Eettinen ohjeistus

Code of Conduct

FORORD

Ponsse-konsernet (heretter «Ponsse») er opptatt av å drive virksomheten på en bærekraftig og ansvarlig måte. Disse etiske retningslinjene («Retningslinjer») støttes sterkt av våre bedriftsverdier: ærlighet, innovasjon, Ponsse-ånden og vårt nære forhold til kunden. Disse retningslinjene gir veiledning om vårt ansvar overfor vårt forretningsmiljø, våre ansatte, forretningspartnere og samfunnet generelt, og er supplert med spesifikke prinsipper og retningslinjer for Ponsse.

Vår forretningsvirksomhet er basert på høye etiske standarder. Vi mener at vårt gode omdømme bidrar til vår suksess.

Vi forventer at våre ansatte, forretningspartnere, leverandører og kunder handler i samsvar med prinsippene som er angitt i disse etiske retningslinjene.

OVERHOLDELSE AV LOVER OG BESTEMMELSER

Vi opptrer alltid i henhold til lover og bestemmelser i landet vi har virksomhet i. Alle ansatte har ansvaret for å være klar over relevante lover som påvirker deres arbeidsoppgaver, eller å søke råd for å sikre samsvar i tvilstilfeller.

Ponsse Plc., morselskapet i Ponsse-konsernet, er notert på NASDAQ OMX Helsinki Ltd og overholder til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser knyttet til selskapsdrift i Finland. Vi sørger for at informasjonen som gis til markedet er nøyaktig og rapporteres i samsvar med relevante lover, børsregler og regler for selskapsdrift.

SOSIALT ANSVAR

Vi respekterer og overholder prinsippene som er angitt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Vi aksepterer ikke barnearbeid eller andre former for obligatorisk arbeid eller tvangsarbeid.

Vi støtter foreningsfriheten, og alle ansatte har rett til å være medlem av en fagforening og forhandle kollektivt.

Vi behandler våre ansatte og jobbsøkere på en ikke-diskriminerende måte med hensyn til kjønn, nasjonalitet, religion, rase, alder, funksjonshemming, seksuell legning, politisk mening, fagforeningsmedlemskap eller sosial eller etnisk opprinnelse.

Vi arbeider for å skape og opprettholde en ettertraktet arbeidsplass for alle våre ansatte, som skal behandles med samme respekt og verdighet. Videre fremmer vi en kultur med like muligheter og mangfold. Vi tolererer ingen form for trakassering eller mobbing på arbeidsplassen.

HELSE OG SIKKERHET

Vi tilbyr et trygt og sunt arbeidsmiljø i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser, og arbeider for å oppnå kontinuerlig forbedring. Vårt mål er å forhindre ulykker og redusere helse- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen.

Vi forventer at våre ansatte tar ansvar for sin egen sikkerhet og sikkerheten til andre på arbeidsplassen.

Vi utvikler innovative produkter og tjenester og tar sikte på å minimere helse- og sikkerhetsrisikoer knyttet til deres bruk i produktutvikling og kvalitetssikringsmetoder, samt gjennom utvikling av våre andre interne prosesser og retningslinjer.

MILJØ

Vi overholder miljøvernlovene, tar i bruk praksiser som beskytter og verner miljøet og tar også hensyn til miljøet under produktutviklingen. Vi har som mål å øke energieffektiviteten i driften, redusere avfallet og beskytte miljøet.

Der det er mulig og praktisk, foretrekker vi miljøvennlige leverandørprodukter og -tjenester.

FORRETNINGSINTEGRITET

Vi arbeider for å være en pålitelig partner for våre forretningspartnere, leverandører og kunder.

Det forventes at våre ansatte og ledere fremmer Ponsses beste og handler ansvarlig når de gjør dette. Situasjoner der personlige interesser kan komme i konflikt med Ponsses interesser må unngås. Etablering av eventuelle forretningsforhold må være basert på objektive kriterier.

Vi arbeider for å hindre alle typer korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelse. Vi betaler eller autoriserer ikke betaling, eller mottar ikke bestikkelser eller andre ulovlige betalinger, for å oppnå eller beholde forretningsvirksomhet.

Vi tilbyr eller aksepterer ikke gaver eller fordeler som med rimelighet kan antas å påvirke beslutningen i vår virksomhet eller som overskrider grensene for vanlig gjestfrihet.

HVITVASKING AV PENGER

Vi godtar ikke, tilrettelegger ikke eller støtter ikke hvitvasking av penger. Vi gjør bare forretninger med anerkjente parter som er involvert i legitim forretningsvirksomhet, med midler hentet fra legitime kilder.

RETTFERDIG KONKURRANSE

Vi fremmer rettferdig og ærlig konkurranse. Vi overholder gjeldende konkurranselovgivning uavhengig av markedsområde og avstår fra å inngå eller utføre ulovlig praksis.

SELSKAPETS EIENDELER

Alle ansatte er ansvarlige for å ivareta Ponsses eiendeler, herunder fysisk eiendom, finansielle eiendeler, immaterielle rettigheter og konfidensiell informasjon. Ansatte er forpliktet til å bruke eiendelene bare til legitime forretningsformål og beskytte dem mot tap eller uautorisert bruk. Våre eiendeler skal ikke brukes til ulovlige eller urettmessige formål.

Vi skal beskytte alt konfidensielt materiale og informasjon som er betrodd oss av underleverandører, leverandører eller kunder.

IMPLEMENTERING OG OVERHOLDELSE

Alle ansatte, inkludert ledelse på alle nivåer, skal overholde disse retningslinjene. Ledere har ansvaret for innføring i retningslinjene for eksisterende og nye ansatte.

Unnlatelse av å overholde disse retningslinjene kan føre til disiplinære tiltak etter behov.

Vi oppfordrer våre ansatte til å rapportere eventuelle bekymringer eller brudd på disse retningslinjene til sin egen leder, ledelsen eller personalrepresentant. Det har ingen negative arbeidsrelaterte konsekvenser for personer som rapporterer slike brudd i god tro.

OPPDATERING

Disse etiske retningslinjene er godkjent av styret til Ponsse plc. den 12. desember 2016.

Styret kan gjennomgå og oppdatere disse retningslinjene når det er nødvendig. Flere instruksjoner om bruk av disse retningslinjene kan bli gitt i egne retningslinjer. Hvis det oppstår spørsmål om tolkning av retningslinjene eller overholdelse av dem, kan du kontakte Petri Härkönen.