Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponssen puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023

Takaisin

Ponssen puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023

Ponsse Oyj
pörssitiedote – puolivuosikatsaus
15.8.2023 klo 9:00

 

  

Huhti-kesäkuu (jatkuvat toiminnot):
- Liikevaihto oli 208,1 (195,9) miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 10,2 (12,9) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 4,9 (6,6)

Tammi-kesäkuu (jatkuvat toiminnot):
- Liikevaihto oli 409,8 (352,0) miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 26,8 (21,9) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 6,5 (6,2)
- Tilikauden tulos oli 21,8 (14,6) miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos oli 0,78 (0,52) euroa
- Tilauskanta oli 294,2 (357,1) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa

- Liiketoiminnan rahavirta oli 0,1 (-37,5) miljoonaa euroa (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
- Omavaraisuusaste oli 54,3 (59,0) prosenttia katsauskauden lopussa (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)

- Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2023 hieman suurempi kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa).


TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

PONSSE-metsäkoneiden kysyntä oli kohtuullisella tasolla kuluneen neljänneksen aikana. Toisella neljänneksellä saadut tilaukset olivat noin 165,4 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 294,2 (357,1) miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden tilanne heikentyi suhteellisen nopeasti alkuvuoden aikana. Rakentamisen hiipuminen yhdessä yksityisen kulutuksen kasvun hidastumisen kanssa vaikuttavat metsäteollisuuden lopputuotteiden kysyntään. Metsäteollisuuden suhdannenäkymien heikentyminen tekee globaalien hakkuumäärien kehityksen arvioinnista haastavaa. Yhtiön tilausvirrat ovat laskeneet huipputasoistaan.

Yhtiön kuluneen neljänneksen liikevaihto oli 208,1 (195,9) miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liiketoiminnoistamme uusien koneiden myynti ja huolto kasvoivat kohtuullisesti vaihtokoneiden liikevaihdon supistuessa hieman. Teknologiayhtiömme Epec jatkoi suunnitellusti vahvaa kasvuaan. Vieremän metsäkonetehtaamme toimi normaalilla kapasiteetilla ja toimitusmäärät olivat kuluneen neljänneksen aikana hyvällä tasolla.

Suhteellinen kannattavuutemme oli kuluneella neljänneksellä 4,9 (6,6) prosenttia. Kannattavuuteen vaikuttivat yhtiön liiketoiminnan kulujen kasvu liikevaihtoa nopeammin sekä tytäryhtiö Ponsse Latin America Ltda:an liittyvät operatiiviset haasteet. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla olimme suhteellisen kannattavuuden osalta hieman paremmalla tasolla vuoden takaiseen verrattuna kannattavuuden ollessa 6,5 (6,2) prosenttia. Jatkamme työtä liiketoimintamme kannattavuuden parantamiseksi ja haemme tuottavuuden, liiketoiminnan kulujen ja tuotekustannusten tehokkaampaa hallintaa.

Yhtiön rahavirta oli 0,1 (-37,5) miljoonaa euroa. Pääomia sitoutui edelleen raaka-ainevarastoihin ja erityisesti vaihtokonevarastoon. Vaihtokonevaraston kierto heikentyi ja varaston taso kasvoi kuluneen neljänneksen aikana. Osien ja komponenttien saatavuus parantui ja tehtaalla ei juurikaan ollut keskeneräisiä tuotteita odottamassa komponentteja.

Ponsse vahvisti läsnäoloaan Yhdysvaltojen länsirannikolla sopimalla jälleenmyyntisopimuksen yhdysvaltalaisen PacWest Machineryn kanssa. Samalla Ponsse myi PacWest:lle Oregonin huoltopalvelutoimintonsa. PackWest vastaa jatkossa PONSSE-metsäkoneiden myynnistä ja huollosta Oregonin, Washingtonin ja Idahon osavaltioissa mahdollistaen Ponssen asiakkaille laajemman huoltopalveluverkoston ja sitä myötä mahdollisuuden Ponsse-palveluiden kasvuun Yhdysvaltojen länsirannikolla. Ponsse jatkaa normaalisti asiakkaiden palvelua ja toimintansa kehittämistä Yhdysvalloissa nykyisillä markkina-alueillaan Suurten Järvien alueella ja maan kaakkoisosissa.

Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta Ponsse investoi merkittävästi yhtiön kehittämiseen. Kehityspanostukset kohdistuvat uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen, konsernin tietojärjestelmien kehitykseen sekä digitaalisiin palveluihin. Epecin tehdasinvestointi etenee suunnitellusti Seinäjoella ja uuden tehtaan käyttöönotto tapahtuu kuluvan vuoden toisella vuosipuoliskolla.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 409,8 (352,0) miljoonaa euroa, joka on 16,4 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 74,1 (78,8) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 45,0 (39,2) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 20,8 (22,9) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 31,2 (33,8) prosenttia sekä muut maat 3,0 (4,1) prosenttia.
 

 

 

1-6/23

1-6/22

 

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista

409 828

352 043

 

Liikevaihto lopetetuista toiminnoista

2 533

23 407

 

Liikevaihto yhteensä

 

412 362

375 450

 TULOSKEHITYS

Liikevoitto oli 26,8 (21,9) miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 6,5 (6,2) prosenttia.
 

 

 

1-6/23

1-6/22

 

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista

26 834

21 874

 

Liikevoitto lopetetuista toiminnoista

947

2 157

 

Liikevoitto yhteensä

 

27 781

24 030

 Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 15,1 (12,0) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 60,6 (55,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 41,9 (36,0) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti 2,1 (-1,6) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli 3,1 (-2,5) miljoonaa euroa. Koronvaihtosopimuksista ei ole kirjattu katsauskaudella tulosvaikutteisia arvostustuottoja tai -kuluja. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 112,2 (92,7) miljoonaa euroa. Saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 21,8 (14,6) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,78 (0,52) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 596,9 (541,0) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 251,4 (222,9) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 67,3 (54,1) miljoonaa euroa sekä likvidejä rahavaroja 49,6 (35,1) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 322,8 (308,8) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 249,0 (235,7) miljoonaa euroa. Rahoitusvelkojen määrä oli 108,3 (55,6) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat 55,3 (15,6) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 17,1 (5,1) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 54,3 (59,0) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,1 (-37,5) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -18,3 (-22,2) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 350,3 (396,6) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 294,2 (357,1) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO JA KONSERNIRAKENNE

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Chile SpA, Chile; Ponsse Czech s.r.o, Tšekki sekä Epec Oy, Suomi.

Lisäksi konserniin kuuluvat OOO Ponssen 100 % omistama kiinteistöyhtiö Ponsse Centre Venäjällä, EAI PON1V Holding Oy Suomessa ja Ponsse Oyj:n osakkuusyhtiö Sunit Oy Suomessa 34 prosentin omistusosuudella.

Ponsse on 28. kesäkuuta 2022 annetulla tiedotteella ilmoittanut allekirjoittaneensa kauppakirjan OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä venäläiselle OOO Bison -yhtiölle. Prosessi kaupan loppuunsaattamiseksi jatkuu edelleen, mutta kauppa ei vielä ole saanut venäläisviranomaisten hyväksyntää.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 14,0 (14,0) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 5,7 (5,8) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 18,7 (17,5) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, henkilöstöjohtaja Tiina Kautonen, myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, vastuullisuusjohtaja Katja Paananen, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Kansainvälisen PONSSE-palveluverkoston johdossa toimivat konsernin myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Ponssen tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle. Konsernin aluejohtajat raportoivat jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtajalle Jussi Hentuselle.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla.
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi, Tanska ja Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Jean Sionneau (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria),
Tarmo Saks (Puola ja Slovakia) ja
Jakub Hacura (Tšekki).

Venäjä ja Aasia:
Mikhail Menshikov (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 090 (2 016) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2 168 (2 076) henkilöä.


OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Ponsse Oyj:n hallitus päätti kahdesta uudesta konsernin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Yhtiö on julkaissut kannustinjärjestelmiä koskevan pörssitiedotteen 3.3.2023. Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmien osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Toimitusjohtajan järjestelmässä on viisi ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023, 2023-2024, 2023-2025, 2024-2026 ja 2025-2027. Ansaintajaksoihin 2023 ja 2023-2024 liittyy sitouttamisjakso, joka alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy 31.12.2025. Ehdollinen palkkio maksetaan toukokuun 2024, 2025 ja 2026 loppuun mennessä. Ehdollisena palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 31.12.2025, 31.12.2026 ja 31.12.2027. Suoriteperusteinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Ansaintajaksoilta 2023 ja 2023-2024 palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, eli ennen 31.12.2025. Vuonna 2023 alkaneilta ansaintajaksoilta maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 75 000 Ponsse Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden (bruttopalkkio).

Avainhenkilöiden järjestelmässä on kolme kolmen kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023-2025, 2024-2026 ja 2025-2027. Ehdollinen palkkio maksetaan vuosina 2023, 2024 ja 2025 sijoitusosakkeiden hankinnan ja palkkion vahvistamisen jälkeen niin pian kuin käytännössä mahdollista. Ehdollisena palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 31.12.2025, 31.12.2026 ja 31.12.2027. Suoriteperusteinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Ensimmäisen sitouttamisjaksoon liittyvien osakkeiden hankinta aloitettiin 28. huhtikuuta 2023 ja lopetettiin 12. heinäkuuta 2023. Hankittu määrä oli yhteensä 16 500 osaketta. Katsauskaudella osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kuluvaikutus oli noin 0,2 miljoonaa euroa.

Kannustinjärjestelmien kokonaiskuluvaikutuksen vuosina 2023-2025 arvioidaan olevan noin 2,1 miljoonaa euroa vuonna 2023 alkaneiden sitouttamisjaksojen osalta.

Tilikauden 2021 aikana konsernissa päätettiin sitouttavasta kannustinjärjestelmästä, jossa palkkio perustui osallistujan voimassa olevaan työ- tai johtajasopimukseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Kyseisen järjestelmän 24 kuukauden sitouttamisjakso päättyi vuonna 2023 ja sen mukaisesti palkkiona maksettiin 3 000 yhtiön osaketta. Kulut jaksotettiin koko sitouttamisjaksolle, josta vuoden 2023 osuus on 56 tuhatta euroa.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.6.2023 oli 249 157 kappaletta, joka on 0,9 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 7,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 25,55 euroa osakkeelta ja ylin 32,50 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 32,00 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 896,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 10 457 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 12.4.2023.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


MUUN KUIN TALOUDELLISEN TIEDON RAPORTOINTI

Ponsse julkaisee vuosittain vastuullisuusraportin samanaikaisesti yhtiön vuosikertomuksen kanssa. Raportti on myös saatavilla yhtiön www-sivujen vastuullisuus- ja sijoittajaosioissa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Ponssen johto arvioi vuosittaisessa riskikartoituksessa myös yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet. Näissä ovat korostuneet ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja resurssitehokkuuteen liittyvät näkökulmat sekä digitalisaatio ja teknologiakehitys.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Lähiajan merkittävimmät riskit liittyvät geopoliittiseen tilanteeseen, talouden nopeaan suhdannemuutokseen sekä edelleen korkeaan inflaatioon ja nousseeseen korkotasoon. Epävakaa maailmantalouden tilanne ja kasvavat rahoituskulut saattavat vähentää myös metsäkoneiden kysyntää.

Toimitusketjun yleiset toimitusvaikeudet ovat vaikeuttaneet PONSSE-metsäkoneiden valmistusaikataulujen hallintaa, ja kasvattaneet yhtiön toimitusketjuun sidottuja pääomia ja käyttöpääoman hallintaan liittyviä riskejä.

Toimintaympäristömme on muuttunut voimakkaasti ja se vaikuttaa Ponssen liiketoimintaan. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on pakottanut Euroopan Unionin ja Yhdysvallat reagoimaan, ja ne ovat asettaneet vahvat pakotteet Venäjää vastaan. Ponsse keskeytti 2.3.2022 alkaen kaiken myynnin ja viennin Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Samalla keskeytettiin paikallisen Venäjän tytäryhtiön OOO Ponssen toiminta. Ponsse on 28. kesäkuuta 2022 annetulla tiedotteella ilmoittanut allekirjoittaneensa kauppakirjan OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä venäläiselle OOO Bison -yhtiölle. Yritysjärjestelyyn Venäjällä voi liittyä epävarmuutta ulkomaalaisomisteisten yhtiöiden myynnin hyväksyntäprosessiin ja kaupan loppuunsaattamiseen. Prosessi kaupan loppuunsaattamiseksi jatkuu, mutta kauppa ei vielä ole saanut venäläisviranomaisten hyväksyntää. Viive on aiheutunut 8. syyskuuta 2022 Venäjällä voimaan tulleesta asetuksesta, joka liittyy ulkomaalaisomisteisten yhtiöiden myynnin hyväksyntäprosessiin. Ponsse pyrkii saattamaan OOO Ponssen myynnin päätökseen mahdollisimman nopeasti Venäjän viranomaisten lupaprosessista riippuen.

Epävarmuutta voi lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta. Yhtiöllä on pitkäaikaisia ja laajoja palvelusopimuksia, joihin voi liittyä operatiivisia riskejä.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja ja koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.

Haastavassa tilanteessa Ponssen vahva rahoitusasema on tärkeä. Yhtiön rahoitusasema on säilynyt vahvana hyvän maksuvalmiuden ja rahoituslaitosten kanssa sovittujen sitovien rahoituslimiittien ansiosta. Ponsse on tehnyt tarvittavat rahoitukselliset toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi ja rahoitustilannetta arvioidaan säännöllisesti.

Kyberturvallisuuden vahvistamiseksi Ponssella on tarkennettu ohjelmistopäivityskäytäntöjä ja käyttäjäohjeistuksia.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2023 hieman suurempi kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa).

Markkinoilla olevan epävarmuuden takia yhtiö priorisoi edelleen investointeja ja jatkaa kulujen kontrollointia. Kannattavuuden parantamiseksi tehtävä kehitystyö jatkuu. Yhtiö seuraa toimintaympäristössä ja asiakkaiden toimintaedellytyksissä tapahtuvia muutoksia tarkasti.

Ponsse Latin America Ltda -tytäryhtiön tilannetta seurataan tehostetusti ja yhtiö tekee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ponsse tiedotti 7.8.2023 solmineensa jälleenmyyntisopimuksen yhdysvaltalaisen PacWest Machineryn kanssa. Samalla yhtiöt ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jonka mukaisesti Ponsse myy PacWestille Coburgissa, Oregonissa sijaitsevat huoltopalvelutoimintonsa. PackWest tulee jatkossa vastaamaan PONSSE-metsäkoneiden myynnistä ja huollosta Oregonin, Washingtonin ja Idahon osavaltioissa Yhdysvaltojen länsirannikolla. Yhtiöt eivät julkaise kaupan hintaa, eikä kauppahinnalla ole merkitystä Ponssen arvonmäärityksen tai tuloksen kannalta.

Muita katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka edellyttäisivät katsauskaudelta esitettävän tiedon oikaisemista tai lisätietojen esittämistä, ei ole tiedossa.
 

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

1-6/23

1-6/22

1-12/22

LIIKEVAIHTO

409 828

352 043

755 123

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

7 103

38 147

33 633

Liiketoiminnan muut tuotot

 

2 097

1 396

3 677

Materiaalit ja palvelut

 

-274 177

-264 621

-525 040

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-60 594

-55 687

-107 873

Poistot

 

-15 564

-13 402

-27 671

Liiketoiminnan muut kulut

 

-41 859

-36 004

-85 270

LIIKEVOITTO

 

26 834

21 873

46 577

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

144

117

147

Rahoitustuotot ja –kulut

 

2 143

-1 624

-3 504

TULOS ENNEN VEROJA

29 120

20 367

43 219

Tuloverot

 

-7 352

-5 801

-9 037

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOS

 

21 768

14 567

34 182

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos

 

1 043

-200

2 930

TILIKAUDEN TULOS

 

22 812

14 367

37 113

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

-5 257

13 632

4 354

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

17 554

27 999

41 467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake jatkuvista toiminnoista

0,78

0,52

1,22

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake lopetetuista toiminnoista

0,04

-0,01

0,10

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

0,81

0,51

1,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6/23

4-6/22

 

LIIKEVAIHTO

208 099

195 919

 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

4 812

15 595

 

Liiketoiminnan muut tuotot

 

1 151

707

 

Materiaalit ja palvelut

 

-141 228

-142 296

 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-32 446

-30 277

 

Poistot

 

-7 784

-7 001

 

Liiketoiminnan muut kulut

 

-22 389

-19 732

 

LIIKEVOITTO

 

10 215

12 914

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

145

116

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

1 579

-2 743

 

TULOS ENNEN VEROJA

11 939

10 287

 

Tuloverot

 

-4 206

-3 714

 

JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN TULOS

 

7 733

6 573

 

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos

 

551

-3 512

 

TILIKAUDEN TULOS

 

8 284

3 060

 

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

-3 317

11 794

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

4 967

14 855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake jatkuvista toiminnoista

0,28

0,23

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake lopetetuista toiminnoista

0,02

-0,13

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

0,30

0,11

 

KONSERNITASE (1 000 eur)

 

30.6.23

30.6.22

31.12.22

VARAT

 

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

52 708

45 763

49 583

Liikearvo

5 718

6 024

5 707

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

116 391

108 061

114 732

Sijoitukset

429

428

375

Osuudet osakkuusyrityksissä

956

886

881

Pitkäaikaiset saamiset

58

232

63

Laskennalliset verosaamiset

6 024

4 464

4 422

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

182 284

165 858

175 763

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

 

Vaihto-omaisuus

251 415

222 894

229 648

Myyntisaamiset

67 316

54 140

62 305

Tuloverosaaminen

1 289

766

1 013

Muut lyhytaikaiset saamiset

27 000

22 481

24 817

Rahavarat

49 608

35 138

73 451

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

396 629

335 419

391 234

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät varat

18 018

39 746

21 650

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

596 931

541 023

588 648

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

Osakepääoma

7 000

7 000

7 000

Muut rahastot

3 460

3 460

3 460

Muuntoerot

7 443

21 979

12 701

Omat osakkeet

-290

-2

-274

Kertyneet voittovarat

305 143

276 393

298 926

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

322 757

308 830

321 813

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Rahoitusvelat

49 894

51 170

42 484

Laskennalliset verovelat

242

766

942

Muut pitkäaikaiset velat

79

84

81

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

50 214

52 019

43 507

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

 

Rahoitusvelat

58 382

4 453

53 804

Varaukset

10 930

4 274

10 647

Tilikauden verovelat

3 101

5 449

4 664

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

151 092

152 197

153 476

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

223 505

166 374

222 591

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat

454

13 800

738

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

596 931

541 023

588 648

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot

 

 

1-6/23

1-6/22

1-12/22

 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos

22 812

14 367

37 113

 

Oikaisut:

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-2 219

3 981

5 893

 

Varausten muutos

 

-158

-275

6 291

 

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

-144

-117

-147

 

Poistot

 

15 564

14 514

28 853

 

Tuloverot

 

7 332

5 800

9 562

 

Muut oikaisut

 

1 801

885

-3 753

 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

44 988

39 154

83 812

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöpääoman muutos:

 

 

 

 

 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

-7 283

-15 900

-21 858

 

Vaihto-omaisuuden muutos

 

-20 302

-59 465

-67 087

 

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

-6 123

3 631

-4 173

 

Saadut korot

 

246

139

309

 

Maksetut korot

 

-1 455

-565

-1 627

 

Muut rahoituserät

 

1 160

-377

600

 

Maksetut verot

 

-11 126

-4 122

-7 921

 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)

 

106

-37 505

-17 945

 

 

 

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-18 745

-17 754

-41 917

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

405

239

612

 

Tytäryhtiöiden hankinta*

0

-4 688

-5 516

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)

 

-18 340

-22 203

-46 821

 

 

 

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut

4 475

-852

29 575

 

Pitkäaikaisten lainojen nostot

8 000

0

11 170

 

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-1 932

-1 737

-3 755

 

Maksetut osingot

 

-16 794

-16 800

-16 800

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)

 

-6 251

-19 389

20 191

 

 

 

 

 

 

 

Rahavarojen muutos (A+B+C)

 

-24 485

-79 097

-44 575

 

 

 

 

 

 

 

Rahavarat 1.1.

 

76 545

120 900

120 900

 

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

 

-429

-1 763

220

 

Rahavarat 30.6./31.12.

 

51 632

40 040

76 545

 *) Tytäryhtiöiden Ponsse Chile SpA, Chile ja Ponsse Czech s.r.o, Tšekki hankinta vähennettynä hankinta-ajankohdan rahavaroilla.
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma

 

 

 

 

 

 

B = Ylikurssi- ja muut rahastot

 

 

 

 

 

C = Muuntoerot

 

 

 

 

 

 

D = Omat osakkeet

 

 

 

 

 

E = Kertyneet voittovarat 

F = Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

 

A

B

C

D

E

F

OMA PÄÄOMA 1.1.2023

7 000

3 460

12 701

-274

298 926

321 813

Laaja tulos:

 

 

 

 

 

 

  Tilikauden tulos

 

 

 

 

22 812

22 812

  Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

 

  Muuntoerot

 

 

-5 258

 

 

-5 258

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

-5 258

 

22 812

17 554

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

206

206

Liiketoimet omistajien kanssa

 

 

 

 

 

 

  Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

 

 

  Osingonjako

 

 

 

 

-16 800

-16 800

  Omien osakkeiden hankinta

 

 

 

-16

 

-16

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

 

 

 

-16

-16 800

-16 816

Muut muutokset

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 30.6.2023

7 000

3 460

7 443

-290

305 144

322 757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2022

7 000

3 460

8 347

-2

278 462

297 267

Laaja tulos:

 

 

 

 

 

 

  Tilikauden tulos

 

 

 

 

14 367

14 367

  Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

 

  Muuntoerot

 

 

13 638

 

 

13 638

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

13 638

 

14 367

28 005

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

 

 

Liiketoimet omistajien kanssa

 

 

 

 

 

 

  Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

30

30

  Osingonjako

 

 

 

 

-16 800

-16 800

  Omien osakkeiden hankinta

 

 

 

 

 

 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

 

 

 

 

-16 770

-16 770

Muut muutokset

 

 

-6

 

334

328

OMA PÄÄOMA 30.6.2022

7 000

3 460

21 979

-2

276 393

308 830


PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Puolivuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Puolivuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2022 laaditussa vuositilinpäätöksessä lukuunottamatta 1.1.2023 voimaan tulleita IAS/IFRS standardi- ja tulkintamuutoksia. Näillä standardi- ja tulkintamuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen.

Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat Venäjän toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Jollei toisin ole mainittu, tässä puolivuosikatsauksessa kerrotut luvut koskevat jatkuvia toimintoja.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, jonka takia ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Ponsse valmistautuu Pillar 2 minimiverosäännösten voimaantuloon vuoden 2024 alusta lähtien ja tulee IAS 12 mukaisesti julkistamaan tietoa sen vaikutuksista vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.


1. SEGMENTTITIEDOT (1 000 eur)

Konsernin toimintasegmentit perustuvat maantieteelliseen aluejakoon. Toimintasegmentit on määritelty perustuen raportteihin, joita konsernin johtoryhmä käyttää operatiivisessa päätöksenteossa. Konserni on muuttanut segmenttijakoaan, kun Venäjän toiminnot on luokiteltu lopetettuihin toimintoihin ja myytävänä oleviin omaisuuseriin IFRS 5 -standardin mukaisesti eivätkä ne sisälly jatkuvien liiketoimintojen raporttiin
 

TOIMINTASEGMENTIT

1-6/2023

Pohjois-Eurooppa

Keski- ja Etelä-Eurooppa

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Muut maat

Yhteensä

Segmentin liikevaihto

264 617

88 197

129 848

12 289

494 952

Segmentin väliset tuotot

-80 131

-3 131

-1 752

-111

-85 124

LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA

184 486

85 067

128 097

12 178

409 828

 

 

 

 

 

 

Segmentin liiketulos

3 497

11 682

10 277

2 385

27 841

Kohdistamattomat erät

 

 

 

 

-1 007

LIIKETULOS

3 497

11 682

10 277

2 385

26 834

 

 

 

 

 

 

POISTOT

13 157

490

1 819

97

15 564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTASEGMENTIT

 

 

 

 

 

1-6/2022

Pohjois-Eurooppa

Keski- ja Etelä-Eurooppa

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Muut maat

Yhteensä

Segmentin liikevaihto

240 855

82 699

120 435

14 361

458 350

Segmentin väliset tuotot

-102 796

-2 086

-1 304

-120

-106 307

LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA

138 060

80 612

119 131

14 241

352 043

 

 

 

 

 

 

Segmentin liiketulos

-298

9 472

11 491

2 122

22 787

Kohdistamattomat erät

 

 

 

 

-914

LIIKETULOS

-298

9 472

11 491

2 122

21 873

 

 

 

 

 

 

POISTOT

11 348

426

1 524

103

13 402


 

 

 

30.6.23

30.6.22

31.12.22

2. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)

 

 

994

1 019

1 0473. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)

 

30.6.23

30.6.22

31.12.22

Takaukset muiden puolesta

 

0

20

0

Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu

 

 

5 757

6 645

6 100

Muut vastuut

 

 

305

246

200

YHTEENSÄ

 

 

6 063

6 912

6 300


 

4. VARAUKSET (1 000 eur)

Takuuvaraus

Muut varaukset

Yhteensä

1.1.2023

4 164

6 483

10 647

Lisätyt varaukset

349

20

369

Perutut varaukset

-517

0

-517

Kurssiero

0

431

431

30.6.2023

3 996

6 934

10 930

 

 

 

 


Muut varaukset -erään konserni on kirjannut varauksen Ponsse Latin America -tytäryhtiön tekemän sopimuksen perusteella, koska sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa arvion mukaan menoja, jotka ylittävät sopimuksesta odotettavissa olevan taloudellisen hyödyn. Varauksen arvostamisessa on käytetty parasta arviota velvoitteen täyttämisen aiheuttamista menoista raportointikauden päättymispäivänä.

 

5. MAKSETUT OSINGOT (1 000 eur)

 

 

30.6.23

30.6.22

Osinko per osake 0,60 eur (0,60 eur)

 

 

16 800

16 8006. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
(1 000 eur)

 

1-6/23

1-6/22

Lisäykset

 

 

 

14 586

17 760

Vähennykset

 

 

 

-14 407

-10 653

YHTEENSÄ

 

 

 

179

7 1067. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 

1-6/23

1-6/22

Johdon työsuhde-etuudet (1 000 eur)

 

 

 

 

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

 

 

2 118

2 411

Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet

 

 

0

0

Eläkesitoumukset, lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva

 

 

622

587

Hallituksen jäsenille hallitustehtävistä suoritetut korvaukset

 

 

 

155

1508. LOPETUT TOIMINNOT

Ponsse on 28. kesäkuuta 2022 allekirjoittanut kauppakirjan OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä venäläiselle OOO Bison -yhtiölle. Prosessi kaupan loppuunsaattamiseksi jatkuu edelleen, mutta kauppa ei vielä ole saanut venäläisviranomaisten hyväksyntää. Ponsse pyrkii saattamaan OOO Ponssen myynnin päätökseen mahdollisimman nopeasti. Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina.

Yritysjärjestelyllä ei ole merkittävää tulosvaikutusta, eikä Ponsse ole kirjannut katsauskaudella tuloslaskelmaan merkittävää arvonalentumista tai myyntivoittoa kaupan seurauksena. Kumulatiivinen RUB/EUR-muuntoero oli 9,3 miljoonaa euroa vuoden 2023 toisen neljänneksen lopussa. Kumulatiivinen muuntoero kirjataan tulosvaikutteisesti, kun kauppa on saatu päätökseen. Puolivuosikatsauksessa on käytetty RUB/EUR-keskikurssina 84,61957 ja päätöskurssina 97,59500 (lähde: Kauppalehti).


LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

 

 

 

 

 

1-6/23

1-6/22

1-12/22

LIIKEVAIHTO

2 533

23 407

32 561

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

-20

-1 177

-1 992

Liiketoiminnan muut tuotot

 

260

91

496

Materiaalit ja palvelut

 

-796

-14 154

-17 320

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-752

-3 027

-4 246

Poistot

 

-1

-1 112

-1 182

Liiketoiminnan muut kulut

 

-278

-1 872

-2 472

LIIKEVOITTO

 

947

2 157

5 844

Rahoitustuotot ja –kulut

 

77

-2 357

-2 389

TULOS ENNEN VEROJA

1 024

-201

3 456

Tuloverot

 

20

1

-526

TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA

 

1 043

-200

2 930LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN VAIKUTUS TASEESEEN (1 000 eur)

 

 

 

30.6.23

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VARAT

 

Aineettomat hyödykkeet

15

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

6 443

Laskennalliset verosaamiset

417

Vaihto-omaisuus

4 704

Myyntisaamiset

2 856

Tuloverosaaminen

30

Muut lyhytaikaiset saamiset

1 529

Rahavarat

2 024

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VARAT YHTEENSÄ

18 018

 

 

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VELAT

 

 

Korolliset velat

3

Laskennalliset verovelat

12

Tilikauden verovelat

3

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

434

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VELAT YHTEENSÄ

454LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN RAHAVIRTA (1 000 eur)

 

 

 

 

 

 

 

1-6/23

1-6/22

1-12/22

Liiketoiminnan rahavirta

-943

-8 581

-10 712

Investointien rahavirta

395

-908

-798

Rahoituksen rahavirta

 

-9

-10

-21

Kauden rahavirta

 

-557

-9 500

-11 532TUNNUSLUVUT

 

30.6.23

30.6.22

31.12.22

 

Tutkimus- ja kehityskulut (Me)

14,0

14,0

27,7

 

Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)

 

18,7

17,5

41,9

 

% liikevaihdosta

 

4,6

5,0

5,6

 

Henkilöstö keskimäärin

 

2 090

2 016

2 016

 

Tilauskanta (Me)

 

294,2

357,1

353,7

 

Omavaraisuusaste %

 

54,3

59,0

55,0

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), jatkuvat toiminnot

0,78

0,52

1,22

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), lopetetut toiminnot

0,04

-0,01

0,10

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)

0,81

0,51

1,33

 

Oma pääoma/osake (eur)

 

11,53

11,03

11,49

 

Saadut tilaukset (Me)

 

350,3

396,6

796,2

 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo jatkuvista toiminnoista. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Korolliset rahoitusvelat – rahavarat
------------------------------------------------
Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake, jatkuvat toiminnot:
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake, lopetetut toiminnot:
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake (sisältäen lopetetut toiminnot):
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake (sisältäen lopetetut toiminnot):
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

Saadut tilaukset:
Tilikauden liikevaihto jatkuvista toiminnoista + Jatkuvien toimintojen tilauskannan muutos tilikauden aikanaVieremällä 15. elokuuta 2023

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgren perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.
 

Dokumentit