News2

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023

Takaisin

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023

Ponsse Oyj, pörssitiedote 25.4.2023 klo 9.00

Tammi-maaliskuu (jatkuvat toiminnot):
- Liikevaihto oli 201,7 (156,1) miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 16,6 (9,0) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 8,2 (5,7)
- Tilikauden tulos oli 14,0 (8,0) miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos oli 0,50 (0,29) euroa
- Tilauskanta oli 336,9 (356,2) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa

- Liiketoiminnan rahavirta oli 2,4 (-24,2) miljoonaa euroa (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
- Omavaraisuusaste oli 56,8 (61,2) prosenttia katsauskauden lopussa (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)

- Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat Venäjän toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Jollei toisin ole mainittu, tässä osavuosikatsauksessa kerrotut luvut koskevat jatkuvia toimintoja. Tasetta ei ole oikaistu vertailukaudelta. Rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu.

- Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2023 hieman suurempi kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:
Kuluneen vuosineljänneksen aikana metsäkonemarkkina toimi hyvin. PONSSE-metsäkoneiden kysyntä virkistyi katsauskauden puolivälissä ja saadut tilaukset olivat noin 185 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 336,9 (356,2) miljoonaa euroa.

Ponsse kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä erinomaisesti. Liikevaihtomme kasvu oli noin 29 prosenttia ja liikevaihdoksi muodostui 201,7 (156,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnoistamme nopeimmin kasvoivat uusien koneiden myynti, huoltopalvelut ja teknologiayhtiömme Epec. Asiakkaidemme hyvä työtilanne mahdollisti huoltopalveluidemme kasvun. Myös vaihtokoneiden kysyntä oli hyvällä tasolla. Epec Oy:n markkinatilanne ja uusien tuotteiden kysyntä oli vahva.

Uusia koneita saatiin toimitettua asiakkaillemme kiihtyvällä tahdilla osien saatavuuden parantuessa ja Ponsse onnistui löytämään ratkaisuja toimittajaverkoston pullonkauloihin. Pitkittyneestä inflaatiosta huolimatta kasvaneet konemäärät ja kannattavuuden kehittämiseen suunnattu kehitystyö paransivat yhtiön kannattavuutta. Liikevoittomme kehittyi parempaan suuntaan ja suhteellinen kannattavuutemme oli 8,2 (5,7) prosenttia. Saimme liiketoiminnan kuluja kuriin ja kulujen kasvu oli liikevaihdon kasvua pienempi. Ponssen Brasilian tytäryhtiön, Ponsse Latin America Ltda:n, operatiivisiin haasteisiin on haettu aktiivisesti ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Viime vuoden lopulla alaskirjauksiin johtanut full service -sopimus on kehittymässä oikeaan suuntaan aktiivisen kehitystyön ansiosta. Tämä työ jatkuu edelleen.

Katsauskauden rahavirraksi muodostui 2,4 (-24,2) miljoonaa euroa. Rahavirtaa helpotti uuskonevaraston kierron nopeutuminen osien saatavuuden helpottuessa. Pääomiamme on edelleen hetkellisesti sitoutunut keskeneräisiin tuotteisiin ja raaka-ainevarastoihin, mikä nostaa käyttöpääomaamme. Vaihtokonevaraston kierto ja taso pysyi hyvänä. Yhtiön vakavaraisuus on pysynyt erittäin hyvällä tasolla.

Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta Ponsse investoi merkittävästi yhtiön kehittämiseen. Kehityspanostukset kohdistuvat uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen, konsernin tietojärjestelmien kehitykseen sekä digitaalisiin palveluihin. Epecin tehdasinvestointi etenee suunnitellusti ja uuden tehtaan käyttöönotto tapahtuu kuluvan vuoden toisella vuosipuoliskolla.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 201,7 (156,1) miljoonaa euroa, joka on 29,2 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 75,9 (74,3) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 42,4 (42,9) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 21,3 (23,4) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 33,5 (30,2) prosenttia sekä muut maat 2,8 (3,6) prosenttia.

 

 

1-3/23

1-3/22

 

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista

201 729

156 125

 

Liikevaihto lopetetuista toiminnoista

1 535

17 553

 

Liikevaihto yhteensä

 

203 264

173 678

 TULOSKEHITYS

Liikevoitto oli 16,6 (9,0) miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 8,2 (5,7) prosenttia.

 

 

1-3/23

1-3/22

 

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista

16 619

8 959

 

Liikevoitto lopetetuista toiminnoista

558

3 539

 

Liikevoitto yhteensä

 

17 177

12 498

 


Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 17,6 (16,3) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 28,1 (25,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 19,5 (16,3) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti 0,6 (1,1) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli 1,4 (0,5) miljoonaa euroa. Koronvaihtosopimuksista ei ole kirjattu katsauskaudella tulosvaikutteisia arvostustuottoja tai -kuluja. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 81,8 (46,3) miljoonaa euroa. Saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 14,0 (8,0) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,50 (0,29) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 592,8 (531,6) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 239,1 (203,4) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 63,5 (51,1) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 61,7 (86,1) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 334,3 (310,4) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 245,8 (236,7) miljoonaa euroa. Rahoitusvelkojen määrä oli 93,8 (55,1) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat 28,2 (-31,1) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 8,4 (-10,0) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 56,8 (61,2) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 2,4 (-24,2) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -9,6 (-10,5) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 184,9 (199,7) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 336,9 (356,2) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO JA KONSERNIRAKENNE

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Chile SpA, Chile; Ponsse Czech s.r.o, Tšekki sekä Epec Oy, Suomi.

Lisäksi konserniin kuuluvat OOO Ponssen 100-prosenttisesti omistama kiinteistöyhtiö Ponsse Centre Venäjällä, EAI PON1V Holding Oy Suomessa ja Ponsse Oyj:n osakkuusyhtiö Sunit Oy Suomessa 34 prosentin omistusosuudella.

Ponsse on 28. kesäkuuta 2022 annetulla tiedotteella ilmoittanut allekirjoittaneensa kauppakirjan OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä venäläiselle OOO Bison -yhtiölle. Prosessi kaupan loppuunsaattamiseksi jatkuu, mutta kauppa ei vielä ole saanut venäläisviranomaisten hyväksyntää.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 6,7 (6,5) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 2,5 (2,4) miljoonaa euroa.

Katsauskauden investointien määrä oli 9,9 (10,7) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, henkilöstöjohtaja Tiina Kautonen, myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, vastuullisuusjohtaja Katja Paananen, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Kansainvälisen PONSSE-palveluverkoston johdossa toimivat konsernin myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Ponssen tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle. Konsernin aluejohtajat raportoivat jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtajalle Jussi Hentuselle.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla.
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi, Tanska ja Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Jean Sionneau (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria),
Tarmo Saks (Puola ja Slovakia) ja
Jakub Hacura (Tšekki).

Venäjä ja Aasia:
Mikhail Menshikov (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 050 (1 969) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2 054 (2 003) henkilöä.


OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Ponsse Oyj:n hallitus on päättänyt kahdesta uudesta konsernin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joilla ei ole kuitenkaan vielä ollut kirjanpidollista vaikutusta katsauskaudella. Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmien osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät. Yhtiö on julkaissut kannustinjärjestelmiä koskevan pörssitiedotteen 3.3.2023.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.3.2023 oli 137 741 kappaletta, joka on 0,49 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 3,7 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 25,55 euroa osakkeelta ja ylin 28,70 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 28,15 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 788,2 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 10 227 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 12.4.2023.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


MUUN KUIN TALOUDELLISEN TIEDON RAPORTOINTI

Ponsse julkaisee vuosittain vastuullisuusraportin samanaikaisesti yhtiön vuosikertomuksen kanssa. Raportti on myös saatavilla yhtiön www-sivujen vastuullisuus- ja sijoittajaosioissa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Ponssen johto arvioi vuosittaisessa riskikartoituksessa myös yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet. Näissä ovat korostuneet ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja resurssitehokkuuteen liittyvät näkökulmat sekä digitalisaatio ja teknologiakehitys.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Lähiajan merkittävimmät riskit aiheutuvat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Hyökkäys on luonut epävarmuutta maailmantalouteen ja nostanut energian ja raaka-aineiden hintoja. Yhdessä covid-19-pandemian talousvaikutusten kanssa tilanne on vaikeuttanut komponenttien saatavuutta ja nostanut valmistuskustannuksia. Lisäksi puolijohteisiin liittyviä toimitusriskejä on edelleen.

Toimitusketjun yleiset toimitusvaikeudet ovat vaikeuttaneet PONSSE-metsäkoneiden valmistusaikataulujen hallintaa, ja kasvattaneet yhtiön toimitusketjuun sidottuja pääomia ja käyttöpääoman hallintaan liittyviä riskejä. Talouden nopeat suhdannemuutokset ja edelleen kiihtyvä inflaatio saattavat vaikeuttaa yhä osien saatavuutta, viivästyttää konetoimituksia ja nostaa kustannuksia heikentäen yhtiön kannattavuutta. Epävakaa maailmantalouden tilanne ja kasvavat rahoituskulut saattavat vähentää myös metsäkoneiden kysyntää.

Toimintaympäristömme on muuttunut voimakkaasti ja se vaikuttaa Ponssen liiketoimintaan. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on pakottanut Euroopan Unionin ja Yhdysvallat reagoimaan, ja ne ovat asettaneet vahvat pakotteet Venäjää vastaan. Vientipakotteiden ja yhtiön oman linjauksen mukaisesti Ponsse keskeytti 2.3.2022 alkaen kaiken myynnin ja viennin Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Samalla keskeytettiin paikallisen Venäjän tytäryhtiön OOO Ponssen toiminta.

Ponsse on 28. kesäkuuta 2022 annetulla tiedotteella ilmoittanut allekirjoittaneensa kauppakirjan OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä venäläiselle OOO Bison -yhtiölle. Yritysjärjestelyyn Venäjällä voi liittyä epävarmuutta ulkomaalaisomisteisten yhtiöiden myynnin hyväksyntäprosessiin ja kaupan loppuunsaattamiseen. Prosessi kaupan loppuunsaattamiseksi jatkuu, mutta kauppa ei vielä ole saanut venäläisviranomaisten hyväksyntää. Viive on aiheutunut 8. syyskuuta 2022 Venäjällä voimaan tulleesta asetuksesta, joka liittyy ulkomaalaisomisteisten yhtiöiden myynnin hyväksyntäprosessiin. Ponsse pyrkii saattamaan OOO Ponssen myynnin päätökseen mahdollisimman nopeasti Venäjän viranomaisten lupaprosessista riippuen.

Kyberturvallisuuden vahvistamiseksi Ponssella on tarkennettu ohjelmistopäivityskäytäntöjä ja käyttäjäohjeistuksia.

Epävarmuutta voi lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta. Yhtiöllä on pitkäaikaisia ja laajoja palvelusopimuksia, joihin voi liittyä operatiivisia riskejä.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja ja koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.

Haastavassa tilanteessa Ponssen vahva rahoitusasema on tärkeä. Yhtiön rahoitusasema on säilynyt vahvana hyvän maksuvalmiuden ja rahoituslaitosten kanssa sovittujen sitovien rahoituslimiittien ansiosta. Ponsse on tehnyt tarvittavat rahoitukselliset toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi ja rahoitustilannetta arvioidaan säännöllisesti.

Covid-19-pandemia on saanut aikaan muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja toimintatavoissa muun muassa hybridityömallin käyttöönottamisella. Yhtiössä noudatetaan pandemioiden osalta kaikkia terveysviranomaisten suosituksia ja päätöksenteon lähtökohtana pidetään asiakkaiden ja ponsselaisten terveyttä ja turvallisuutta.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2023 hieman suurempi kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa).

Markkinoilla olevan epävarmuuden takia yhtiö priorisoi edelleen investointeja ja jatkaa kulujen kontrollointia. Kannattavuuden parantamiseksi tehtävä kehitystyö jatkuu. Yhtiö seuraa toimintaympäristössä ja asiakkaiden toimintaedellytyksissä tapahtuvia muutoksia tarkasti.

Ponsse Latin America Ltda -tytäryhtiön tilannetta seurataan tehostetusti ja yhtiö tekee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.


PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

1-3/23

1-3/22

1-12/22

LIIKEVAIHTO

201 729

156 125

755 123

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

2 291

22 552

33 633

Liiketoiminnan muut tuotot

 

946

690

3 677

Materiaalit ja palvelut

 

-132 949

-122 325

-525 040

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-28 148

-25 410

-107 873

Poistot

 

-7 779

-6 400

-27 671

Liiketoiminnan muut kulut

 

-19 470

-16 272

-85 270

LIIKEVOITTO

 

16 619

8 959

46 577

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

-1

2

147

Rahoitustuotot ja –kulut

 

564

1 120

-3 504

TULOS ENNEN VEROJA

17 182

10 081

43 219

Tuloverot

 

-3 146

-2 087

-9 037

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOS

 

14 036

7 994

34 182

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos

 

492

3 313

2 930

TILIKAUDEN TULOS

 

14 528

11 307

37 113

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

-1 941

1 837

4 354

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

12 587

13 144

41 467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake jatkuvista toiminnoista

0,50

0,29

1,22

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake lopetetuista toiminnoista

0,02

0,12

0,10

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

0,52

0,40

1,33

 

 

 

 

 

 

KONSERNITASE (1 000 eur)

 

31.3.23

31.3.22

31.12.22

VARAT

 

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

50 885

44 044

49 583

Liikearvo

5 754

3 798

5 707

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

116 370

114 455

114 732

Sijoitukset

375

373

375

Osuudet osakkuusyrityksissä

812

787

881

Pitkäaikaiset saamiset

60

245

63

Laskennalliset verosaamiset

4 466

3 728

4 422

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

178 721

167 430

175 763

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

 

Vaihto-omaisuus

239 133

203 360

229 648

Myyntisaamiset

63 455

51 144

62 305

Tuloverosaaminen

1 610

784

1 013

Muut lyhytaikaiset saamiset

27 186

22 785

24 817

Rahavarat

61 654

86 105

73 451

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

393 039

364 178

391 234

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät varat

21 005

0

21 650

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

592 765

531 608

588 648

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

Osakepääoma

7 000

7 000

7 000

Muut rahastot

3 460

3 460

3 460

Muuntoerot

10 760

10 184

12 701

Omat osakkeet

-274

-2

-274

Kertyneet voittovarat

313 402

289 785

298 926

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

334 349

310 427

321 813

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Rahoitusvelat

50 144

50 144

42 484

Laskennalliset verovelat

556

859

942

Muut pitkäaikaiset velat

80

85

81

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

50 780

51 088

43 507

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

 

Rahoitusvelat

43 652

4 910

53 804

Varaukset

11 085

4 349

10 647

Tilikauden verovelat

2 756

2 491

4 664

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

149 197

158 343

153 476

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

206 690

170 093

222 591

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat

947

0

738

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

592 765

531 608

588 648

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot
 

 

1-3/23

1-3/22

1-12/22

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:

 

 

 

 

Tilikauden tulos

 

14 528

11 307

37 113

Oikaisut:

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-592

-1 611

5 893

Varausten muutos

 

294

-200

6 291

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

1

-2

-147

Poistot

 

7 780

7 133

28 853

Tuloverot

 

3 240

2 805

9 562

Muut oikaisut

 

1 397

-2 361

-3 753

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

26 648

17 071

83 812

 

 

 

 

 

Käyttöpääoman muutos:

 

 

 

 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

-3 483

-9 794

-21 858

Vaihto-omaisuuden muutos

 

-8 615

-33 581

-67 087

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

-5 738

3 127

-4 173

Saadut korot

 

112

71

309

Maksetut korot

 

-589

-165

-1 627

Muut rahoituserät

 

113

644

600

Maksetut verot

 

-6 046

-1 532

-7 921

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)

 

2 403

-24 160

-17 945

 

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-9 926

-10 673

-41 917

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

306

203

612

Tytäryhtiöiden hankinta*

0

0

-5 516

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)

 

-9 619

-10 470

-46 821

 

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut

-10 255

-435

29 575

Pitkäaikaisten lainojen nostot

8 000

0

11 170

Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut

-889

-820

-3 755

Maksetut osingot

 

0

0

-16 800

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)

 

-3 143

-1 255

20 191

 

 

 

 

 

Rahavarojen muutos (A+B+C)

 

-10 360

-35 885

-44 575

 

 

 

 

 

Rahavarat 1.1.

 

76 545

120 900

120 900

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

 

-631

1 089

220

Rahavarat 31.3./31.12.

 

65 554

86 105

76 545*) Tytäryhtiöiden Ponsse Chile SpA, Chile ja Ponsse Czech s.r.o, Tšekki hankinta vähennettynä hankinta-ajankohdan rahavaroilla.
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma

 

 

 

 

 

 

B = Ylikurssi- ja muut rahastot

 

 

 

 

 

C = Muuntoerot

 

 

 

 

 

 

D = Omat osakkeet

 

 

 

 

 

E = Kertyneet voittovarat 

F = Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

 

A

B

C

D

E

F

OMA PÄÄOMA 1.1.2023

7 000

3 460

12 701

-274

298 926

321 813

Laaja tulos:

 

 

 

 

 

 

  Tilikauden tulos

 

 

 

 

14 528

14 528

  Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

 

  Muuntoerot

 

 

-1 941

 

 

-1 941

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

-1 941

 

14 528

12 587

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

-67

-67

Liiketoimet omistajien kanssa

 

 

 

 

 

 

  Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

16

16

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

 

 

 

 

16

16

Muut muutokset

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 31.3.2023

7 000

3 460

10 760

-274

313 402

334 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2022

7 000

3 460

8 347

-2

278 462

297 267

Laaja tulos:

 

 

 

 

 

 

  Tilikauden tulos

 

 

 

 

11 307

11 307

  Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

 

  Muuntoerot

 

 

1 837

 

 

1 837

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

1 837

 

11 307

13 144

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

 

 

Liiketoimet omistajien kanssa

 

 

 

 

 

 

  Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

16

16

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

 

 

 

 

16

16

Muut muutokset

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 31.3.2022

7 000

3 460

10 184

-2

289 785

310 427 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2022 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, jonka takia ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.
 

 

 

31.3.23

31.3.22

31.12.22

1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)

 

 

1 116

807

1 0472. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)

 

31.3.23

31.3.22

31.12.22

Takaukset muiden puolesta

 

0

20

0

Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu

 

 

5 800

7 296

6 100

Muut vastuut

 

 

206

133

200

YHTEENSÄ

 

 

6 006

7 449

6 300


 

3. VARAUKSET (1 000 eur)

Takuuvaraus

Muut varaukset

Yhteensä

1.1.2023

4 164

6 483

10 647

Lisätyt varaukset

317

0

317

Perutut varaukset

-17

0

-17

Kurssiero

0

138

138

31.3.2023

4 464

6 617

11 085

 

 

 

 


Muut varaukset -erään konserni on kirjannut varauksen Ponsse Latin America -tytäryhtiön tekemän sopimuksen perusteella, koska sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa arvion mukaan menoja, jotka ylittävät sopimuksesta odotettavissa olevan taloudellisen hyödyn. Varauksen arvostamisessa on käytetty parasta arviota velvoitteen täyttämisen aiheuttamista menoista raportointikauden päättymispäivänä.


4. LOPETUT TOIMINNOT

Ponsse on 28. kesäkuuta 2022 allekirjoittanut kauppakirjan OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä venäläiselle OOO Bison -yhtiölle. Prosessi kaupan loppuunsaattamiseksi jatkuu, mutta kauppa ei vielä ole saanut venäläisviranomaisten hyväksyntää. Ponsse pyrkii saattamaan OOO Ponssen myynnin päätökseen mahdollisimman nopeasti. Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina.

Yritysjärjestelyllä ei ole merkittävää tulosvaikutusta, eikä Ponsse ole kirjannut katsauskaudella tuloslaskelmaan merkittävää arvonalentumista tai myyntivoittoa kaupan seurauksena. Kumulatiivinen RUB/EUR-muuntoero oli 6,1 miljoonaa euroa vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Kumulatiivinen muuntoero kirjataan tulosvaikutteisesti, kun kauppa on saatu päätökseen. Osavuosikatsauksessa on käytetty RUB/EUR-keskikurssina 79,87450 ja päätöskurssina 84,22700.


LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

 

 

 

 

 

1-3/23

1-3/22

1-12/22

LIIKEVAIHTO

1 535

17 553

32 561

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

4

-79

-1 992

Liiketoiminnan muut tuotot

 

211

52

496

Materiaalit ja palvelut

 

-620

-9 878

-17 320

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-393

-2 171

-4 246

Poistot

 

-1

-733

-1 182

Liiketoiminnan muut kulut

 

-179

-1 205

-2 472

LIIKEVOITTO

 

558

3 539

5 844

Rahoitustuotot ja –kulut

 

28

491

-2 389

TULOS ENNEN VEROJA

586

4 031

3 456

Tuloverot

 

-94

-718

-526

TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA

 

492

3 313

2 930LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN VAIKUTUS TASEESEEN (1 000 eur)

 

 

 

31.3.23

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VARAT

 

Aineettomat hyödykkeet

17

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

7 492

Laskennalliset verosaamiset

508

Vaihto-omaisuus

5 855

Myyntisaamiset

2 811

Tuloverosaaminen

221

Muut lyhytaikaiset saamiset

202

Rahavarat

3 900

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VARAT YHTEENSÄ

21 006

 

 

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VELAT

 

 

Korolliset velat

7

Laskennalliset verovelat

17

Tilikauden verovelat

3

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

920

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VELAT YHTEENSÄ

947LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN RAHAVIRTA (1 000 eur)

 

 

 

 

 

 

 

1-3/23

1-3/22

1-12/22

Liiketoiminnan rahavirta

690

64

-10 712

Investointien rahavirta

374

-323

-798

Rahoituksen rahavirta

 

-5

-5

-21

Kauden rahavirta

 

1 059

-265

-11 532TUNNUSLUVUT

 

31.3.23

31.3.22

31.12.22

 

Tutkimus- ja kehityskulut (Me)

6,7

6,5

27,7

 

Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)

 

9,9

9,8

41,9

 

% liikevaihdosta

 

4,9

6,3

5,6

 

Henkilöstö keskimäärin

 

2 050

1 969

2 016

 

Tilauskanta (Me)

 

336,9

356,2

353,7

 

Omavaraisuusaste %

 

56,8

61,2

55,0

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), jatkuvat toiminnot

0,50

0,29

1,22

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), lopetetut toiminnot

0,02

0,12

0,10

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)

0,52

0,40

1,33

 

Oma pääoma/osake (eur)

 

11,94

11,09

11,49

 

Saadut tilaukset (Me)

 

184,9

199,7

796,2

 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo jatkuvista toiminnoista. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Korolliset rahoitusvelat – rahavarat
------------------------------------------------
Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake, jatkuvat toiminnot:
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake, lopetetut toiminnot:
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake (sisältäen lopetetut toiminnot):
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake (sisältäen lopetetut toiminnot):
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

Saadut tilaukset:
Tilikauden liikevaihto jatkuvista toiminnoista + Jatkuvien toimintojen tilauskannan muutos tilikauden aikanaVieremällä 25. huhtikuuta 2023

 

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgren perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Dokumentit