Stanovy společnosti

Stanovy společnosti

1 §  Název a sídlo společnosti

Název společnosti je Ponsse Oyj a její sídlo je v obci Vieremä. Název společnosti v anglickém jazyce je Ponsse Plc.

2 § Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je výroba, dovoz a prodej lesních strojů, dalších kovoprůmyslových výrobků a hardwaru a softwaru informačních systémů. Dále společnost poskytuje školící a konzultační služby, administrativní služby pro společnosti skupiny a zabývá se zastupováním v oblasti pojišťovnictví. Dále může společnost vlastnit a spravovat cenné papíry a nemovitosti a obchodovat s nimi.

3 §  Systém zaknihování cenných papírů

Akcie jsou zařazeny do systému zaknihovaných cenných papírů, který je uveden v zákoně o systému zaknihovaných cenných papírů.

4 § Představenstvo

Společnost má představenstvo, které se skládá minimálně z pěti (5) a maximálně z osmi (8) členů.

Funkční období členů představenstva končí na konci první výroční valné hromady následující po zvolení.

Představenstvo jmenuje ze svých řad předsedu a schází se na žádost předsedy tak často, jak to vyžaduje činnost společnosti.

Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna více než polovina jeho členů.

Jednotlivé záležitosti se rozhodují většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující stanovisko předsedy.

5 §  Generální ředitel

Společnost má generálního ředitele jmenovaného správní radou. Ředitel odpovídá za každodenní řízení společnosti v souladu s pokyny a ustanoveními vydanými představenstvem. 

6 §  Podepisování za společnost

Za společnost podepisují samostatně kromě představenstva také společně kteříkoli dva členové představenstva nebo generální ředitel společně s jedním členem představenstva. Dále může představenstvo pověřit jmenovanou osobu, aby za společnost podepisovala společně s jinou pověřenou osobou nebo s členem představenstva nebo s generálním ředitelem.

7 § Auditor

Společnost má jednoho (1) auditora, kterým je veřejná účetní firma (KHT) s povolením Centrální obchodní komory.

Funkční období auditora končí na konci první řádné valné hromady následující po jeho zvolení.

8 § Finanční rok

Účetním rokem společnosti je kalendářní rok.

9 § Oznámení o konání valné hromady

Valná hromada se koná v sídle společnosti, v Iisalmi nebo Kajaani.

Oznámení o konání valné hromady se doručí akcionářům zveřejněním formou burzovní zprávy a na webových stránkách společnosti, a pokud tak rozhodne představenstvo, v jednom deníku s velkým nákladem, který určí představenstvo, a to nejdříve tři (3) měsíce a nejpozději dvacet jedna (21) dnů před konáním valné hromady.

K účasti na valné hromadě musí akcionáři oznámit společnosti svůj úmysl zúčastnit se valné hromady nejpozději v den uvedený v oznámení o konání valné hromady, což může být nejdříve deset (10) dní před konáním valné hromady.

10 § Výroční valná hromada

 Výroční valná hromada se koná každoročně v den určený představenstvem nejpozději do šesti (6) měsíců po skončení finančního roku.

Na výroční valné hromadě se:

představí
1. účetnictví, včetně výkazu zisku a ztráty, rozvahy, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, konsolidované rozvahy a zprávy představenstva.,
2. zpráva auditora,

rozhodne
3. přijetí výkazu zisku a ztráty, rozvahy, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a konsolidované rozvahy,
4. opatření podložená ziskem nebo ztrátou vykázanou v přijaté rozvaze,
5. zproštění odpovědnosti členů představenstva a generálního ředitele,
6. počet členů představenstva,
7. odměny členů představenstva a zásady náhrady cestovních výdajů,
8. odměny pro auditora,

vybere
9. členy představenstva a
10. auditora