Správa

Vyvážené finance a řádná správa

Vyvážené finance a řádná správa

Finanční odpovědnost a řádná správa a řízení podniku znamenají vyvážený a udržitelný rozvoj financí společnosti Ponsse, a to při zohlednění etiky podnikání, zainteresovaných stran a životního prostředí.

Společnost Ponsse byla vždy rodinnou firmou a její vedení kladlo důraz na hodnoty a dlouhodobý rozměr podnikání. Je pro nás důležité udržovat dobrou rovnováhu mezi růstem společnosti, ziskovostí a peněžními toky z obchodní činnosti. Místním komunitám po celém světě, kde působíme, to přináší stabilitu a kontinuitu.

Chceme růst zodpovědně, a proto naše rozhodování klade důraz na dlouhodobý rozvoj provozu a budování silného finančního základu pro zajištění budoucnosti. Neustále investujeme do výzkumu a vývoje, dodavatelského řetězce a sítě poprodejních služeb ve Finsku a v zemích působení našich dceřiných společností. Chceme dále pokračovat v transparentní daňové politice a vždy vykazovat daňové informace v souladu se zákonnými požadavky a našimi cíli v oblasti transparentnosti.

Dobrá správa podporuje transparentnost

Účelem zásad řízení společnosti Ponsse je zajistit etické podnikání, transparentnost a vysokou úroveň profesionality. Společnost Ponsse dodržuje zásady řádné správy a řízení společnosti v souladu s právními předpisy platnými pro kótované finské společnosti, stanovami společnosti Ponsse a Kodexem správy a řízení společnosti 2020 pro kótované společnosti a zároveň podporuje otevřenost a transparentnost.

Naše systémy řízení řídí uplatňování zásad udržitelného rozvoje Ponsse a odpovědného leadershipu. Vedle systémů řízení se společnost silně řídí svým posláním, vizí a hodnotami, v nichž má strategicky důležité postavení odpovědnost.

Vedle systémů řízení usměrňují zavádění zásad udržitelného rozvoje a odpovědného vedení také poslání, vize a hodnoty společnosti. Naše provozy splňují normy ISO 9001 (řízení kvality), ISO 14001 (řízení ochrany životního prostředí) a ISO 45001 (řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Technologická společnost Ponsse Epec Oy je držitelem certifikátů ISO 27001 (řízení zabezpečení informací), ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Výrobní závod Epec je certifikován certifikační společností TÜV SÜD podle certifikátů funkční bezpečnosti EN ISO 13849, IEC 61508 a EN IEC 62061. Bezpečnostní komponenty certifikované podle funkční bezpečnosti lze použít k výrobě bezpečnostních funkcí, které splňují požadavky norem pro bezpečnostní produkty navržené a vyrobené společností Epec.

Společnost Ponsse Uruguay S.A., která je součástí skupiny Ponsse, je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 45001. Ponsse Latin America Ltda, naše brazilská dceřiná společnost, je držitelem certifikátu ISO 9001.

Klíčové zásady a pokyny

Všechny klíčové zásady a pokyny, kterými se řídí fungování společnosti Ponsse, zpracovává řídící tým skupiny a schvaluje je představenstvo. Každý zaměstnanec odpovídá za dodržování těchto směrnic a za hlášení případných nedostatků.