Code of Conduct

Code of Conduct

PONSSES UPPFÖRANDEKOD (Code of Conduct)

Ponsses visselblåsartjänsten (whistleblowing): Ponsse’s ethical whistleblowing system
 

PONSSE STRÄVAR EFTER ATT BEDRIVA ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Ponsse-koncernen strävar efter att genomföra sin verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Denna uppförandekod har starkt stöd i företagets värderingar: integritet, innovation, Ponsse-andan och kundorientering.

Den här koden gäller alla Ponsse-anställda och externa personer, företag och gemenskaper med nära koppling till Ponsse. Alla Ponsse-anställda måste agera i enlighet med den här uppförandekoden.

Vi förväntar oss att parter utanför Ponsse också följer dessa principer i förekommande fall när de gör affärer med eller åt Ponsse. Externa parter omfattar Ponsses affärspartners, leverantörer och kunder, samt PONSSE-nätverket.

Uppförandekoden innehåller riktlinjer kring åtaganden och skyldigheter gentemot Ponsses affärsmiljö, anställda, affärspartners och samhället. Uppförandekoden kompletteras av andra principer och riktlinjer för Ponsse som finns tillgängliga på Ponsses externa eller interna webbplatser eller som bifogas våra avtal.

EFTERLEVNAD AV LAGAR

Vi agerar alltid i enlighet med lagar och bestämmelser i de länder där vi är verksamma. Alla anställda är ansvariga för att känna till relevanta lagar som påverkar deras arbetsuppgifter, och att vid tveksamheter be om råd för att säkerställa efterlevnaden.

Ponsse Plc, Ponsse-koncernens moderbolag. är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors Ltd och följer tillämpliga lagar och regler för företagsstyrning som gäller i Finland. Vi ser till att den information som lämnas till marknaden är korrekt och rapporteras i enlighet med relevanta lagar, regler för aktiebörsen och koder för företagsstyrning.

Förutom lagarna respekterar vi kulturer, sedvänjor och värderingar i de länder där vi har verksamhet. Om de lokala arbetssätten och Ponsses riktlinjer är motstridiga, agerar vi i första hand i enlighet med denna uppförandekod.

Ponsses ledning och juridiska avdelning stöttar organisationen i frågor som rör lagstiftning och bestämmelser.

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSRÄTT

Vi respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter, inklusive internationella grunddokument som rör mänskliga rättigheter och ILO-förklaringen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Ponsse strävar efter att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vi accepterar inte barnarbete eller andra former av tvångsarbete under några omständigheter.

Vi stödjer föreningsrätten och respekterar rättigheten att organisera sig i fackföreningar. Våra anställda har rätt att gå med i eller avstå från att gå med i en fackförening och förhandla genom kollektivavtal.

Vi diskriminerar inte våra anställda eller arbetssökande baserat på ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikter, politisk aktivitet, facklig verksamhet, familjerelationer, hälsa, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller andra personliga orsaker.

Vi vill skapa en arbetsplats som upplevs som positiv av alla våra anställda och där de behandlas på ett jämlikt och värdigt sätt. Vi arbetar också för att främja en kultur med lika möjligheter och mångfald. Vi tolererar ingen form av respektlöst beteende, trakasserier eller mobbning på arbetsplatsen.

 

SÄKERHET OCH HÄLSA

Vi tillhandahåller en säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser, och strävar efter ständiga förbättringar av arbetsmiljö och hälsa. Vårt mål är att förhindra olyckor och minska hälso- och säkerhetsriskera på arbetsplatsen.

Vi förväntar oss att vår personal och PONSSE-nätverket ska ta ansvar för både sin egen och andras säkerhet på arbetsplatsen. En person som har bevittnar en olycka, identifierat en farlig situation eller gjort någon annan observation rörande säkerheten måste omedelbart rapportera den i enlighet med gällande instruktioner för företaget eller den aktuella arbetsmiljön.

Vi utvecklar innovativa produkter och tjänster och strävar efter att minimera hälso- och säkerhetsrisker i samband med deras användning. Vi lyfter fram dessa frågor under vår produktutveckling och genom våra metoder för kvalitetssäkring, samt genom utvecklingen av övriga processer och riktlinjer tillsamman med våra partners.

 

MILJÖ

Vi hanterar och utvecklar Ponsses verksamhet med hänsyn till miljöaspekterna i hela vår verksamhet. Vi följer tillämplig miljölagstiftning och andra metoder som skyddar och gynnar miljön inom alla våra verksamhetsområden.

Vi identifierar miljöpåverkan under hela livscykeln för Ponsses produkter och tjänster, och vi strävar efter att utveckla innovativa avverkningslösningar i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Vi tar hänsyn till miljöaspekterna i vår produktutveckling, övervakar vår miljöpåverkan i värdekedjan och försöker aktivt minska de miljöskador som uppstår på grund av vår verksamhet. Vi mäter och utvärderar systematiskt våra framsteg i samband med våra miljömål och rapporterar framstegen öppet.

 

INTEGRITET OCH GOD FÖRETAGSSTYRNING

Vi är en tillförlitlig partner för våra intressenter, inklusive våra affärspartners, leverantörer och kunder. Alla affärsrelationer vi skapar måste bygga på objektiva kriterier.

Vi förväntar oss att alla Ponsse-anställda ska vara lojala mot Ponsse och främja Ponsses bästa intressen. Personer som arbetar för Ponsse får inte utnyttja sin ställning för att främja sina egna intressen, och situationer där personliga intressen kan hamna i konflikt med Ponsses intressen måste undvikas. Dessutom måste situationer som kan ge intryck av en intressekonflikt undvikas. De anställda måste hela tiden utföra sina uppgifter på ett objektivt och opartiskt sätt.

Vi strävar efter ansvarsfull anskaffning. Vi förväntar oss att våra affärspartners ska följa tillämpliga lagar och bestämmelser. Hos Ponsse arbetar vi aktivt för att främja ansvarsfull verksamhet hos våra intressenter, till exempel genom att bifoga ett avtal om ansvarsfull verksamhet till de avtal som tecknas med våra leverantörer och att kräva att leverantörerna främjar hållbarhetskraven i sina egna leveranskedjor. Vi bekräftar alltid de avtal vi ingått med våra leverantörer och partners skriftligt och dokumenterar dem noga.

Vi har åtagit oss att bekämpa korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor. Vi använder inte mutor eller andra olagliga betalningar, och vi bemyndigar inte heller sådana betalningar för att skaffa eller behålla affärer.

Vi varken erbjuder eller tar emot tjänster, gåvor eller förmåner som rimligen kan antas påverka beslutsfattandet på olämpligt sätt eller ens ge intryck av att göra det. Vi avstår från gästfrihet som inte ligger inom gränserna för normal representation.

Vi kräver att Ponsses samarbets- och sponsoravtal ska följa denna uppförandekod och stärka Ponsses företagsimage. Vi informerar öppet om Ponsses större partnerskap och donationer på vår webbplats.

 

PENNINGTVÄTT

Vi accepterar eller underlättar inte penningtvätt och följer lagstiftningen för att förhindra penningtvätt i hela världen. Vi vet vilka våra affärspartners är. Vi gör endast affärer med partners med gott rykte som ägnar sig åt legitim affärsverksamhet som finansieras genom legitima källor.

 

RÄTTVIS KONKURRENS

Vi främjar rättvis och ärlig konkurrens. Vi följer tillämplig konkurrenslagstiftning oavsett marknadsområde och ägnar oss inte åt några olagliga aktiviteter. Vi bryter inte mot konkurrenslagstiftningen, till exempel genom att diskutera känsliga ärenden som priser och konkurrensbegränsande metoder, eller genom att komma överens om sådana med våra konkurrenter.

 

FÖRETAGSTILLGÅNGAR OCH INFORMATION

De anställda är ansvariga för att ta väl hand om Ponsses tillgångar, inklusive fysisk och immateriell egendom och ekonomiska tillgångar. De anställda är skyldiga att endast använda tillgångarna för legitima affärssyften och skydda dem från förlust eller olämplig användning. Våra tillgångar får inte användas för olagliga eller olämpliga syften.

Vi förväntar oss att vår personal ska hantera känslig information som tillhör Ponsse eller dess intressenter konfidentiellt och säkerställa lämplig sekretess. Vi respekterar och skyddar personuppgifter, och de anställda som behandlar dessa förväntas vara särskilt försiktiga när det gäller att samla in, använda och lagra data.

 

IMPLEMENTERING OCH EFTERLEVNAD

Hos Ponsse är cheferna ansvariga för att informera nya och befintliga anställda om den här koden. Om någon inte agerar i enlighet med uppförandekoden kan det leda till lämpliga disciplinära åtgärder.

Vi uppmuntrar våra anställda och representanter från andra intressenter att rapportera alla eventuella överträdelser av den här koden till Ponsses ledning. Våra anställda bör kontakta sina egna chefer eller en representant från HR-avdelningen i första hand. Alla representanter från våra intressenter kan rapportera en incident under eget namn eller anonymt via Ponsses etiska visselblåsarsystem. Rapporterna undersöks konfidentiellt och opartiskt av Ponsses visselblåsarteam. Inga negativa konsekvenser kommer att drabba personer som rapporterar sådana överträdelser i god tro. En länk till visselblåsarsystemet som hanteras av vår externa partner och ytterligare information om visselblåsarsystemet och hanteringen av rapporter, finns på Ponsses intranät och vår webbplats.
 

UPPDATERINGAR OCH YTTERLIGARE INFORMATION

Ponsse Plcs styrelse har godkänt den här uppförandekoden den 8 juni 2020. Den här uppförandekoden är en uppdatering av Ponsses första uppförandekod, som godkändes av styrelsen den 12 december 2016. Bolagsstyrelsen granskar regelbundet innehållet i uppförandekoden och uppdaterar den vid behov

Ytterligare instruktioner angående tillämpningen av den här koden kan anges i separata riktlinjer. Om det uppstår frågor kring hur koden ska tolkas eller efterlevas kan du kontakta Ponsses CFO (Chief Financial Officer) Petri Härkönen.