Scorpion

ANVISNINGAR FÖR TRANSPORT AV MASKINEN I HAMNEN (SCORPION)

1 ANVISNINGAR FÖR TRANSPORT AV MASKINEN I HAMNEN (SCORPION)

1.1 För hamnpersonal

1.1.1 Contact information

Europe

These times are Finnish time (UTC+2)

Mo - Fr 08.00–21.00 (8:00 am - 9:00 pm)

Tel. +358 20 7688400

 

 

 

 

  

North America

Central time

Mo-Fr 7:00 am - 5:00 pm

Tel. +1 715 369 4833

China

Zhao Rujin
Local time 8 am – 5pm
+86-1827 8962 157

 

 

 

Brazil

These times are UTC-3
Mo–Fr 8:00 am - 5:00 pm
Tel. +55 11 4795 4600

 

1.1.2 För hamnpersonal

VIKTIGT! Innan maskinen flyttas i en hamn måste du titta noga på de videoinstruktioner som presenteras på dessa sidor. Språket för videoinstruktionernas undertexter går att ändra via ”undertexter” på fliken ”inställningar” längst ned i videon.

VIKTIGT! Säkerställ att ingen befinner sig inom maskinens riskområde.

VIKTIGT! Vid problem kontaktar du en av PONSSE auktoriserad serviceverkstad.
VIKTIGT! Kranens manöverbrytare är i läget OFF. Slå inte på kranens manöverbrytare. När kranens manöverbrytare är påslagen kan kranen flyttas. Rör inte på manöverspakarna. Om kranen måste flyttas kontaktar du en av PONSSE auktoriserad serviceverkstad.

 

 

1.2 Lyfta och fästa maskinen för transport

VARNING! Verifiera maskinens verkliga vikt innan lyftet!
Maskinmodell Maskinvikten börjar från följande, utan tillvalsutrustning
Scorpion 21 700 kg
Scorpion King 22 200 kg
Scorpion Giant 23 000 kg

Tyngdpunkt

2 MOTORVÄRMARE (TILLVALSUTRUSTNING)

I temperaturer under -10 °C bör motorvärmaren användas innan motorn startas. Värmaren ska användas i 30–60 minuter beroende på omgivningstemperaturen.

  • Starta värmaren: tryck på knappen 1, så startas värmaren inom några sekunder
  • Stänga värmaren: tryck på knappen 1 igen, så stängs värmaren av inom några sekunder

Starta motorn (se nästa kapitel) och låt motorn gå på tomgång lika länge som motorvärmaren var påslagen för att ladda batterierna.

VIKTIGT! Om maskinens motorvärmare är en annan är värmaren på bilden kontaktar du en av PONSSE auktoriserad serviceverkstad.
3 INNAN MOTORN STARTAS OCH START AV MOTORN

 

Obs! Brytaren för stegens/skördaraggregatets transportställning (2) är tillslagen eftersom den hydrauliska stegen på maskinens framsida fungerar som skördaraggregatets transportställning.

 

 

 

 

VARNING! Säkerställ att alla andra omkopplare är frånslagna.
VARNING! Se till det inte finns någon i maskinens riskområde.
VIKTIGT! Om maskinen behöver ström för hjälpstart kontaktar du en av PONSSE auktoriserad serviceverkstad.

Innan motorn startas ska du se till att

● ramstabilisering är på (3)

● parkeringsbromsen är på (4)

● stegbrytaren är på (2)

● körriktningsväljaren är i neutralläge (1)

OBS! Låt inte motorns varvtal överstiga 1 200 varv/min innan hydrauloljan har värmts upp – hydraulsystemet kan skadas av högre motorvarvtal.
 
4 BELYSNING

3 Väljarknappar för arbetsbelysning

4 Halv-/helljus: halvljus/helljus

5 Nödbelysning

6 Blinkersindikator

7 Parkeringsbelysning och strålkastare

  • 0 = AV
  • 1 = parkeringsbelysning och bakgrundsbelysning för brytaren
  • 2 = parkeringsbelysning och strålkastare

8 Arbetsbelysning TILL/FRÅN

9 Hyttbelysning:

  • 0 = AV
  • 1 = hyttbelysning med dörrkontakt som tänder belysningen
  • 2 = hyttbelysning (samtlig påslagen)
5 KÖRA MASKINEN
FARA! Kranens manöverbrytare är i läget OFF. Slå inte på kranens manöverbrytare. När kranens manöverbrytare är påslagen kan kranen flyttas. Använd inte brytarna på manöverspaken eller omkopplarpanelen om inget annat anges i instruktionerna. Om kranen måste flyttas kontaktar du en av PONSSE auktoriserad serviceverkstad.
6 STOPPA MOTORN

6.1 Stoppa motorn

 

6.2 Motornödstopp

 

Motorn stoppas genom att du trycker ned nödstoppsknappen (11 och 13) helt. Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt (parkeringsbromsens omkopplare (12) förblir i läget OFF). Hydrauldriften stoppas. Ström- och elfunktionerna förblir aktiva.

Motorn kan inte startas så länge nödstoppsknappen är nedtryckt. Frigör knappen genom att vrida den medurs.

Innan motorn startas igen ska parkeringsbromsomkopplaren ställas i TILL-läge.