News2

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

angle-left Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021
Takaisin

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021


- Liikevaihto oli 523,4 (Q1-Q3/2020 431,4) miljoonaa euroa.

- Q3 liikevaihto oli 172,6 (Q3/2020 155,0) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 56,3 (Q1-Q3/2020 43,4) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,8 (10,1).

- Q3 liiketulos oli 20,0 (Q3/2020 21,6) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 11,6 (13,9).

- Tulos ennen veroja oli 54,7 (Q1-Q3/2020 22,7) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 50,1 (15,6) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 1,40 (0,52) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 61,8 (47,5) prosenttia.

- Tilauskanta oli 402,3 (178,5) miljoonaa euroa

- Tulosohjaus, päivitetty 13.10.2021: Konsernin euromääräisen liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2021 merkittävästi suurempi kuin 2020. Aiempi tulosohjaus arvioi konsernin euromääräisen liiketuloksen olevan vuonna 2021 hieman suurempi kuin 2020.


TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

PONSSE-metsäkoneiden kysyntä jatkui erinomaisena vuoden kolmannella neljänneksellä. Asiakkaidemme hyvä työtilanne heijastui positiivisesti kaikkiin liiketoiminta-alueisiimme ja kasvu jatkui vahvana. Ponssen tilausvirta kolmannella vuosineljänneksellä oli 219,5 miljoonaa euroa ja tilauskantamme vahvistui historiallisen korkeaan 402,3 miljoonaan euroon. Komponenttien saatavuus jatkui erittäin haastavana, mutta pystyimme lopulta valmistamaan kaikki tuotanto-ohjelmamme PONSSE-metsäkoneet. Kulunut neljännes oli hyvä onnistuminen kasvun, kannattavuuden ja rahavirtojen näkökulmasta.

Voimakkainta kysyntä on tällä hetkellä Venäjällä, Pohjois-Euroopassa ja Amerikan mantereella. Käytännössä kaikki markkina-alueemme kasvavat hyvin. Huoltopalveluidemme kasvu on jatkanut erittäin voimakkaana ja vaihtokoneiden kysyntä on ollut aktiivista. Rahavirtamme oli erittäin vahva kuluneella neljänneksellä.

Osien ja komponenttien saatavuus on jatkunut haastavana kovan kone- ja laitevalmistuksen kysynnän vuoksi. Komponenttisaatavuus heikentyi kuluneen neljänneksen aikana ja suurimmat haasteet liittyivät puolijohdeteollisuuden tuotteisiin ja hydrauliikkakomponenttien saatavuuteen. Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino vaikuttaa sekä heikentyvänä saatavuutena, että nousevina kustannuksina. Tilanteen tekee Ponssen kannalta haastavaksi se, ettei kohonneita kustannuksia voi kokonaisuudessaan siirtää suoraan asiakkaillemme. Tähän vaikuttaa tuotantomme pitkä tilauskanta, jo sovittujen konekauppojen hinnoittelu ja asiakkaidemme haasteet omassa liiketoiminnassaan korjuukustannusten kasvaessa. Haemme jatkuvasti yhdessä toimittajiemme kanssa kestäviä ratkaisuja kustannusnousun hillitsemiseksi. Ponsse on pärjännyt tilanteeseen nähden hyvin, kiitos kyvykkään henkilöstömme ja erinomaisten toimittajasuhteidemme.

Osien ja komponenttien saatavuus tulee olemaan haaste myös kuluvan neljänneksen aikana. Teemme kaikkemme tilanteen parantamiseksi yhdessä toimittajaverkostomme kanssa. Kannattavuuden osalta tilanne on haastava. Tuottavuuden kehittyminen tukee kannattavuuttamme, mutta materiaalikustannusten nousu heikentää bruttokatetta. Samalla myös liiketoiminnan kustannukset ovat nousussa. Vertailukauteen nähden tuloksemme tulee kasvamaan merkittävästi, mutta suhteellisen kannattavuuden osalta riittää töitä.

Ponssen henkilökunta on tuotanto-, myynti- ja huoltopalveluhenkilöstöämme lukuun ottamatta työskennellyt etätöissä koronapandemian alusta lähtien. Vieremän tehtaamme toimihenkilöt jatkavat edelleen etätöissä suojataksemme tuotantomme jatkuvuutta. Samalla noudatamme äärimmäistä huolellisuutta myös muissa toimipisteissämme koronatartuntojen välttämiseksi. On erittäin tärkeää, että henkilöstömme pysyy terveenä ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme täydellä teholla.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 523,4 (431,4) miljoonaa euroa, joka on 21,3 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 80,1 (77,7) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 33,6 (42,2) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 19,2 (24,1) prosenttia, Venäjä ja Aasia 20,3 (12,4) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 26,4 (20,8) prosenttia sekä muut maat 0,5 (0,5) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 56,3 (43,4) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,8 (10,1) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 21,1 (9,3) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 72,3 (61,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 42,3 (33,5) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -1,6 (-20,7) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -1,0 (-18,7) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 59,5 (109,2) miljoonaa euroa, joiden alenemisen ja maltillisen valuuttakurssikehityksen myötä vaikutukset rahoituseriin ovat katsauskaudella vähentyneet merkittävästi. Vertailukauden realisoitumattomat valuuttakurssitappiot koostuivat pääosin konsernin sisäisten ostovelkojen arvostamisesta Ponsse Latin America Ltda ja OOO Ponsse yhtiöissä.

Katsauskauden efektiiviseen veroasteeseen vaikuttaa Ponsse Latin America -tytäryhtiön kirjattu täysimääräinen verokulu, joka liittyy konsernissa tilinpäätöksessä 2020 kirjattuun ja katsauskaudella tytäryhtiössä loppuun saatettuun emoyhtiön nettosijoituksen arvostamiseen. Verokulun lopullisuus ratkeaa viranomaispäätösten jälkeen. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista, joiden arvostamiseen liittyvistä suojaamattomien erien realisoitumattomista kurssitappioista kirjaamattomat verosaamiset vaikuttivat konsernin efektiiviseen veroasteeseen vertailukaudella.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 39,2 (14,6) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,40 (0,52) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 479,4 (511,7) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 172,3 (172,5) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 49,3 (47,3) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 75,5 (123,3) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 280,9 (239,9) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 226,1 (228,1) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 54,2 (161,8) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla, joita ei ole käytössä katsauskauden lopussa. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat -21,3 (38,5) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) -7,6 (16,0) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 61,8 (47,5) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 50,1 (15,6) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -18,0 (-12,2) miljoonaa euroa.


COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS

Yhtiö on palautunut covid-19-pandemian vaikutuksista tuotteiden kysyntään odotettua nopeammin. Covid-19-pandemia on kuitenkin aiheuttanut muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto seuraa aktiivisesti pandemian kehittymistä. Covid-19-pandemia on vaikuttanut merkittävästi komponenttien saatavuuteen. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja tullaan toteuttamaan tarkkaa harkintaa käyttäen myös jatkossa.

Pandemiarajoitukset ovat näkyneet yhtiön kaikissa toiminnoissa ympäri maailmaa. Päätöksenteon lähtökohtana on ollut asiakkaiden ja kaikkien ponsselaisten terveys ja turvallisuus. Yhtiön toimihenkilöt ovat työskennelleet pääosin etätöissä valmistavien yksiköiden ja myynti- ja huoltopalveluverkoston toimiessa normaalisti.

Rahoituksen osalta yhtiö on tehnyt kaikki tarvittavat toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi. Yhtiö on analysoinut myyntisaamisten luottoriskejä ja luottotappiovarauksia ja todennut, että varauksia on tehty riittävästi katsauskauden päättyessä. Yhtiöllä ei ole ilmennyt viitteitä liikearvon tai aktivoitujen kehittämismenojen arvon mahdollisesta alentumisesta.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 755,2 (378,6) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 402,3 (178,5) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 16,7 (15,2) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 5,7 (6,0) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 18,3 (12,3) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Jussi Hentuselle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska sekä Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 924 (1 768) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 966 (1 759) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.9.2021 oli 990 128 kappaletta, joka on 3,5 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 38,7 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 29,15 euroa osakkeelta ja ylin 45,85 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 39,85 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 1 115,8 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 7.4.2021.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen ja komponenttien saatavuuteen. Maailman talouden ennakoitua nopeampi elpyminen ja kysynnän nopea kasvu ovat johtaneet tietyillä komponenttiryhmillä saatavuusongelmiin. Talouden nopea suhdannemuutos saattaa johtaa saatavuuden lisäksi myös korkeaan inflaatiokehitykseen komponenttimarkkinoilla. Epävarmuutta voi lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Covid-19-pandemian vaikutuksista on kerrottu tämän tiedotteen kappaleessa ”COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS”.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2021 merkittävästi suurempi kuin 2020.

Covid-19-pandemian vaikutusta Ponssen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin ja maksuvalmiuteen arvioidaan jatkuvasti.

Osien ja komponenttien saatavuuteen ja kustannusten nousuun liittyviin paineisiin pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja tullaan toteuttamaan tarkkaa harkintaa käyttäen.
 

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

IFRS

IFRS

IFRS

 

 

1-9/21

1-9/20

1-12/20

LIIKEVAIHTO

523 430

431 425

636 627

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

20 908

22 555

-6 424

Liiketoiminnan muut tuotot

 

2 094

1 326

3 521

Materiaalit ja palvelut

 

-357 141

-298 650

-418 400

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-72 325

-60 960

-85 726

Poistot

 

-18 376

-18 736

-24 631

Liiketoiminnan muut kulut

 

-42 316

-33 521

-47 821

LIIKETULOS

 

56 273

43 438

57 146

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

39

-81

86

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-1 639

-20 636

-17 671

TULOS ENNEN VEROJA

54 674

22 721

39 561

Tuloverot

 

-15 461

-8 073

-7 277

TILIKAUDEN TULOS

 

39 213

14 648

32 284

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

3 426

1 576

-968

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

42 639

16 224

31 316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

1,40

0,52

1,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

IFRS

IFRS

 

 

 

7-9/21

7-9/20

 

LIIKEVAIHTO

172 638

155 016

 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

-2 378

4 978

 

Liiketoiminnan muut tuotot

 

905

398

 

Materiaalit ja palvelut

 

-109 654

-104 462

 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-20 917

-18 110

 

Poistot

 

-6 337

-6 738

 

Liiketoiminnan muut kulut

 

-14 269

-9 481

 

LIIKETULOS

 

19 988

21 602

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

5

-21

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-1 215

-5 872

 

TULOS ENNEN VEROJA

18 778

15 710

 

Tuloverot

 

-4 351

-4 010

 

TILIKAUDEN TULOS

 

14 426

11 700

 

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

401

-1 217

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

14 828

10 484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

0,52

0,42

 

KONSERNITASE (1 000 eur)

 

IFRS

IFRS

IFRS

 

30.9.21

30.9.20

31.12.20

VARAT

 

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

40 939

34 276

36 709

Liikearvo

3 804

3 790

3 808

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

111 645

109 211

112 183

Sijoitukset

372

370

371

Osuudet osakkuusyrityksissä

805

665

832

Pitkäaikaiset saamiset

780

1 245

839

Laskennalliset verosaamiset

4 104

3 780

3 076

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

162 449

153 335

157 818

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

 

Vaihto-omaisuus

172 257

172 463

142 137

Myyntisaamiset

49 309

47 101

35 384

Tuloverosaaminen

1 933

184

1 849

Muut lyhytaikaiset saamiset

17 989

15 283

13 165

Rahavarat

75 499

123 286

123 611

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

316 987

358 318

316 146

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

479 436

511 653

473 964

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

Osakepääoma

7 000

7 000

7 000

Muut rahastot

3 460

3 460

3 460

Muuntoerot

7 857

6 976

4 431

Omat osakkeet

-2

-2

-2

Kertyneet voittovarat

262 583

222 512

240 149

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

280 898

239 946

255 038

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Korolliset velat

50 642

48 356

50 470

Laskennalliset verovelat

807

1 138

1 137

Muut pitkäaikaiset velat

90

39

41

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

51 539

49 534

51 648

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

 

Korolliset velat

3 579

113 446

64 055

Varaukset

4 421

4 623

4 979

Tilikauden verovelat

2 950

3 754

1 312

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

136 049

100 350

96 932

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

146 999

222 173

167 278

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

479 436

511 653

473 964

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

 

 

IFRS

IFRS

IFRS

 

 

1-9/21

1-9/20

1-12/20

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:

 

 

 

 

Tilikauden tulos

 

39 213

14 648

32 284

Oikaisut:

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

1 639

20 636

17 671

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

-39

81

-86

Poistot

 

18 376

18 736

24 631

Tuloverot

 

15 461

8 073

7 277

Muut oikaisut

 

1 540

369

-58

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

76 189

62 543

81 719

 

 

 

 

 

Käyttöpääoman muutos:

 

 

 

 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

-18 086

-5 996

9 454

Vaihto-omaisuuden muutos

 

-27 194

-29 648

1 965

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

37 177

-2 324

-5 743

Pakollisten varausten muutos

 

-558

1 173

1 529

Saadut korot

 

110

72

97

Maksetut korot

 

-808

-719

-1 068

Muut rahoituserät

 

-1 426

-1 957

-3 100

Maksetut verot

 

-15 286

-7 547

-10 063

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)

 

50 118

15 596

74 790

 

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-18 336

-12 349

-20 270

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

332

114

254

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)

 

-18 004

-12 235

-20 016

 

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut

-60 636

80 219

28 680

Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut

-2 248

-1 943

-1 268

Maksetut osingot

 

-16 800

-8 400

-8 400

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)

 

-79 684

69 877

19 012

 

 

 

 

 

Rahavarojen muutos (A+B+C)

 

-47 570

73 238

73 786

 

 

 

 

 

Rahavarat 1.1.

 

123 611

48 704

48 704

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

 

-542

1 344

1 121

Rahavarat 30.9./31.12.

 

75 499

123 286

123 611*) Yhtiö on siirtynyt esittämään rahoituksen rahavirtaan sisältyneen pitkäaikaisten saamisten muutoksen liiketoiminnan rahavirrassa myyntisaamisten ja muiden saamisten erässä. Aikaisemmin raportoituja rahavirtoja on tämän johdosta oikaistu vertailukelpoisuuden vuoksi. Aiemmin raportoitu liiketoiminnan rahavirta oli 1.1.–30.9.2020 osavuosikatsauksessa 15,5 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö on tehnyt takautuvan muutoksen Muut oikaisut-, Maksetut verot- ja Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -erien välillä. Muutoksella ei ollut vaikutusta Liiketoiminnan rahavirtaan (A).
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma

 

 

 

 

 

 

B = Ylikurssi- ja muut rahastot

 

 

 

 

 

C = Muuntoerot

 

 

 

 

 

 

D = Omat osakkeet

 

 

 

 

 

E = Kertyneet voittovarat 

F = Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

 

A

B

C

D

E

F

OMA PÄÄOMA 1.1.2021

7 000

3 460

4 431

-2

240 149

255 038

Muuntoerot

 

 

3 426

 

 

3 426

Katsauskauden tulos

 

 

 

 

39 213

39 213

Katsauskauden laaja tulos

 

 

3 426

 

39 213

42 639

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

3

3

Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

18

18

Osingonjako

 

 

 

 

-16 800

-16 800

OMA PÄÄOMA 30.9.2021

7 000

3 460

7 857

-2

262 583

280 898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2020

7 000

3 460

5 400

-2

216 264

232 121

Muuntoerot

 

 

1 576

 

 

1 576

Katsauskauden tulos

 

 

 

 

14 648

14 648

Katsauskauden laaja tulos

 

 

1 576

 

14 648

16 224

Osingonjako

 

 

 

 

-8 399

-8 399

OMA PÄÄOMA 30.9.2020

7 000

3 460

6 976

-2

222 513

239 946

 

 

 

30.9.21

30.9.20

31.12.20

1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)

 

 

731

635

595


2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)

 

30.9.21

30.9.20

31.12.20

Takaukset muiden puolesta

 

20

0

20

Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu

 

 

6 958

8 018

7 863

Muut vastuut

 

 

56

16

14

YHTEENSÄ

 

 

7 034

8 034

7 897


3. VARAUKSET (1 000 eur)

 

 

Takuuvaraus

 

1.1.2021

 

 

4 979

 

Lisätyt varaukset

 

 

776

 

Perutut varaukset

 

 

-1 334

 

30.9.2021

 

 

4 421

 TUNNUSLUVUT

 

 

30.9.21

30.9.20

31.12.20

Tutkimus- ja kehityskulut (Me)

 

16,7

15,2

21,3

Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)

 

 

18,3

12,3

20,3

% liikevaihdosta

 

 

3,5

2,9

3,2

Henkilöstö keskimäärin

 

 

1 924

1 768

1 782

Tilauskanta (Me)

 

 

402,3

178,5

174,9

Omavaraisuusaste %

 

 

61,8

47,5

54,3

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)

 

1,40

0,52

1,15

Oma pääoma/osake (eur)

 

 

10,03

8,57

9,11TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT


Sijoitetun pääoman tuotto- %:

Tulos ennen veroja + rahoituskulut

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100


Henkilöstö keskimäärin:

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.


Nettovelkaantumisaste, %:

Korolliset rahoitusvelat - rahavarat

-----------------------------------------------

Oma pääoma * 100


Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus

------------------------------------------------------------

Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100


Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus

--------------------------------------------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana


Oma pääoma/osake:

Oma pääoma

--------------------------------------------------------------

Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

 SAADUT TILAUKSET (Me)

 

 

1-9/21

1-9/20

1-12/20

Ponsse-konserni

 

 

755,2

378,6

581,7Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2020 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjaako asiakas IAS 38-standardia soveltaen sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä aineettoman hyödykkeen, ja mikäli aineetonta hyödykettä ei kirjata, kuinka asiakas kirjaa kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, se on aloittanut analysoinnin siitä, onko tällä agendapäätöksellä vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään konsernissa syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 26. lokakuuta 2021

PONSSE OYJ


Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Dokumentit