Julkaisut

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022

Takaisin

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022

Ponsse Oyj, pörssitiedote, 25.10.2022 klo 9:00


PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2022

Heinä-syyskuu (jatkuvat liiketoiminnot):
- Liikevaihto oli 178,5 (140,2) miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 13,0 (14,1) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 7,3 (10,0)

Tammi-syyskuu (jatkuvat liiketoiminnot):
- Liikevaihto oli 530,5 (435,1) miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 34,9 (40,9) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 6,6 (9,4)
- Tilikauden tulos oli 24,2 (26,9) miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos oli 0,86 (0,96) euroa
- Tilauskanta oli 365,5 (272,5) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa

- Liiketoiminnan rahavirta oli -50,8 (50,1) miljoonaa euroa
- Omavaraisuusaste oli 56,7 (61,8) prosenttia katsauskauden lopussa

- Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2022 samalla tasolla kuin vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto vuonna 2021 (50,0 miljoonaa euroa). Yhtiön suhteellisen kannattavuuden arvioidaan kuitenkin heikentyvän merkittävästi Venäjän liiketoiminnasta vetäytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta.


TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

PONSSE-metsäkoneiden ja -palveluiden kysyntä säilyi katsauskaudella jatkuvien liiketoimintojen osalta hyvällä tasolla. Asiakkaidemme vakaa työtilanne vaikutti positiivisesti sekä uusien koneiden, että huoltopalveluiden kysyntään. Saadut tilaukset olivat noin 187 miljoonaa euroa. Yhtiön jatkuvien toimintojen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 365,5 (272,5) miljoonaa euroa.

Liikevaihto oli kuluneella neljänneksellä 178,5 (140,2) miljoonaa euroa. Pystyimme katsauskauden loppua kohden toimittamaan asiakkaillemme koneita hyvässä tahdissa ja samalla huoltopalveluiden erinomainen kehitys vahvisti liikevaihtoa. Liiketoiminta-alueistamme myös teknologiayhtiömme Epec kasvoi vahvasti. Asiakkaidemme työtilanne on markkinoillamme pääsääntöisesti erinomainen, mihin vaikuttavat selluteollisuuden hyvä tilanne ja Venäjän puu- ja sahatavaran poistuminen Euroopan markkinoilta.

Venäjän tytäryhtiöömme OOO Ponssen myyntiin liittyvä yrityskauppa odottaa Venäjän viranomaisten hyväksyntää ja pyrimme saamaan kaupan päätökseen mahdollisimman nopeasti.

Venäjän liiketoiminnan loppuminen, kova inflaatio sekä osien ja komponenttien saatavuuden merkittävä heikentyminen vaikuttavat Ponsseen edelleen voimakkaasti. Sopeutuminen vaikeaan liiketoimintaympäristöön on meneillään. Saimme katsauskauden aikana päätökseen 7. kesäkuuta aloitetut muutosneuvottelut. Osien ja komponenttien saatavuusongelmat jatkuivat katsauskaudella heijastuen sekä yhtiön kannattavuuteen että rahavirtoihin. Yhtiön tuotanto ja huoltopalvelut kärsivät hankalasta saatavuustilanteesta edelleen. Tuotantomme on kuitenkin toiminut keskeytyksettä ja teemme jatkuvasti töitä saavuttaaksemme suunnitellun aikataulun.

Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 7,3 (10,0) prosenttia. Kuluneen neljänneksen loppua kohden parantuneet uusien koneiden toimitusmäärät helpottivat tilannetta yhdessä huollon erinomaisen onnistumisen kanssa. Kannattavuutta heikensi liiketoiminnan kulujen liikevaihtoa nopeampi kasvu. Priorisoimme tekemistämme voimakkaasti ja säästötavoitteemme on selkeä. Etsimme yhdessä henkilöstömme kanssa parhaita keinoja kannattavuuden parantamiseksi tuottavuuden, liiketoiminnan kulujen ja tuotekustannusten hallinnan kautta.

Yhtiön rahavirta heikentyi ollen lopulta -50,8 (50,1) miljoonaa euroa. Pystyimme kääntämään rahavirtamme positiiviseen suuntaan kuluneen vuosineljänneksen lopulla. Pääomiamme on hetkellisesti sitoutunut varastoon jääneisiin, osapuutteista kärsiviin koneisiin ja raaka-ainevarastoihin. Myös vaihtokonevarastomme oli kasvussa.

Ponsse toi katsauskaudella markkinoille merkittäviä tuote- ja palveluratkaisuja, joita esiteltiin metsäkonemessuilla ympäri maailmaa. Perinteisen puunkorjuuteknologian ohella lanseerasimme tytäryhtiömme Epecin kanssa elokuussa täysin uutta teknologiaa, sähkökäyttöisen PONSSE EV1 -metsäkonekonseptin. Kasvavan metsäalan kiinnostus Ponssen ja Epecin uusiin tuoteratkaisuihin on ollut erittäin rohkaisevaa. Jatkamme investointejamme kohdennetusti markkinoiden edistyksellisimpään tuoteteknologiaan.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 530,5 (435,1) miljoonaa euroa, joka on 21,9 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 79,5 (76,0) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 37,7 (40,3) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 22,0 (23,1) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 36,1 (31,8) prosenttia sekä muut maat 4,2 (4,8) prosenttia.
 

 

 

1-9/22

1-9/21

 

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista

530 516

435 061

 

Liikevaihto lopetetuista toiminnoista

28 269

88 368

 

Liikevaihto yhteensä

 

558 785

523 430

 TULOSKEHITYS

Liikevoitto oli 34,9 (40,9) miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 6,6 (9,4) prosenttia.
 

 

 

1-9/22

1-9/21

 

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista

34 888

40 886

 

Liikevoitto lopetetuista toiminnoista

3 340

15 387

 

Liikevoitto yhteensä

 

38 228

56 273

 Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 12,5 (21,1) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 79,1 (62,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 55,7 (37,0) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -2,2 (-1,7) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu koronvaihtosopimuksien arvostustuotto 2,8 miljoonaa euroa sekä valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -3,3 (-1,0) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 102,7 (59,5) miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 24,2 (26,9) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,86 (0,96) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 578,5 (479,4) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 240,0 (172,3) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 60,1 (49,3) miljoonaa euroa sekä likvidejä rahavaroja 50,8 (75,5) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 320,6 (280,9) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 245,4 (226,1) miljoonaa euroa. Rahoitusvelkojen määrä oli 92,2 (54,2) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla, joista on käytössä 21 prosenttia katsauskauden lopussa. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat 40,8 (-21,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 12,7 (-7,6) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 56,7 (61,8) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli -50,8 (50,1) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -33,9 (-18,0) miljoonaa euroa.


UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET

Ponsse tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen.

Toimintaympäristömme on muuttunut voimakkaasti ja se vaikuttaa Ponssen liiketoimintaan. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on pakottanut Euroopan Unionin ja Yhdysvallat reagoimaan, ja ne ovat asettaneet vahvat pakotteet Venäjää vastaan. Vientipakotteiden ja yhtiön oman linjauksen mukaisesti Ponsse keskeytti 2.3.2022 alkaen kaiken myynnin ja viennin Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Samalla keskeytettiin paikallisen Venäjän tytäryhtiön OOO Ponssen toiminta.

Ponsse on 28. kesäkuuta 2022 annetulla tiedotteella ilmoittanut allekirjoittaneensa kauppakirjan OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä venäläiselle OOO Bison -yhtiölle. Yhtiö on aiemmin tiedottanut pyrkivänsä saattamaan myynnin päätökseen kuluvan tilikauden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Prosessi kaupan loppuunsaattamiseksi jatkuu, mutta kauppa ei vielä ole saanut venäläisviranomaisten hyväksyntää. Viive on aiheutunut 8. syyskuuta 2022 Venäjällä voimaan tulleesta asetuksesta, joka liittyy ulkomaalaisomisteisten yhtiöiden myynnin hyväksyntäprosessiin. Ponsse pyrkii saattamaan OOO Ponssen myynnin päätökseen mahdollisimman nopeasti Venäjän viranomaisten lupaprosessista riippuen.

Ukrainan sota heikentää laajamittaisesti valmistusverkostojen toimintaa. Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainalla on ollut merkittävä rooli Euroopan terästeollisuuden toimitusketjuissa ja samalla Venäjän rooli energiantoimittajana on ollut Euroopassa huomattava. Sodan seurauksena teräksen valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden saatavuus on heikentynyt merkittävästi ja energian hinnannousu on kiihdyttänyt teräksen jalostamiskustannuksia äärimmilleen. Lisäksi Ukraina on toimittanut muun muassa puolijohdeteollisuuden prosesseissa käytettäviä kaasuja, mikä on jo näkynyt puolijohteiden entisestään heikentyvänä saatavuutena. Valmistusverkostojen toimituskyky on heikentynyt ja inflaatio noussut merkittävästi kriisin vaikutuksesta.

Haastavassa tilanteessa Ponssen vahva rahoitusasema on tärkeä. Yhtiön rahoitusasema on säilynyt vahvana hyvän maksuvalmiuden ja rahoituslaitosten kanssa sovittujen sitovien rahoituslimiittien ansiosta. Ponsse on tehnyt tarvittavat rahoitukselliset toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi ja rahoitustilannetta arvioidaan säännöllisesti.

Kyberturvallisuuden vahvistamiseksi Ponssella on tarkennettu ohjelmistopäivityskäytäntöjä ja käyttäjäohjeistuksia.


COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS

Covid-19-pandemia on saanut aikaan muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja toimintatavoissa. Yhtiössä on vältytty laajamittaisilta tartunnoilta, eikä toimintoja ole missään vaiheessa jouduttu keskeyttämään. Yhtiössä on noudatettu kaikkia terveysviranomaisten suosituksia ja päätöksenteon lähtökohtana on pidetty asiakkaiden ja ponsselaisten terveyttä ja turvallisuutta.

Covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen toimintaympäristöömme erityisesti toimittajaverkoston kautta ja voi näin ollen heikentää tehtaan materiaalisaatavuutta. Lisäksi pandemia voi vaikuttaa tavarantoimituksiin logististen solmupisteiden ruuhkautuessa tai pysähtyessä esimerkiksi satamissa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 583,4 (557,4) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 365,5 (272,5) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO JA KONSERNIRAKENNE

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Chile SpA, Chile; Ponsse Czech s.r.o, Tšekki sekä Epec Oy, Suomi.

Lisäksi konserniin kuuluvat OOO Ponssen 100 % omistama kiinteistöyhtiö Ponsse Centre Venäjällä, EAI PON1V Holding Oy Suomessa ja Ponsse Oyj:n osakkuusyhtiö Sunit Oy Suomessa 34 prosentin omistusosuudella.

Ponsse on saattanut 17.3.2022 päätökseen Chilen liiketoimintaansa liittyvän omaisuuserien hankinnan sekä 1.4.2022 Tšekin liiketoimintaansa liittyvän osakekannan hankinnan.

Ponsse on 28. kesäkuuta 2022 annetulla tiedotteella ilmoittanut allekirjoittaneensa kauppakirjan OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä venäläiselle OOO Bison -yhtiölle. Prosessi kaupan loppuunsaattamiseksi jatkuu, mutta kauppa ei vielä ole saanut venäläisviranomaisten hyväksyntää.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 20,3 (16,7) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 8,2 (5,7) miljoonaa euroa.

Katsauskauden investointien määrä oli 28,8 (18,3) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Kansainvälisen PONSSE-palveluverkoston johdossa toimivat konsernin myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Ponssen tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle. Konsernin aluejohtajat raportoivat jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtajalle Jussi Hentuselle.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla.
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi, Tanska ja Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska 19.9.2022 saakka, Jean Sionneau 20.9.2022 alkaen),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria),
Tarmo Saks (Puola ja Slovakia) ja
Jakub Hacura (Tšekki).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä 15.9.2022 saakka, Mihail Menshikov 16.9.2022 alkaen),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 024 (1 799) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2 014 (1 833) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.9.2022 oli 1 062 476 kappaletta, joka on 3,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 32,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 22,80 euroa osakkeelta ja ylin 44,40 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 24,70 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 691,6 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 10 227 omaa osaketta.

Yhtiö on perustanut 5.7.2022 EAI PON1V Holding Oy:n, jonka tarkoituksena on kannustinjärjestelmien hallinnointi ja niihin liittyvien Ponsse Oyj:n arvopapereiden ostaminen ja myyminen sekä rahoitussopimusten osapuolena toimiminen.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 7.4.2022.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Lähiajan merkittävimmät riskit aiheutuvat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Hyökkäys on luonut epävarmuutta maailmantalouteen ja nostanut energian ja raaka-aineiden hintoja. Yhdessä covid-19-pandemian talousvaikutusten kanssa tilanne on vaikeuttanut komponenttien saatavuutta ja nostanut valmistuskustannuksia. Puolijohteisiin liittyviä toimitusriskejä ovat nostaneet myös geopoliittiset jännitteet Kiinan ja Taiwanin välillä.

Toimitusketjun yleiset toimitusvaikeudet ovat vaikeuttaneet PONSSE-metsäkoneiden valmistusaikataulujen hallintaa, ja kasvattaneet yhtiön toimitusketjuun sidottuja pääomia ja käyttöpääoman hallintaan liittyviä riskejä. Talouden nopeat suhdannemuutokset ja edelleen kiihtyvä inflaatio saattavat entisestään vaikeuttaa osien saatavuutta, viivästyttää konetoimituksia ja nostaa kustannuksia heikentäen yhtiön kannattavuutta. Epävakaa maailmantalouden tilanne ja kasvavat rahoituskulut saattavat vähentää myös metsäkoneiden kysyntää.

Ukrainan sodan vaikutuksista Ponssen toimintaan on kerrottu tarkemmin kappaleessa ”UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET”.

Covid-19-pandemian vaikutuksista on kerrottu tämän tiedotteen kappaleessa ”COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS”.

Epävarmuutta voi lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja ja koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Ponsse antoi 8.8.2022 uuden tulosohjauksen jatkuvien liiketoimintojen osalta. Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2022 samalla tasolla kuin vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto vuonna 2021 (50,0 miljoonaa euroa, 8,2 prosenttia liikevaihdosta). Yhtiön suhteellisen kannattavuuden arvioidaan kuitenkin heikentyvän merkittävästi Venäjän liiketoiminnasta vetäytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta.

Ukrainan kriisi kasvattaa riskejä osien ja komponenttien saatavuuden heikentymisestä ja kustannusten noususta. Riskien hallintaan pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa. Myös covid-19-pandemia voi aiheuttaa merkittäviä haasteita sekä toimittajaverkostossa että yhtiön omissa toiminnoissa. Ponsse priorisoi investointeja voimakkaasti ja kulujen tarkkaa kontrollointia jatketaan ja tehostetaan.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ponsse Oyj on 7.10.2022 nimittänyt uudeksi henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Tiina Kautosen 1. tammikuuta 2023 alkaen. Tiina Kautonen raportoi Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummelalle ja hänen sijaintipaikkansa on Vieremä.

 

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

1-9/22

1-9/21

1-12/21

LIIKEVAIHTO

530 516

435 061

608 271

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

37 000

18 770

12 696

Liiketoiminnan muut tuotot

 

2 342

1 859

2 924

Materiaalit ja palvelut

 

-379 816

-299 984

-411 049

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-79 130

-62 747

-87 655

Poistot

 

-20 348

-15 075

-20 140

Liiketoiminnan muut kulut

 

-55 677

-36 997

-55 050

LIIKEVOITTO

 

34 888

40 886

49 998

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

108

39

19

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-2 237

-1 687

-1 911

TULOS ENNEN VEROJA

32 759

39 239

48 107

Tuloverot

 

-8 589

-12 290

-12 936

JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN TULOS

 

24 171

26 948

35 171

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos

 

760

12 264

19 903

TILIKAUDEN TULOS

 

24 931

39 213

55 073

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

15 384

3 426

3 915

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

40 315

42 639

58 989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake jatkuvista toiminnoista

0,86

0,96

1,26

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake lopetetuista toiminnoista

0,03

0,44

0,71

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

0,89

1,40

1,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9/22

7-9/21

 

LIIKEVAIHTO

178 472

140 181

 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

-1 147

-2 346

 

Liiketoiminnan muut tuotot

 

946

764

 

Materiaalit ja palvelut

 

-115 194

-89 055

 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-23 443

-17 853

 

Poistot

 

-6 946

-5 155

 

Liiketoiminnan muut kulut

 

-19 673

-12 465

 

LIIKEVOITTO

 

13 014

14 072

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

-9

5

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-613

-1 236

 

TULOS ENNEN VEROJA

12 392

12 841

 

Tuloverot

 

-2 788

-3 152

 

JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN TULOS

 

9 604

9 689

 

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos

 

959

4 738

 

TILIKAUDEN TULOS

 

10 564

14 426

 

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

1 752

402

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

12 316

14 828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake jatkuvista toiminnoista

0,34

0,35

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake lopetetuista toiminnoista

0,03

0,17

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

0,38

0,52

 

KONSERNITASE (1 000 eur)

 

30.9.22

30.9.21

31.12.21

VARAT

 

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

46 431

40 939

42 087

Liikearvo

5 680

3 804

3 801

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

112 530

111 645

112 127

Sijoitukset

428

372

373

Osuudet osakkuusyrityksissä

842

805

785

Pitkäaikaiset saamiset

244

780

173

Laskennalliset verosaamiset

4 526

4 104

3 360

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

170 681

162 449

162 706

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

 

Vaihto-omaisuus

239 998

172 257

167 414

Myyntisaamiset

60 139

49 309

43 394

Tuloverosaaminen

 1 766

1 933

938

Muut lyhytaikaiset saamiset

21 097

17 989

17 270

Rahavarat

50 754

75 499

120 900

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

373 754

316 987

349 916

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät varat

34 057

 

 

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

578 492

479 436

512 622

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

Osakepääoma

7 000

7 000

7 000

Muut rahastot

3 460

3 460

3 460

Muuntoerot

23 731

7 857

8 347

Omat osakkeet

-274

-2

-2

Kertyneet voittovarat

286 640

262 583

278 462

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

320 557

280 898

297 267

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Rahoitusvelat

58 036

50 642

49 851

Laskennalliset verovelat

857

807

967

Muut pitkäaikaiset velat

82

90

87

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

58 975

51 539

50 905

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

 

Rahoitusvelat

34 173

3 579

4 945

Varaukset

4 346

4 421

4 550

Tilikauden verovelat

6 969

2 950

901

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

145 428

136 049

154 054

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

190 916

146 999

164 450

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat

8 045

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

578 492

479 436

512 622


RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

 

 

1-9/22

1-9/21

1-12/21

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:

 

 

 

 

Tilikauden tulos

24 931

39 213

55 073

Oikaisut:

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

4 660

1 639

1 836

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

-108

-39

-19

Poistot

 

21 563

18 376

25 251

Tuloverot

 

8 746

15 461

18 131

Muut oikaisut

 

-1 016

1 540

-1 016

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

58 774

76 189

99 256

 

 

 

 

 

Käyttöpääoman muutos:

 

 

 

 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

-21 131

-18 086

-12 835

Vaihto-omaisuuden muutos

 

-73 566

-27 194

-22 371

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

-7 396

37 177

57 525

Varausten muutos

 

-204

-558

-429

Saadut korot

 

199

110

190

Maksetut korot

 

-1 273

-808

-1 062

Muut rahoituserät

 

235

-1 426

279

Maksetut verot

 

-6 478

-15 286

-18 126

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)

 

-50 840

50 118

102 429

 

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-28 804

-18 336

-24 856

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

396

332

776

Tytäryhtiöiden hankinta *

-5 514

0

0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)

 

-33 922

-18 004

-24 080

 

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut

28 793

-60 636

-61 031

Pitkäaikaisten lainojen nostot

7 000

0

0

Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut

-2 606

-2 248

-3 113

Maksetut osingot

 

-16 800

-16 800

-16 800

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)

 

16 388

-79 684

-80 943

 

 

 

 

 

Rahavarojen muutos (A+B+C)

 

-68 374

-47 570

-2 594

 

 

 

 

 

Rahavarat 1.1.

 

120 900

123 611

123 611

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

 

-1 120

-542

-116

Rahavarat 30.9./31.12.

 

51 406

75 499

120 900*) Tytäryhtiöiden Ponsse Chile SpA, Chile ja Ponsse Czech s.r.o, Tšekki hankinta vähennettynä hankinta-ajankohdan rahavaroilla

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma

 

 

 

 

 

 

B = Ylikurssi- ja muut rahastot

 

 

 

 

 

C = Muuntoerot

 

 

 

 

 

 

D = Omat osakkeet

 

 

 

 

 

E = Kertyneet voittovarat 

F = Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

 

A

B

C

D

E

F

OMA PÄÄOMA 1.1.2022

7 000

3 460

8 347

-2

278 462

297 267

Muuntoerot

 

 

15 384

 

 

15 384

Katsauskauden tulos

 

 

 

 

24 931

24 931

Katsauskauden laaja tulos

 

 

15 384

 

24 931

40 315

Osingonjako

 

 

 

 

-16 800

-16 800

Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

47

47

Omien osakkeiden hankinta *

 

 

 

-272

 

-272

OMA PÄÄOMA 30.9.2022

7 000

3 460

23 731

-274

286 640

320 557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2021

7 000

3 460

4 431

-2

240 149

255 038

Muuntoerot

 

 

3 426

 

 

3 426

Katsauskauden tulos

 

 

 

 

39 213

39 213

Katsauskauden laaja tulos

 

 

3 426

 

39 213

42 639

Osingonjako

 

 

 

 

-16 800

-16 800

Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

18

18

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

3

3

OMA PÄÄOMA 30.9.2021

7 000

3 460

7 857

-2

262 583

280 898

 

 

 

*) Kannustinjärjestelmiä varten hankitut omat osakkeet, lisätietoja tilinpäätöksessä


 

 

 

30.9.22

30.9.21

31.12.21

1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)

 

 

1 143

731

775


2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)

 

30.9.22

30.9.21

31.12.21

Takaukset muiden puolesta

 

0

20

20

Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu

 

 

6 320

6 958

7 272

Muut vastuut

 

 

179

56

112

YHTEENSÄ

 

 

6 499

7 034

7 404


3. VARAUKSET (1 000 eur)

 

 

Takuuvaraus

 

1.1.2022

 

 

4 550

 

Lisätyt varaukset

 

 

757

 

Perutut varaukset

 

 

-961

 

30.9.2022

 

 

4 346

 


4. LOPETUT TOIMINNOT

Ponsse on 28. kesäkuuta 2022 allekirjoittanut kauppakirjan OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä venäläiselle OOO Bison -yhtiölle. Prosessi kaupan loppuunsaattamiseksi jatkuu, mutta kauppa ei vielä ole saanut venäläisviranomaisten hyväksyntää. Ponsse pyrkii saattamaan OOO Ponssen myynnin päätökseen mahdollisimman nopeasti.

Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Jollei toisin ole mainittu, tässä osavuosikatsauksessa kerrotut luvut koskevat jatkuvia toimintoja. Tasetta ei ole oikaistu vertailukaudelta. Rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu.

Yritysjärjestelyllä ei ole merkittävää tulosvaikutusta, eikä Ponsse ole kirjannut katsauskaudella tuloslaskelmaan merkittävää arvonalentumista tai myyntivoittoa kaupan seurauksena. Kumulatiivinen RUB/EUR-muuntoero oli 2,2 miljoonaa euroa vuoden 2022 kolmannen neljänneksen lopussa. Kumulatiivinen muuntoero kirjataan tuotoksi tuloslaskelmaan, kun kauppa on saatu päätökseen. Osavuosikatsauksessa on käytetty RUB/EUR-keskikurssina 76,15307 ja päätöskurssina 58,97000.

 

LOPETETTUJEN LIIKETOIMINTOJEN TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

 

 

 

 

 

1-9/22

1-9/21

1-12/21

LIIKEVAIHTO

28 269

88 368

141 727

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

-1 521

2 138

-195

Liiketoiminnan muut tuotot

 

218

235

648

Materiaalit ja palvelut

 

-16 111

-57 157

-88 301

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-3 652

-9 577

-15 180

Poistot

 

-1 215

-3 301

-5 111

Liiketoiminnan muut kulut

 

-2 649

-5 319

-8 566

LIIKEVOITTO

 

3 340

15 387

25 023

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-2 423

48

75

TULOS ENNEN VEROJA

917

15 435

25 098

Tuloverot

 

-157

-3 171

-5 195

TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA

 

760

12 264

19 903LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN VAIKUTUS TASEESEEN (1 000 eur)

 

 

 

30.9.22

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELLUT OMAISUUSERÄT

 

Aineettomat hyödykkeet

30

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

11 325

Laskennalliset verosaamiset

996

Vaihto-omaisuus

10 978

Myyntisaamiset

5 565

Tuloverosaaminen

965

Muut lyhytaikaiset saamiset

3 545

Rahavarat

653

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELLUT OMAISUUSERÄT YHTEENSÄ

34 057

 

 

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VELAT

 

 

Korolliset velat

22

Laskennalliset verovelat

32

Tilikauden verovelat

4

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

7 987

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VELAT YHTEENSÄ

8 045LOPETETTUJEN LIIKETOIMINTOJEN RAHAVIRTA (1 000 eur)

 

 

 

 

 

 

 

1-9/22

1-9/21

1-12/21

Liiketoiminnan rahavirta

-13 145

8 803

19 881

Investointien rahavirta

-1 135

-1 113

-989

Rahoituksen rahavirta

 

-16

-61

-72

Kauden rahavirta

 

-14 296

7 628

18 821

TUNNUSLUVUT

 

 

30.9.22

30.9.21

31.12.21

Tutkimus- ja kehityskulut (Me)

 

20,3

16,7

23,8

Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)

 

 

28,8

18,3

24,9

% liikevaihdosta

 

 

5,4

4,2

4,1

Henkilöstö keskimäärin

 

 

2 024

1 799

1 825

Tilauskanta (Me)

 

 

365,5

272,5

312,6

Omavaraisuusaste %

 

 

56,7

61,8

60,7

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), jatkuvat liiketoiminnot

 

0,86

0,96

1,26

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), lopetut liiketoiminnot

 

0,03

0,44

0,71

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)

 

0,89

1,40

1,97

Oma pääoma/osake (eur)

 

 

11,45

10,03

10,62

Saadut tilaukset (Me)

 

 

583,4

557,4

770,7TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- % (sisältäen lopetetut liiketoiminnot):
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo jatkuvista liiketoiminnoista. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, % (sisältäen lopetetut liiketoiminnot):
Korolliset rahoitusvelat – rahavarat
------------------------------------------------
Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, % (sisältäen lopetetut liiketoiminnot):
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake, jatkuvat liiketoiminnot:
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake, lopetetut liiketoiminnot:
Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake (sisältäen lopetetut liiketoiminnot):
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake (sisältäen lopetetut liiketoiminnot):
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

Saadut tilaukset:
Tilikauden liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista + Jatkuvien liiketoimintojen tilauskannan muutos tilikauden aikana


Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2021 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 25. lokakuuta 2022

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.
 

Dokumentit