Výroční valná hromada 2024

Výroční valná hromada společnosti Ponsse Plc 2023

Usnesení řádné valné hromady společnosti Ponsse Plc a rozhodnutí ustavující schůze představenstva

Výroční valná hromada společnosti Ponsse Plc se konala ve středu 12. dubna 2023 ve Vieremä. Po skončení výroční valné hromady proběhla schůze představenstva, které bylo zvoleno na výroční valné hromadě.

 

Účetní závěrka za rozpočtový rok 1.1. – 31.12.2022

Valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku a účetní závěrku společnosti za účetní období 1.1. – 31.12.2022 a zprostila členy představenstva a generálního ředitele odpovědnosti.

 

Výplata dividendy

Valná hromada rozhodla, že za účetní období 1.1. – 31.12.2022 bude vyplacena dividenda ve výši 0,60 EUR na akcii. Dividenda bude vyplacena všem akcionářům, kteří jsou uvedeni v registru akcionářů vedeném společností Euroclear Finland Ltd. jako akcionáři společnosti k rozhodnému datu 14. dubna 2023. Datum výplaty dividendy je 21. dubna 2023.

 

Provize zaměstnanců ze zisku

Valná hromada rozhodla, že za účetní rok 2022 bude zaměstnancům skupiny vyplácena provize ze zisku (finsky „voittopalkkio“) v maximální výši 100 EUR na osobu a pracovní měsíc.

 

Zpráva o odměňování řídících orgánů společnosti

Valná hromada schválila zprávu o odměňování řídících orgánů společnosti za účetní rok 2022. Usnesení mělo doporučující charakter.

 

Členové správní rady a odměňování

Valná hromada potvrdila, že představenstvo bude mít sedm (7) členů. Jarmo Vidgrén, Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen a Jukka Vidgrén byli opětovně zvoleni členy představenstva a novým členem představenstva byl zvolen Terhi Koipijärvi. Veškeré informace o členech, které jsou důležité pro práci člena představenstva, byly uvedeny na webových stránkách společnosti.

Valná hromada rozhodla o roční odměně ve výši 48 000 EUR pro předsedu představenstva, 45 000 EUR pro místopředsedu představenstva a 38 000 EUR pro řadové členy představenstva. Cestovní náklady budou hrazeny v souladu s firemními zásadami pro cestování.

Na svém ustavujícím zasedání svolaném po výroční valné hromadě představenstvo rozhodlo o zvolení Jarmo Vidgrena předsedou představenstva a Mammu Kaaria místopředsedou představenstva.

 

Auditor

Valná hromada rozhodla o opětovném výběru autorizované účetní společnosti KPMG Oy Ab jako auditora společnosti. Společnost KPMG Oy Ab oznámila, že hlavním auditorem bude i nadále Ari Eskelinen, autorizovaný účetní.

Valná hromada rozhodla, že odměna auditora bude vyplácena podle přiměřené faktury schválené představenstvem.

 

Oprávnění představenstva rozhodovat o zpětném odkupu vlastních akcií společnosti

Řádná valná hromada rozhodla pověřit představenstvo, aby rozhodlo o odkupu maximálně 250 000 vlastních akcií společnosti z neomezeného vlastního kapitálu společnosti, což představuje přibližně 0,89 % všech akcií a hlasů společnosti. Akcie lze nabývat prostřednictvím veřejného obchodování za tržní cenu akcie společnosti v době nabytí nebo mimo veřejné obchodování za cenu, která odpovídá maximálně tržní ceně v rámci veřejného obchodování v době nabytí. Zmocnění zahrnuje právo představenstva rozhodnout o způsobu nabytí akcií. Vlastní akcie společnosti lze nabýt i jinak než v poměru k akciím drženým akcionáři (řízený odkup). Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti nesmí být učiněno tak, aby podíl akcií společnosti ve vlastnictví společnosti a jejích dceřiných společností přesáhl 10 % všech akcií. Pověření ruší předchozí pověření udělené představenstvu valnou hromadou dne 7. dubna 2022. Pověření je platné do skončení příští řádné valné hromady, nejdéle však do 30. června 2024.

 

Oprávnění představenstva rozhodovat o emisi akcií, opcích a jiných zvláštních právech opravňujících k akciím

Řádná valná hromada rozhodla pověřit představenstvo, aby rozhodlo o vydání akcií, jakož i o vydání opcí a jiných zvláštních práv opravňujících k akciím podle kapitoly 10 oddílu 1 finského zákona o obchodních společnostech. Počet akcií, které mají být vydány na základě tohoto zmocnění, může celkově činit maximálně 250 000 akcií (včetně akcií vydaných na základě opcí nebo zvláštních práv), což odpovídá přibližně 0,89 % všech akcií společnosti. O podmínkách emise akcií rozhoduje představenstvo. Oprávnění se týká jak emise nových akcií, tak převodu vlastních akcií. Vydání akcií může být provedeno odchylně od přednostního práva akcionářů (řízená emise). Na základě zmocnění může představenstvo rozhodnout i o vydání akcií samotné společnosti bez protiplnění. Pověření ruší předchozí pověření udělené představenstvu valnou hromadou dne 7. dubna 2022. Pověření je platné do skončení příští řádné valné hromady, nejdéle však do 30. června 2024.

 

Změna stanov

Valná hromada rozhodla o změně stanov, a to změnou článku 9 a doplněním nového článku 11 tak, aby umožňoval konání valných hromad jinde než v sídle společnosti a konání valné hromady zcela bez místa konání, tzv. zasedání na dálku, pokud o tom rozhodne představenstvo.

 

Zápis z výroční valné hromady

Zápis z řádné valné hromady bude k dispozici od 26. dubna 2023 na webových stránkách společnosti na adrese https://www.ponsse.com/agm.

Výroční valné hromadě předsedal advokát Jari Kääriäinen.

 

Vieremä, Finsko, 12. dubna 2023

PONSSE PLC

Představenstvo