Zásady komunikace

Zásady komunikace Ponsse Group

1. Cíle komunikace

Cílem těchto zásad komunikace je definovat hlavní principy a způsob činnosti, které Ponsse Group („Ponsse“) používá při komunikaci s médii, kapitálovými trhy a dalšími zúčastněnými stranami. Komunikace společnosti Ponsse je založená na faktech, vyvážená, upřímná, systematická a aktuální. Cílem komunikace je poskytnout všem účastníkům na trhu dostatečné a správné informace a zajistit, aby všechny zprávy byly zveřejňovány souběžně, spravedlivě, konzistentně, jednotně a bez prodlení. Cílem komunikace je také podpořit obchodní operace a strategii Skupiny a podpořit rozeznatelnost a konkurenční výhodu Skupiny mezi různými zúčastněnými stranami.

Akcie společnosti Ponsse jsou kótovány na burze Nasdaq Helsinki („Burza“). Komunikace společnosti Ponsse se řídí platnými stanovami, předpisy o zneužívání trhu, zákonem o trzích s cennými papíry, pravidly burzy cenných papírů, pravidly a předpisy Úřadu pro finanční dohled a finským kodexem správy a řízení společností.

Představenstvo schválilo tyto zásady komunikace 24. srpna 2016 a jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Ponsse ve finštině a angličtině. Zásady se budou pravidelně kontrolovat a v případě potřeby měnit.


2. Principy komunikace

Společnost Ponsse zveřejňuje burzovní zprávy v souladu s platnými předpisy a pravidly burzy.

Informace o finanční situaci, budoucích vyhlídkách, vývoji ziskovosti, investicích, personálu, rizicích a akciích společnosti Ponsse budou zveřejňovány především v průběžných zprávách, pololetní zprávě, věstníku s finančními výkazy, finanční zprávě a výroční zprávě.

Kromě věstníků s finančními výkazy, průběžných zpráv a výročních zpráv, které jsou součástí informační povinnosti společnosti, zveřejňuje společnost jako burzovní zprávy také výsledky své činnosti a průběžné zprávy týkající se její finanční situace. Zprávy o finanční situaci společnosti se zveřejňují v souladu s dříve oznámeným harmonogramem.

Kalendář událostí, v němž jsou uvedena data zveřejnění finančních zpráv za nadcházející účetní období a výroční valné hromady, je zveřejněn jako burzovní zpráva, jakmile je rozhodnuto o datu zveřejnění nebo nejpozději do konce předchozího účetního období.

V souladu s předpisy o zneužívání trhu společnost Ponsse také co nejdříve zveřejňuje vnitřní informace, které se přímo týkají společnosti Ponsse, a to nestranným a konzistentním způsobem. Ponsse zveřejňuje i další informace v souladu s příslušnými předpisy a pravidly burzy, ať už jsou považovány za důvěrné informace či nikoli.

Je zakázáno uvádět nepravdivé nebo zavádějící informace při plnění informační povinnosti. Ponsse vhodným způsobem a neprodleně opraví nebo doplní informace, které mohou mít pro investory zásadní význam a u nichž se po zveřejnění zjistí, že jsou nepravdivé nebo zavádějící.

 

3. Období neposkytování informací

Společnost Ponsse dodržuje tiché období, které začíná na konci každého čtvrtletí a končí zveřejněním výsledků za dané čtvrtletí nebo účetní období. Během tohoto období se společnost nebude vyjadřovat ke své finanční situaci ani k budoucím vyhlídkám a nebude se setkávat se zástupci kapitálových trhů ani s obchodními zpravodajskými médii.


4. Zveřejňování informací

Zveřejňování a distribuce zpráv podléhá pravidlům, zákonům a požadavkům týkajícím se zveřejňování finančních informací. Všechny průběžné zprávy, věstníky s finančními výkazy a burzovní zprávy jsou zveřejňovány na Helsinské burze cenných papírů a archivovány v databázi a na internetových stránkách společnosti www.ponsse.com. Burzovní a tiskové zprávy jsou rovněž distribuovány příslušným médiím a odběratelům. Ponsse zveřejňuje své finanční a burzovní zprávy ve finském a anglickém jazyce.

Kromě webových stránek má Ponsse k dispozici různé další způsoby a informační kanály, kterými předává informace svým zainteresovaným stranám, jako jsou bulletiny a další publikace, sociální média, rozhovory, veřejná vystoupení a v případě potřeby konferenční hovory.

S vlastníky, investory a analytiky se setkáváme také na různých akcích a osobních setkáních. Rozhovory na těchto setkáních vycházejí z dříve zveřejněných nebo veřejně dostupných informací.


5. Průběžná informační povinnost

Pololetní přehled a průběžná zpráva

Ponsse zveřejňuje finanční zprávy o výsledcích své činnosti a finanční situaci vždy po třech, šesti a devíti měsících. Zprávy obsahují také srovnávací údaje za odpovídající období předchozího roku. Pololetní přehled a průběžné zprávy za první a třetí čtvrtletí se zveřejňují bez zbytečného odkladu nebo do tří měsíců po skončení sledovaného období.

Společnost se snaží ve svých průběžných zprávách hodnotit vývoj svého podnikání ve vztahu k předchozím a budoucím očekáváním, a to analýzou změn ve výnosech a nákladových faktorech, které ovlivňují ziskovost, a zveřejněním důvodů významných změn ve finanční situaci společnosti. Přehledy a zprávy obsahují údaje od počátku roku do konce sledovaného období a odpovídající údaje z předchozího roku.

Věstník s finančními výkazy

Obsah věstníku s účetní závěrkou plní funkci čtvrté průběžné zprávy, navíc se jedná o celé účetní období. Věstník s účetní závěrkou obsahuje informace vyžadované zákonem o obchodních korporacích a dalšími zákony. Kromě konsolidované účetní závěrky podle IFRS společnost Ponsse sestavuje a zveřejňuje účetní závěrku FAS mateřské společnosti. Věstník obsahuje také srovnatelné údaje z předchozího účetního období. Věstník s účetní závěrkou se zveřejňuje nejpozději čtyři měsíce po skončení účetního období společnosti.

Výroční zpráva, finanční výkaz a zpráva o činnosti

Výroční zpráva společnosti Ponsse obsahuje oficiální auditovanou účetní závěrku skupiny a mateřské společnosti, doplňující a vysvětlující zprávu o činnosti, kterou poskytuje představenstvo, zprávu auditora, samostatné prohlášení o správě a řízení společnosti a zprávu o odměnách. Výroční zpráva se zveřejňuje jako burzovní zpráva bez zbytečného odkladu nejméně tři týdny před konáním valné hromady a nejdéle čtyři měsíce po skončení účetního období. Výroční zpráva může být zveřejněna pouze v digitální podobě. Prohlášení o správě a řízení společnosti a zpráva o odměňování jsou rovněž zveřejněny ve formátu PDF na internetových stránkách společnosti.


6. Zveřejňování důvěrných interních informací a odkládání jejich zveřejnění

Ponsse zveřejňuje důvěrné interní informace, které se jí bezprostředně týkají, co nejdříve v burzovní zprávě, aby veřejnost měla k těmto informacím rychlý přístup a aby je mohla včas důkladně a správně vyhodnotit. Povinnost zveřejnění se tedy od počátku vztahuje i na rozhodnutí, která se teprve připravují.

Společnost Ponsse může na vlastní riziko odložit zveřejnění informace, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

 • okamžité zveřejnění by ohrozilo oprávněné benefity společnosti Ponsse
 • odložení by s největší pravděpodobností neuvedlo veřejnost v omyl
 • lze zaručit, že dané informace zůstanou důvěrné

Ponsse používá interní postupy pro vyhodnocování a zveřejňování důvěrných i interních nformací, jakož i pro vyhodnocování a sledování důvodů pro odložení informování a stanovení délky zpoždění. Při posuzování případů důvěrných interních informací bere společnost Ponsse v úvahu odhadovaný rozsah nebo důležitost rozhodnutí, problém nebo okolnost ve vztahu k činnosti společnosti jako celku, význam informace pro cenu finančních nástrojů společnosti a další tržní proměnné, které mohou ovlivnit cenu finančních nástrojů společnosti.

Ponsse dbá na to, aby neustále sledovala důvody pro odložení nebo okamžité zveřejnění uniklých informací způsobem popsaným níže. Ponsse rovněž dokumentuje, archivuje a aktualizuje rozhodnutí o odložení a jejich důvody v případě, že dojde ke změnám podmínek, které vedly k odložení informování.

Představenstvo společnosti Ponsse sleduje, vyhodnocuje a provádí rozhodnutí týkající se zveřejňování a opožděného zveřejňování důvěrných interních informací.

Ponsse předá informaci o odložení zveřejnění Úřadu pro finanční dohled bezprostředně po zveřejnění informace. Zpráva o důvodech odkladu je na vyžádání doručena také Úřadu pro finanční dohled.


7. Informace zveřejněné v souladu s povinností zveřejnění

Management společnosti Ponsse spolu s představenstvem v případě potřeby vyhodnotí, jaké otázky týkající se zásad komunikace společnosti by měly být zahrnuty do burzovního sdělení. Společnost důsledně informuje o podstatných změnách dříve zveřejněných informací způsobem odpovídajícím původnímu zveřejnění. Zprávy společnosti Ponsse zahrnují následující:

 • finanční věstníky
 • oznámení o konání valných hromad a rozhodnutí valných hromad
 • zásadní změny finančních a obecných vyhlídek společnosti do budoucna
 • dohody týkající se významných fúzí, rozdělení, reorganizace, likvidace, insolvence nebo spolupráce
 • klíčové strategické změny a významné provozní reorganizace
 • významné investice a finanční ujednání
 • významná rozhodnutí a opatření úřadů
 • významné podnikové akvizice, prodeje a jiné podnikové dohody, které mají významný strategický dopad
 • změny ve vedení společnosti a u auditorů
 • krize, které mají významný dopad na hospodářskou výkonnost nebo provoz
 • významná oznámení o vlastnictví a hlasovacích právech v souladu se zákonem o trzích s cennými papíry
 • zásadní pobídkové programy založené na akciích, transakce vedoucích pracovníků a jejich nejbližšího okolí prováděné s využitím finančních nástrojů společnosti
 • další položky zveřejněné v souladu s předpisy o zneužívání trhu, zákonem o trhu s cennými papíry, pravidly Úřadu pro finanční dohled a Burzy cenných papírů nebo další položky související s činností společnosti nebo otázkami, které společnost považuje za důležité.


8. Zveřejňování transakcí vedoucích pracovníků a jejich nejbližšího okolí

Vedoucí pracovníci společnosti Ponsse a jejich nejbližší okolí mají povinnost informovat jak Úřad pro finanční dohled, tak společnost Ponsse o všech osobních transakcích týkajících se akcií společnosti, závazků nebo souvisejících derivátů či jiných finančních nástrojů. Tato povinnost se vztahuje na transakce, které v průběhu kalendářního roku přesáhnou 5 000 eur.

Společnost Ponsse zveřejňuje informace o transakcích svých vedoucích pracovníků a jejich nejbližšího okolí okamžitě nebo nejpozději do tří (3) dnů od uskutečnění transakce. Informace se zveřejňují způsobem odpovídajícím burzovnímu sdělení v kategorii „transakce vedoucích pracovníků“. Burzovní zprávy týkající se veřejných informací o transakcích vedoucích pracovníků jsou k dispozici na webových stránkách společnosti po dobu nejméně pěti let od zveřejnění zprávy.


9. Finanční cíle společnosti Ponsse a upozornění na zisk

Výhledy do budoucna pokrývající celé účetní období se zveřejňují v pololetní zprávě, v průběžných zprávách za první a třetí čtvrtletí, ve věstníku s účetní závěrkou a ve výroční zprávě, a to co nejjednoznačněji, nejjasněji a nejkonzistentněji. Ponsse zveřejňuje pouze finanční cíle, které se týkají celého účetního období. Ponsse se nevyjadřuje k prognózám investičních analytiků o společnosti ani k fámám na trhu a nenese odpovědnost za jejich názory a prohlášení.

Ponsse zveřejňuje upozornění na zisk co nejdříve, pokud společnost odhaduje, že se její výsledek nebo finanční situace bude výrazně lišit, ať už pozitivně nebo negativně, od toho, co společnost zveřejnila dříve, nebo od toho, co trhy očekávají na základě signálů, které společnost dříve vydala. Zveřejnění upozornění na zisk nelze odložit.

10. Tiskové a další zprávy

Ponsse se snaží aktivně vydávat tiskové zprávy a další věstníky o událostech souvisejících s její činností, které nesplňují kritéria burzovních zpráv. Tyto zprávy jsou nicméně považovány za zprávy hodné pozornosti, za relevantní pro marketingovou komunikaci nebo za zajímavé pro zúčastněné strany.

Tiskové zprávy týkající se aktualit ze společnosti zahrnují:

 • menší akvizice a partnerství
 • menší dohody o spolupráci
 • nové produkty, služby či řešení, které se nekvalifikují jako burzovní zprávy
 • vyznamenání a ocenění, která společnost obdržela
 • ostatní běžné informace

Kromě tiskových zpráv zveřejňuje společnost Ponsse na svých webových stránkách zprávy, které nejsou předávány médiím ani jiným odběratelům z distribučních seznamů společnosti. Kromě toho společnost Ponsse zveřejňuje jednotlivé novinky na vybraných sociálních sítích.

Generální ředitel, místopředseda představenstva a/nebo finanční ředitel, v případě potřeby ve spolupráci s představenstvem, schvaluje burzovní a tiskové zprávy před jejich zveřejněním.

 

11. Vztahy s médii a pověsti kolující na trhu

 

Zástupci společnosti Ponsse v médiích

Veřejná prohlášení týkající se společnosti Ponsse mohou vydávat pouze k tomu oprávněné osoby. Ke strategii společnosti Ponsse, jejím výsledkům, finančním cílům a jejich vývoji, situaci na trhu a trendům se vyjadřují pouze generální ředitel, místopředseda představenstva, finanční ředitel a předseda představenstva. Ostatní se mohou k výše uvedeným otázkám vyjádřit pouze na základě pověření generálního ředitele.

Pověsti a úniky informací

Ponsse se k pověstem kolujícím na trhu nevyjadřuje. Pokud se však společnost dozví, že došlo k úniku informací, které významně ovlivní hodnotu jejích finančních nástrojů, rozhodne generální ředitel nebo představenstvo o co nejrychlejším informování veřejnosti prostřednictvím burzovní zprávy. Společnost může zvážit zveřejnění věstníku i v jiných případech, aby poskytla trhům přesné informace a podpořila důvěryhodnou tvorbu cen svých finančních nástrojů, pokud mají fámy významný vliv na finanční nástroje společnosti.

Společnost interně monitoruje události a situace, při nichž může dojít k úniku informací. Všechny důvěrné interní projekty se pečlivě vyhýbají únikům informací. V případě úniku důvěrných informací týkajících se společnosti Ponsse nebo informací, které mají významný dopad na finanční nástroje společnosti, vydá společnost co nejdříve věstník. V tomto případě rozhoduje o zveřejnění informací představenstvo a/nebo generální ředitel.


12. Krizová komunikace

V případě krize, v závislosti na jejím rozsahu a povaze, jmenuje představenstvo nebo generální ředitel společnosti Ponsse tým krizového řízení, který bude situaci a související komunikaci řídit. Ponsse se snaží zajistit, aby byli médiím a dalším zúčastněným stranám k dispozici ti správní lidé i v krizových situacích.


13. Pokyny pro zasvěcené osoby

Společnost Ponsse se řídí burzovními pokyny pro zasvěcené osoby a zaměstnanci společnosti Ponsse mají k dispozici interní pokyny pro zasvěcené osoby. Směrnice Ponsse pro zasvěcené osoby jsou podrobně popsány v prohlášení o správě a řízení společnosti, které je k dispozici na webových stránkách společnosti.

.