Skördare

ANVISNINGAR FÖR TRANSPORT AV MASKINEN I HAMNEN (SKÖRDARE)

1 ANVISNINGAR FÖR TRANSPORT AV MASKINEN I HAMNEN (SKÖRDARE)

1.1 För hamnpersonal

 

1.1.1 Contact information

Europe

These times are Finnish time (UTC+2)

Mo - Fr 08.00–21.00 (8:00 am - 9:00 pm)

Tel. +358 20 7688400

 

 

 

 

  

North America

Central time

Mo-Fr 7:00 am - 5:00 pm

Tel. +1 715 369 4833

China

Zhao Rujin
Local time 8 am – 5pm
+86-1827 8962 157

 

 

 

Brazil

These times are UTC-3
Mo–Fr 8:00 am - 5:00 pm
Tel. +55 11 4795 4600

Russia

These times are UTC+3

Technical Support

Mo- Fr, 08:00 – 20:00,
Tel. +7 800 5050 825

Office

Mo- Fr, 09:00- 17:30
Tel. +7 812 777 12 11 

 

1.1.2 För hamnpersonal

VIKTIGT! Innan maskinen flyttas i en hamn måste du titta noga på de videoinstruktioner som presenteras på dessa sidor. Språket för videoinstruktionernas undertexter går att ändra via ”undertexter” på fliken ”inställningar” längst ned i videon.

VIKTIGT! Säkerställ att ingen befinner sig inom maskinens riskområde.

VIKTIGT! Vid problem kontaktar du en av PONSSE auktoriserad serviceverkstad.

 

1.2 Lyfta och fästa maskinen för transport

 

Maskinmodell Lyftkraft (kN)
Ergo 6W 200
Ergo 8W 215
Ergo Active Frame 225
Fox 200
Beaver 175
Bear 250
Cobra 205

 

 

 

Tyngdpunkt, bomkran

 

Tyngdpunkt, parallellkran

2 MOTORVÄRMARE (TILLVALSUTRUSTNING)

I temperaturer under -10 °C bör motorvärmaren användas innan motorn startas. Värmaren ska användas i 30–60 minuter beroende på omgivningstemperaturen.

  • Starta värmaren: tryck på knappen 1, så startas värmaren inom några sekunder
  • Stänga värmaren: tryck på knappen 1 igen, så stängs värmaren av inom några sekunder

Starta motorn (se nästa kapitel) och låt motorn gå på tomgång lika länge som motorvärmaren var påslagen för att ladda batterierna.

VIKTIGT! Om maskinens motorvärmare är en annan är värmaren på bilden kontaktar du en av PONSSE auktoriserad serviceverkstad.
3 INNAN MOTORN STARTAS OCH START AV MOTORN
VARNING! Se till det inte finns någon i maskinens riskområde.
VIKTIGT! Om maskinen behöver ström för hjälpstart, se avsnitt 6.3.

OBS! Låt inte motorns varvtal överstiga 1 200 varv/min innan hydrauloljan har värmts upp – hydraulsystemet kan skadas av högre motorvarvtal.
4 BELYSNING

2 Nödbelysning

3 Blinkersindikator

4 Blinkers

5 Parkeringsbelysning och strålkastare

  • 0 = AV
  • 1 = parkeringsbelysning och bakgrundsbelysning för brytaren
  • 2 = parkeringsbelysning och strålkastare

6 Halv-/helljus: halvljus/helljus

7 Hyttbelysning

  • 0 = AV
  • 1 = hyttbelysning med dörrkontakt som tänder belysningen
  • 2 = hyttbelysning (samtlig påslagen)

8 Arbetsbelysning TILL/FRÅN

9 Väljarknappar för arbetsbelysning

5 KÖRA MASKINEN
FARA! När förarstolen är vänd mot kranen och kranens manöverbrytare (13) är på, kan kranrörelserna användas. Rör inte manöverspakarna om du inte vet hur man styr kranen. Använd inte brytarna på manöverspaken eller omkopplarpanelen om inget annat anges i instruktionerna.
VIKTIGT! Vid transport av en maskin med parallellkran måste kranbommens ände lyftas från marken. Se avsnitt 5.1 först.

 

5.1 Flytta en maskin med parallellkran genom körning

L Vänster manöverspak

R Höger manöverspak

1 Bommar ned

2 Bommar upp

 

Följande kranrörelser behöver normalt inte utföras när en maskin flyttas:

3 Vipparm ut

4 Vipparm in

5 Vrida kranen åt vänster

6 Vrida kranen åt höger

 

14 Tiltning av lastarfotstilten med pedalen

  • A framåt
  • B bakåt

 

1. Avlägsna PONSSE-spakarnas transportstöd innan spakarna används (för att köra maskinen).

2. Slå på kranens manöverbrytare (13).

3. Lyft bommen så att kranaggregatet är cirka en (1) meter över marken.

4. Se avsnittet Köra maskinen.

5. Kontrollera under körning att kranen hela tiden är inriktad med maskinens mittlinje. Annars finns det risk för att såglådan kommer åt däcket och skadar både däcket och skördaraggregatet.

6. Slå från kranens manöverbrytare (13).

6 STOPPA MOTORN

6.1 Normalt motorstopp

 

6.2 Motornödstopp

Motorn stoppas genom att du trycker ned nödstoppsknappen (10/12) helt. Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt (parkeringsbromsens omkopplare (11) förblir i FRÅN-läge) och stegen sänks ned. Hydrauldriften stoppas. Ström- och elfunktionerna förblir aktiva.

Motorn kan inte startas så länge nödstoppsknappen är nedtryckt. Frigör knappen genom att vrida den medurs.

Innan motorn startas igen ska parkeringsbromsomkopplaren ställas i TILL-läge.

 

6.3 Hjälpstart av motorn

OBS! Se upp för gnistbildning och kortslutning av batterierna om ström för hjälpstart behövs. Explosionsrisk!
OBS! Om maskinen har ett brandsläckningssystem fungerar inte systemet om någon av batterikablarna är frånkopplade eller om brandsläckningssystemets säkring har lossats.
VIKTIGT! Om du är osäker på hur du ska göra kontaktar du en person som kan hjälpa dig med hjälpstarten eller kontaktar en av PONSSE auktoriserad serviceverkstad.