Code of Conduct

Code of Conduct

FÖRORD

Ponsse-koncernen (hädanefter ”Ponsse”) strävar efter att genomföra sin verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Den här uppförandekoden (”koden”) har starkt stöd i våra företagsvärderingar: ärlighet, nytänkande, Ponsse-andan och närhet till kunden. Koden ger oss riktlinjer för vårt ansvar gentemot vår affärsmiljö, våra anställda, våra affärspartners och samhället i allmänhet. Den kompletteras med specifika principer och riktlinjer som gäller inom hela Ponsse.

Vår affärsverksamhet bygger på höga etiska standarder. Vi anser att vårt utmärkta rykte bidrar till vår framgångsrika verksamhet.

Vi förväntar oss att våra anställda, affärspartners, leverantörer och kunder agerar i enlighet med de principer som anges i denna uppförandekod.

EFTERLEVNAD AV LAGAR

Vi agerar alltid i enlighet med lagar och bestämmelser i de länder där vi är verksamma. Alla anställda är ansvariga för att känna till relevanta lagar som påverkar deras arbetsuppgifter, eller att vid tveksamheter be om råd för att säkerställa efterlevnaden.

Ponsse-koncernens moderbolag Ponsse Plc. är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors Ltd. och följer tillämpliga lagar och regler för företagsstyrning som gäller i Finland. Vi ser till att den information som lämnas till marknaden är korrekt och rapporteras i enlighet med relevanta lagar, regler för aktiebörsen och koder för företagsstyrning.

SOCIALT ANSVAR

Vi respekterar och följer de principer som anges i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Vi accepterar inte barnarbete eller andra former av tvångsarbete eller påtvingat arbete.

Vi stöttar föreningsfriheten och alla anställda har rätt att vara medlemmar i en fackförening och genomföra kollektiva förhandlingar.

Vi behandlar våra anställda och arbetssökande på ett icke-diskriminerande sätt avseende kön, nationalitet, religion, ras, ålder, funktionsnedsättningar, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackföreningar samt socialt eller etniskt ursprung.

Vi strävar efter att skapa och bibehålla en populär arbetsplats för våra anställda där alla behandlas med samma respekt och värdighet. Dessutom främjar vi en kultur med lika rättigheter och mångfald. Vi tolererar inga former av trakasserier eller mobbning på arbetet.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Vi tillhandahåller en säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser och strävar efter ständiga förbättringar. Vårt mål är att förhindra olyckor och minska hälso- och säkerhetsriskerna på arbetsplatsen.

Vi förväntar oss att vår personal ska ta ansvar för både sin egen och andras säkerhet på arbetsplatsen.

Vi utvecklar innovativa produkter och tjänster och strävar efter att minimera hälso- och säkerhetsriskerna i samband med deras användning genom våra metoder för produktutveckling och kvalitetssäkring samt genom utvecklingen av övriga interna processer och riktlinjer.

MILJÖN

Vi har som policy att följa miljölagstiftningen och använda metoder som skyddar miljön, samt att ta hänsyn till miljöaspekterna i vår produktutveckling. Vi strävar efter att öka energieffektiviteten i vår verksamhet, minska avfallet och skydda miljön.

När det är möjligt och praktiskt ger vi företräde åt ekologiskt sunda produkter och tjänster från våra leverantörer.

AFFÄRSINTEGRITET

Vi strävar efter att vara en tillförlitlig partner till våra affärspartners, leverantörer och kunder.

Våra anställda och chefer förväntas tänka på Ponsses bästa och agera på ett ansvarsfullt sätt i sin verksamhet. Situationer där personliga intressen kan hamna i konflikt med Ponsses intressen måste undvikas. Alla affärsrelationer vi skapar måste bygga på objektiva kriterier.

Vi har åtagit oss att arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor. Vi betalar inte ut eller godkänner utbetalningar av och tar inte heller emot mutor eller andra olagliga betalningar för att skaffa eller behålla affärer.

Vi erbjuder inte och tar inte emot representation, gåvor eller förmåner som rimligen kan antas påverka beslutsfattandet inom vår verksamhet eller som överskrider gränserna för normal gästfrihet.

PENNINGTVÄTT

Vi accepterar, underlättar eller stöttar inte penningtvätt. Vi gör endast affärer med partners med gott rykte som ägnar sig åt legitim affärsverksamhet med finansiering genom legitima källor.

RÄTTVIS KONKURRENS

Vi främjar rättvis och ärlig konkurrens. Vi följer tillämplig konkurrenslagstiftning oavsett marknadsområde och ägnar oss inte åt några olagliga aktiviteter.

FÖRETAGSTILLGÅNGAR

Alla anställda är ansvariga för att ta väl hand om Ponsses tillgångar inklusive fysisk egendom, ekonomiska tillgångar, immateriell egendom och eventuell konfidentiell information. Anställda är skyldiga att endast använda tillgångarna för legitima affärssyften och skydda dem från förlust eller obehörig användning. Våra tillgångar får inte användas för olagliga eller olämpliga syften.

Vi ska skydda allt konfidentiellt material och all information som anförtros till oss av underleverantörer, leverantörer eller kunder.

IMPLEMENTERING OCH EFTERLEVNAD

Alla anställda, inklusive chefer på alla nivåer, måste följa bestämmelserna i den här koden. Chefer är ansvariga för att informera nya och befintliga anställda om koden.

Om anställda inte agerar i enlighet med den här koden kan det leda till lämpliga disciplinära åtgärder.

Vi uppmanar våra anställda att rapportera eventuella frågor eller överträdelser av den här koden till sina chefer, ledningen eller en HR-representant. Inga arbetsrelaterade konsekvenser kommer att drabba personer som rapporterar sådana överträdelser i god tro.

UPPDATERING

Den här uppförandekoden har godkänts av styrelsen för Ponsse plc. den 12 december 2016.

Styrelsen kan komma att granska och uppdatera den här koden vid behov. Ytterligare instruktioner för tillämpningen av den här koden kan anges i separata riktlinjer. Om det uppstår frågor kring hur koden ska tolkas eller efterlevas kan du kontakta Petri Härkönen.