News2

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024

Takaisin

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024

Ponsse Oyj
Osavuosikatsaus
23.4.2024 klo 9.00


Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024

Tammi-maaliskuu:
- Liikevaihto oli 169,7 (201,7) miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 1,2 (16,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 0,7 (8,2)
- Tilikauden tulos oli -3,4 (14,0) miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos oli -0,12 (0,50) euroa
- Tilauskanta oli 226,0 (336,9) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa

- Liiketoiminnan rahavirta oli 8,5 (2,4) miljoonaa euroa (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
- Omavaraisuusaste oli 57,6 (56,8) prosenttia katsauskauden lopussa (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)

- Ponsse julkaisi uuden tulosohjeistuksen 19.4.2024: Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 hieman heikompi kuin vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa).


TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Vuoden ensimmäinen neljännes oli Ponsselle haastava. Markkinan hetkellinen piristyminen vuoden alussa vaimeni katsauskauden loppua kohden. Saadut tilaukset olivat 163,5 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 226,0 (336,9) miljoonaa euroa.

Liikevaihtomme laski noin 16 prosenttia ja liikevaihdoksi muodostui 169,7 (201,7) miljoonaa euroa. Ponsse kärsi alkuvuoden aikana Suomessa pidetyistä poliittisista lakoista merkittävästi. Uusien koneiden vientitoimitukset keskeytyivät lakkojen vaikutuksesta maaliskuussa ja koneiden laskutus jäi heikoksi.  Huoltopalveluiden liikevaihto pysyi normaalilla tasolla asiakkaidemme kohtuullisen hyvän työtilanteen ansiosta. Myös Ponssen teknologiayhtiö Epec Oy:n liikevaihto laski koneenrakennuksen yleisen rauhoittumisen vuoksi. Vaihtokoneiden myynti oli iloksemme kasvussa ja saimme toimitettua vaihtokoneita asiakkaillemme hyvin. Tehdas toimi katsauskaudella osittain yhdessä vuorossa, mutta on palaamassa takaisin kahteen vuoroon toisen vuosineljänneksen aikana. Vieremän tehtaamme toimii erinomaisesti ja osien saatavuudessa ei ole ongelmia.


Liikevoittomme jäi ensimmäisellä vuosineljänneksellä heikoksi ja suhteellinen kannattavuutemme oli 0,7 (8,2) prosenttia. Heikkoon liikevoittoon vaikuttivat uusien koneiden heikko laskutus ja Ponssen Brasilian tytäryhtiön, Ponsse Latin America Ltda:n, haasteet. Brasilian tytäryhtiömme haasteiden taustalla oleva full service -sopimus on kehittymässä oikeaan suuntaan, mutta haastavan tilanteen oikaisu vaatii kärsivällistä kehitystyötä.

Katsauskauden rahavirraksi muodostui 8,5 (2,4) miljoonaa euroa. Rahavirtaa helpotti erityisesti aine- ja tarvikevaraston kierron parantuminen sekä vaihtokonevaraston arvon lievä lasku. Pääomiamme on edelleen sitoutunut raaka-ainevarastoihin ja vaihtokonevarastoon, mikä nostaa käyttöpääomaamme. Yhtiön vakavaraisuus on pysynyt erittäin hyvällä tasolla.

20.2.2024 julkaistu Ponssen toimintamallin muutos etenee ja on ollut kiivaimmillaan vuosineljänneksen lopulla. Muutos on tärkeä Ponssen pitkän aikavälin kehitykselle, mutta samalla raskas yhtiön henkilöstölle. 1.6.2024 voimaan tuleva globaali organisaatiorakenne tuo henkilöstölle uusia kehitysmahdollisuuksia, tehostaa konsernin toimintaa ja mahdollistaa maaorganisaatioiden myynnin ja huollon keskittymisen entistä paremmin asiakkaidemme palveluun. Ponsselle on tärkeää, että muutosta edistetään yhtiön vankkaa arvopohjaa ja kulttuuria kunnioittaen.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 169,7 (201,7) miljoonaa euroa, joka on 15,9 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 71,2 (75,9) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 50,4 (42,4) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 19,7 (21,3) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 27,8 (33,5) prosenttia sekä muut maat 2,1 (2,8) prosenttia.
 

 

 

1-3/24

1-3/23

 

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista

169 659

201 729

 

Liikevaihto lopetetuista toiminnoista

0

1 535

 

Liikevaihto yhteensä

 

169 659

203 264

 TULOSKEHITYS

Liikevoitto oli 1,2 (16,6) miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 0,7 (8,2) prosenttia.
 

 

 

1-3/24

1-3/23

 

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista

1 247

16 619

 

Liikevoitto lopetetuista toiminnoista

0

558

 

Liikevoitto yhteensä

 

1 247

17 177

 


Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -0,8 (17,6) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 27,8 (28,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 22,1 (19,5) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -3,8 (0,6) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -2,7 (1,4) miljoonaa euroa. Koronvaihtosopimuksista kirjattiin katsauskaudella tulosvaikutteisia arvostustuottoja 0,3 miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 119,2 (81,8) miljoonaa euroa. Saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista.

Katsauskauden tulokseksi muodostui -3,4 (14,0) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,12 (0,50) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 557,2 (592,8) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden arvo oli 234,8 (239,1) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 53,3 (63,5) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 55,2 (61,7) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 319,5 (334,3) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 290,6 (245,8) miljoonaa euroa. Rahoitusvelkojen määrä oli 100,5 (93,8) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat 45,4 (28,2) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 14,2 (8,4) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 57,6 (56,8) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 8,5 (2,4) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -5,9 (-9,6) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 163,5 (184,9) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 226,0 (336,9) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO JA KONSERNIRAKENNE

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Chile SpA, Chile; Ponsse Czech s.r.o, Tšekki sekä Epec Oy, Suomi.

Lisäksi konserniin kuuluvat EAI PON1V Holding Oy Suomessa, Ponsse Oyj:n osakkuusyhtiö Sunit Oy Suomessa 34 prosentin omistusosuudella sekä 1.11.2023 Epec Oy:n ostama Bram Engineers B.V. Hollannissa.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 5,7 (6,7) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 2,2 (2,5) miljoonaa euroa.

Katsauskauden investointien määrä oli 6,0 (9,9) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Ponsse Latin America Ltda -tytäryhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 1. helmikuuta 2024 alkaen Janne Loponen. Janne Loposen sijaintipaikka on Brasilia ja hän raportoi Ponsse-konsernin myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja (Chief Sales, Service & Marketing Officer) Marko Mattilalle. Ponsse Latin America Ltda:n aiempana toimitusjohtajana on vuodesta 2018 alkaen toiminut Fernando Campos Passos.


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 116 (2 050) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2 114 (2 054) henkilöä.
OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Ponsse Oyj:n hallitus on päättänyt vuonna 2023 kahdesta uudesta konsernin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Yhtiö on julkaissut kannustinjärjestelmiä koskevan pörssitiedotteen 3.3.2023. Katsauskaudella osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kuluvaikutus oli noin 0,2 miljoonaa euroa. Kannustinjärjestelmien kokonaiskuluvaikutuksen vuosina 2023-2025 arvioidaan olevan noin 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2023 alkaneiden sitouttamisjaksojen osalta.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.3.2024 oli 194 664 kappaletta, joka on 0,7 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 4,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 22,35 euroa osakkeelta ja ylin 24,30 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 23,60 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 660,8 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 21 562 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 9.4.2024. Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 jaetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2023 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2023 ja yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jarmo Vidgrén, Mammu Kaario, Terhi Koipijärvi, Matti Kylävainio, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen ja Jukka Vidgrén. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan valita Jarmo Vidgrénin hallituksen puheenjohtajaksi ja Mammu Kaarion hallituksen varapuheenjohtajaksi. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi    48 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 45 000 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 38 000 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jolle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. KPMG Oy Ab:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ari Eskelinen. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajalle maksetaan myös palkkio kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 250 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.


VASTUULLISUUS

Olemme määritelleet keskeisimmät vastuullisuustavoitteemme, joiden toteutumista edistämme vuosittaisilla toimintokohtaisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä osana yhtiön strategiaprosessia. Haluamme edistää ihmistemme hyvinvointia, innovoida kestäviä ja luontoa kunnioittavia ratkaisuja, kehittää toimintaamme luontoympäristö huomioiden sekä olla luotettava kumppani, jolle yhteisöllisyys on voimavara.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ponsse julkaisi vuodelta 2023 erillisen vastuullisuusraportin samanaikaisesti yhtiön vuosikertomuksen kanssa 13.3.2024. Myös yhtiön toimintakertomuksella julkaistiin laaja selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista mukaan lukien taksonomia-asetuksessa määriteltyyn kuuteen ympäristötavoitteeseen perustuva taksonomiaraportti. Yhtiössä saatettiin alkuvuonna loppuun ilmastoriskien arviointi ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi, joiden tulokset julkaistiin edellä mainituilla raporteilla.

Ponsse valmistautuu vuoden 2024 alussa voimaan tulleeseen EU:n kestävyysraportointidirektiiviin (CSRD) analysoimalla yhtiön valmiutta raportoida kestävän kehityksen raportointistandardien (ESRS) mukaisesti. Ponsse lukeutuu kestävyysraportointidirektiivin ensimmäisiin raportointivelvollisiin ja julkaisee ensimmäisen uusien raportointivaatimusten mukaisen kestävyysraportin vuonna 2025. Sääntelyn soveltamisalaan kuuluville yrityksille on asetettu kaksi keskeistä velvollisuutta. Yritysten on jatkossa raportoitava toimintakertomuksensa erillisessä osiossa (kestävyysselvitys) määrätyistä kestävyysasioista eurooppalaisten raportointistandardien (ESRS) mukaisesti ja yritysten kestävyysraportointi on varmennettava tilintarkastajan tai direktiivin tarkoittaman riippumattoman varmennuslaitoksen toimesta. 

Osana raportointivalmiutta yhtiössä saatettiin loppuun ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaksoisolennaisuusarviointi. Arvioinnissa tunnistettiin ja priorisoitiin ne taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät kestävän kehityksen aiheet, joilla on toiminnassamme suurin vaikutus ja strateginen arvo sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kolmannen osapuolen tuella toteutetussa arvioinnissa tunnistetut olennaiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet muodostavat perustan Ponssen vuoden 2024 kestävyysraportoinnille. Kaksoisolennaisuusarvioinnin tuloksena Ponsse tulee raportoimaan seuraavien standardien mukaisesti: ESRS 2, ESRS E1, ESRS E4, ESRS E5, ESRS S1, ESRS S3 ja ESRS S4.

Yhtiössä lisättiin turvallisuustavoitteet osaksi Suomen henkilöstön palkkiojärjestelmiä helmikuun 2024 alusta alkaen. 9.4.2024 järjestetyssä yhtiökokouksessa hyväksyttiin yhtiön palkitsemispolitiikka, jonka suoritusmittareissa on huomioitu myös vastuullisuuteen liittyviä mittareita. 

Lisäksi yhtiössä aloitettiin ensimmäinen arvoketjun (Scope 3) päästölaskenta, jossa huomioidaan kaikki yhtiölle merkitykselliset päästökategoriat. Ensimmäinen laskenta toteutetaan kustannusperusteisesti ja sen tulokset valmistuvat H1/2024 loppuun mennessä. Olemme samalla tunnistaneet toiminnallemme olennaisimmat päästökategoriat ja määritelleet niille tiedonkeruu- ja raportointipolitiikat.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Ponssen johto arvioi vuosittaisessa riskikartoituksessa myös yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet. Näissä ovat korostuneet ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja resurssitehokkuuteen liittyvät näkökulmat sekä digitalisaatio ja teknologiakehitys.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Lähiajan merkittävimmät riskit liittyvät geopoliittiseen tilanteeseen maailmalla, talouden nopeaan suhdannemuutokseen sekä edelleen korkeana pysyvään korkotasoon. Geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta myös rahoitusmarkkinoiden toimivuuden, pakotteiden sekä kasvavien kyberturvallisuusuhkien kautta.

Rahoitusmarkkinoihin liittyvät riskit voivat lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteettia. Epävakaana jatkuva maailmantalouden tilanne ja kasvavat rahoituskulut saattavat vähentää myös metsäkoneiden kysyntää. Lisäksi työtaistelutoimenpiteiden jatkuessa Suomessa Ponsselle voi aiheutua merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Nämä taloudelliset riskit liittyvät erityisesti tuotannon ja toimitusketjun toimivuuteen.

Haastavassa tilanteessa Ponssen vahva rahoitusasema on tärkeä. Ponsse on tehnyt tarvittavat rahoitukselliset toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi ja rahoitustilannetta arvioidaan säännöllisesti. Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Yhtiön rahoitusasema ja maksuvalmius on säilynyt vahvana usean rahoituslaitoksen kanssa sovittujen sitovien luottolimiittisopimusten ansiosta. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja ja koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta. Yhtiöllä on pitkäaikaisia ja laajoja palvelusopimuksia, joihin voi liittyä operatiivisia riskejä.

Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Globaalit toimitusketjun häiriöt voivat vaikeuttaa PONSSE-metsäkoneiden valmistusaikataulujen hallintaa, ja kasvattaa yhtiön toimitusketjuun sidottuja pääomia ja käyttöpääoman hallintaan liittyviä riskejä.

Kyberturvallisuuden vahvistamiseksi Ponssella on tarkennettu ohjelmistopäivityskäytäntöjä ja käyttäjäohjeistuksia. Parannamme kykyämme havainnoida ja reagoida epänormaaliin toimintaan tietoverkoissamme sekä testaamme säännöllisesti kumppanimme kanssa digitaalisia palvelujamme kyberhyökkäysten varalta.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 hieman heikompi kuin vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa).

Markkinoilla olevan epävarmuuden takia yhtiö harkitsee tarkkaan investointeja ja jatkaa kulujen kontrollointia sekä kehittää operatiivista toimintamallia yhtiön kilpailukyvyn parantamiseksi. Yhtiö seuraa toimintaympäristössä ja asiakkaiden toimintaedellytyksissä tapahtuvia muutoksia tarkasti.

Ponsse Latin America Ltda -tytäryhtiön tilannetta seurataan tehostetusti ja yhtiö tekee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ponsse laski ohjeistustaan 19.4.2024 antamallaan tulosvaroitustiedotteella. Uuden tulosohjeistuksen mukaan yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 hieman heikompi kuin vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa).

Metsäkoneiden kysyntä jatkui heikkona vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi Suomessa toteutuneet työtaistelutoimenpiteet alensivat liikevaihtoa.  Liikevaihdon heikon kehityksen seurauksena ja Ponssen tytäryhtiön, Ponsse Latin America Ltda:n, kannattavuuden jäädessä selkeästi odotuksista, ensimmäisen neljänneksen liiketulos (EBIT) jäi merkittävästi vertailukaudesta.

Ponsse on aiemmin 20.2.2024 julkaistussa vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteessa arvioinut tulosnäkymiä seuraavasti: ”Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 samalla tasolla kuin liikevoitto vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa).”

Ponssen toimintamallimuutoksen suunnittelu ja siihen liittyneet muutosneuvottelut saatiin Suomessa päätökseen 3.4.2024. Toimintamallimuutoksesta on julkaistu lehdistötiedote 3.4.2024. Uusi globaali toimintamalli astuu voimaan 1. kesäkuuta 2024 alkaen.

Keskeinen muutos uudessa toimintamallissa on siirtyminen globaaliin organisaatiorakenteeseen ja raportointilinjoihin. Muutos tukee yhtiön entistä parempaa asiakaspalvelua ja vahvistaa kilpailukykyä, lisää kustannustehokkuutta sekä tehostaa toimintaa yhdenmukaisten käytäntöjen kautta.

Uusi toimintamalli muodostaa myynti- ja huoltopalveluihin keskittyvän asiakaskeskeisen organisaation, joka jakautuu viiteen markkina-alueeseen. Yhtiön markkina-aluejako on 1. kesäkuuta 2024 alkaen: 1) Pohjoismaat ja Baltia 2) Eurooppa 3) Etelä-Amerikka 4) Pohjois-Amerikka sekä 5) Aasia, Australia ja Afrikka. Toimintamallin uudistukseen liittyviä muutoksia johtaa Ponsse-konsernin johtoryhmä, joka jatkaa aiemmassa kokoonpanossa toimitusjohtaja Juho Nummelan johdolla.

Toimintamallin uudistamista ja siihen liittyviä työtehtävien tai työehtojen muutoksia on käsitelty päättyneissä muutosneuvotteluissa. Toimintamallin muutoksen myötä osa yhtiön nykyisistä työtehtävistä poistuu ja samalla uusia tehtäviä luodaan. Mahdolliset henkilöstövaikutukset tarkentuvat toukokuussa, kun organisaation sisältä uusiin tehtäviin sijoittuneiden henkilöiden määrä on tiedossa. Suomen muutosneuvotteluissa sovittiin lisäksi mahdollisista kahden viikon lomautuksista vuoden 2024 aikana toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille, mikäli yhtiön toimintaympäristöön liittyvät muutokset niin vaativat.


PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

1-3/24

1-3/23

1-12/23

LIIKEVAIHTO

169 659

201 729

821 800

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

6 978

2 291

-3 545

Liiketoiminnan muut tuotot

 

1 662

946

5 593

Materiaalit ja palvelut

 

-118 419

-132 949

-534 497

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-27 836

-28 148

-115 262

Poistot

 

-8 727

-7 779

-31 337

Liiketoiminnan muut kulut

 

-22 070

-19 470

-95 599

LIIKEVOITTO

 

1 247

16 619

47 153

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

119

-1

255

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-3 781

564

-4 459

TULOS ENNEN VEROJA

-2 415

17 182

42 949

Tuloverot

 

-1 024

-3 146

-12 924

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOS

 

-3 439

14 036

30 026

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos

 

0

492

-11 149

TILIKAUDEN TULOS

 

-3 439

14 528

18 877

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

986

-1 941

3 001

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

-2 454

12 587

21 878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake jatkuvista toiminnoista

-0,12

0,50

1,07

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake lopetetuista toiminnoista

0

0,02

-0,40

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

-0,12

0,52

0,67

 

 

 

 

 

 

KONSERNITASE (1 000 eur)

 

31.3.24

31.3.23

31.12.23

VARAT

 

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

52 517

50 885

52 736

Liikearvo

6 643

5 754

6 698

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

119 004

116 370

119 017

Sijoitukset

375

375

374

Osuudet osakkuusyrityksissä

1 084

812

1 067

Pitkäaikaiset saamiset

3 226

60

3 229

Laskennalliset verosaamiset

8 021

4 466

8 446

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

190 870

178 721

191 569

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

 

Vaihto-omaisuus

234 837

239 133

240 837

Myyntisaamiset

53 260

63 455

69 129

Tuloverosaaminen

1 451

1 610

1 249

Muut lyhytaikaiset saamiset

21 615

27 186

29 225

Rahavarat

55 178

61 654

74 002

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

366 342

393 039

414 443

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät varat

0

21 005

0

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

557 212

592 765

606 011

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

Osakepääoma

7 000

7 000

7 000

Muut rahastot

3 460

3 460

3 460

Muuntoerot

16 688

10 760

15 702

Omat osakkeet

-463

-274

-463

Kertyneet voittovarat

292 772

313 402

296 101

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

319 457

334 349

321 799

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Rahoitusvelat

67 611

50 144

66 637

Laskennalliset verovelat

-178

556

1 120

Muut pitkäaikaiset velat

6 238

80

6 284

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

73 670

50 780

74 041

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

 

Rahoitusvelat

32 934

43 652

52 816

Varaukset

15 319

11 085

14 690

Tilikauden verovelat

453

2 756

1 257

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

115 379

149 197

141 407

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

164 085

206 690

210 171

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat

0

947

0

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

557 212

592 765

606 011

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot
 

 

1-3/24

1-3/23

1-12/23

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:

 

 

 

 

Tilikauden tulos

 

-3 439

14 528

18 877

Oikaisut:

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

3 781

-592

16 647

Varausten muutos

 

708

294

3 677

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

-119

1

-255

Poistot

 

8 727

7 780

31 402

Tuloverot

 

1 024

3 240

13 115

Muut oikaisut

 

-476

1 397

1 304

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

10 206

26 648

84 767

 

 

 

 

 

Käyttöpääoman muutos:

 

 

 

 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

23 076

-3 483

-17 531

Vaihto-omaisuuden muutos

 

5 159

-8 615

-10 166

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

-25 077

-5 738

-4 451

Saadut korot

 

114

112

960

Maksetut korot

 

-1 835

-589

-3 927

Muut rahoituserät

 

-224

113

-294

Maksetut verot

 

-2 918

-6 046

-18 966

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)

 

8 501

2 403

30 391

 

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-6 023

-9 926

-35 892

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

98

306

1 282

Tytäryhtiöiden hankinta

0

0

-1 458

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)

 

-5 925

-9 619

-36 068

 

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut

-20 219

-10 255

14 121

Pitkäaikaisten lainojen nostot

0

8 000

10 000

Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut

-1 192

-889

-4 066

Maksetut osingot

 

0

0

-16 794

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)

 

-21 411

-3 143

3 261

 

 

 

 

 

Rahavarojen muutos (A+B+C)

 

-18 834

-10 360

-2 416

 

 

 

 

 

Rahavarat 1.1.

 

74 002

76 545

76 545

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

 

11

-631

-127

Rahavarat 31.3./31.12.

 

55 178

65 554

74 002
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma

 

 

 

 

 

 

B = Ylikurssi- ja muut rahastot

 

 

 

 

 

C = Muuntoerot

 

 

 

 

 

 

D = Omat osakkeet

 

 

 

 

 

E = Kertyneet voittovarat 

F = Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

 

A

B

C

D

E

F

OMA PÄÄOMA 1.1.2024

7 000

3 460

15 702

-463

296 101

321 799

Laaja tulos:

 

 

 

 

 

 

  Tilikauden tulos

 

 

 

 

-3 439

-3 439

  Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

 

  Muuntoerot

 

 

986

 

 

986

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

986

 

-3 439

-2 453

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

110

110

Liiketoimet omistajien kanssa

 

 

 

 

 

 

  Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

 

 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

 

 

 

 

 

 

Muut muutokset

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 31.3.2024

7 000

3 460

16 688

-463

292 772

319 457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2023

7 000

3 460

12 701

-274

298 926

321 813

Laaja tulos:

 

 

 

 

 

 

  Tilikauden tulos

 

 

 

 

14 528

14 528

  Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

 

  Muuntoerot

 

 

-1 941

 

 

-1 941

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

-1 941

 

14 528

12 587

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

-67

-67

Liiketoimet omistajien kanssa

 

 

 

 

 

 

  Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

16

16

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

 

 

 

 

16

16

Muut muutokset

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 31.3.2023

7 000

3 460

10 760

-274

313 402

334 349 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2023 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, jonka takia ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat Venäjän toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina vuonna 2023. Jollei toisin ole mainittu, tässä osavuosikatsauksessa kerrotut luvut koskevat jatkuvia toimintoja.

Ponsse valmistautuu Pillar 2 minimiverosäännösten voimaantuloon ja arvioi sen vaikutuksia parhaillaan.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.
 

 

 

31.3.24

31.3.23

31.12.23

1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)

 

 

1 183

1 116

9642. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)

 

31.3.24

31.3.23

31.12.23

Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu

 

 

5 349

5 800

5 349

Muut vastuut

 

 

191

206

139

YHTEENSÄ

 

 

5 540

6 006

5 488


 

3. VARAUKSET (1 000 eur)

Takuuvaraus

Muut varaukset

Yhteensä

1.1.2024

4 395

10 295

14 690

Lisätyt varaukset

754

0

754

Perutut varaukset

-46

0

-46

Kurssiero

0

-79

-79

31.3.2024

5 103

10 216

15 319

 

 

 

 


Muut varaukset -erään konserni on kirjannut varauksen Ponsse Latin America -tytäryhtiön tekemän sopimuksen perusteella, koska sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa arvion mukaan menoja, jotka ylittävät sopimuksesta odotettavissa olevan taloudellisen hyödyn. Varauksen arvostamisessa on käytetty parasta arviota velvoitteen täyttämisen aiheuttamista menoista raportointikauden päättymispäivänä.


 

 

 

 

 

TUNNUSLUVUT

 

31.3.24

31.3.23

31.12.23

 

Tutkimus- ja kehityskulut (Me)

5,7

6,7

29,5

 

Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)

 

6,0

9,9

35,9

 

% liikevaihdosta

 

3,5

4,9

4,4

 

Henkilöstö keskimäärin

 

2 116

2 050

2 016

 

Tilauskanta (Me)

 

226,0

336,9

232,1

 

Omavaraisuusaste %

 

57,6

56,8

53,3

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), jatkuvat toiminnot

-0,12

0,50

1,07

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), lopetetut toiminnot

0,00

0,02

-0,40

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)

-0,12

0,52

0,67

 

Oma pääoma/osake (eur)

 

11,41

11,94

11,49

 

Saadut tilaukset (Me)

 

159,7

184,9

697,6

  

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Sijoitetun pääoman tuotto- % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo jatkuvista toiminnoista. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Korolliset rahoitusvelat – rahavarat
------------------------------------------------
Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake, jatkuvat toiminnot:
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake, lopetetut toiminnot:
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake (sisältäen lopetetut toiminnot):
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana


Oma pääoma/osake (sisältäen lopetetut toiminnot):
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

Saadut tilaukset:
Tilikauden liikevaihto jatkuvista toiminnoista + Jatkuvien toimintojen tilauskannan muutos tilikauden aikanaVieremällä 23. huhtikuuta 2024

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgren perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Dokumentit