O idioma do site foi reconhecido automaticamente – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_4

YHTIÖKOKOUS 2014

PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vieremällä 15.4.2014.

Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013.

Osinko
Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2013 osinkoa 0,30 euroa osaketta kohti (osinko yhteensä
8 336 130 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville osakkeille (212 900 kpl) ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.4.2014 ja osinko maksetaan 29.4.2014.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Hortling, Mammu Kaario, Ilkka Kylävainio, Ossi Saksman, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén. Hallituksen jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön internet-sivuilta http://www.ponsse.com/suomi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.php. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 43 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 38 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 32 000 euroa.

Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Hortlingin.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 212 900 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,76 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.

Henkilöstön voittopalkkio
Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota enintään 60 euroa per henkilö per työssäolokuukausi vuodelta 2013.

Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä 24.4.2014 alkaen.

Vieremällä 15.4.2014

PONSSE OYJ

Juho Nummela
toimitusjohtaja

Petri Härkönen
talousjohtaja