Vykazování nefinančních informací

Vykazování nefinančních informací

Obchodní model 

Ponsse Plc je společnost specializovaná na prodej, výrobu, servis a technologie lesních strojů využívajících metodu řezu na délku. Je vedena skutečným zájmem o své zákazníky a jejich podnikání. Společnost Ponsse vyvíjí a vyrábí udržitelná a inovativní řešení pro těžbu dřeva na základě potřeb zákazníků.

Skupinu Ponsse tvoří mateřská společnost Ponsse Plc, její dceřiná společnost Epec Oy ve Finsku a dceřiné společnosti ve Švédsku Norsku, Rusku, Francii, Velké Británii, Irsku, Spojených státech, Brazílii, Uruguayi a Číně. Účelem zahraničních dceřiných společností je působit jako místní servisní a prodejní podniky lesních strojů. Společnost Epec Oy působí jako nezávislá technologická společnost, která vyvíjí, vyrábí a poskytuje produkty a služby související s řídicími systémy.

Sídlo společnosti a její hlavní provozovny se nacházejí ve finské obci Vieremä. Ve Vieremä se nachází výrobní závod společnosti na výrobu lesních strojů, kde probíhá většina vývoje produktů. Dále se ve Vieremä nachází většina pomocných aktivit, jako je finanční správa, personální řízení, řízení informací, kontrola kvality, komunikace a produktové řady. Kromě Vieremä se nacházejí pracoviště pro vývoj produktů v Kajaani, Seinäjoki a Tampere. Centralizovaný sklad náhradních dílů společnosti se nachází v Iisalmi. Slouží servisním pracovištím ve Finsku, prodejcům společnosti po celém světě a také zahraničním dceřiným společnostem.

Výrobní závod společnosti funguje jako místo finální montáže lesních strojů i těžebních hlavic a do značné míry jako místo výroby základních komponentů lesních strojů. Mezi tyto hlavní komponenty patří mimo jiné konstrukce lesních strojů, kabiny a nakladače. Z Finska pochází 77 % dodavatelů společnosti. Společnost neprovádí přímé nákupy z tzv. nízkonákladových zemí v žádné významné míře. Kromě Finska pocházejí technologicky nejnáročnější a nejdražší komponenty mimo jiné z Německa a Švédska.

.

Společensky odpovědné postupy

Ponsse chápe společenskou odpovědnost jako kontinuitu, která je základem jejích hodnotových aktivit, v nichž hraje důležitou roli udržitelný rozvoj. V průběhu celé své historie společnost Ponsse vychází ze svých pevných hodnot, které vedou její zaměstnance k poctivé práci, úctě ke druhým a spolupráci a ke snaze o zlepšení fungování společnosti a okolní komunity. Silné zaměření na udržitelný rozvoj přispělo ke vzniku inovativních produktů, služeb a provozních řešení, která pomáhají chránit životní prostředí a šetřit přírodní zdroje. Kromě toho společnost Ponsse v souladu se svými provozními zásadami vždy podporovala rozvoj místních komunit prozíravým finančním řízením, investicemi do provozů a zařízení a nabídkou pracovních míst a možností spolupráce. Na základě těchto hodnot se úsilí a cíle společnosti Ponsse v oblasti CSR zaměřují na následující oblasti:

• Férové a etické postupy

• Podpora dobrých životních podmínek a celoživotního učení

• Udržitelný, inovativní a k přírodním zdrojům šetrný provoz a výzkumné a vývojové aktivity

• Udržitelné řízení podniku a financí, podpora kontinuity zúčastněných stran

Naše práce v oblasti CSR probíhá v rámci národních a mezinárodních právních předpisů, povinností a závazků zaměstnavatelů. Na úrovni skupiny je vodítkem pro naše úsilí v oblasti CSR náš Kodex chování schválený představenstvem společnosti na konci roku 2016. Kodex chování upravuje následující témata: dodržování zákonů a předpisů, lidská práva a práva zaměstnanců, rovnost a nediskriminace, zdraví a bezpečnost, životní prostředí, integrita, praní špinavých peněz, spravedlivá hospodářská soutěž, majetek společnosti a zpětná vazba. Účelem Kodexu chování je podporovat stále jednotnější zásady a postupy v celé Skupině a zlepšovat její fungování.

Z hlediska společenské odpovědnosti jsou našimi zúčastněnými stranami zákazníci, zaměstnanci, partneři, majitelé, veřejné orgány, finanční instituce, místní komunity, společnost a média. Očekávání těchto zúčastněných stran ovlivnila definici oblastí, na které se zaměřujeme v oblasti CSR, cílů rozvoje a komunikačních řešení. Spolupracujeme s našimi zúčastněnými stranami, abychom dosáhli lepšího porozumění jejich očekávání a názorů na odpovědnost produktů, služeb a aktivit společnosti Ponsse. Kromě reakce na očekávání našich zúčastněných stran patří mezi další oblasti zaměření v oblasti CSR odpovědnost založená na dodržování zákonů a norem a etická a morální odpovědnost.

Snažíme se zlepšovat svou výkonnost v oblasti CSR tím, že věnujeme stejnou pozornost všem těmto třem úrovním.

Správní a řídicí systém

Řízení společnosti Ponsse Plc vychází z platných právních předpisů, stanov společnosti Ponsse a zásad stanovených správními orgány společnosti. Společnost dodržuje pravidla Nasdaq Helsinki Ltd (burzovní pravidla), včetně Kodexu správy a řízení společností pro finské společnosti kótované na burze z roku 2015 schváleného Asociací pro trh s cennými papíry. Zásady správy a řízení společnosti Ponsse se řídí Kodexem správy a řízení společnosti.  Společnost rovněž dodržuje předpisy a pokyny vydané Úřadem pro finanční dohled.

Účelem systémů řízení je standardizace aktivit v rámci celé Skupiny a zajištění neustálého rozvoje. Naše interní audity vycházejí z mezinárodních norem pro řízení kvality (ISO 9001), environmentální management (ISO 14000), řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001/ISO 45001) a také účetnictví. Společnost Ponsse Plc je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14000. Společnost Ponsse nezavedla normu pro řízení společenské odpovědnosti firem, ale místo toho funguje v souladu se svými hodnotami, perspektivami udržitelného rozvoje a požadavky EU na podávání zpráv o společenské odpovědnosti firem. Každá dceřiná společnost je odpovědná za zavádění a dodržování platných místních norem s podporou oddělení kvality skupiny. V rámci našeho úsilí o rozvoj chceme zajistit, aby cíle řízení CSR byly zahrnuty do stávajících auditních systémů a postupů.

Rizika a trendy

Identifikovali jsme trendy převládající v našem provozním prostředí, jakož i rizika a příležitosti s těmito trendy související. Zjistili jsme, že nejvýznamnějšími trendy ovlivňujícími řízení CSR jsou citlivost provozního prostředí na změny, digitalizace a rostoucí význam společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Stále rychlejší tempo změn v provozním prostředí ještě více zdůrazňuje význam znalosti naší globální sítě zákazníků a firemních kultur v ní, naslouchání potřebám zákazníků a udržování dobrých vztahů se zákazníky. Kromě toho je pro všechny společnosti velkou výzvou udržet si přehled o všech platných regionálních a národních zákonech a předpisech v globálním provozním prostředí. Tyto faktory vytvářejí tlak, pokud jde o udržení dostatečného počtu zdrojů a odborníků i distribuci informací v rámci celé organizace. Existuje riziko, že včas nerozpoznáme očekávání zainteresovaných stran nebo změny v provozním prostředí. Naše síla spočívá ve významných investicích do prodejní a servisní sítě, blízkosti k zákazníkovi a rozpoznání potřeb zákazníků v různých tržních regionech. Odpovědnost za sledování zákonů a předpisů jsme rozdělili mezi různé funkce v naší organizaci a v případě potřeby využíváme externí odborníky.

Digitalizace znamená, že se stále větší část informací a služeb poskytuje v elektronické podobě. V oblasti lesních strojů se digitalizace projevuje v podobě automatizovaných funkcí podporujících obsluhu stroje a také ve zvyšování efektivity provozu těžebních společností. V případě potřeby mohou lesní stroje předávat informace o závadách nebo potřebách servisu po celém světě. Lidé a regiony jsou však značně rozdílné a na některých trzích jsou schopnosti a možnosti využití digitálních služeb stále poměrně slabé. Digitalizace s sebou nese také rostoucí rizika v oblasti zabezpečení dat, což je třeba brát v úvahu při zpracování obchodních, zákaznických a osobních informací v elektronických službách. Byla identifikována rizika spojená s digitalizací, která se řeší z hlediska dat, operací, produktů a služeb.

Stále větší význam nabývá společenská odpovědnost firem a udržitelný rozvoj. Také povědomí a očekávání našich zákazníků a zainteresovaných stran se v tomto ohledu zvýšily. Lesní stroje PONSSE se vždy vyvíjely s ohledem na hodnoty životního prostředí. Největší riziko v této provozní oblasti souvisí se zajištěním koherentních postupů odpovědnosti na globálním pracovišti a spolupráce. Abychom tato rizika minimalizovali, zavádíme směrnice a nástroje pro audit specifické pro skupinu, funkce a lokality. Přestože jsou naše kritéria ještě přísnější než dříve, většina servisních středisek dokázala díky investicím, školením a provozním změnám zlepšit svou kvalitu. V rámci našeho úsilí v oblasti CSR se zaměříme zejména na dosažení celoskupinové firemní kultury a dosažení společných cílů.

Navzdory novým výzvám je pro nás zvyšování transparentnosti a orientace na cíle v našich aktivitách v oblasti CSR velkou příležitostí, protože můžeme postupovat směrem k těmto cílům společně s celou naší dodavatelsko-odběratelskou sítí.

Vývoj v roce 2017

V roce 2016 společnost sestavila několik zásad a postupů v oblasti CSR a definovala své priority. V roce 2017 začala společnost tato témata komunikovat svým pobočkám ve Finsku a zahraničním dceřiným společnostem.

A) Environmentální záležitosti

Environmentální dopad našich produktů

Podpora udržitelného lesního hospodářství, řízení životního cyklu produktů a udržitelného využívání přírodních zdrojů jsou klíčovými oblastmi, na které se v rámci našeho úsilí o environmentální odpovědnost zaměřujeme. Environmentální management je zakotven v procesu tvorby strategie, ve které jsme definovali své environmentální požadavky a cíle.

Environmentální dopady našich produktů souvisejí především s emisemi, které vznikají při jejich používání, a také se spotřebou kapalin a dílů. Dlouhá životnost a vysoká recyklovatelnost našich produktů podporují naše cíle udržitelného rozvoje. Díky technickému pokroku se nám podařilo prodloužit servisní interval našich lesních strojů, snížit spotřebu oleje a emise olejů do přírody a umožnit v našich výrobcích používat biologicky odbouratelné hydraulické oleje. Naše nabídka zahrnuje osmikolové těžební stroje a desetikolové vyvážecí soupravy s nízkým povrchovým tlakem, který je šetrnější k terénu. Repasované stroje a díly jsou dalším projevem dosahování našich cílů v oblasti udržitelného rozvoje. V současné době se zaměřujeme zejména na snížení spotřeby paliva, minimalizaci škod při těžbě a prodloužení životnosti našich strojů a dílů. Identifikovali jsme a vyfotografovali environmentální dopady našich produktů a aktualizovali související rozvojové cíle a ukazatele. Nastínili jsme program ochrany životního prostředí a zahájili jeho realizaci.

Společnost Posse se zaměřuje na výrobu lesních strojů určených k řezu na délku. Mezi přednosti metody řezu na délku patří vysoká produktivita práce a ohleduplnost k životnímu prostředí ve srovnání s jinými druhy mechanizované těžby dřeva. Spotřeba paliva na vytěžený metr krychlový je u metody řezu na délku výrazně nižší než u kmenové metody, protože strojů je méně a jsou obecně lehčí. Při metodě řezu na délku zůstávají v lese listy, jehličí, větve a vrcholky bohaté na živiny. Zejména v půdách chudých na živiny je tak zajištěno, že ponechané stromy nebo obnovované sazenice čerpají z půdy dostatek živin. Navíc v místech těžby s nestabilním terénem zanechává těžební stroj na cestě větve, takže poškození terénu při těžbě je podstatně menší. Při metodě řezu na délku se dřevo dodává přímo k dalšímu zpracování, čímž se omezuje zbytečná logistika.

Dodržujeme také environmentální systém ISO 14001, na který jsme získali certifikát. Kromě toho se naše odpovědnost vůči životnímu prostředí opírá o naše cíle udržitelného rozvoje týkající se šetrného zacházení s přírodními zdroji.

Největším rizikem v oblasti odpovědnosti za životní prostředí jsou případy neočekávaného poškození životního prostředí v souvislosti s našimi produkty nebo službami. Neustále provádíme výzkum a vývoj zaměřený na prevenci environmentálních škod způsobených našimi produkty a klíčovou roli v této práci hraje aktivní zpětná vazba od zákazníků a pozorování našeho provozního prostředí. Každému zákazníkovi také poskytujeme komplexní školení o používání a funkčnosti strojů, čímž aktivně předcházíme škodám a řešíme problémy. Doposud nedošlo k žádnému poškození.

V roce 2017 jsme vypracovali funkce pro měření spotřeby paliva a v roce 2018 se snažíme získat více informací na toto téma.  V roce 2017 byl spuštěn program Boost & Save. Přijali jsme řadu opatření, z nichž jedním bylo zlepšení hydraulického průtoku stroje za účelem snížení spotřeby paliva.  Více než 90 % hmotnosti našich lesních strojů tvoří recyklovatelný materiál.

Environmentální dopady dodavatelského řetězce

Hlavním zdrojem environmentálního dopadu v dodavatelském řetězci je výroba. Dopad výroby na životní prostředí pochází ze spotřeby energie a surovin, emisí těkavých organických látek vznikajících při povrchové úpravě, manipulaci a skladování chemických látek a emisí vznikajících při testování výrobků. Vzhledem k našim výrobním postupům není spotřeba vody významným faktorem životního prostředí. Z našich následných údajů jsme zjistili faktory, které ovlivňují spotřebu elektrické energie: objem výroby, provozní hodiny výrobních strojů a počet zaměstnanců. Největší dopad na životní prostředí mají emise z dopravy při nákupu a logistice. Tento problém řešíme minimalizací přepravních vzdáleností, optimalizací harmonogramů dodávek a vývojem lepších obalových řešení. Pravidelně obměňujeme naše dopravní prostředky a dosahujeme ekologicky šetrnějších vozidel. Životnost našich vozidel je přibližně pět let. 

Hlavním cílem logistiky je efektivní využití a oběh zásob, což může ovlivnit i spotřebu energie a další podobné faktory prostřednictvím využití prostoru. Dalším cílem je minimalizace obalového odpadu, jeho co nejefektivnější recyklace a opětovné využití. Společnost Ponsse přenechala odpovědnost výrobce související s obaly výrobcům zaměřeným na tuto oblast. Díky nákladově efektivnímu systému odpovědnosti výrobce, který je financován společností, se opětovně nevyužije jen zlomek celkového množství použitých obalů. Ročně se jedná o pouhých několik procent.

V oblasti facility managementu se při plánování investic zohledňují environmentální hodnoty. Investujeme do optimálního řízení stavebních systémů, energeticky úsporných a vodohospodářských řešení a preventivní údržby našich strojů.

Koncem roku 2016 jsme se rozhodli nakupovat pro náš výrobní závod pouze elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie. Všechny závody společnosti Ponsse ve Finsku využívají elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Při rekonstrukcích a výstavbě nových budov jsme také použili inteligentní LED osvětlení, které pracuje se senzory pohybu. LED světla nahrazující veškeré osvětlení představují až 5 % naší celkové spotřeby elektrické energie. V roce 2017 byla střecha továrny vybavena solárními články vyrábějícími elektřinu. Ročně vyrobí přibližně 169 000 kWh elektřiny, což odpovídá množství elektřiny spotřebované přibližně ve stovce bytů ve výškových budovách ročně. Střecha nového továrního areálu byla pokryta živičnou střešní krytinou, která neutralizuje škodlivé emise z dopravy a průmyslu, čímž zlepšuje kvalitu ovzduší. Díky této krytině je vzduch na střeše chladnější a její použití s klimatizací pomáhá snižovat spotřebu energie.

Celkově se snažíme vyvíjet a volit řešení, která zlepšují naši energetickou účinnost a snižují spotřebu přírodních zdrojů.

Celkově se snažíme vyvíjet a volit řešení, která zlepšují naši energetickou účinnost a snižují spotřebu přírodních zdrojů.

Environmentální dopad našich servisních služeb

Servisní činnost společnosti Ponsse si klade za cíl poskytnout zákazníkovi dobře fungující a produktivní stroj s dlouhou životností, aby se zákazník mohl soustředit na své vlastní hlavní aktivity. Z environmentálního hlediska je cílem minimalizovat dopady na životní prostředí související s používáním a servisem stroje a maximalizovat jeho životnost. Na environmentální dopad, který se vytváří během životního cyklu výrobku, může mít vliv i výběr dílů a servisních produktů. Nabídka dílů a výrobků repasovaných ve výrobním závodě (Reman Parts), dílů z druhé ruky (Budget Parts) a klasických dílů strojů, které se již nevyrábějí (Classic Parts), rovněž podporuje dlouhou životnost a efektivitu využití materiálu. Největší dopad na životní prostředí mají naše servisní aktivity spojené se servisem strojů a výrobků, zpracováním odpadu, výjezdy servisních pracovníků a zákazníků a přepravou strojů. Ve vlastní servisní situaci jsou nejpodstatnějšími faktory životního prostředí voda použitá na mytí a problémový odpad vznikající při servisu. Servisní síť společnosti Ponsse zavádí společný postup zpracování odpadu a jednotné požadavky na servisní prostory. To se týká i našich maloobchodních a smluvních servisních partnerů.

Naše servisní smlouvy poskytují zákazníkům vyšší spolehlivost, předvídatelnou údržbu a zachování dobré hodnoty stroje. Díky našemu úsilí v oblasti výzkumu a vývoje se nám podařilo prodloužit servisní intervaly našich strojů, což vedlo ke snížení spotřeby oleje a provozních kapalin a také ke snížení spotřeby paliva při přepravě. Když společnost Ponsse přebírá odpovědnost za servis stroje, přebírá také odpovědnost za odpovídající zpracování souvisejícího odpadu. Servisní smlouvy, stejně jako naše nepřetržité digitální služby a zákaznická podpora, nám pomohly omezit zbytečnou logistiku. Úroveň služeb všech členů naší servisní obchodní sítě sledujeme prostřednictvím servisních auditů, abychom zajistili neustálý a konzistentní rozvoj. Abychom v příštích letech zlepšili odpovědnost našich služeb a činností, hodláme servisní audity aktualizovat tak, aby zahrnovaly také námi stanovené environmentální cíle. Začali jsme zapojovat naše spolehlivé a odpovědné partnery.

Mezi největší environmentální rizika v oblasti servisních služeb patří případy náhlého poškození strojů. Vysokou kvalitu udržujeme pomocí interních ukazatelů, společných směrnic, školení a interních auditů. Jedním z nejdůležitějších postupů důsledné odpovědnosti je Efektivní a bezpečná dílna (Effective and Safe Workshop, ESW), systém auditu společnosti Ponsse, který se vztahuje na služby společnosti Ponsse a jejích smluvních poskytovatelů služeb. Dosud bylo provedeno 286 auditů, z toho 62 v roce 2017.

Monitoring environmentálních dopadů

V současné době společnost mimo jiné sleduje spotřebu vody, emise těkavých organických látek a celkové množství odpadu ve výrobním závodě ve Vieremä. V roce 2018 však plánujeme rozšíření na naši servisní obchodní síť a případně i na provozy v dalších zemích.

V roce 2017 začala společnost sledovat spotřebu energie na úrovni skupiny. Celková spotřeba energie společnosti v roce 2017 činila 21,4 GWh a byla rozdělena mezi jednotlivé provozy následovně:

-        Výrobní závod Vieremä              11,9 GWh

-        Servisní obchodní síť                  8,4 GWh

-        Epec Oy                                      1,1 GWh

Na celkové spotřebě energie se podílelo vytápění a elektřina následovně:

-        spotřeba elektrické energie         11,7 GWh

-        topení                                          9,7 GWh

Srovnatelné údaje z předchozích let nejsou k dispozici, ale společnost hodlá v budoucnu sledovat spotřebu energie na úrovni celé Skupiny. Tímto způsobem bude možné porovnat údaje z různých let.

B) Sociální a personální otázky

Pracujeme a komunikujeme čestným a etickým způsobem v duchu spolupráce.

Společnost Ponsse si vždy vážila svých zaměstnanců a zdůrazňovala jejich význam. Chceme, aby naši zaměstnanci byli v bezpečí a zdraví a měli pocit, že mají smysluplnou práci, ve které chtějí neustále zlepšovat svůj výkon. Jako zaměstnavatel chce společnost Ponsse dodržovat mezinárodní lidská a zaměstnanecká práva a nabídnout každému zaměstnanci rovné příležitosti, pokud jde o ucházení se o volná pracovní místa, zvyšování kvalifikace, členství v odborech a členství ve správních orgánech. Naší zásadou je, že na každou pozici je vždy vybrán ten nejlepší a nejvhodnější uchazeč.

Ponsse si cení rovnosti i v komunikaci. Tyto zásady platí pro všechny v rámci společnosti Ponsse – jen tak lze vytvořit atmosféru založenou na pozitivní a konstruktivní spolupráci. V roce 2017 jsme zavedli principy a cíle řízení One Ponsse. Principy One Ponsse jsou následující: v centru pozornosti je zákazník, spolupráce a odpovědnost, flexibilní implementace a transparentnost, sdílené postupy a otevřená komunikace, která podporuje přebírání iniciativy (sdělování důvodů). One Ponsse je praxe, která se týká všech zaměstnanců společnosti Ponsse a zaměřuje se z velké části na zákazníka. V souladu s principy One Ponsse přebíráme všichni odpovědnost za svou práci a společné cíle v rámci celé organizace. Všichni v organizaci otevřeně a aktivně komunikují, vzájemně se respektují a dodržují společné postupy.  Na straně zákazníka se to projevuje jako špičkový servis a rychlé reakce na jeho potřeby. Tímto způsobem si můžeme zajistit úspěch i do budoucna. Program One Ponsse bude pokračovat i v roce 2018. V tomto ohledu budeme poskytovat další školení pro manažery a organizovat instruktáže a participativní aktivity, kde bude možné diskutovat o principech One Ponsse v menších týmech.

Jsme rozvíjejícím se a bezpečným pracovištěm

Bezpečnost práce je pro každého zaměstnance společnosti Ponsse zásadní. Ponsse sleduje a zvyšuje bezpečnost práce jak na úrovni Skupiny, tak na úrovni různých funkcí, a to na základě místních požadavků. Zaměstnanci společnosti Ponsse jsou vedeni k tomu, aby se aktivně podíleli na zvyšování bezpečnosti a přebírali odpovědnost za dodržování obecně platných postupů. Jedním z cílů snah souvisejících s odpovědností je vytvoření společného bezpečnostního programu založeného na osvědčených postupech s cílem zlepšit a sjednotit naše bezpečnostní aktivity a zvýšit transparentnost v rámci celé skupiny.  Pokud jde o bezpečnost práce, naším cílem v celé skupině Ponsse je pracovní prostředí s nulovým počtem úrazů. Máme také možnost poskytovat anonymní zpětnou vazbu prostřednictvím intranetu.

Naše řízení lidských zdrojů se opírá o aktivní spolupráci a interakci, dodržování hodnot společnosti při veškerém řízení a rozhodování, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, důsledný systém odměňování a platů, jakož i neustálý rozvoj kompetencí. Stanovujeme cíle související s činností a rozvojem na všech úrovních společnosti, jejích různých funkcí a osobně pro každého zaměstnance. Dosahování těchto záměrů se sleduje a podporuje různými způsoby, např. formou rozvojových diskusí. Nasazujeme různé metody rozvoje kompetencí, které vycházejí z požadavků jednotlivých úkolů a také z osobních přání. Systematicky rozvíjíme způsoby zvyšování profesní pohody a kompetencí na úrovni skupiny a tyto aktivity monitorujeme a zajišťujeme jejich transparentnost. V celé skupině pravidelně provádíme průzkumy spokojenosti zaměstnanců. Náš systém cílových příjmů se uplatňuje na 100 % našich zaměstnanců. Neustále také investujeme do vzdělávání a hledáme způsoby jeho zlepšování. Pro své zaměstnance a zákazníky zajišťujeme interní školení.

 

Výše jsme uvedli výsledky průzkumů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedených mezi zaměstnanci závodu Vieremä v letech 2013, 2015 a 2017. V roce 2013 se průzkumu zúčastnilo 408 respondentů, v roce 2015 456 respondentů a v roce 2017 588 respondentů. 

V roce 2017 se společnost výrazně zaměřila na sledování a zlepšování aspektů bezpečnosti práce v závodě a v celé síti servisních firem ve Finsku. Cílem Ponsse pro rok 2017 bylo rozvíjet bezpečnostní kulturu zdokonalováním standardních postupů. Nejdůležitějším ukazatelem bezpečnosti práce používaným ve společnosti je frekvence úrazů,které si vyžádají nepřítomnost osoby v práci delší než 24 hodin na milion odpracovaných hodin na milion odpracovaných hodin (Lost Time Injury Frequency, LTIF). V roce 2017 činila míra LTIF ve Finsku 21.  V roce 2016 činila 25. V budoucnu budeme vyvíjet systém měření i pro naše dceřiné společnosti.

V roce 2017 došlo k nárůstu pozitivních bezpečnostních pozorování. Snížením počtu závad se společnosti podařilo zlepšit bezpečnost práce.  To vedlo mimo jiné k menšímu počtu poranění očí a prstů. V roce 2017 jsme ve Finsku provedli 776 bezpečnostních pozorování. V roce 2016 jich bylo 653. Tyto výsledky vyplývají z programu neustálého zlepšování, jehož cílem je předcházet nehodám. Zaměstnanci mají možnost sledovat bezpečnostní problémy ve speciální aplikaci. Tato mobilní aplikace pomáhá všem zaměstnancům společnosti Ponsse pořizovat fotografie zjištěných závad a sdělovat problémy ostatním, aby se zajistila náprava. V roce 2018 se zaměřujeme na následující oblasti bezpečnosti práce:

-        identifikace a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce

-        poskytování pokynů pro bezpečné chování a jeho sledování.

-        diskuse o bezpečnostních otázkách v liniových organizacích

-        zajištění potřebného bezpečnostního know-how pro všechny

 

Náš dodavatelský řetězec a zákaznické služby fungují odpovědným způsobem

Kvalita našich produktů a služeb a spokojenost zákazníků jsou klíčovými faktory, kterými se řídí naše fungování. Chceme vyrábět nejlepší lesní stroje na světě, které podporují ziskový byznys našich zákazníků, stejně jako zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Pro své produkty volíme odolné materiály a snažíme se hledat inovativní a odpovědná řešení. Při poskytování servisních služeb věnujeme zvláštní pozornost bezpečnosti servisních procesů, odbornosti našich zaměstnanců a vhodným nástrojům. Jménem zákazníka přebíráme odpovědnost za servisní situaci stroje a nástroje v ní potřebné. Aktivně sledujeme změny požadavků a pohotově reagujeme na potřeby vývoje produktů, přičemž máme vždy na paměti potřeby našich zákazníků. Jedním z prvků naší vývojové práce je lepší identifikace očekávání našich zákazníků týkajících se odpovědnosti našich výrobků a služeb a hledáme nová, inovativní řešení na podporu našich cílů v oblasti odpovědnosti.

C) Dodržování lidských práv a předcházení korupci a úplatkářství

Společnost má silnou hodnotovou základnu s bohatou tradicí. Každého ve společnosti Ponsse nabádá k poctivému jednání, úctě k druhým a spolupráci a ke snaze o zlepšování naší společnosti a provozu. Kromě toho společnost jedná v rámci národních a mezinárodních zákonů a předpisů, povinností a závazků zaměstnavatele, jakož i vlastního Kodexu chování.

Kodex chování začala společnost uplatňovat v roce 2017. Pracovníci finančního a HR oddělení absolvovali školení o společenské odpovědnosti a Kodexu chování. V roce 2018 chceme zajistit další školení a informování našich zaměstnanců.

V souladu s našimi pokyny uznáváme a dodržujeme zásady definované ve Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů. Netolerujeme využívání dětské práce a jiných forem nucené práce. Podporujeme svobodu sdružování a všichni zaměstnanci mají právo vstoupit do odborové organizace a spolupracovat na pracovišti s druhými. Naše zaměstnance ani uchazeče o zaměstnání nediskriminujeme na základě jejich pohlaví, národnosti, náboženství, rasy, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, politických názorů, členství v odborech nebo sociálního či etnického původu. Naším cílem je vytvořit atraktivní pracoviště, kde se ke všem našim zaměstnancům chováme stejně uctivě a důstojně.  Kromě toho podporujeme kulturu rovných příležitostí a rozmanitosti. Netolerujeme žádný druh obtěžování v práci ani mimo ni.

Jsme také odhodláni bojovat proti korupci ve všech jejích formách, včetně vydírání a úplatkářství. Za účelem získání nebo udržení zakázky neposkytujeme úplatky či jiné nezákonné platby ani takové platby nepovolujeme. Nenabízíme ani nepřijímáme služby, dary nebo požitky, o nichž by se dalo důvodně předpokládat, že mohou ovlivnit rozhodování v naší společnosti, nebo které překračují limity standardních nákladů na reprezentaci. V roce 2017 jsme nebyli informováni o žádném korupčním incidentu.

Účelem Kodexu chování je podporovat stále jednotnější zásady a postupy v celé skupině a zlepšovat její fungování. S Kodexem chování se seznamují všichni noví zaměstnanci společnosti Ponsse. Důležitou součástí této práce je také kanál a proces zpětné vazby v rámci celé Skupiny. Klíčovou roli při zajišťování jednotné firemní kultury hrají naši manažeři a nadřízení. Odpovídají za to, aby každý zaměstnanec společnosti Ponsse znal své povinnosti a dodržoval firemní pokyny. Každý zaměstnanec společnosti Ponsse je povinen jednat odpovědným způsobem. Naším cílem je identifikovat potenciální rizika a zvládat je. Dosud jsme neidentifikovali žádná rizika týkající se porušování lidských práv nebo prevence korupce a úplatkářství.

Každý nový dodavatel se zavazuje dodržovat podmínky Kodexu chování dodavatele společnosti Ponsse. V tomto dokumentu je uveden rámec pro zákony, lidská práva, používání dětské práce, nucené práce, svobodu sdružování, diskriminaci, pracovní podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví, životní prostředí, úplatkářství a korupci, praní špinavých peněz a spravedlivou hospodářskou soutěž. Uvedené pokyny pomáhají předcházet porušování lidských práv, korupci a úplatkářství. Naším cílem je, aby do roku 2020 postupně podepsali Kodex chování dodavatele všichni naši dodavatelé.