Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponssen tilinpäätös 1.1.–31.12.2023

Takaisin

Ponssen tilinpäätös 1.1.–31.12.2023

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.2.2024 KLO 9.00


PONSSEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2023

Loka-joulukuu (jatkuvat toiminnot):
- Liikevaihto oli 242,8 (224,6) miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 13,8 (11,7) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 5,7 (5,2)

Tammi-joulukuu (jatkuvat toiminnot):
- Liikevaihto oli 821,8 (755,1) miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 47,2 (46,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 5,7 (6,2)
- Tilikauden tulos oli 30,0 (34,2) miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos oli 1,07 (1,22) euroa
- Tilauskanta oli 229,5 (353,7) miljoonaa euroa tilikauden lopussa

- Liiketoiminnan rahavirta oli 30,4 (-17,9) miljoonaa euroa (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
- Omavaraisuusaste oli 53,3 (55,0) prosenttia tilikauden lopussa (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)

- Ponsse on luokitellut myydyt Venäjän toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Jollei toisin ole mainittu, tässä tilinpäätöstiedotteessa kerrotut luvut koskevat jatkuvia toimintoja.

- Hallituksen osingonjakoehdotus 0,55 (0,60) euroa osakkeelta.

- Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 samalla tasolla kuin liikevoitto vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa).


TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Vuosi 2023 alkoi Ponssella kohtuullisen vahvan tilauskannan siivittämänä. Alkuvuodesta markkinatilanne oli vielä suhteellisen hyvä, mutta metsäteollisuuden heikentyneet näkymät alkoivat pian vaikuttaa asiakkaidemme investointipäätöksiin.

Kuluneen vuoden toisen vuosipuoliskon tilausvirta oli vertailukautta heikompi, mutta viimeisen neljänneksen aikana tilausvirta piristyi hieman ollen 194,2 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskanta oli tilikauden lopussa 229,5 (353,7) miljoonaa euroa.

Metsäkonemarkkinoihin vaikuttivat samanaikaisesti inflaatiosta ja koronnostoista aiheutuva epävarmuus sekä taantuvat taloudet eri puolilla maailmaa. Liiketoimintamme selkeiden ajureiden, sahateollisuuden ja kemiallisen metsäteollisuuden, vaikeudet heijastuivat nopeasti metsäkonemyyntiin. Heikentynyt ostovoima supisti yksityistä kulutusta ja hiljensi sahatavaran, kartongin ja sellun kysyntää. Asiakkaamme olivat kaikesta huolimatta erittäin hyvin työllistettyjä, ja varsinkin Suomessa ja Ruotsissa puunkorjuuoperaatiot toimivat kovalla kapasiteetilla.

Ponssen Vieremän tehdas toimitti koneita normaalisti koko vuoden ajan. Osien saatavuustilanne helpottui vuoden varrella ollen loppuvuodesta jo erinomaisella tasolla. Tähän vaikuttivat yleinen kone- ja laitevalmistuksen kysynnän rauhoittuminen ja toimenpiteemme toimittajaverkostossa. Muutimme hankintastrategiaamme ja rakensimme kriittisille komponenteille vaihtoehtoisia hankintakanavia.

Vuoden 2023 liikevaihto kasvoi 821,8 miljoonaan euroon uusien koneiden toimitusten ja huollon hyvän tilanteen ansiosta. Kasvua oli 8,8 prosenttia. Lopulta myös vaihtokoneiden liikevaihto kasvoi hieman vertailukauteen nähden. Teknologiayhtiömme Epec kasvoi suunnitelmien mukaisesti.

Yhtiön kannattavuus laski ja liikevoitoksi muodostui lopulta 5,7 (6,2) prosenttia. Venäjän markkinan menetys näkyi selvästi ja samaan aikaan Ponssen Brasilian tytäryhtiön, Ponsse Latin America Ltda:n, vaikeudet jatkuivat. Ponssella reagoitiin voimakkaasti Brasilian tytäryhtiön tilanteeseen ja yhtiön tilanne on kehittymässä parempaan suuntaan. Ponsse Latin America Ltda:n uusi toimitusjohtaja aloitti helmikuun 2024 alussa. Vuodelle 2024 odotamme Brasilian tytäryhtiömme kannattavuuden merkittävää parannusta.

Yhtiön rahavirta oli katsauskaudella 30,4 (-17,9) miljoonaa euroa. Olemme pystyneet tehostamaan käyttöpääomaamme ja saimme vapautettua varsinkin aine- ja tarvikevarastoihin sitoutunutta pääomaa. Vaihtokonevaraston kasvu rauhoittui katsauskauden loppua kohden, mutta koko vuotta tarkasteltaessa vaihtokonevaraston kasvu oli merkittävä.

Haasteista huolimatta vuosi 2023 oli täynnä myös onnistumisia. Luovutimme asiakkaillemme juhlallisin menoin sekä 19 000. ja 20 000. Vieremällä valmistetun PONSSE-metsäkoneen. Ponssen kasvu on ollut nopeaa. 10 000. PONSSE valmistui tehtaaltamme vuonna 2015 ja valmistettujen koneiden määrä on vain kahdeksassa vuodessa tuplaantunut.

Panostuksemme uusien tuotteiden kehittämiseksi on tuonut tulosta. Toimme kuluneen vuoden aikana sarjavalmistukseen kuormatraktorimallistomme uutuuden, 25 tonnin PONSSE Mammothin, harvesteriuutuus PONSSE Scorpion Giantin ja PONSSE H8 -harvesteripään. Samalla kehitimme olemassa olevaa tuotemallistoamme entistä kilpailukykyisemmäksi. Uudet tuoteominaisuudet keskittyivät kuljettajan ergonomiaan ja etäyhteyksiin kuten ohjaamovaimennus PONSSE Active Cabin, pyörivä istuin PONSSE Active Seat ja metsäkoneiden satelliittiyhteydet mahdollistava PONSSE Manager Satellite. Sähköisellä voimansiirrolla varustetun PONSSE EV1 -kuormatraktorin tuotteistus ja testaus etenivät suunnitellusti ja konseptikoneen toinen prototyyppi valmistui asiakkaidemme testattavaksi vuoden 2023 lopussa.

Ponsse suunnittelee toimintamallinsa uudistamista globaalisti vahvistamaan pitkän aikavälin kilpailukykyä, kannattavuutta ja entistä parempaa asiakaspalvelua. Ponsse tavoittelee globaalimpaa ja skaalautuvampaa organisaatiota ja toimintamallia. Haluamme vahvistaa erityisesti asiakasvastuullisia rooleja myynti- ja huoltoverkostossamme ja suunnittelemme alueorganisaatioiden muodostamista paikallisen ja alueellisen tuen varmistamiseksi. Alueorganisaatioiden tueksi mahdollisesti muodostuvat globaalit toiminnot ja niiden yhtenäiset toimintatavat tukisivat tulevaisuudessa tehokkaasti asiakastyömme onnistumista. Alustavien ennusteiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa noin 10 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin täysimääräisesti vuodesta 2026 alkaen. Muutosten suunnittelua ja toteutusta vie eteenpäin konsernin johtoryhmä. Vaikutukset kohdistuisivat globaalisti organisaatioomme ja mahdolliset paikalliset neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa käydään maissa jokaisen maan lainsäädännön mukaisesti. Suunnitellun toimintamallin toteutuessa muutokset astuvat voimaan kesäkuun 2024 alussa. Alustavien arvioiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa maailmanlaajuisesti noin 120-140 työpaikan vähentymiseen.

 

 

LIIKEVAIHTO


Konsernin liikevaihdoksi muodostui tilikauden aikana 821,8 (755,1) miljoonaa euroa, joka on 8,8 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 74,9 (79,1) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 44,4 (38,0) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 21,9 (21,4) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 30,7 (36,5) prosenttia sekä muut maat 3,0 (4,0) prosenttia.
 

 

 

1-12/23

1-12/22

 

 

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista

821 800

755 123

 

 

Liikevaihto lopetetuista toiminnoista

3 576

32 561

 

 

Liikevaihto yhteensä

 

825 376

787 684

 

 TULOSKEHITYSLiikevoitto oli 47,2 (46,6) miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli tilikaudella 5,7 (6,2) prosenttia.
 

 

 

1-12/23

1-12/22

 

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista

47 153

46 577

 

Liikevoitto lopetetuista toiminnoista

1 247

5 844

 

Liikevoitto yhteensä

 

48 400

52 421

 Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 8,9 (12,8) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat tilikauden aikana 115,3 (107,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 95,6 (85,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää Ponsse Latin America -tytäryhtiöön tehtyjä tappiollisen full service -sopimuksen varauksen lisäyksen sekä muiden kuluvarausten muutosten  nettomääräisiä kirjauksia yhteensä -7,8 (-8,5) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -4,5 (-3,5) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli 0,2 (-4,3) miljoonaa euroa sekä koronvaihtosopimuksien arvostustappio -1,2 (3,1) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 125,1 (77,9) miljoonaa euroa. Saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista, joiden arvostamiseen liittyvistä suojaamattomien erien realisoitumattomista kurssitappioista kirjaamattomat verosaamiset vaikuttavat konsernin efektiiviseen veroasteeseen. Emoyhtiö on arvostanut nettosijoitusta Ponsse Latin America -tytäryhtiöön käypään arvoon kirjaamalla edellisellä tilikaudella luottotappiovarausta myyntisaamisista yhteensä 19,0 miljoonaa euroa, koska tytäryhtiön operatiivinen suorituskyky ja maksuvalmius on heikentynyt. 

Tilikauden tulokseksi muodostui 30,0 (34,2) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,07 (1,22) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 606,0 (588,6) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 240,8 (229,6) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 69,1 (62,3) miljoonaa euroa sekä likvidejä rahavaroja 74,0 (73,5) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 321,8 (321,8) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 278,9 (233,5) miljoonaa euroa. Rahoitusvelkojen määrä oli 119,5 (96,3) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat 45,5 (19,8) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 14,1 (6,1) prosenttia. Omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 53,3 (55,0) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 30,4 (-17,9) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -36,1 (-46,8) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin tilikauden aikana 697,6 (796,2) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli tilikauden päättyessä 229,5 (353,7) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO JA KONSERNIRAKENNE

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Chile SpA, Chile; Ponsse Czech s.r.o, Tšekki sekä Epec Oy, Suomi.

Lisäksi konserniin kuuluvat EAI PON1V Holding Oy Suomessa, Ponsse Oyj:n osakkuusyhtiö Sunit Oy Suomessa 34 prosentin omistusosuudella sekä 1.11.2023 Epec Oy:n ostama Bram Engineers B.V. Hollannissa.


HANKITUT JA MYYDYT LIIKETOIMINNOT

Ponssen Venäjän tytäryhtiön OOO Ponssen koko osakekannan myynti venäläisyhtiö OOO Bisonin kanssa saatiin päätöksen 18.9.2023, kun kaupan edellytykset täyttyivät ja kauppa sai paikallisten viranomaisten hyväksynnän. Ponsse tiedotti aikeistaan luopua Venäjän liiketoiminnoistaan 15.6.2022 ja ilmoitti allekirjoittaneensa kauppakirjan koko OOO Ponssen osakekannan myynnistä 28.6.2022. Kaupan myötä kaikki Ponssen tytäryhtiön, OOO Ponssen, toimitilat varaosavarastoineen ja huoltoautoineen ovat siirtyneet OOO Bisonin omistukseen ja henkilökunta OOO Bisonin palvelukseen. Lisäksi kauppaan sisältyi OOO Ponssen 100 % omistama kiinteistöyhtiö Ponsse Centre Venäjällä. Kaupan toteutumisen myötä Ponssen kaikki toiminta Venäjällä päättyi. Ponsse on luokitellut kaupan kohteina olleet toiminnot myytäviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina vuoden 2022 puolivuotiskatsauksesta lähtien. Myynnin vaikutuksia on kuvattu tarkemmin liitetiedossa Lopetetut toiminnot.

Ponsse tiedotti 7.8.2023 solmineensa jälleenmyyntisopimuksen yhdysvaltalaisen PacWest Machineryn kanssa. Samalla yhtiöt ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jonka mukaisesti Ponsse myy PacWestille Coburgissa, Oregonissa sijaitsevat huoltopalvelutoimintonsa. PacWest tulee jatkossa vastaamaan PONSSE-metsäkoneiden myynnistä ja huollosta Oregonin, Washingtonin ja Idahon osavaltioissa Yhdysvaltojen länsirannikolla. Yhtiöt eivät julkaise kaupan hintaa, eikä kauppahinnalla ole merkitystä Ponssen arvonmäärityksen tai tuloksen kannalta.

Ponsse-konserniin kuuluva teknologiayhtiö Epec Oy on 1.11.2023 hankkinut omistukseensa hollantilaisen Bram Engineers B.V:n. Yritysosto mahdollistaa tulevaisuudessa entistä laajemmin ohjelmistoihin, sähköistymiseen, autonomisiin järjestelmiin sekä ohjausjärjestelmiin liittyvien tuotekehityspalveluiden ja tuotteiden tarjoamisen asiakkaille. Kaupasta kirjattiin liikearvoa 1,0 miljoonaa euroa konsernin taseeseen.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat tilikaudella yhteensä 29,5 (27,7) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 11,9 (12,7) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 35,9 (41,9) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


YHTIÖKOKOUS VUONNA 2023

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin Vieremällä 12.4.2023. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2022. Hallituksen kokoonpanon ja tilintarkastajan valinnan sekä henkilöstön voittopalkkion maksun, palkitsemisraportin ja hallituksen palkitsemisen hyväksynnän lisäksi yhtiökokous teki seuraavat alla olevat päätökset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutus sisältää oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia valtuutuksen nojalla myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 250 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä muuttamalla kohtaa nro 9 ja lisäämällä uuden kohdan nro 11 siten, että se mahdollistaa yhtiökokouksen pitämisen myös muualla kuin yhtiön kotipaikassa ja yhtiökokouksen pitämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa, niin sanottuna etäkokouksena, hallituksen niin päättäessä.


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarmo Vidgren ja hallituksen varapuheenjohtajana Mammu Kaario. Hallituksen jäseninä toimivat Matti Kylävainio, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen, Jukka Vidgren ja Terhi Koipijärvi.

Hallitus ei ole asettanut keskuudestaan toimikuntia tai valiokuntia.

Hallituksen kokouksia järjestettiin tilikauden aikana 11 kappaletta. Jäsenten osanottoprosentti oli 94,9.

Yhtiön tilintarkastajana toimi tilikauden aikana KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, henkilöstöjohtaja Tiina Kautonen, myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, vastuullisuusjohtaja Katja Paananen, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Kansainvälisen PONSSE-palveluverkoston johdossa toimivat konsernin myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Ponssen tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle. Konsernin aluejohtajat raportoivat jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtajalle Jussi Hentuselle.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla.
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi, Tanska ja Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Jean Sionneau (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria),
Tarmo Saks (Puola ja Slovakia) ja
Jakub Hacura (Tšekki).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia, 29.1.2024 saakka),
Janne Loponen (Brasilia, 1.2.2024 alkaen) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).

Muut maat:
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 106 (2 016) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2 110 (1 988) henkilöä.


OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Ponsse Oyj:n hallitus päätti kahdesta uudesta konsernin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Yhtiö on julkaissut kannustinjärjestelmiä koskevan pörssitiedotteen 3.3.2023. Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmien osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Toimitusjohtajan järjestelmässä on viisi ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023, 2023-2024, 2023-2025, 2024-2026 ja 2025-2027. Ansaintajaksoihin 2023 ja 2023-2024 liittyy sitouttamisjakso, joka alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy 31.12.2025. Ehdollinen palkkio maksetaan toukokuun 2024, 2025 ja 2026 loppuun mennessä. Ehdollisena palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 31.12.2025, 31.12.2026 ja 31.12.2027. Suoriteperusteinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Ansaintajaksoilta 2023 ja 2023-2024 palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, eli ennen 31.12.2025. Vuonna 2023 alkaneilta ansaintajaksoilta maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 75 000 Ponsse Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden (bruttopalkkio).

Avainhenkilöiden järjestelmässä on kolme kolmen kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023-2025, 2024-2026 ja 2025-2027. Ehdollinen palkkio maksetaan vuosina 2023, 2024 ja 2025 sijoitusosakkeiden hankinnan ja palkkion vahvistamisen jälkeen niin pian kuin käytännössä mahdollista. Ehdollisena palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 31.12.2025, 31.12.2026 ja 31.12.2027. Suoriteperusteinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Ensimmäisen sitouttamisjaksoon liittyvien osakkeiden hankinta aloitettiin 28. huhtikuuta 2023 ja lopetettiin 12. heinäkuuta 2023. Hankittu määrä oli yhteensä 16 500 osaketta.

Tilikaudella osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kuluvaikutus oli noin 0,7 miljoonaa euroa. Kannustinjärjestelmien kokonaiskuluvaikutuksen vuosina 2023-2025 arvioidaan olevan noin 2,0 miljoonaa euroa vuonna 2023 alkaneiden sitouttamisjaksojen osalta.

Tilikauden 2021 aikana konsernissa päätettiin sitouttavasta kannustinjärjestelmästä, jossa palkkio perustui osallistujan voimassa olevaan työ- tai johtajasopimukseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Kyseisen järjestelmän 24 kuukauden sitouttamisjakso päättyi vuonna 2023 ja sen mukaisesti palkkiona maksettiin 3 000 yhtiön osaketta. Kulut jaksotettiin koko sitouttamisjaksolle, josta vuoden 2023 osuus on 56 tuhatta euroa.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.12.2023 oli 788 385 kappaletta, joka on 2,82 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 21,1 miljoonaa euroa. Tilikauden alin kurssi oli 21,75 euroa osakkeelta ja ylin 35,00 euroa osakkeelta.

Tilikauden päätöskurssi oli 22,60 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 632,8 miljoonaa euroa.

Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 23 562 omaa osaketta.


VASTUULLISUUS

Olemme määritelleet keskeisimmät vastuullisuustavoitteemme, joiden toteutumista edistämme vuosittaisilla toimintokohtaisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä osana yhtiön strategiaprosessia. Haluamme edistää ihmistemme hyvinvointia, innovoida kestäviä ja luontoa kunnioittavia ratkaisuja, kehittää toimintaamme luontoympäristö huomioiden sekä olla luotettava kumppani, jolle yhteisöllisyys on voimavara.

Vuonna 2023 käynnistimme kehitysprojektin, jolla vahvistamme valmiuksiamme vastata vuoden 2024 alussa voimaan astuneen EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) vaatimuksiin. Teimme vuoden 2023 aikana yhtiössä ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin ja aloitimme kaksoisolennaisuusarviointityön, joka tullaan saattamaan loppuun helmikuun 2024 loppuun mennessä. Yhtiössä aloitti myös kestävyysraportointiin erikoistuva ESG Controller.

Yhtiön ensimmäisessä ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa selvitimme ja kuvasimme ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitetta (Human Rights Due Diligence) koskevan prosessin. Pohjatyönä arvioitiin Ponssen toiminnan ihmisoikeusvaikutuksia ja -riskejä sekä täsmennettiin arvoketjun keskeisimpiä ihmisoikeusteemoja ja -normeja (Human Rights Impact Assessment). Kehityskohteita arvioitiin huomioiden yrityksen ihmisoikeusvastuun neljä keskeistä ihmisryhmää: 1) oma työyhteisö 2) asiakkaat ja loppukäyttäjät 3) hankintaketjujen työntekijät sekä 4) lähialueiden ja -yhteisöjen ihmiset.

Kaksoisolennaisuusarvioinnissa tunnistamme ja priorisoimme tärkeimmät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät kestävän kehityksen aiheet, joilla on toiminnassamme suurin vaikutus ja strateginen arvo sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Arvioinnissa tunnistetut olennaiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet muodostavat perustan Ponssen vuoden 2024 kestävyysraportoinnille.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


MUUN KUIN TALOUDELLISEN TIEDON RAPORTOINTI

Ponsse julkaisee vuosittain vastuullisuusraportin samanaikaisesti yhtiön vuosikertomuksen kanssa. Raportti on myös saatavilla yhtiön www-sivujen vastuullisuus- ja sijoittajaosioissa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Ponssen johto arvioi vuosittaisessa riskikartoituksessa myös yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet. Näissä ovat korostuneet ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja resurssitehokkuuteen liittyvät näkökulmat sekä digitalisaatio ja teknologiakehitys.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Lähiajan merkittävimmät riskit liittyvät geopoliittiseen tilanteeseen maailmalla, talouden nopeaan suhdannemuutokseen sekä edelleen korkeana pysyvään korkotasoon. Geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta myös rahoitusmarkkinoiden toimivuuden, pakotteiden sekä kasvavien kyberturvallisuusuhkien kautta.

Rahoitusmarkkinoihin liittyvät riskit voivat lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteettia. Epävakaana jatkuva maailmantalouden tilanne ja kasvavat rahoituskulut saattavat vähentää myös metsäkoneiden kysyntää. Lisäksi Suomen poliittisten lakkojen jatkuessa Ponsselle voi aiheutua merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Nämä taloudelliset riskit liittyvät erityisesti tuotannon ja toimitusketjun toimivuuteen.

Haastavassa tilanteessa Ponssen vahva rahoitusasema on tärkeä. Ponsse on tehnyt tarvittavat rahoitukselliset toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi ja rahoitustilannetta arvioidaan säännöllisesti. Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Yhtiön rahoitusasema ja maksuvalmius on säilynyt vahvana usean rahoituslaitoksen kanssa sovittujen sitovien luottolimiittisopimusten ansiosta. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja ja koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta. Yhtiöllä on pitkäaikaisia ja laajoja palvelusopimuksia, joihin voi liittyä operatiivisia riskejä.

Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Globaalit toimitusketjun häiriöt voivat vaikeuttaa PONSSE-metsäkoneiden valmistusaikataulujen hallintaa, ja kasvattaa yhtiön toimitusketjuun sidottuja pääomia ja käyttöpääoman hallintaan liittyviä riskejä.

Kyberturvallisuuden vahvistamiseksi Ponssella on tarkennettu ohjelmistopäivityskäytäntöjä ja käyttäjäohjeistuksia. Parannamme kykyämme havainnoida ja reagoida epänormaaliin toimintaan tietoverkoissamme sekä testaamme säännöllisesti kumppanimme kanssa digitaalisia palvelujamme kyberhyökkäysten varalta.


JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaa ja niiden soveltamista. Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset.

Myyntisaamiset
Konserni kirjaa tilinpäätöshetkellä parhaan arvionsa mukaisen luottotappion saamisista, joista ei todennäköisesti tulla saamaan suoritusta. Luottotappiovaraus odotettavissa olevista tappioista kirjataan IFRS 9:ssä määrättyä yleistä mallia soveltaen.

Vaihto-omaisuus
Konserni kirjaa tilinpäätöshetkellä parhaan arvionsa mukaan vaihto-omaisuuden arvonalentumista. Arvioinnissa otetaan huomioon vaihto-omaisuuden ikärakenne ja todennäköinen myyntihinta.

Takuuvarauksen muutos
Takuuvaraus perustuu toteutuneisiin takuukustannuksiin ja aikaisemmilta vuosilta kertyneeseen tuotteiden vikaantumishistoriaan. Lisäksi yhtiö voi varautua erikseen mahdollisiin yksittäisiin takuuvelvoitteisiin.

Muiden varausten muutos
Muut varaukset -erään konserni on kirjannut varauksen Ponsse Latin America -tytäryhtiön tekemän sopimuksen perusteella, koska sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa arvion mukaan menoja, jotka ylittävät sopimuksesta odotettavissa olevan taloudellisen hyödyn. Varauksen arvostamisessa on käytetty parasta arviota velvoitteen täyttämisen aiheuttamista menoista raportointikauden päättymispäivänä.

Tuotekehitysmenojen aktivointi
Konserni arvioi tilinpäätöshetkellä, onko uusi tuote teknisesti toteutettavissa, voidaanko se hyödyntää kaupallisesti ja saadaanko tuotteesta vastaista taloudellista hyötyä, jolloin uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta johtuvat kehittämismenot voidaan aktivoida taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi.

Laskennalliset verot
Konsernitilinpäätöksen laadinta edellyttää, että konserni arvioi tuloveronsa erikseen kunkin tytäryhtiönsä osalta. Arvioinnissa otetaan huomioon veroasema sekä erilaisten vero- ja kirjanpitokäytännöistä johtuvien väliaikaisten erojen, kuten tulojaksotusten ja kustannusvarausten, vaikutus. Eroista kirjataan laskennallisia verosaamisia ja –velkoja. Laskennallisen verosaamisen hyödyntämismahdollisuuksia arvioidaan ja oikaistaan siltä osin kuin hyödyntämismahdollisuus on epätodennäköinen.

Liikearvo
Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta liikearvo ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 samalla tasolla kuin liikevoitto vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa).

Markkinoilla olevan epävarmuuden takia yhtiö harkitsee tarkkaan investointeja ja jatkaa kulujen kontrollointia sekä kehittää operatiivista toimintamallia yhtiön kilpailukyvyn parantamiseksi. Yhtiö seuraa toimintaympäristössä ja asiakkaiden toimintaedellytyksissä tapahtuvia muutoksia tarkasti.

Ponsse Latin America Ltda -tytäryhtiön tilannetta seurataan tehostetusti ja yhtiö tekee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ponsse Latin America Ltda -tytäryhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 1. helmikuuta 2024 alkaen Janne Loponen. Janne Loposen sijaintipaikka on Brasilia ja hän raportoi Ponsse-konsernin myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja (Chief Sales, Service & Marketing Officer) Marko Mattilalle. Ponsse Latin America Ltda:n aiempana toimitusjohtajana on vuodesta 2018 alkaen toiminut Fernando Campos Passos.

Ponsse on julkaissut 20.2.2024 tiedotteen, jossa se kertoo suunnittelevansa toimintamallinsa uudistamista globaalisti vahvistamaan pitkän aikavälin kilpailukykyä, kannattavuutta ja entistä parempaa asiakaspalvelua. Muutosten suunnittelua ja toteutusta vie eteenpäin konsernin johtoryhmä. Vaikutukset kohdistuisivat globaalisti organisaatioomme ja mahdolliset paikalliset neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa käydään maissa jokaisen maan lainsäädännön mukaisesti. Suunnitellun toimintamallin toteutuessa muutokset astuisivat voimaan kesäkuun 2024 alussa. Alustavien ennusteiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa noin 10 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin täysimääräisesti vuodesta 2026 alkaen. Alustavien arvioiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa maailmanlaajuisesti noin 120-140 työpaikan vähentymiseen.

Muita katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka edellyttäisivät tilikaudelta esitettävän tiedon oikaisemista tai lisätietojen esittämistä, ei ole tiedossa.


YHTIÖKOKOUS VUONNA 2024

Varsinainen yhtiökokous järjestetään 9.4.2024 klo 11.00 alkaen myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja tavalla.


HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiö Ponsse Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 231 603 128,02 euroa 31.12.2023.

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 jaetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota vuodelta 2023 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi.


 

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

 

1-12/23

1-12/22

 

LIIKEVAIHTO

 

821 800

755 123

 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

 

-3 545

33 633

 

Liiketoiminnan muut tuotot

 

 

5 593

3 677

 

Materiaalit ja palvelut

 

 

-534 497

-525 040

 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

 

-115 262

-107 873

 

Poistot

 

 

-31 337

-27 671

 

Liiketoiminnan muut kulut

 

 

-95 599

-85 270

 

LIIKEVOITTO

 

 

47 153

46 577

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

 

255

147

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

 

-4 459

-3 504

 

TULOS ENNEN VEROJA

 

42 949

43 219

 

Tuloverot

 

 

-12 924

-9 037

 

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOS

 

 

30 026

34 182

 

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos

 

 

-11 149

2 930

 

TILIKAUDEN TULOS

 

 

18 877

37 113

 

 

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

 

3 001

4 354

 

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

 

21 878

41 467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake jatkuvista toiminnoista

 

1,07

1,22

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake lopetetuista toiminnoista

 

-0,40

0,10

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

 

0,67

1,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12/23

10-12/22

 

LIIKEVAIHTO

 

242 790

224 607

 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

 

-19 137

-3 367

 

Liiketoiminnan muut tuotot

 

 

1 786

1 335

 

Materiaalit ja palvelut

 

 

-141 447

-145 225

 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

 

-29 265

-28 744

 

Poistot

 

 

-7 960

-7 323

 

Liiketoiminnan muut kulut

 

 

-32 975

-29 594

 

LIIKEVOITTO

 

 

13 792

11 689

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

 

10

38

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

 

-2 953

-1 267

 

TULOS ENNEN VEROJA

 

10 849

10 460

 

Tuloverot

 

 

-3 237

-448

 

JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN TULOS

 

 

7 612

10 012

 

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos

 

 

-16

2 170

 

TILIKAUDEN TULOS

 

 

-7 596

12 182

 

 

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

 

-1 905

-11 079

 

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

 

5 691

1 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake jatkuvista toiminnoista

 

0,27

0,36

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake lopetetuista toiminnoista

 

0,00

0,08

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

 

0,27

0,44

 

KONSERNITASE (1 000 eur)

 

31.12.23

31.12.22

 

VARAT

 

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

52 736

49 583

 

Liikearvo

6 698

5 707

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

119 017

114 732

 

Sijoitukset

374

375

 

Osuudet osakkuusyrityksissä

1 067

881

 

Pitkäaikaiset saamiset

3 229

63

 

Laskennalliset verosaamiset

8 446

4 422

 

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

191 569

175 763

 

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

 

Vaihto-omaisuus

240 837

229 648

 

Myyntisaamiset

69 129

62 305

 

Tuloverosaaminen

1 249

1 013

 

Muut lyhytaikaiset saamiset

29 225

24 817

 

Rahavarat

74 002

73 451

 

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

414 443

391 234

 

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät varat

0

21 650

 

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

606 011

588 648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

Osakepääoma

7 000

7 000

 

Muut rahastot

3 460

3 460

 

Muuntoerot

15 702

12 701

 

Omat osakkeet

-463

-274

 

Kertyneet voittovarat

296 101

298 926

 

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

321 799

321 813

 

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Rahoitusvelat

66 637

42 484

 

Laskennalliset verovelat

1 120

942

 

Muut pitkäaikaiset velat

6 284

81

 

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

74 041

43 507

 

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

 

Rahoitusvelat

52 816

53 804

 

Varaukset

14 690

10 647

 

Tilikauden verovelat

1 257

4 664

 

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

141 407

153 476

 

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

210 171

222 591

 

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat

0

738

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

606 011

588 648

 

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot

 

 

1-12/23

1-12/22

 

 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos

18 877

37 113

 

 

Oikaisut:

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

16 647

5 893

 

 

Varausten muutos

 

3 677

6 291

 

 

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

-255

-147

 

 

Poistot

 

31 402

28 853

 

 

Tuloverot

 

13 115

9 562

 

 

Muut oikaisut

 

1 304

-3 753

 

 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

84 767

83 812

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöpääoman muutos:

 

 

 

 

 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

-17 531

-21 858

 

 

Vaihto-omaisuuden muutos

 

-10 166

-67 087

 

 

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

-4 451

-4 173

 

 

Saadut korot

 

960

309

 

 

Maksetut korot

 

-3 927

-1 627

 

 

Muut rahoituserät

 

-294

600

 

 

Maksetut verot

 

-18 966

-7 921

 

 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)

 

30 391

-17 945

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-35 892

-41 917

 

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

1 282

612

 

 

Tytäryhtiöiden hankinta*

-1 458

-5 516

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)

 

-36 068

-46 821

 

 

 

 

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut

14 121

29 575

 

 

Pitkäaikaisten lainojen nostot

10 000

11 170

 

 

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-4 066

-3 755

 

 

Maksetut osingot

 

-16 794

-16 800

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)

 

3 261

20 191

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahavarojen muutos (A+B+C)

 

-2 416

-44 575

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahavarat 1.1.

 

76 545

120 900

 

 

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

 

-127

220

 

 

Rahavarat 30.9./31.12.

 

74 002

76 545

 

 *) Tilikaudella 2022 tytäryhtiöiden Ponsse Chile SpA, Chile ja Ponsse Czech s.r.o, Tšekki hankinta vähennettynä hankinta-ajankohdan rahavaroilla. Tilikaudella 2023 Bram Engineers B.V., Hollanti hankinta.
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma

 

 

 

 

 

 

B = Ylikurssi- ja muut rahastot

 

 

 

 

 

C = Muuntoerot

 

 

 

 

 

 

D = Omat osakkeet

 

 

 

 

 

E = Kertyneet voittovarat 

F = Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

 

A

B

C

D

E

F

OMA PÄÄOMA 1.1.2023

7 000

3 460

12 701

-274

298 926

321 813

Aikaisempia kausia koskeva oikaisu **)

 

 

 

 

-4 962

-4 962

Oikaistu oma pääoma 1.1.2023

7 000

3 460

12 701

-274

293 964

316 851

Laaja tulos:

 

 

 

 

 

 

  Tilikauden tulos

 

 

 

 

18 877

18 877

  Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

 

  Muuntoerot

 

 

3 001

 

 

3 001

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

3 001

 

18 877

21 878

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

54

54

Liiketoimet omistajien kanssa

 

 

 

 

 

 

  Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

343

 

343

  Osingonjako

 

 

 

 

-16 794

-16 794

  Omien osakkeiden hankinta

 

 

 

-532

 

-532

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

 

 

 

-189

-16 794

-16 983

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 31.12.2023

7 000

3 460

15 702

-463

296 101

321 799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2022

7 000

3 460

8 347

-2

278 462

297 267

Laaja tulos:

 

 

 

 

 

 

  Tilikauden tulos

 

 

 

 

37 113

37 113

  Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

 

  Muuntoerot

 

 

4 353

 

 

4 353

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

4 353

 

37 113

41 466

Suorat kirjaukset voittovaroihin*

 

 

 

 

89

89

Liiketoimet omistajien kanssa

 

 

 

 

 

 

  Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

63

63

  Osingonjako

 

 

 

 

-16 800

-16 800

  Omien osakkeiden hankinta

 

 

 

-272

 

-272

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

 

 

 

-272

-16 737

-17 009

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 31.12.2022

7 000

3 460

12 701

-274

298 926

321 813*) Kannustinjärjestelmiä varten hankitut omat osakkeet, lisätietoa tilinpäätöksessä.
**) Etuuspohjaisia järjestelyjä koskeva oikaisu, lisätietoa tilinpäätöksessä.

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Tilinpäätöksessä on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2022 laaditussa vuositilinpäätöksessä lukuunottamatta 1.1.2023 voimaan tulleita IAS/IFRS standardi- ja tulkintamuutoksia. Näillä standardi- ja tulkintamuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta tilinpäätökseen. Ponsse on muuttanut tilikaudella raportointiaan esittämällä IAS 19 mukaiset muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet.

Ponsse on luokitellut myydyt Venäjän toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Jollei toisin ole mainittu, tässä tilinpäätöstiedotteessa kerrotut luvut koskevat jatkuvia toimintoja.

Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tiedotteessa esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, jonka takia ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Ponsse valmistautuu Pillar 2 minimiverosäännösten voimaantuloon vuoden 2024 alusta lähtien ja arvioi sen vaikutuksia parhaillaan.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.


1. SEGMENTTITIEDOT (1 000 eur)

Konsernin toimintasegmentit perustuvat maantieteelliseen aluejakoon. Toimintasegmentit on määritelty perustuen raportteihin, joita konsernin johtoryhmä käyttää operatiivisessa päätöksenteossa. Konserni on muuttanut segmenttijakoaan, kun Venäjän toiminnot luokiteltiin lopetettuihin toimintoihin ja myytävänä oleviin omaisuuseriin IFRS 5 -standardin mukaisesti eivätkä ne enää sisältyneet jatkuvien toimintojen lukuihin.


 

TOIMINTASEGMENTIT

1-12/2023

Pohjois-Eurooppa

Keski- ja Etelä-Eurooppa

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Muut maat

Yhteensä

Segmentin liikevaihto

549 224

183 087

255 780

25 145

1 013 236

Segmentin väliset tuotot

-184 587

-2 820

-3 680

-349

-191 436

LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA

364 636

180 268

252 100

24 796

821 800

 

 

 

 

 

 

Segmentin liiketulos

9 170

23 943

10 649

4 546

48 308

Kohdistamattomat erät

 

 

 

 

-1 154

LIIKETULOS

9 170

23 943

10 649

4 546

47 153

 

 

 

 

 

 

POISTOT

26 512

943

3 701

181

31 337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTASEGMENTIT

 

 

 

 

 

 

1-12/2022

Pohjois-Eurooppa

Keski- ja Etelä-Eurooppa

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Muut maat

Yhteensä

Segmentin liikevaihto

468 889

166 662

279 138

30 877

943 565

Segmentin väliset tuotot

-179 838

-4 856

-3 422

-327

-188 443

LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA

287 052

161 806

275 715

30 549

755 123

 

 

 

 

 

 

Segmentin liiketulos

-1 399

18 284

22 740

4 777

44 403

Kohdistamattomat erät

 

 

 

 

2 174

LIIKETULOS

-1 399

18 284

22 740

4 777

46 577

 

 

 

 

 

 

POISTOT

23 180

927

3 357

207

27 671

 

 

31.12.23

31.12.22

2. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)

 

 

964

1 047


3. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)

 

31.12.23

31.12.22

Takaukset muiden puolesta

 

0

0

Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu

 

 

5 349

6 100

Muut vastuut

 

 

139

200

YHTEENSÄ

 

 

5 488

6 300


 

4. VARAUKSET (1 000 eur)

Takuuvaraus

Muut varaukset

Yhteensä

1.1.2023

4 164

6 483

10 647

Lisätyt varaukset

922

4 147

5 069

Perutut varaukset

-691

0

-691

Kurssiero

0

-335

-335

31.12.2023

4 395

10 295

14 690

 

 

 

 


Muut varaukset -erään konserni on kirjannut varauksen Ponsse Latin America -tytäryhtiön tekemän sopimuksen perusteella, koska sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa arvion mukaan menoja, jotka ylittävät sopimuksesta odotettavissa olevan taloudellisen hyödyn. Varauksen arvostamisessa on käytetty parasta arviota velvoitteen täyttämisen aiheuttamista menoista raportointikauden päättymispäivänä.


5. LOPETUT TOIMINNOT

Ponssen Venäjän tytäryhtiön OOO Ponssen koko osakekannan myynti venäläisyhtiö OOO Bisonin kanssa saatiin päätöksen syyskuussa kaupan edellytyksien täyttyessä. Venäjän toimintojen kaupan toteutumispäiväksi katsotaan 18.9.2023, kun kauppa sai paikallisten viranomaisten hyväksynnän. Ponsse tiedotti aikeistaan luopua Venäjän liiketoiminnoistaan 15.6.2022 ja ilmoitti allekirjoittaneensa kauppakirjan koko OOO Ponssen osakekannan myynnistä 28.6.2022. Kaupan myötä kaikki Ponssen tytäryhtiön, OOO Ponssen, toimitilat varaosavarastoineen ja huoltoautoineen ovat siirtyneet OOO Bisonin omistukseen ja henkilökunta OOO Bisonin palvelukseen. Lisäksi kauppaan sisältyi OOO Ponssen 100 % omistama kiinteistöyhtiö Ponsse Centre Venäjällä. Ponsse on luokitellut kaupan kohteina olleet toiminnot myytäviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina vuoden 2022 puolivuotiskatsauksesta lähtien.

Kaupan seurauksena Ponsselle syntyi 12,3 miljoonan euron myyntitappio, joka sisältää 9,7 miljoonaa euroa RUB/EUR-muuntoeroa. Kaupan hintaa ei julkaista sopimukseen perustuen. Myyntihinta sisältää 3 miljoonan euron saamisen, joka erääntyy 18 kuukauden kuluttua. Saamista ei ole diskontattu tilinpäätökseen sen vaikutuksen ollessa epäolennainen. Kaupan seurauksena emoyhtiön jakokelpoiset varat kasvoivat 14,9 miljoonaa euroa.


LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

 

 

 

 

 

1.1.-18.9.2023

1.1.-31.12.2022

 

LIIKEVAIHTO

3 576

32 561

 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

-17

-1 992

 

Liiketoiminnan muut tuotot

 

534

496

 

Materiaalit ja palvelut

 

-1 190

-17 320

 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-1 019

-4 246

 

Poistot

 

-68

-1 182

 

Liiketoiminnan muut kulut

 

-570

-2 472

 

LIIKEVOITTO

 

1 247

5 844

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

95

-2 389

 

TULOS ENNEN VEROJA

1 342

3 456

 

Tuloverot

 

-194

-526

 

TILIKAUDEN TULOS

 

-11

1

2 930

 

1 148

2 930

 

Myyntitappio lopetetuista toiminnoista

 

-2 628

0

 

Muuntoero

 

-9 669

0

 

TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA

 

-11 149

2 930

 LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN VAIKUTUS TASEESEEN (1 000 eur)

 

 

 

18.9.23

MYYDYT VARAT

 

Aineettomat hyödykkeet

13

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

6 480

Laskennalliset verosaamiset

370

Vaihto-omaisuus

4 073

Myyntisaamiset

3 480

Tuloverosaaminen

-16

Muut lyhytaikaiset saamiset

1 420

Rahavarat

1 802

MYYDYT VARAT YHTEENSÄ

17 622

 

 

MYYDYT VELAT

 

 

Korolliset velat

0

Laskennalliset verovelat

10

Tilikauden verovelat

3

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

221

MYYDYT VELAT YHTEENSÄ

234 

 

 

 

 TUNNUSLUVUT

 

31.12.23

31.12.22

 

 

Tutkimus- ja kehityskulut (Me)

29,5

27,7

 

 

Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)

 

35,9

41,9

 

 

% liikevaihdosta

 

4,4

5,6

 

 

Henkilöstö keskimäärin

 

2 106

2 016

 

 

Tilauskanta (Me)

 

229,5

353,7

 

 

Omavaraisuusaste %

 

53,3

55,0

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), jatkuvat toiminnot

1,07

1,22

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), lopetetut toiminnot

-0,40

0,10

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)

0,67

1,33

 

 

Oma pääoma/osake (eur)

 

11,49

11,49

 

 

Saadut tilaukset (Me)

 

697,6

796,2

 

 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo jatkuvista toiminnoista. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Korolliset rahoitusvelat – rahavarat
------------------------------------------------
Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake, jatkuvat toiminnot:
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake, lopetetut toiminnot:
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake (sisältäen lopetetut toiminnot):
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake (sisältäen lopetetut toiminnot):
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

Saadut tilaukset:
Tilikauden liikevaihto jatkuvista toiminnoista + Jatkuvien toimintojen tilauskannan muutos tilikauden aikanaVieremällä 20. helmikuuta 2024

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgren perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.
 

Dokumentit