Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Korjaus: Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023

Takaisin

Korjaus: Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023

 Ponsse Oyj, osavuosikatsaus, 24.10.2023 klo 13:30

 

Tämä on korjaus Ponsse Oyj:n 24.10.2023 klo 9.00 julkistamaan suomenkieliseen pörssitiedoteeseen, jolla julkistettiin yhtiön osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023. Tiedotteen mukaan taulukko-osion kohdassa ”KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)” 7-9/2023 ilmoitettu Liiketoiminnan muut tuotot 1 170 oli virheellinen. Oikea Liiketoiminnan muut tuotot kaudelta 7-9/2023 on 1 710. Alla on korjattu tiedote kokonaisuudessaan.


PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2023

Heinäkuu-syyskuu (jatkuvat toiminnot):
- Liikevaihto oli 169,2 (178,5) miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 6,5 (13,0) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 3,9 (7,3)

Tammi-syyskuu (jatkuvat toiminnot):
- Liikevaihto oli 579,0 (530,5) miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 33,4 (34,9) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 5,8 (6,6)
- Tilikauden tulos oli 22,4 (24,2) miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos oli 0,80 (0,86) euroa
- Tilauskanta oli 278,1 (365,5) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa

- Liiketoiminnan rahavirta oli -4,8 (-50,8) miljoonaa euroa (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
- Omavaraisuusaste oli 54,8 (56,7) prosenttia katsauskauden lopussa (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)

- Ponsse julkaisi uuden tulosohjeistuksen 18.10.2023: Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2023 samalla tasolla kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa).

- Ponsse on luokitellut myydyt Venäjän toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Jollei toisin ole mainittu, tässä osavuosikatsauksessa kerrotut luvut koskevat jatkuvia toimintoja.


TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Metsäteollisuuden kysynnän heikentyminen ja yleinen epävarmuus vaikuttivat PONSSE-metsäkoneiden kysynnän heikentymiseen kuluneen neljänneksen aikana. Kolmannella neljänneksellä saadut tilaukset olivat noin 153,1 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 278,1 (365,5) miljoonaa euroa.

Asiakkaidemme työtilanne on kohtuullisen hyvä, mutta hakkuumäärien odotetaan laskevan kuluvan vuoden aikana. Markkinatilanteen heikentyminen näkyy tilauskannan supistumisena tehtaan tuotantovolyymien ollessa edelleen lähes normaalilla tasolla. Osien ja komponenttien saatavuus on parantunut merkittävästi, kun kysyntä toimittajiemme eri liiketoiminta-alueilla on laskenut.

Yhtiön kuluneen neljänneksen liikevaihto oli 169,2 (178,5) miljoonaa euroa. Uusien koneiden laskutus jäi vuoden takaisesta, mutta saimme vaihtokoneita hyvin toimitukseen ja vaihtokoneiden liikevaihdon hyvään kasvuun. Teknologiayhtiömme Epec oli hienoisessa kasvussa. Saimme kuluneen neljänneksen aikana päätökseen Venäjän tytäryhtiömme myyntiprosessin.

Suhteellinen kannattavuutemme oli kuluneella neljänneksellä heikko 3,9 (7,3) prosenttia. Kannattavuuteen vaikuttivat sitkeä inflaatio, yhtiön liikevaihdon kehittymistä nopeampi liiketoiminnan kulujen kasvu ja tytäryhtiömme Ponsse Latin America Ltda:n operatiivisten haasteiden odotettua hitaampi muutos parempaan. Heikentyvään sykliin mentäessä yhtiön kannattavuudessa näkyy myös Venäjän liiketoiminnan poistuminen ja organisaation kulurakenteen haasteet. Liikevaihdon kasvu on tullut heikommin kannattavilta markkina-alueilta.

Yhtiön rahavirta oli -4,8 (-50,8) miljoonaa euroa. Pääomia sitoutui edelleen raaka-ainevarastoihin ja erityisesti vaihtokonevarastoon. Vaihtokonevaraston kasvu taittui kuluneen neljänneksen aikana, mutta sen kierto oli edelleen liian heikolla tasolla.

Varmistaaksemme strategiamme ja tavoitteidemme toteutumisen kehitämme yhtiön operatiivista toimintamallia. Haluamme varmistaa entistä vahvemman asiakaspalvelun, vastata markkinoiden muutokseen ja varmistaa yhtiön kannattavuuden kehityksen muuttuneessa liiketoimintaympäristössä. Operatiivisen toimintamallin kehityksellä tulee olemaan selkeä vaikutus kilpailukykyymme. Ponsse arvioi investointeja erittäin tarkasti, priorisoi tekemistä ja karsii kuluja. Kehityspanostukset kohdistuvat uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen, konsernin tietojärjestelmien kehitykseen ja digitaalisiin palveluihin.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 579,0 (530,5) miljoonaa euroa, joka on 9,1 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 73,8 (79,5) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 44,9 (37,7) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 21,7 (22,0) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 30,3 (36,1) prosenttia sekä muut maat 3,1 (4,2) prosenttia.
 

 

 

1-9/23

1-9/22

 

 

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista

579 010

530 516

 

 

Liikevaihto lopetetuista toiminnoista

3 576

28 269

 

 

Liikevaihto yhteensä

 

582 586

558 785

 

 TULOSKEHITYS

Liikevoitto oli 33,4 (34,9) miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 5,8 (6,6) prosenttia.
 

 

 

1-9/23

1-9/22

 

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista

33 361

34 888

 

Liikevoitto lopetetuista toiminnoista

1 247

3 340

 

Liikevoitto yhteensä

 

34 608

38 228

 Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 7,6 (12,5) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 86,0 (79,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 62,6 (55,7) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti 1,2 (-2,2) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli 1,6 (-3,3) miljoonaa euroa sekä  koronvaihtosopimuksien arvostustappio -0,1 miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 126,5 (102,7) miljoonaa euroa. Saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 22,4 (24,2) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,80 (0,86) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 588,6 (578,5) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 258,3 (240,0) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 61,5 (60,1) miljoonaa euroa sekä likvidejä rahavaroja 49,4 (50,8) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 321,0 (320,6) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 277,1 (245,4) miljoonaa euroa. Rahoitusvelkojen määrä oli 119,5 (92,2) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat 70,1 (40,8) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 21,8 (12,7) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 54,8 (56,7) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli -4,8 (-50,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -26,4 (-33,9) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 503,4 (583,4) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 278,1 (365,5) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO JA KONSERNIRAKENNE

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Chile SpA, Chile; Ponsse Czech s.r.o, Tšekki sekä Epec Oy, Suomi.

Lisäksi konserniin kuuluvat EAI PON1V Holding Oy Suomessa ja Ponsse Oyj:n osakkuusyhtiö Sunit Oy Suomessa 34 prosentin omistusosuudella.


HANKITUT JA MYYDYT LIIKETOIMINNOT

Ponssen Venäjän tytäryhtiön OOO Ponssen koko osakekannan myynti venäläisyhtiö OOO Bisonin kanssa saatiin päätöksen 18.9.2023, kun kaupan edellytykset täyttyivät ja kauppa sai paikallisten viranomaisten hyväksynnän. Ponsse tiedotti aikeistaan luopua Venäjän liiketoiminnoistaan 15.6.2022 ja ilmoitti allekirjoittaneensa kauppakirjan koko OOO Ponssen osakekannan myynnistä 28.6.2022. Kaupan myötä kaikki Ponssen tytäryhtiön, OOO Ponssen, toimitilat varaosavarastoineen ja huoltoautoineen ovat siirtyneet OOO Bisonin omistukseen ja henkilökunta OOO Bisonin palvelukseen. Lisäksi kauppaan sisältyi OOO Ponssen 100 % omistama kiinteistöyhtiö Ponsse Centre Venäjällä. Kaupan toteutumisen myötä Ponssen kaikki toiminta Venäjällä päättyi. Ponsse on luokitellut kaupan kohteina olleet toiminnot myytäviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina vuoden 2022 puolivuotiskatsauksesta lähtien. Myynnin vaikutuksia on kuvattu tarkemmin liitetiedossa Lopetetut toiminnot.

Ponsse tiedotti 7.8.2023 solmineensa jälleenmyyntisopimuksen yhdysvaltalaisen PacWest Machineryn kanssa. Samalla yhtiöt ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jonka mukaisesti Ponsse myy PacWestille Coburgissa, Oregonissa sijaitsevat huoltopalvelutoimintonsa. PackWest tulee jatkossa vastaamaan PONSSE-metsäkoneiden myynnistä ja huollosta Oregonin, Washingtonin ja Idahon osavaltioissa Yhdysvaltojen länsirannikolla. Yhtiöt eivät julkaise kaupan hintaa, eikä kauppahinnalla ole merkitystä Ponssen arvonmäärityksen tai tuloksen kannalta.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 21,4 (20,3) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 8,2 (8,2) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 27,6 (28,8) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, henkilöstöjohtaja Tiina Kautonen, myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, vastuullisuusjohtaja Katja Paananen, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Kansainvälisen PONSSE-palveluverkoston johdossa toimivat konsernin myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Ponssen tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle. Konsernin aluejohtajat raportoivat jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtajalle Jussi Hentuselle.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla.
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi, Tanska ja Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Jean Sionneau (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria),
Tarmo Saks (Puola ja Slovakia) ja
Jakub Hacura (Tšekki).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).

Muut maat:
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 106 (2 024) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2 113 (2 014) henkilöä.


OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Ponsse Oyj:n hallitus päätti kahdesta uudesta konsernin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Yhtiö on julkaissut kannustinjärjestelmiä koskevan pörssitiedotteen 3.3.2023. Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmien osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Toimitusjohtajan järjestelmässä on viisi ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023, 2023-2024, 2023-2025, 2024-2026 ja 2025-2027. Ansaintajaksoihin 2023 ja 2023-2024 liittyy sitouttamisjakso, joka alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy 31.12.2025. Ehdollinen palkkio maksetaan toukokuun 2024, 2025 ja 2026 loppuun mennessä. Ehdollisena palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 31.12.2025, 31.12.2026 ja 31.12.2027. Suoriteperusteinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Ansaintajaksoilta 2023 ja 2023-2024 palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, eli ennen 31.12.2025. Vuonna 2023 alkaneilta ansaintajaksoilta maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 75 000 Ponsse Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden (bruttopalkkio).

Avainhenkilöiden järjestelmässä on kolme kolmen kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023-2025, 2024-2026 ja 2025-2027. Ehdollinen palkkio maksetaan vuosina 2023, 2024 ja 2025 sijoitusosakkeiden hankinnan ja palkkion vahvistamisen jälkeen niin pian kuin käytännössä mahdollista. Ehdollisena palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 31.12.2025, 31.12.2026 ja 31.12.2027. Suoriteperusteinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Ensimmäisen sitouttamisjaksoon liittyvien osakkeiden hankinta aloitettiin 28. huhtikuuta 2023 ja lopetettiin 12. heinäkuuta 2023. Hankittu määrä oli yhteensä 16 500 osaketta.

Katsauskaudella osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kuluvaikutus oli noin 0,6 miljoonaa euroa. Kannustinjärjestelmien kokonaiskuluvaikutuksen vuosina 2023-2025 arvioidaan olevan noin 2,0 miljoonaa euroa vuonna 2023 alkaneiden sitouttamisjaksojen osalta.

Tilikauden 2021 aikana konsernissa päätettiin sitouttavasta kannustinjärjestelmästä, jossa palkkio perustui osallistujan voimassa olevaan työ- tai johtajasopimukseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Kyseisen järjestelmän 24 kuukauden sitouttamisjakso päättyi vuonna 2023 ja sen mukaisesti palkkiona maksettiin 3 000 yhtiön osaketta. Kulut jaksotettiin koko sitouttamisjaksolle, josta vuoden 2023 osuus on 56 tuhatta euroa.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.9.2023 oli 450 013 kappaletta, joka on 1,61 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 13,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 25,55 euroa osakkeelta ja ylin 35,00 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 26,20 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 733,6 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 14 562 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 12.4.2023.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


MUUN KUIN TALOUDELLISEN TIEDON RAPORTOINTI

Ponsse julkaisee vuosittain vastuullisuusraportin samanaikaisesti yhtiön vuosikertomuksen kanssa. Raportti on myös saatavilla yhtiön www-sivujen vastuullisuus- ja sijoittajaosioissa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Ponssen johto arvioi vuosittaisessa riskikartoituksessa myös yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet. Näissä ovat korostuneet ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja resurssitehokkuuteen liittyvät näkökulmat sekä digitalisaatio ja teknologiakehitys.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Lähiajan merkittävimmät riskit liittyvät geopoliittiseen tilanteeseen, talouden nopeaan suhdannemuutokseen sekä edelleen korkeana jatkuvaan inflaatioon ja sen myötä nousseeseen korkotasoon. Geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta myös rahoitusmarkkinoiden toimivuuden sekä pakotteiden kautta. Rahoitusmarkkinoihin liittyvät riskit voivat lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteettia. Epävakaana jatkuva maailmantalouden tilanne ja kasvavat rahoituskulut saattavat vähentää myös metsäkoneiden kysyntää.

Haastavassa tilanteessa Ponssen vahva rahoitusasema on tärkeä. Ponsse on tehnyt tarvittavat rahoitukselliset toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi ja rahoitustilannetta arvioidaan säännöllisesti.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Yhtiön rahoitusasema ja maksuvalmius on säilynyt vahvana usean rahoituslaitoksen kanssa sovittujen sitovien luottolimiittisopimusten ansiosta.

Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja ja koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.

Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Toimitusketjun yleiset toimitusvaikeudet ovat vaikeuttaneet PONSSE-metsäkoneiden valmistusaikataulujen hallintaa, ja kasvattaneet yhtiön toimitusketjuun sidottuja pääomia ja käyttöpääoman hallintaan liittyviä riskejä.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta. Yhtiöllä on pitkäaikaisia ja laajoja palvelusopimuksia, joihin voi liittyä operatiivisia riskejä.

Kyberturvallisuuden vahvistamiseksi Ponssella on tarkennettu ohjelmistopäivityskäytäntöjä ja käyttäjäohjeistuksia. Parannamme kykyämme havainnoida ja reagoida epänormaaliin toimintaan tietoverkoissamme sekä testaamme säännöllisesti kumppanimme kanssa digitaalisia palvelujamme kyberhyökkäysten varalta.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2023 samalla tasolla kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa).

Markkinoilla olevan epävarmuuden takia yhtiö priorisoi edelleen investointeja ja jatkaa kulujen kontrollointia sekä kehittää operatiivista toimintamallia yhtiön kilpailukyvyn parantamiseksi. Kannattavuuden parantamiseksi tehtävä kehitystyö jatkuu. Yhtiö seuraa toimintaympäristössä ja asiakkaiden toimintaedellytyksissä tapahtuvia muutoksia tarkasti.

Ponsse Latin America Ltda -tytäryhtiön tilannetta seurataan tehostetusti ja yhtiö tekee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ponsse laski ohjeistustaan 18.10.2023 antamallaan tulosvaroitustiedotteella. Uuden tulosohjeistuksen mukaan yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2023 samalla tasolla kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa). Keskeinen syy tulosarvion alentamiseen on aiemmin arvioitua heikompi kannattavuuden kehitys.

Sitkeä inflaatio on vaikuttanut edelleen liiketoiminnan kannattavuuteen. Heikentyvään sykliin mentäessä yhtiön kannattavuudessa näkyy Venäjän liiketoiminnan poistuminen ja organisaation kulurakenteen haasteet. Yhtiön liikevaihdon kasvu on tullut heikommin kannattavilta markkina-alueilta. Kannattavuuteen on vaikuttanut yhtiön liikevaihtoa nopeampi liiketoiminnan kulujen kasvu ja Ponssen tytäryhtiön, Ponsse Latin America Ltda:n, operatiivisten haasteiden odotettua hitaampi parannus.

Ponsse on aiemmin tänä vuonna julkaistuissa tilinpäätös- ja osavuosikatsauksissaan arvioinut tulosnäkymiä seuraavasti: ”Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2023 hieman suurempi kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa).”

Muita katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka edellyttäisivät katsauskaudelta esitettävän tiedon oikaisemista tai lisätietojen esittämistä, ei ole tiedossa.
 

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

1-9/23

1-9/22

1-12/22

LIIKEVAIHTO

579 010

530 516

755 123

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

15 591

37 000

33 633

Liiketoiminnan muut tuotot

 

3 807

2 342

3 677

Materiaalit ja palvelut

 

-393 050

-379 816

-525 040

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-85 997

-79 130

-107 873

Poistot

 

-23 377

-20 348

-27 671

Liiketoiminnan muut kulut

 

-62 623

-55 677

-85 270

LIIKEVOITTO

 

33 361

34 888

46 577

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

245

108

147

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-1 506

-2 237

-3 504

TULOS ENNEN VEROJA

32 100

32 759

43 219

Tuloverot

 

-9 687

-8 589

-9 037

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOS

 

22 414

24 171

34 182

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos

 

-11 133

760

2 930

TILIKAUDEN TULOS

 

11 281

24 931

37 113

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

4 906

15 384

4 354

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

16 187

40 315

41 467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake jatkuvista toiminnoista

0,80

0,86

1,22

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake lopetetuista toiminnoista

-0,40

0,03

0,10

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

0,40

0,89

1,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9/23

7-9/22

 

LIIKEVAIHTO

169 182

178 472

 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

8 488

-1 147

 

Liiketoiminnan muut tuotot

 

1 710

946

 

Materiaalit ja palvelut

 

-118 873

-115 194

 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-25 403

-23 443

 

Poistot

 

-7 813

-6 946

 

Liiketoiminnan muut kulut

 

-20 764

-19 673

 

LIIKEVOITTO

 

6 527

13 014

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

101

-9

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-3 649

-613

 

TULOS ENNEN VEROJA

2 980

12 392

 

Tuloverot

 

-2 334

-2 788

 

JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN TULOS

 

646

9 604

 

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos

 

-12 176

959

 

TILIKAUDEN TULOS

 

-11 530

10 564

 

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

10 163

1 752

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

-1 367

12 316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake jatkuvista toiminnoista

0,02

0,34

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake lopetetuista toiminnoista

-0,44

0,03

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

-0,41

0,38

 

KONSERNITASE (1 000 eur)

 

30.9.23

30.9.22

31.12.22

VARAT

 

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

53 093

46 431

49 583

Liikearvo

5 677

5 680

5 707

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

117 509

112 530

114 732

Sijoitukset

375

428

375

Osuudet osakkuusyrityksissä

1 057

842

881

Pitkäaikaiset saamiset

3 308

244

63

Laskennalliset verosaamiset

7 013

4 526

4 422

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

188 032

170 681

175 763

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

 

Vaihto-omaisuus

258 297

239 998

229 648

Myyntisaamiset

61 466

60 139

62 305

Tuloverosaaminen

1 761

1 766

1 013

Muut lyhytaikaiset saamiset

29 705

21 097

24 817

Rahavarat

49 362

50 754

73 451

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

400 593

373 754

391 234

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät varat

0

34 057

21 650

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

588 625

578 492

588 648

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

Osakepääoma

7 000

7 000

7 000

Muut rahastot

3 460

3 460

3 460

Muuntoerot

17 606

23 731

12 701

Omat osakkeet

-463

-274

-274

Kertyneet voittovarat

293 436

286 640

298 926

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

321 039

320 557

321 813

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Rahoitusvelat

59 493

58 036

42 484

Laskennalliset verovelat

838

857

942

Muut pitkäaikaiset velat

80

82

81

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

60 410

58 975

43 507

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

 

Rahoitusvelat

60 004

34 173

53 804

Varaukset

10 860

4 346

10 647

Tilikauden verovelat

2 708

6 969

4 664

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

133 603

145 428

153 476

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

207 175

190 916

222 591

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat

0

8 045

738

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

588 625

578 492

588 648

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot

 

 

1-9/23

1-9/22

1-12/22

 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos

11 281

24 931

37 113

 

Oikaisut:

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

13 692

4 660

5 893

 

Varausten muutos

 

-190

-204

6 291

 

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

-245

-108

-147

 

Poistot

 

23 444

21 563

28 853

 

Tuloverot

 

9 880

8 746

9 562

 

Muut oikaisut

 

-1 298

-1 016

-3 753

 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

56 565

58 570

83 812

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöpääoman muutos:

 

 

 

 

 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

-6 204

-21 131

-21 858

 

Vaihto-omaisuuden muutos

 

-25 837

-73 566

-67 087

 

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

-12 870

-7 396

-4 173

 

Saadut korot

 

394

199

309

 

Maksetut korot

 

-2 458

-1 273

-1 627

 

Muut rahoituserät

 

394

235

600

 

Maksetut verot

 

-14 817

-6 478

-7 921

 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)

 

-4 833

-50 840

-17 945

 

 

 

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-27 596

-28 804

-41 917

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

1 169

396

612

 

Tytäryhtiöiden hankinta*

0

-5 514

-5 516

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)

 

-26 427

-33 922

-46 821

 

 

 

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut

14 230

28 793

29 575

 

Pitkäaikaisten lainojen nostot

10 000

7 000

11 170

 

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-2 896

-2 606

-3 755

 

Maksetut osingot

 

-16 794

-16 800

-16 800

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)

 

4 540

16 388

20 191

 

 

 

 

 

 

 

Rahavarojen muutos (A+B+C)

 

-26 720

-68 374

-44 575

 

 

 

 

 

 

 

Rahavarat 1.1.

 

76 545

120 900

120 900

 

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

 

-463

-1 120

220

 

Rahavarat 30.9./31.12.

 

49 362

51 406

76 545

 *) Tytäryhtiöiden Ponsse Chile SpA, Chile ja Ponsse Czech s.r.o, Tšekki hankinta vähennettynä hankinta-ajankohdan rahavaroilla.
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma

 

 

 

 

 

 

B = Ylikurssi- ja muut rahastot

 

 

 

 

 

C = Muuntoerot

 

 

 

 

 

 

D = Omat osakkeet

 

 

 

 

 

E = Kertyneet voittovarat 

F = Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

 

A

B

C

D

E

F

OMA PÄÄOMA 1.1.2023

7 000

3 460

12 701

-274

298 926

321 813

Laaja tulos:

 

 

 

 

 

 

  Tilikauden tulos

 

 

 

 

11 281

11 281

  Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

 

  Muuntoerot

 

 

4 905

 

 

4 905

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

4 905

 

11 281

16 186

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

22

22

Liiketoimet omistajien kanssa

 

 

 

 

 

 

  Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

343

 

343

  Osingonjako

 

 

 

 

-16 793

-16 793

  Omien osakkeiden hankinta

 

 

 

-532

 

-532

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

 

 

 

-189

-16 793

-16 982

Muut muutokset

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 30.9.2023

7 000

3 460

17 606

-463

293 436

321 039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2022

7 000

3 460

8 347

-2

278 462

297 267

Laaja tulos:

 

 

 

 

 

 

  Tilikauden tulos

 

 

 

 

24 931

24 931

  Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

 

  Muuntoerot

 

 

15 384

 

 

15 384

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

15 384

 

24 931

40 315

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

 

 

Liiketoimet omistajien kanssa

 

 

 

 

 

 

  Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

47

47

  Osingonjako

 

 

 

 

-16 800

-16 800

  Omien osakkeiden hankinta

 

 

 

-272

 

-272

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

 

 

 

 

-16 753

-16 753

Muut muutokset

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 30.9.2022

7 000

3 460

23 731

-274

286 640

320 557

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2022 laaditussa vuositilinpäätöksessä lukuunottamatta 1.1.2023 voimaan tulleita IAS/IFRS standardi- ja tulkintamuutoksia. Näillä standardi- ja tulkintamuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Ponsse on luokitellut myydyt Venäjän toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Jollei toisin ole mainittu, tässä osavuosikatsauksessa kerrotut luvut koskevat jatkuvia toimintoja.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, jonka takia ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Ponsse valmistautuu Pillar 2 minimiverosäännösten voimaantuloon vuoden 2024 alusta lähtien ja tulee IAS 12 mukaisesti julkistamaan tietoa sen vaikutuksista vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.

 

1. VARAUKSET (1 000 eur)

Takuuvaraus

Muut varaukset

Yhteensä

1.1.2023

4 164

6 483

10 647

Lisätyt varaukset

482

16

498

Perutut varaukset

-691

0

-691

Kurssiero

0

405

405

30.9.2023

3 955

6 905

10 860

 

 

 

 


Muut varaukset -erään konserni on kirjannut varauksen Ponsse Latin America -tytäryhtiön tekemän sopimuksen perusteella, koska sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa arvion mukaan menoja, jotka ylittävät sopimuksesta odotettavissa olevan taloudellisen hyödyn. Varauksen arvostamisessa on käytetty parasta arviota velvoitteen täyttämisen aiheuttamista menoista raportointikauden päättymispäivänä.


2. LOPETUT TOIMINNOT

Ponssen Venäjän tytäryhtiön OOO Ponssen koko osakekannan myynti venäläisyhtiö OOO Bisonin kanssa saatiin päätöksen syyskuussa kaupan edellytyksien täyttyessä. Venäjän toimintojen kaupan toteutumispäiväksi katsotaan 18.9.2023, kun kauppa sai paikallisten viranomaisten hyväksynnän. Ponsse tiedotti aikeistaan luopua Venäjän liiketoiminnoistaan 15.6.2022 ja ilmoitti allekirjoittaneensa kauppakirjan koko OOO Ponssen osakekannan myynnistä 28.6.2022. Kaupan myötä kaikki Ponssen tytäryhtiön, OOO Ponssen, toimitilat varaosavarastoineen ja huoltoautoineen ovat siirtyneet OOO Bisonin omistukseen ja henkilökunta OOO Bisonin palvelukseen. Lisäksi kauppaan sisältyi OOO Ponssen 100 % omistama kiinteistöyhtiö Ponsse Centre Venäjällä. Ponsse on luokitellut kaupan kohteina olleet toiminnot myytäviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina vuoden 2022 puolivuotiskatsauksesta lähtien.

Kaupan seurauksena Ponsselle syntyi 12,3 miljoonan euron myyntitappio, joka sisältää 9,7 miljoonaa euroa RUB/EUR-muuntoeroa. Kaupan hintaa ei julkaista sopimukseen perustuen. Myyntihinta sisältää 3 miljoonan euron saamisen, joka erääntyy 18 kuukauden kuluttua. Saamista ei ole diskontattu osavuosikatsaukseen sen vaikutuksen ollessa epäolennainen. Kaupan seurauksena emoyhtiön jakokelpoiset varat kasvoivat 14,9 miljoonaa euroa.


LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

 

 

 

 

 

1-9/23

1-9/22

1-12/22

LIIKEVAIHTO

3 576

28 269

32 561

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

-17

-1 521

-1 992

Liiketoiminnan muut tuotot

 

534

218

496

Materiaalit ja palvelut

 

-1 190

-16 111

-17 320

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-1 019

-3 652

-4 246

Poistot

 

-68

-1 215

-1 182

Liiketoiminnan muut kulut

 

-570

-2 649

-2 472

LIIKEVOITTO

 

1 247

3 340

5 844

Rahoitustuotot ja –kulut

 

111

-2 423

-2 389

TULOS ENNEN VEROJA

1 358

917

3 456

Tuloverot

 

-194

-157

-526

TILIKAUDEN TULOS

 

-11

1

2 930

 

-1 164

760

2 930

Myyntitappio lopetetuista toiminnoista

 

-2 628

0

0

Muuntoero

 

-9 669

0

0

TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA

 

-11 133

760

2 930LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN VAIKUTUS TASEESEEN (1 000 eur)

 

 

 

30.9.23

MYYDYT VARAT

 

Aineettomat hyödykkeet

13

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

6 480

Laskennalliset verosaamiset

370

Vaihto-omaisuus

4 073

Myyntisaamiset

3 480

Tuloverosaaminen

-16

Muut lyhytaikaiset saamiset

1 420

Rahavarat

1 802

MYYDYT VARAT YHTEENSÄ

17 622

 

 

MYYDYT VELAT

 

 

Korolliset velat

0

Laskennalliset verovelat

10

Tilikauden verovelat

3

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

221

MYYDYT VELAT YHTEENSÄ

234


 

 

 

 

 TUNNUSLUVUT

 

30.9.23

30.9.22

31.12.22

 

Tutkimus- ja kehityskulut (Me)

21,4

20,3

27,7

 

Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)

 

27,6

28,8

41,9

 

% liikevaihdosta

 

4,8

5,4

5,6

 

Henkilöstö keskimäärin

 

2 106

2 024

2 016

 

Tilauskanta (Me)

 

278,1

365,5

353,7

 

Omavaraisuusaste %

 

54,8

56,7

55,0

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), jatkuvat toiminnot

0,80

0,86

1,22

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), lopetetut toiminnot

-0,40

0,03

0,10

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)

0,40

0,89

1,33

 

Oma pääoma/osake (eur)

 

11,47

11,45

11,49

 

Saadut tilaukset (Me)

 

503,4

583,4

796,2

 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo jatkuvista toiminnoista. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Korolliset rahoitusvelat – rahavarat
------------------------------------------------
Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, % (sisältäen lopetetut toiminnot):
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake, jatkuvat toiminnot:
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake, lopetetut toiminnot:
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake (sisältäen lopetetut toiminnot):
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake (sisältäen lopetetut toiminnot):
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

Saadut tilaukset:
Tilikauden liikevaihto jatkuvista toiminnoista + Jatkuvien toimintojen tilauskannan muutos tilikauden aikanaVieremällä 24. lokakuuta 2023

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgren perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.
 

Dokumentit