Kodex chování

Kodex chování

Systém společnosti Ponsse pro nahlašování nekalého jednání (whistleblowing). Klikněte sem: Systém společnosti Ponsse pro nahlašování nekalého jednání

PONSSE SE ZAVAZUJE K ODPOVĚDNÉMU PODNIKÁNÍ

Ponsse Group se zavazuje k udržitelnému a odpovědnému podnikání. Tento Kodex chování má silnou oporu v našich firemních hodnotách: integrita, inovace, duch společnosti Ponsse a orientace na zákazníka.

Tento Kodex platí pro všechny zaměstnance společnosti Ponsse a externí osoby, společnosti a komunity, které jsou se společností Ponsse úzce spojeny. Všichni zaměstnanci společnosti Ponsse musí jednat v souladu s tímto Kodexem chování.

Očekáváme, že se těmito zásadami budou v případě potřeby řídit i strany mimo společnost Ponsse, když budou uskutečňovat obchodní transakce se společností Ponsse nebo jejím jménem. Mezi externí strany patří obchodní partneři, dodavatelé a zákazníci společnosti Ponsse, jakož i síť PONSSE.

Kodex chování obsahuje pokyny týkající se povinností vůči obchodnímu prostředí, zaměstnancům, obchodním partnerům a společnosti společnosti Ponsse. Kodex chování doplňují další zásady a pokyny společnosti Ponsse, které jsou k dispozici na externích nebo interních webových stránkách společnosti Ponsse nebo jsou součástí smluv.

 

DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ

Vždy jednáme v souladu se zákony a předpisy země, v níž působíme. Všichni zaměstnanci jsou povinni znát příslušné zákony, které se týkají jejich pracovních povinností, a v případě pochybností požádat o radu, aby zajistili jejich dodržování.

Společnost Ponsse Plc, mateřská společnost skupiny Ponsse, je kótována na burze NASDAQ OMX Helsinki Ltd a řídí se platnými zákony a předpisy o správě a řízení společností platnými ve Finsku. Zajišťujeme, aby informace poskytované trhu byly přesné a vykazované v souladu s příslušnými zákony, burzovními pravidly a kodexy správy a řízení společností.

Kromě právních předpisů ctíme kulturu, zvyky a hodnoty zemí, ve kterých působíme. Pokud jsou místní zvyklosti a pokyny společnosti Ponsse v rozporu, jednáme především v souladu s tímto Kodexem chování.

Vedení společnosti Ponsse a právní oddělení podporují organizaci v záležitostech souvisejících s právními předpisy a nařízeními.

.

LIDSKÁ A PRACOVNÍ PRÁVA

Dodržujeme mezinárodně uznávaná lidská práva, jako jsou základní mezinárodní dokumenty týkající se lidských práv a Deklarace MOP o základních zásadách a právech při práci. Společnost Ponsse se zavázala dodržovat Obecné zásady OSN pro podnikání a lidská práva.

Za žádných okolností neakceptujeme dětskou práci ani jiné formy nucené práce.

Podporujeme svobodu sdružování a respektujeme právo na sdružování v odborech. Naši zaměstnanci mají právo vstoupit či nevstoupit do odborové organizace a na kolektivní vyjednávání.

Naše zaměstnance ani uchazeče o zaměstnání nediskriminujeme na základě věku, původu, národnosti, jazyka, náboženství, přesvědčení, názorů, politického působení, odborového členství, rodinných vztahů, zdravotního stavu, zdravotního postižení, sexuální orientace ani z jiných osobních důvodů.

Snažíme se budovat pracoviště, které je žádoucí pro všechny naše zaměstnance a kde s nimi bude zacházeno se stejným respektem a důstojností. Rovněž se snažíme podporovat kulturu rovných příležitostí a rozmanitosti. Netolerujeme žádnou formu neuctivého chování, obtěžování nebo šikany na pracovišti.

 

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ

Zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí v souladu s platnými zákony a předpisy a zavazujeme se k neustálému zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Naším cílem je předcházet nehodám a minimalizovat zdravotní a bezpečnostní rizika na pracovišti.

Od svých zaměstnanců a sítě PONSSE očekáváme, že převezmou odpovědnost za svou vlastní bezpečnost a bezpečnost druhých na pracovišti. Osoba, která se stane svědkem nehody, zjistí nebezpečnou situaci nebo učiní jiné zjištění týkající se bezpečnosti, musí tuto skutečnost neprodleně ohlásit v souladu s pokyny společnosti nebo svého provozního prostředí.

Vyvíjíme inovativní výrobky a služby a snažíme se minimalizovat zdravotní a bezpečnostní rizika spojená s jejich používáním. Tyto záležitosti prosazujeme při vývoji našich produktů a pomocí našich metod zajišťování kvality, jakož i prostřednictvím vývoje našich dalších procesů a pokynů ve spolupráci s našimi partnery.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při řízení a rozvoji podnikání společnosti Ponsse zohledňujeme ekologické aspekty ve všech našich aktivitách. Dodržujeme platné zákony na ochranu životního prostředí a další postupy, které chrání a udržují životní prostředí ve všech našich provozních oblastech.

Zjišťujeme dopady životního cyklu produktů a služeb společnosti Ponsse na životní prostředí a zavazujeme se vyvíjet inovativní řešení těžby v souladu s udržitelným rozvojem. Při vývoji produktů zohledňujeme environmentální aspekty, monitorujeme dopady na životní prostředí v našem hodnotovém řetězci a aktivně se snažíme omezovat škody na životním prostředí způsobené naší činností. Systematicky měříme a vyhodnocujeme náš pokrok v plnění našich environmentálních cílů a otevřeně o něm informujeme.

 

INTEGRITA A ŘÁDNÁ SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

Pro své zainteresované strany, včetně obchodních partnerů, dodavatelů a zákazníků, jsme důvěryhodným partnerem. Navazování jakýchkoli obchodních vztahů musí vycházet z objektivních kritérií.

Od zaměstnanců společnosti Ponsse očekáváme loajalitu vůči společnosti Ponsse a prosazování jejích nejlepších zájmů. Lidé pracující pro společnost Ponsse nesmí zneužívat svého postavení k prosazování vlastních zájmů a je třeba se vyhýbat situacím, kdy by osobní zájmy mohly být v rozporu se zájmy společnosti Ponsse. Kromě toho je třeba se vyvarovat situací, které by mohly vyvolat dojem střetu zájmů. Zaměstnanci musí být vždy schopni plnit své úkoly objektivně a nestranně.

Zavázali jsme se k odpovědnému zajišťování zdrojů. Očekáváme, že naši obchodní partneři budou dodržovat platné zákony a předpisy. Ve společnosti Ponsse aktivně podporujeme odpovědné podnikání našich zainteresovaných stran, například tím, že ke smlouvám uzavřeným s dodavateli připojujeme dohodu týkající se odpovědného podnikání a požadujeme, aby ve svých vlastních dodavatelských řetězcích prosazovali požadavky na udržitelnost. Dohody uzavřené s našimi dodavateli a partnery vždy písemně potvrzujeme a pečlivě je dokumentujeme.

Zavázali jsme se bojovat proti korupci ve všech jejích formách, včetně vydírání a úplatkářství. Nepoužíváme úplatky ani jiné nezákonné platby, ani tyto platby nepovolujeme za účelem získání nebo udržení obchodu.

Nenabízíme ani nepřijímáme žádné protislužby, dary nebo výhody, o nichž by se dalo důvodně předpokládat, že by mohly nevhodně ovlivnit rozhodování, nebo dokonce takový dojem vyvolat. Zdržujeme se pohoštění v rámci běžných výdajů na reprezentaci.

Vyžadujeme, aby smlouvy o spolupráci a sponzorství společnosti Ponsse byly v souladu s tímto Kodexem chování a podporovaly image společnosti Ponsse. O významných partnerstvích a darech společnosti Ponsse otevřeně informujeme na našich webových stránkách.

 

PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Nepřijímáme ani neumožňujeme praní špinavých peněz a všude na světě dodržujeme právní předpisy týkající se předcházení praní špinavých peněz. Víme, kdo jsou naši obchodní partneři. Obchodujeme pouze s renomovanými stranami, které se zabývají legálními obchodními aktivitami, a to s prostředky pocházejícími z legálních zdrojů.

 

SPRAVEDLIVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Podporujeme spravedlivou a čestnou hospodářskou soutěž. Dodržujeme platné zákony o hospodářské soutěži bez ohledu na oblast trhu a zdržujeme se jakýchkoli nezákonných praktik. Zákony o hospodářské soutěži neporušujeme například projednáváním choulostivých záležitostí, jako jsou ceny a praktiky narušující hospodářskou soutěž, nebo jejich domlouváním s našimi konkurenty..

 

AKTIVA A INFORMACE SPOLEČNOSTI

Zaměstnanci jsou zodpovědní za řádnou péči o aktiva společnosti Ponsse, včetně fyzického a duševního vlastnictví, jakož i finančních aktiv. Zaměstnanci jsou povinni používat aktiva pouze k legitimním obchodním účelům a chránit je před ztrátou nebo nevhodným použitím. Náš majetek se nesmí používat k nezákonným nebo nevhodným účelům.

Očekáváme, že naši zaměstnanci budou zpracovávat citlivé informace společnosti Ponsse nebo jejích zúčastněných stran s maximální důvěrou a náležitě zajistí jejich utajení. Respektujeme a chráníme osobní údaje a od zaměstnanců, kteří je zpracovávají, se očekává, že budou při shromažďování, používání a uchovávání údajů postupovat se zvláštní opatrností.

 

PROVÁDĚNÍ A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

Za seznámení stávajících i nových zaměstnanců s Kodexem odpovídají ve společnosti Ponsse vedoucí pracovníci. Nejednání v souladu s tímto Kodexem může vést k příslušným disciplinárním opatřením.

Své zaměstnance a zástupce dalších zúčastněných stran vyzýváme, aby případné obavy nebo porušení tohoto Kodexu hlásili vedení společnosti Ponsse. Naši zaměstnanci by se měli v první řadě obrátit na svého nadřízeného nebo zástupce oddělení lidských zdrojů. Všichni zástupci zúčastněných stran mohou nahlásit incident pod svým jménem nebo anonymně prostřednictvím systému společnosti Ponsse pro oznamování nekalého jednání (whistleblowing). Hlášení důvěrně a nestranně prošetřuje tým společnosti Ponsse pro whistleblowing. Osobám, které v dobré víře oznámí takové porušení, nehrozí žádné nepříznivé důsledky. Odkaz na tento systém spravovaný naším externím partnerem a další informace o systému hlášení nekalého jednání a zpracování oznámení jsou k dispozici na intranetu společnosti Ponsse a na našich webových stránkách.

 

AKTUALIZACE A DALŠÍ INFORMACE

Představenstvo společnosti Ponsse Plc schválilo tento Kodex chování 8. června 2020. Tento Kodex chování je aktualizací prvního Kodexu chování společnosti Ponsse, který byl schválen představenstvem 12. prosince 2016. Představenstvo provádí pravidelnou revizi obsahu Kodexu chování a v případě potřeby jej aktualizuje. 

Další pokyny týkající se uplatňování tohoto Kodexu mohou být uvedeny v samostatných pokynech. V případě dotazů ohledně výkladu Kodexu nebo jeho dodržování se obraťte na finančního ředitele (CFO) společnosti Ponsse Petriho Härkönena.