc (dále jen „Zásady odměňování“) zahrnují obecné pokyny a zásady odměňování členů představenstva a generálního ředitele společnosti Ponsse Plc (dále jen „Ponsse“ nebo „společnost“). Postupy týkající se  generálního ředitele se vztahují i na případné zástupce generálního ředitele.

Zásady odměňování správních orgánů společnosti Ponsse byly vypracovány v souladu se zákonem o společnostech s ručením omezeným (624/2006, včetně změn), zákonem o trzích cenných papírů (746/2012, včetně změn), vyhláškou Ministerstva financí č. 608/2019 a finským kodexem správy a řízení společností kótovaných na burze, který nabyl účinnosti 1. ledna 2020.

 

1. ÚVOD

Účelem zásad odměňování společnosti Ponsse a jednotlivých složek odměny definovaných v těchto zásadách je sladit cíle akcionářů, členů představenstva, generálního ředitele a zaměstnanců s cílem zvyšovat hodnotu společnosti a realizovat obchodní strategii v dlouhodobém horizontu.

Cílem zásad odměňování je podpořit dlouhodobou finanční výkonnost společnosti a trvalé vytváření hodnoty pro akcionáře prostřednictvím přijímání, zapojování a motivování vrcholového vedení a zaměstnanců k realizaci strategie společnosti Ponsse.

Politika odměňování je založena na následujících klíčových principech:

  • Odměňování je celkově považováno za konkurenceschopné
  • Odměňování je atraktivní a zavazuje zaměstnance ke společnosti
  • Odměňování je spravedlivé, rovné a srozumitelné

 

Na odměňování generálního ředitele se zpravidla vztahují stejné zásady a postupy odměňování (například pokud jde o zaměstnanecké výhody) jako na odměňování ostatních zaměstnanců. Vzhledem ke zvláštnímu postavení a náročnosti funkce generálního ředitele, jakož i k odpovědnosti spojené s výkonem funkce generálního ředitele, však mohou být generálnímu řediteli nabízeny určité výhody, které se odchylují od výhod nabízených ostatním zaměstnancům (např. penzijní připojištění).


2. POPIS ROZHODOVACÍHO PROCESU


Příprava a schválení

Zásady odměňování a jejich případné zásadní změny připravuje představenstvo společnosti Ponsse. Představenstvo projednává a předkládá zásady odměňování a jejich zásadní změny valné hromadě společnosti Ponsse podle potřeby, minimálně však jednou za čtyři roky. Valná hromada připravuje poradní rozhodnutí o tom, zda souhlasí se zásadami odměňování. Akcionáři nemohou navrhovat změny zásad odměňování předložených valné hromadě. Pokud se většina účastníků valné hromady vysloví proti navrhovaným zásadám odměňování, bude nejpozději na příští valné hromadě předložena revidovaná politika odměňování. V takovém případě se při rozhodování o odměňování představenstva a prezidenta a generálního ředitele vychází z politiky odměňování předložené valné hromadě, a to až do projednání revidované politiky odměňování na valné hromadě.


Kromě toho může společnost Ponsse provádět nepodstatné změny v zásadách odměňování, aniž by musela valné hromadě předkládat pozměněné zásady. Takové povolené nepodstatné změny zahrnují změny technické povahy v rozhodovacím procesu týkajícím se odměňování nebo v terminologii týkající se odměňování. Důvodem pro provedení nepodstatných změn v zásadách odměňování správních orgánů může být rovněž změna právních předpisů..

 

Monitoring

Představenstvo společnosti Ponsse každoročně sleduje a ověřuje realizaci zásad odměňování. Představenstvo každoročně předkládá výroční valné hromadě zprávu o odměňování. Toto prohlášení umožňuje akcionářům posoudit realizaci zásad odměňování ve společnosti Ponsse. O schválení výkazu odměn rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí valné hromady o zprávě o odměňování má poradní charakter.

 

Realizace

Akcionáři, kteří představují více než 50 % hlasů ve společnosti, obvykle předkládají návrh týkající se roční odměny všech členů představenstva. O odměnách a dalších finančních požitcích členů představenstva rozhoduje valná hromada společnosti Ponsse.

Představenstvo společnosti Ponsse rozhoduje o mzdě a dalších finančních požitcích generálního ředitele, jakož i o základu výkonnostního a akciového motivačního systému týkajícího se generálního ředitele.

V rámci akciových motivačních systémů je vydání akcií, opcí nebo zvláštních práv opravňujících k akciím založeno na rozhodnutí valné hromady nebo představenstva společnosti na základě pověření valné hromady.

Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a prezidenta a generálního ředitele vycházejí z politiky odměňování předložené valné hromadě.

Každoročně se také vyhodnocuje odměňování zaměstnanců. Cílem je, aby odměňování bylo v souladu se zásadami odměňování společnosti a pracovněprávními předpisy, kolektivními smlouvami a dalšími závaznými předpisy. Konkurenceschopnost odměňování je zajištěna porovnáním odměňování s praxí odměňování uplatňovanou v daném odvětví.

 

Střety zájmů

Generální ředitel se nepodílí na vyřizování záležitostí týkajících se jeho odměňování ani na rozhodování o něm.

Vzhledem k vlastnické struktuře společnosti může představenstvo rozhodnout, že někteří členové představenstva jsou zároveň zaměstnanci společnosti za samostatných pracovních podmínek, které jsou v souladu s obecnými zásadami zaměstnávání ve společnosti. Odměny související s pracovním poměrem výše uvedených členů představenstva jsou založeny na samostatných pracovních podmínkách a mohou se skládat z pevného základního platu včetně zaměstnaneckých výhod a z ročních bonusů založených na ziskovosti společnosti a/nebo dlouhodobých cílech v souladu se zásadami schválenými představenstvem. Smluvní podmínky těchto členů představenstva byly stanoveny v jejich písemných pracovních smlouvách. Aby se předešlo střetu zájmů, členové představenstva se samostatnými pracovními podmínkami se nepodílejí na rozhodování o pracovních podmínkách a jejich přípravě. Tato rozhodnutí přijímají členové představenstva, kteří se na dané záležitosti nepodílejí.

 

 

3. POPIS ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

 

Odměna vyplacená členům představenstva se může skládat z fixní měsíční nebo roční mzdy, odměn za zasedání a dalších složek, o nichž rozhoduje valná hromada. Kromě odměn za zasedání společnost hradí členům představenstva také přiměřené cestovní náklady.

Pokud je člen představenstva v pracovním nebo služebním poměru ke společnosti, bude mu na základě těchto zásad odměňování a v souladu s rozhodnutím valné hromady vyplácena mzda v souladu s jeho pracovní nebo služební smlouvou a také odměna za práci v představenstvu

.

 

4. POPIS ODMĚNY GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Uplatnitelné složky odměny a základ pro stanovení pohyblivých složek odměny

Odměna generálního ředitele společnosti Ponsse se skládá z fixní roční mzdy, krátkodobého a dlouhodobého motivačního systému, zaměstnaneckých výhod, dalších finančních požitků a penzijního připojištění. Veškeré odměny zástupců generálního ředitele podléhají stejným zásadám odměňování jako odměny generálního ředitele.

a) Fixní kompenzace

Fixní kompenzace se skládá z měsíční základní mzdy. Dále zahrnuje zaměstnanecké výhody v souladu s platnou praxí společnosti (např. příspěvek na telefon, obědy a cvičení a cestovní, úrazové a zdravotní pojištění). Kromě toho mohou být generálnímu řediteli poskytnuty i další zaměstnanecké výhody, jako je příspěvek na podnikové bydlení nebo automobil či různé druhy pojištění

 

b) Variabilní kompenzace

Účelem pohyblivé složky je motivovat generálního ředitele, aby řídil společnost způsobem, který jí umožní splnit strategické cíle potvrzené představenstvem, a to jak v krátkodobém (krátkodobé incentivy), tak v dlouhodobém horizontu (dlouhodobé incentivy). Variabilní kompenzace se skládá z krátkodobých a/nebo dlouhodobých incentiv. Krátkodobé incentivy se obvykle týkají prémií založených na výkonnosti dané osoby a zisku společnosti nebo jiných kritériích, případně jiných pobídek mimořádné nebo jednorázové povahy souvisejících se zvlášť dobrými výsledky. Systémy dlouhodobých incentiv se obvykle týkají odměn založených na podnikových akciích (např. akciové incentivy).

Představenstvo definuje fixní a variabilní kompenzaci tak, aby byly vzájemně přiměřeně proporcionální vzhledem k převažujícím okolnostem a s ohledem na zásady odměňování společnosti. Podíl dlouhodobé pohyblivé složky odměny na celkové odměně může být poměrně značný, vždy však musí být úměrný růstu hodnoty pro akcionáře. Variabilní odměna je vázána na strategické a finanční cíle společnosti, výkonnost akcií, realizaci určitých projektů nebo jiná rovnocenná kritéria. Kritéria mohou být i nefinanční nebo kvalitativní, například kritéria související s odpovědností podniku.

Výkonnostní období pro krátkodobé incentivy je obvykle jeden kalendářní rok a výkonnostní kritéria jsou definována každoročně.

Výkonnostní období pro dlouhodobé incentivy je zpravidla minimálně tříleté. Veškerá výkonnostní kritéria jsou definována na začátku výkonnostního období a v případě potřeby mohou být v jeho průběhu revidována. Zejména u dlouhodobých pobídek může po výkonnostním období následovat období závazku. Období závazku trvá obvykle 1 až 3 roky, během nichž nelze akcie získané v rámci programu přidělit. Splnění kritérií odměňování se ověřuje porovnáním cílové úrovně kritérií odměňování se skutečnou úrovní. V případě kvalitativního a/nebo nefinančního cíle je hodnocení založeno na objektivním posouzení představenstvem. Při hodnocení se zohledňuje typ použitých kritérií.

V systémech krátkodobých a dlouhodobých incentiv může být cílová úroveň pobídek obvykle vyšší než fixní mzda. V akciových motivačních systémech jsou motivační úrovně stanoveny na začátku výkonnostního období. Realizovaná odměna závisí na splnění výkonnostních kritérií. Hodnota vyplácené kompenzace se může zvyšovat nebo snižovat podle toho, jak se mění hodnota akcií.

 

Další klíčové podmínky platné pro smlouvu

Představenstvo společnosti Ponsse rozhoduje o dalších podmínkách pracovní smlouvy generálního ředitele. Výpovědní lhůta generálního ředitele a výše odstupného byly dohodnuty v písemné smlouvě o výkonu funkce generálního ředitele a jejich zásady a výše se řídí obvyklými výpovědními lhůtami a dalšími podmínkami ukončování pracovního poměru platnými pro pozici generálního ředitele, pokud jde mimo jiné o odstupné.

Podmínky týkající se odložení splatnosti odměny a případného nároku na její vrácení

Představenstvo společnosti Ponsse může rozhodnout o odložení odměny pro generálního ředitele nebo o jejím vrácení, pokud smlouva o výkonu funkce mezi generálním ředitelem a společností Ponsse skončila před koncem období výkonu funkce nebo následného období, které bylo předem dohodnuto. Kromě toho má představenstvo ze závažného důvodu právo snížit, zrušit nebo požadovat zpět vyplacenou odměnu, pokud se jedná o závažné pochybení, které má jiný vliv na finanční výkaznictví nebo odměňování.

 

5. DŮVODY K DOČASNÝM ODCHYLKÁM

Dočasné odchylky od zásad odměňování jsou možné, pokud je důvodem pro odchylku zajištění dlouhodobých zájmů společnosti. Takové situace mohou nastat například v souvislosti se změnou generálního ředitele, významnou restrukturalizací společnosti a významnými změnami strategie vyplývajícími z vnitřních nebo vnějších faktorů. Od zásad odměňování se lze odchýlit také v důsledku změn právních předpisů týkajících se například zdanění.

V případě odchylky rozhoduje představenstvo společnosti Ponsse o změnách všech odměn s výjimkou odměn členů představenstva. O odchylkách v odměňování členů představenstva rozhoduje valná hromada. V situaci, kdy se jedná o odchylku, představenstvo seznámí s odchylkami a jejich odůvodněním nejbližší řádnou valnou hromadu. Budou rovněž zahrnuty do příštího prohlášení o odměňování.

Pokud se má za to, že mají odchylky od zásad odměňování trvat dlouhodoběji, připraví společnost nové zásady odměňování, které budou projednány na příští výroční valné hromadě.