Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Správce údajů

Ponsse Plc
Business ID: 0934209-0
Ponssentie 22
74200 Vieremä

Tel. +358 20 768 800,
www.ponsse.com

2. Kontaktní osoba pro záležitosti týkající se rejstříku

Marketing Manager Juha-Matti Raatikainen
marketing@ponsse.com

Ponsse Plc
Ponssentie 22
74200 Vieremä

+358 20 768 800

3. Název rejstříku

Registr zákazníků, zúčastněných stran a marketingový registr společnosti Ponsse.

4. Právní důvody a účel zpracování osobních údajů

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem společnosti založený na vztahu se zákazníkem nebo jiném relevantním spojení, plnění smlouvy nebo samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • poskytování a vývoj našich produktů a služeb,
 • plnění našich smluvních slibů a dalších slibů a závazků,
 • řízení vztahů se zákazníky a komunikace,
 • pořádání akcí,
 • shromažďování údajů o zpětné vazbě, odchylkách a spokojenosti a další podobná měření zákaznické zkušenosti,
 • analýza a profilování chování zákazníka nebo jiného subjektu údajů,
 • elektronický přímý marketing,
 • cílení reklamy v našich vlastních online službách a službách jiných stran.

Využíváme automatické rozhodování (včetně profilování) například k identifikaci osobních profilů, online chování, věku a spotřebních zvyklostí subjektů údajů. Tyto údaje používáme mimo jiné při cílení marketingu a vývoji služeb.

5. Obsah údajů v registru

V souvislosti s evidencí zákazníků zpracováváme následující osobní údaje zákazníků nebo jiných subjektů údajů, například stážistů:

 • základní údaje subjektu údajů, jako je jméno, datum narození, zákaznické číslo, ID uživatele a/nebo jiný identifikátor, heslo, titul, mateřský jazyk a v případě potřeby kopie pasu
 • kontaktní údaje subjektu údajů, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo, fyzická adresa
 • údaje o společnosti a jejích kontaktních osobách, jako je IČO, jména a funkce kontaktních osob a kontaktní informace
 • údaje týkající se vztahu se zákazníkem a smlouvy, jako jsou předchozí a aktuální smlouvy a objednávky a další obchodní informace, jako jsou: uživatelské profily vytvořené na základě vztahu se zákazníkem, korespondence a další komunikace vedená se zákazníkem/subjektem údajů, soubory cookie a informace o jejich použití, informace o platebních službách a účtech a informace dobrovolně zadané zákazníkem do systému společnosti
 • odmítnutí a souhlasy s přímým marketingem
 • informace o účastnících akcí a případné informace týkající se akcí, jako jsou požadavky na stravu, přístupnost
6. Zdroje údajů v registru

Hlavním zdrojem osobních údajů je samotný subjekt údajů nebo společnost či organizace, kterou zastupuje telefonicky, online, na schůzkách nebo jiným podobným způsobem.

Osobní údaje mohou být rovněž získávány a aktualizovány z informačního systému evidence obyvatel, od úřadů, ratingových společností, poskytovatelů kontaktních informačních služeb a dalších podobných spolehlivých stran a pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů také na základě informací získaných z veřejně dostupných zdrojů a od úřadů nebo jiných třetích stran v mezích platných právních předpisů. Tato aktualizace údajů se provádí manuálně nebo automatickými prostředky.

7. Zveřejňování údajů

Údaje týkající se subjektu údajů mohou být za výše uvedeným účelem zpřístupněny dceřiným společnostem nebo distributorům společnosti Ponsse. Údaje mohou být zpřístupněny úřadům na základě závazného nařízení.

Při zpracování osobních údajů využíváme subdodavatele, kteří pracují naším jménem, například společnosti provádějící průzkumy spokojenosti zákazníků. Správu IT jsme svěřili externímu poskytovateli služeb a osobní údaje ukládáme na server spravovaný a chráněný tímto poskytovatelem.

Osobní údaje můžeme předávat mimo oblast EU/EHP dceřiným společnostem a distributorům společnosti Ponsse, pokud to vyžaduje výše uvedený účel osobních údajů. Dbáme přitom na vhodná ochranná opatření týkající se předávání a používáme standardní smluvní doložky schválené EU.

8. Ochrana a uchovávání údajů

Systém obsahující údaje o zákaznících mohou používat pouze zaměstnanci, kteří mají zpracovávt údaje o zákaznících v rámci své pracovní náplně. Každý uživatel má své vlastní uživatelské jméno a heslo do systému. Systém obsahující osobní údaje jsou oprávněni používat pouze naši zaměstnanci, kteří mají právo zpracovávat údaje o zákaznících v rámci své pracovní náplně.

Údaje jsou shromažďovány v databázích, které jsou chráněny firewally, hesly a dalšími technickými prostředky. Databáze a jejich záložní kopie jsou umístěny v uzamčených prostorách a přístup k údajům mají pouze určité předem určené osoby.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k jejich účelu. Potřebu uchovávat údaje pravidelně vyhodnocujeme s ohledem na platnou legislativu. Kromě toho také přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili, že v evidenci nebudou uchovávány žádné osobní údaje o subjektech údajů, které jsou z hlediska účelu jejich zpracování nevhodné, zastaralé nebo nesprávné. Takové údaje neprodleně opravujeme nebo likvidujeme.

9. Další práva subjektu údajů ohledně zpracování osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo na kontrolu údajů o své osobě uložených v registru osob a právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů. Máte také právo zrušit svůj souhlas nebo jej změnit.

Jako subjekt údajů máte právo vznést námitku nebo požadovat omezení zpracování svých údajů a podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu.

Ze zvláštních osobních důvodů máte rovněž právo vznést námitku proti profilování zaměřenému na vaši osobu a proti dalším opatřením zpracování, pokud je kritériem pro zpracování údajů zákaznický vztah mezi námi. Ve své žádosti musíte uvést situaci, na jejímž základě vznášíte námitku proti zpracování. Požadavek týkající se námitky můžeme odmítnout provést pouze z důvodů stanovených zákonem.

Jako subjekt údajů máte také právo kdykoli a bezplatně vznést námitku proti zpracování, včetně profilování, pokud se týká přímého marketingu.

10. Komunikace

Veškerá sdělení a žádosti týkající se tohoto prohlášení musí být předloženy písemně nebo osobně kontaktní osobě uvedené v části 2.

11. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud toto prohlášení změníme, změny ve výpisu zviditelníme a uvedeme datum. Pokud jsou změny významné, můžeme je oznámit i jiným způsobem, například e-mailem nebo umístěním oznámení o nich na našich webových stránkách. Za účelem zjištění případných změn prohlášení vám doporučujeme pravidelně navštěvovat naše webové stránky.