News2

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Kutsu Ponsse Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Takaisin

Kutsu Ponsse Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

 

Ponsse Oyj, Yhtiökokouskutsu 15.3.2024 klo 9:15

Ponsse Oyj:n (”Ponsse” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 9.4.2024 kello 11.00 Ponssen asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa, osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 10.00.

Ponssen osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitelty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. 

A.     Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

 1. Kokouksen avaaminen

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen
   
 2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
   
 3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
   
 4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
   
 5. Tilikauden 1.1. – 31.12.2023 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 

 • Toimitusjohtajan katsaus
 • Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet 13.3.2024 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.
   
 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
   
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 18.4.2024.
 

 1. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle
   

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2023 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään voittopalkkioiden maksamiseen liittyvistä muista seikoista.
 

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023
   
 2. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely
   

 Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle Ponssen toimielinten palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemisraportti on ollut 13.3.2024 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

 

 1. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely 
   

 Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle Ponssen toimielinten päivitetyn palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemispolitiikka on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä.

 

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan ja näin ollen valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2024 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

 • hallituksen puheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa,
 • hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja
 • hallituksen muille jäsenille kullekin 38 000 euroa vuodessa.

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten kokouksista aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.
 

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).
 

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2024 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen sen nykyiset jäsenet Jarmo Vidgrén, Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen, Jukka Vidgrén ja Terhi Koipijärvi.

Edellä mainitut jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että yhtiökokouksessa otetaan kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Ehdottava taho on arvioinut ehdotettavaa kokoonpanoa hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä kokonaisuutena että yksittäisten jäsenehdokkaiden osalta. Ehdottava taho katsoo, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää hallinnointikoodin vaatimukset.

Ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

 

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Selvyyden vuoksi todetaan, että valitulle tilintarkastajalle maksettaisiin myös palkkio kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
 

 1. Tilintarkastajan valitseminen

 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ari Eskelinen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus vahvistaa, että sen ehdotus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä hallitusta ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin. 

Yhtiön tulee laatia ensimmäinen lakisääteinen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024. Mikäli KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimisi se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yhtiön kasvustrategiaa tukevien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen.

 

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 250 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tehtävien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen.

 

 1. Kokouksen päättäminen 

B.     Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.ponsse.com/yhtiokokous.

Ponssen vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 13.3.2024 alkaen ja selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 13.3.2024 alkaen. Toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä, on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.3.2024.

Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään tiistaina 23.4.2024. 

C.     Ohjeita kokoukseen osallistujille 

1.       Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä tiistaina 26.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa maanantaina 18.3.2024 kello 12.00 (Suomen aikaa). Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 2.4.2024 kello 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

-          Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://www.ponsse.com/yhtiokokous.

Henkilöomistajan osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot.

Yritys- ja yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että yritys- ja yhteisöomistaja ilmoittaa arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö- tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot.

Yritys- ja yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli yritys- ja yhteisöomistaja kuitenkin käyttää jäljempänä kohdassa C.3. kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

-          Sähköpostitse tanja.karppinen@ponsse.com tai postitse Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä

-          Puhelimitse numeroon 020 768 800 (18.3.2024 kello 12.00 (Suomen aikaa) alkaen)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ponsselle luovuttamia henkilötietoja käytetään vai yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2.       Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä tiistaina 26.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.4.2024 kello 10.00 (Suomen aikaa) mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärän.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymisestä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 4.4.2024 kello 10.00 (Suomen aikaa) mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeen omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen yhtiön verkkosivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla https://www.ponsse.com/yhtiokokous. 

3.       Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on 18.3.2024 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.ponsse.com/yhtiokokous. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sähköpostitse osoitteeseen tanja.karppinen@ponsse.com tai kirjeitse Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 2.4.2024 kello 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa http://www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa http://www.suomi.fi/valtuudet. 

4.       Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 18.3.2024 klo 12.00 (Suomen aikaa) - 2.4.2024 klo 16.00 (Suomen aikaa) välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

a)      Yhtiön internetsivujen kautta https://www.ponsse.com/yhtiokokous.

Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vahva sähköinen tunnistautuminen ilmoittautumista ja ennakkoäänestämistä varten edellyttää suomalaisten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttämistä ja osakkeenomistajan tulee ilmoittaa henkilötunnus tai yritystunnus, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.

Yritys- ja yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yritys- ja yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yhteisö-/yksilöintitunnusten lisäksi. Arvo-osuustilin numero löytyy muun muassa arvo-osuustilin tiliotteesta.

Mikäli osakkeenomistajan valtuuttama edustaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, rekisteröityminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b)      Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivulla 18.3.2024 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä, tai sähköpostitse osoitteeseen tanja.karppinen@ponsse.com. Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.ponsse.com/yhtiokokous.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Ponsselle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Ennakkoäänestämisen yhteydessä osakkeenomistajan on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien Ponsselle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistaja voi ottaa kantaa haluamiinsa asiakohtiin ja muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana sekä selata antamiaan ennakkoääniä myös yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistaja voi myös tulostaa itselleen vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskeva ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.ponsse.com/yhtiokokous. Edellä mainituilla internetsivuilla on saatavilla myös tietoa alaikäisen, muun vajaavaltaisen tai ulkomaalaisen osakkeenomistajan, jolla on suomalainen arvo-osuustili, yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja ennakkoon äänestämisestä. 

5.       Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi ja kokouksessa ei ole simultaanitulkkausta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ponsse Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 15.3.2024 yhteensä 28 000 000 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 21 562 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

 

Vieremällä 15.3.2024

Ponsse Oyj
Hallitus

 
LISÄTIETOJA:
Petri Härkönen, talousjohtaja, puhelin 050 409 8362


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

 

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Dokumentit