Code of Conduct

Code of Conduct

PONSSES ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct)

Ponsse’s ethical whistleblowing system

PONSSE ER OPPTATT AV Å DRIVE VIRKSOMHETEN PÅ EN ANSVARLIG MÅTE

Ponsse-konsernet er opptatt av å drive virksomheten på en bærekraftig og ansvarlig måte. Disse etiske retningslinjene er sterkt støttet av selskapets verdier: Integritet, innovasjon, Ponsse-spirit og kundeorientering.

Disse retningslinjene gjelder for alle Ponsse-ansatte og eksterne personer, bedrifter og lokalsamfunn som er nært knyttet til Ponsse. Alle Ponsse-ansatte må opptre i samsvar med de etiske retningslinjene.

Vi forventer at parter utenfor Ponsse også følger disse prinsippene, der det er relevant, når de gjør forretninger med Ponsse eller på vegne av Ponsse. Eksterne parter omfatter Ponsses forretningspartnere, leverandører og kunder, samt PONSSE-nettverket.

De etiske retningslinjer gir veiledning om Ponsses forpliktelser overfor vårt forretningsmiljø, våre ansatte, forretningspartnere og samfunnet. De etiske retningslinjene er supplert av andre Ponsse-prinsipper og -retningslinjer, som er tilgjengelig på Ponsses eksterne eller interne nettsteder eller vedlagt i avtaler.

 

OVERHOLDELSE AV LOVER OG BESTEMMELSER

Vi opptrer alltid i henhold til lover og bestemmelser i landet vi har virksomhet i. Alle ansatte har ansvaret for å være klar over relevante lover som påvirker deres arbeidsoppgaver, og å søke råd for å sikre samsvar i tvilstilfeller.

Ponsse Plc, morselskapet i Ponsse-konsernet, er notert på NASDAQ OMX Helsinki Ltd og overholder til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser som gjelder i Finland. Vi sørger for at informasjonen som gis til markedet er nøyaktig og rapporteres i samsvar med relevante lover, børsregler og regler for selskapsdrift.

I tillegg til lover respekterer vi kulturer, skikker og verdier i landene vi har virksomhet i. Hvis lokal praksis og Ponsses retningslinjer er motstridende, handler vi først og fremst i samsvar med disse etiske retningslinjene.

Ponsse ledelse og juridisk avdeling støtter organisasjonen i saker knyttet til lovgivning og bestemmelser.

 

MENESKERETTIGHETER OG RETTIGHETER I ARBEIDSLIVET

Vi respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, for eksempel internasjonale grunnleggende dokumenter relatert til menneskerettigheter og ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. Ponsse er opptatt av å overholde FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Vi aksepterer ikke barnearbeid eller andre former for tvangsarbeid under noen omstendigheter.

Vi støtter foreningsfriheten og respekterer retten til å organisere seg i fagforeninger. Våre ansatte har rett til å være medlem av eller ikke være medlem av en fagforening, og til å forhandle kollektivt.

Vi diskriminerer ikke våre ansatte eller jobbsøkere basert på alder, opprinnelse, nasjonalitet, språk, religion, overbevisning, mening, politisk handling, fagforeningsarbeid, familieforhold, helse, funksjonshemming, seksuell legning eller andre personlige årsaker.

Vi ønsker å skape en arbeidsplass som er ettertraktet for alle våre ansatte, der de vil bli behandlet med samme respekt og verdighet. Vi ønsker også å fremme en kultur med like muligheter og mangfold. Vi tolererer ikke noen form for respektløs oppførsel, trakassering eller mobbing på arbeidsplassen.

 

SIKKERHET OG HELSE

Vi tilbyr et trygt og sunt arbeidsmiljø i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser, og arbeider for kontinuerlig forbedring av helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Vårt mål er å forhindre ulykker og redusere helse- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen.

Vi forventer at våre ansatte og PONSSE-nettverket tar ansvar for sin egen sikkerhet og sikkerheten til andre på arbeidsplassen. En person som har vært vitne til en ulykke, identifisert en farlig situasjon eller gjort en annen sikkerhetsobservasjon, må rapportere dette umiddelbart i samsvar med selskapets eller driftsmiljøets instruksjoner.

Vi utvikler innovative produkter og tjenester og har som mål å minimere helse- og sikkerhetsrisikoer knyttet til bruken av dem. Vi fremmer disse sakene i vår produktutvikling og med våre kvalitetssikringsmetoder, samt gjennom utvikling av våre andre prosesser og retningslinjer med våre partnere.

 

MILJØ

Vi administrerer og utvikler Ponsses virksomhet med hensyn til miljøaspekter i alle våre aktiviteter. Vi overholder gjeldende miljølover og andre praksiser som beskytter og verner miljøet, innen alle våre virksomhetsområder.

Vi identifiserer miljøkonsekvensene for Ponsse-produkter og -tjenester for livssyklusen, og vi er opptatt av å utvikle innovative hogstløsninger i samsvar med bærekraftig utvikling. Vi tar hensyn til miljøaspekter i vår produktutvikling, overvåker miljøpåvirkningene i verdikjeden vår og prøver aktivt å redusere miljøskader forårsaket av vår virksomhet. Vi måler og vurderer systematisk fremdriften vår opp mot miljømålene våre og rapporterer vår fremgang åpent.

 

INTEGRITET OG GOD SELSKAPSDRIFT

Vi er en pålitelig partner for våre interessenter, herunder forretningspartnere, leverandører og kunder. Etablering av eventuelle forretningsforhold må være basert på objektive kriterier.

Vi forventer at Ponsse-ansatte skal være lojale overfor Ponsse og fremme Ponsses beste. Personer som jobber for Ponsse må ikke utnytte sin posisjon for å fremme sine egne interesser, og situasjoner der personlige interesser kan komme i konflikt med Ponsses interesser må unngås. I tillegg må situasjoner som kan skape inntrykk av en interessekonflikt unngås. Ansatte må alltid være i stand til å utføre sine oppgaver objektivt og upartisk.

Vi foretar ansvarlige innkjøp. Vi forventer at våre forretningspartnere overholder gjeldende lover og bestemmelser. Hos Ponsse markedsfører vi aktivt våre interessenters ansvarlige virksomhet, for eksempel ved å legge ved en avtale om ansvarlig virksomhet i avtalene som er inngått med leverandører, og kreve at de fremmer krav til bærekraft i egne forsyningskjeder. Vi bekrefter alltid skriftlig avtaler inngått med våre leverandører og samarbeidspartnere, og vi dokumenterer dem grundig.

Vi arbeider for å bekjempe alle typer korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelse. Vi bruker ikke bestikkelser eller andre ulovlige betalinger, og vi godtar heller ikke slike betalinger for å oppnå eller opprettholde virksomhet.

Vi verken tilbyr eller aksepterer tjenester, gaver eller fordeler som med rimelighet kan antas å påvirke beslutningen på en uhensiktsmessig måte eller til og med gi et slikt inntrykk. Vi avstår fra gjestfrihet innenfor rammene av vanlig representasjon.

Vi krever at Ponsses samarbeids- og sponsoravtaler er i tråd med disse etiske retningslinjene og støtter Ponsses virksomhetsimage. Vi formidler åpent Ponsses viktigste partnerskap og donasjoner på nettstedet vårt.

 

HVITVASKING AV PENGER

Vi godtar ikke og tilrettelegger ikke for hvitvasking av penger, og vi overholder lovgivning knyttet til forhindring av hvitvasking over hele i verden. Vi vet hvem våre forretningspartnere er. Vi gjør bare forretninger med anerkjente parter som er involvert i legitim forretningsvirksomhet, med midler som kommer fra legitime kilder.

 

RETTFERDIG KONKURRANSE

Vi fremmer rettferdig og ærlig konkurranse. Vi overholder gjeldende konkurranselovgivning uavhengig av markedsområde og avstår fra å inngå eller utføre ulovlig praksis. Vi bryter ikke konkurranselovgivningen, for eksempel ved å diskutere ømtålige saker, som priser og konkurransebegrensende praksis, eller ved å avtale dem med våre konkurrenter.

 

SELSKAPETS EIENDELER OG INFORMASJON

Ansatte er ansvarlige for å ivareta Ponsses eiendeler, herunder fysisk eiendom og immaterielle rettigheter, i tillegg til finansielle eiendeler. Ansatte er forpliktet til å bruke eiendelene bare til legitime forretningsformål og beskytte dem mot tap eller upassende bruk. Våre eiendeler skal ikke brukes til ulovlige eller urettmessige formål.

Vi forventer at våre ansatte behandler Ponsses eller interessenters sensitive informasjon med største tillit og på en passende måte som sikrer konfidensialitet. Vi respekterer og beskytter personopplysninger, og ansatte som behandler disse forventes å utvise spesiell forsiktighet når de samler inn, bruker og lagrer opplysninger.

 

IMPLEMENTERING OG OVERHOLDELSE

Ho Ponsse har ledere ansvaret for innføring i retningslinjene for eksisterende og nye ansatte. Unnlatelse av å opptre i henhold til disse retningslinjene kan føre til disiplinære tiltak etter behov.

Vi oppfordrer våre ansatte og andre interessenters representanter til å rapportere eventuelle bekymringer eller brudd på disse retningslinjene til Ponsses ledelse. Våre ansatte skal i første omgang kontakte sin egen overordnede eller en representant fra personalavdelingen. Alle interessenters representanter kan rapportere en hendelse med sitt eget navn eller anonymt gjennom Ponsses etiske varslingssystem. Rapporter undersøkes konfidensielt og upartisk av Ponsses varslingsgruppe. Det har ingen negative konsekvenser for personer som rapporterer slike brudd i god tro. En kobling til varslingssystemet som vedlikeholdes av vår eksterne partner, og ytterligere informasjon om varslingssystemet og behandlingen av rapporter, er tilgjengelig på Ponsses intranett og på vårt nettsted.

 

OPPDATERING OG YTTERLIGERE INFORMASJON

Styret til Ponsse Plc har godkjent disse retningslinjene den 8. juni 2020. Disse etiske retningslinjene er en oppdatering av Ponsses første etiske retningslinjene, som ble godkjent av styret den 12. desember 2016. Styret gjennomgår regelmessig innholdet i de etiske retningslinjene når det er nødvendig.

Flere instruksjoner om bruk av disse retningslinjene kan bli gitt i egne retningslinjer. Hvis det oppstår spørsmål om tolkning av retningslinjene eller overholdelse av dem, kan du kontakte Ponsses økonomidirektør Petri Härkönen.