Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

angle-left Ponssen puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021
Takaisin

Ponssen puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021


- Katsauskauden liikevaihto oli 350,8 (276,4) miljoonaa euroa.

- Katsauskauden liiketulos oli 36,3 (21,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,3 (7,9).

- Katsauskauden tulos ennen veroja oli 35,9 (7,0) miljoonaa euroa.

- Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 25,1 (-14,3) miljoonaa euroa.

- Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,89 (0,11) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 59,5 (47,9) prosenttia katsauskauden lopussa.

- Tilauskanta oli 355,5 (179,3) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa.

- Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 187,4 (131,9) miljoonaa euroa.

- Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 19,5 (8,4) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,4 (6,4).TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Metsäkonemarkkina kehittyi erittäin positiivisesti myös vuoden toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden ja asiakkaidemme hyvä tilanne heijastui suotuisasti kaikkiin liiketoiminta-alueisiimme. Ponssen tilausvirta toisella vuosineljänneksellä oli 236,3 miljoonaa euroa ja tilauskantamme vahvistui 355,5 miljoonaan euroon. Tehtaamme toimi katsauskauden aikana tehokkaasti ja valmistimme kaikki tuotanto-ohjelmamme PONSSE-metsäkoneet suunnitellusti.

Metsäkoneiden kysyntä jatkui erinomaisena lähes kaikilla markkina-alueillamme. Kasvoimme toisella vuosineljänneksellä vahvasti ja kaikki liiketoiminta-alueemme kehittyivät suotuisasti. Asiakkaidemme vakaa työtilanne on näkynyt huoltopalveluidemme voimakkaana kasvuna. Myös vaihtokoneiden kysyntä on ollut aktiivista ja vaihtokonevaraston kierto on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Vaihtokonevarastomme on hienoisessa kasvussa voimakkaan uusien koneiden laskutuksen takia. Tästä huolimatta käyttöpääomamme on pysynyt hyvällä tasolla ja rahavirtamme on ollut ajankohtaan nähden erittäin vahva.

Osien ja komponenttien saatavuus on jatkunut haastavana kovan kone- ja laitevalmistuksen kysynnän vuoksi. Organisaatiomme on tehnyt erinomaista yhteistyötä toimittaja- ja valmistusverkostomme kanssa ja PONSSE-metsäkoneiden osien saatavuus on saatu hyvin varmistettua. Valmistuslinjamme olivat aikataulussa Vieremän tehtaamme jäädessä kesälomille heinäkuussa. Osien ja komponenttien kustannusten nousuun liittyvä paine jatkuu voimakkaana. Tilanteen tekee Ponssen kannalta haastavaksi se, ettei kohonneita kustannuksia voi kokonaisuudessaan siirtää suoraan asiakkaillemme. Tähän vaikuttaa tuotantomme pitkä tilauskanta, jo sovittujen konekauppojen hinnoittelu ja asiakkaidemme haasteet omassa liiketoiminnassaan korjuukustannusten kasvaessa. Haemme jatkuvasti yhdessä toimittajiemme kanssa kestäviä ratkaisuja kustannusnousun hillitsemiseksi.

Ponssen henkilökunta on tuotanto-, myynti- ja huoltopalveluhenkilöstöämme lukuun ottamatta työskennellyt etätöissä koronapandemian alusta lähtien. Olemme aloittaneet myös syksyn etätöissä tuotantoamme ja huoltopalveluverkostoamme suojataksemme. On erittäin tärkeää, että henkilöstömme pysyy terveenä ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme täydellä teholla.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 350,8 (276,4) miljoonaa euroa, joka on 26,9 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 79,0 (76,0) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 35,2 (42,9) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 20,9 (22,8) prosenttia, Venäjä ja Aasia 19,2 (11,5) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 24,3 (22,1) prosenttia sekä muut maat 0,4 (0,7) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 36,3 (21,8) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,3 (7,9) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 21,2 (4,8) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 51,4 (42,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 28,0 (24,0) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,4 (-14,8) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -0,1 (-13,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 70,7 (111,1) miljoonaa euroa, joiden alenemisen ja maltillisen valuuttakurssikehityksen myötä vaikutukset rahoituseriin ovat katsauskaudella vähentyneet merkittävästi. Vertailukauden realisoitumattomat valuuttakurssitappiot koostuivat pääosin konsernin sisäisten ostovelkojen arvostamisesta Ponsse Latin America Ltda ja OOO Ponsse yhtiöissä.

Katsauskauden efektiiviseen veroasteeseen vaikuttaa Ponsse Latin America -tytäryhtiön kirjattu täysimääräinen verokulu, joka liittyy konsernissa tilinpäätöksessä 2020 kirjattuun ja katsauskaudella tytäryhtiössä loppuun saatettuun emoyhtiön nettosijoituksen arvostamiseen. Verokulun lopullisuus ratkeaa viranomaispäätösten jälkeen. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista, joiden arvostamiseen liittyvistä suojaamattomien erien realisoitumattomista kurssitappioista kirjaamattomat verosaamiset vaikuttivat konsernin efektiiviseen veroasteeseen vertailukaudella.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 24,8 (2,9) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,89 (0,11) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 461,4 (484,8) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 170,4 (174,8) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 48,4 (38,5) miljoonaa euroa sekä likvidejä rahavaroja 58,7 (103,3) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 266,1 (229,5) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 212,4 (215,7) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 55,0 (165,0) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla, joita ei ole käytössä katsauskauden lopussa. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat -3,7 (61,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) -1,4 (26,9) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 59,5 (47,9) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 25,1 (-14,3) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -11,1 (-7,2) miljoonaa euroa.


COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS

Yhtiö on palautunut Covid-19-pandemian vaikutuksista tuotteiden kysyntään odotettua nopeammin. Koronaviruspandemia on kuitenkin aiheuttanut muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto seuraa aktiivisesti pandemian kehittymistä. Koronapandemia voi vaikuttaa merkittävästi komponenttien saatavuuteen. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja toteutetaan tarkkaa harkintaa käyttäen myös jatkossa.

Pandemiarajoitukset ovat näkyneet yhtiön kaikissa toiminnoissa ympäri maailmaa. Päätöksenteon lähtökohtana on ollut asiakkaiden ja kaikkien ponsselaisten terveys ja turvallisuus. Yhtiön toimihenkilöt työskentelevät edelleen etätöissä, valmistavien yksiköiden sekä myynti- ja huoltopalveluverkoston toimiessa normaalisti.

Rahoituksen osalta yhtiö on tehnyt kaikki tarvittavat toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi. Yhtiö on analysoinut myyntisaamisten luottoriskejä sekä luottotappiovarauksia ja todennut, että varauksia on tehty riittävästi katsauskauden päättyessä. Yhtiöllä ei ole ilmennyt viitteitä liikearvon tai aktivoitujen kehittämismenojen arvon mahdollisesta alentumisesta.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 535,7 (217,4) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 355,5 (179,3) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 11,5 (10,9) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 3,9 (4,4) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 11,3 (7,2) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Jussi Hentuselle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska sekä Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 912 (1 771) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 935 (1 777) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.6.2021 oli 690 444 kappaletta, joka on 2,5 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 26,2 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 29,15 euroa osakkeelta ja ylin 45,85 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 42,40 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 1 187,2 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 7.4.2021.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen ja komponenttien saatavuuteen. Maailman talouden ennakoitua nopeampi elpyminen ja kysynnän nopea kasvu ovat johtaneet tietyillä komponenttiryhmillä saatavuusongelmiin. Talouden nopea suhdannemuutos saattaa johtaa saatavuuden lisäksi myös korkeaan inflaatiokehitykseen komponenttimarkkinoilla. Epävarmuutta voi lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

COVID-19-pandemian vaikutuksista on kerrottu tämän tiedotteen kappaleessa ”COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS”.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liiketuloksen odotetaan olevan vuonna 2021 hieman suurempi kuin 2020.

Koronapandemian vaikutusta Ponssen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin ja maksuvalmiuteen arvioidaan jatkuvasti.

Osien ja komponenttien saatavuuteen ja kustannusten nousuun liittyviin paineisiin pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja toteutetaan tarkkaa harkintaa käyttäen.

 

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
1-6/21 1-6/20 1-12/20
LIIKEVAIHTO 350 792 276 408 636 627
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 23 286 17 577 -6 424
Liiketoiminnan muut tuotot 1 189 928 3 521
Materiaalit ja palvelut -247 488 -194 189 -418 400
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -51 408 -42 851 -85 726
Poistot -12 039 -11 998 -24 631
Liiketoiminnan muut kulut -28 047 -24 041 -47 821
LIIKETULOS 36 286 21 836 57 146
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 34 -60 86
Rahoitustuotot ja –kulut -423 -14 764 -17 671
TULOS ENNEN VEROJA 35 896 7 011 39 561
Tuloverot -11 110 -4 064 -7 277
TILIKAUDEN TULOS 24 786 2 947 32 284
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 3 025 2 793 -968
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 27 811 5 740 31 316
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,89 0,11 1,15

 
IFRS IFRS
4-6/21 4-6/20
LIIKEVAIHTO 187 410 131 905
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 6 747 -4 892
Liiketoiminnan muut tuotot 768 458
Materiaalit ja palvelut -127 791 -82 158
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -27 772 -20 224
Poistot -6 146 -5 964
Liiketoiminnan muut kulut -13 697 -10 721
LIIKETULOS 19 519 8 405
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -51 -40
Rahoitustuotot ja –kulut 1 155 213
TULOS ENNEN VEROJA 20 623 8 577
Tuloverot -4 635 -2 445
TILIKAUDEN TULOS 15 989 6 133
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 954 950
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 16 942 7 082
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,57 0,22

KONSERNITASE (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
30.6.21 30.6.20 31.12.20
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 39 771 34 843 36 709
Liikearvo 3 806 3 792 3 808
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 111 328 110 686 112 183
Sijoitukset 371 370 371
Osuudet osakkuusyrityksissä 800 685 832
Pitkäaikaiset saamiset 901 1 119 839
Laskennalliset verosaamiset 4 195 3 870 3 076
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 161 172 155 365 157 818
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 170 448 174 805 142 137
Myyntisaamiset 48 367 38 486 35 384
Tuloverosaaminen 2 056 421 1 849
Muut lyhytaikaiset saamiset 20 717 12 338 13 165
Rahavarat 58 682 103 348 123 611
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 300 269 329 398 316 146
VARAT YHTEENSÄ 461 441 484 763 473 964
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 7 000 7 000 7 000
Muut rahastot 3 460 3 460 3 460
Muuntoerot 7 456 8 192 4 431
Omat osakkeet -2 -2 -2
Kertyneet voittovarat 248 138 210 812 240 149
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 266 052 229 462 255 038
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 50 885 48 176 50 470
Laskennalliset verovelat 812 1 075 1 137
Muut pitkäaikaiset velat 90 48 41
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 51 787 49 299 51 648
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 4 141 116 874 64 055
Varaukset 4 739 4 135 4 979
Tilikauden verovelat 2 565 1 210 1 312
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 132 158 83 784 96 932
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 143 602 206 002 167 278
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 461 441 484 763 473 964

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
1-6/21 1-6/20 1-12/20
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:
Tilikauden tulos 24 786 2 947 32 284
Oikaisut:
Rahoitustuotot ja –kulut 423 14 764 17 671
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -34 60 -86
Poistot 12 039 11 998 24 631
Tuloverot 11 110 4 064 7 277
Muut oikaisut 1 619 -303 -58
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 49 943 33 531 81 719
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -19 993 8 626 9 454
Vaihto-omaisuuden muutos -25 574 -27 829 1 965
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 34 732 -21 235 - 5 743
Pakollisten varausten muutos -240 685 1 529
Saadut korot 62 41 97
Maksetut korot -664 -632 -1 068
Muut rahoituserät -1 625 -1 036 -3 100
Maksetut verot -11 516 -6 431 -10 063
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 25 126 -14 281 74 790
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -11 273 -7 247 -20 270
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 141 2 254
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -11 132 -7 245 -20 016
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -60 119 83 655 28 680
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut -1 501 -1 302 -1 268
Maksetut osingot -16 800 -6 623 -8 400
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -78 420 75 731 19 012
Rahavarojen muutos (A+B+C) -64 426 54 205 73 786
Rahavarat 1.1. 123 611 48 704 48 704
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -503 439 1 121
Rahavarat 30.6./31.12. 58 682 103 348 123 611

*) Yhtiö on siirtynyt esittämään rahoituksen rahavirtaan sisältyneen pitkäaikaisten saamisten muutoksen liiketoiminnan rahavirrassa myyntisaamisten ja muiden saamisten erässä. Aikaisemmin raportoituja rahavirtoja on tämän johdosta oikaistu vertailukelpoisuuden vuoksi. Aiemmin raportoitu liiketoiminnan rahavirta oli 1.1.–30.6.2020 osavuosikatsauksessa -14,6 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö on tehnyt takautuvan muutoksen Muut oikaisut-, Maksetut verot- ja Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -erien välillä. Muutoksella ei ollut vaikutusta Liiketoiminnan rahavirtaan (A).
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma
B = Ylikurssi- ja muut rahastot
C = Muuntoerot
D = Omat osakkeet
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2021 7 000 3 460 4 431 -2 240 149 255 038
Muuntoerot 3 025 3 025
Katsauskauden tulos 24 786 24 786
Katsauskauden laaja tulos 3 025 24 786 27 811
Osingonjako -16 800 -16 800
Suorat kirjaukset voittovaroihin 3 3
OMA PÄÄOMA 30.6.2021 7 000 3 460 7 456 -2 248 138 266 052
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 7 000 3 460 5 400 -2 216 264 232 121
Muuntoerot 2 793 2 793
Katsauskauden tulos 2 947 2 947
Katsauskauden laaja tulos 2 793 2 947 5 740
Osingonjako -8 399 -8 399
OMA PÄÄOMA 30.6.2020 7 000 3 460 8 193 -2 210 812 229 462


SEGMENTTITIEDOT (1 000 eur)
 
TOIMINTASEGMENTIT
1-6/2021 Pohjois-Eurooppa Keski- ja Etelä-Eurooppa Venäjä ja Aasia Pohjois- ja Etelä-Amerikka Yhteensä
Segmentin liikevaihto 235 837 75 021 67 989 86 654 465 502
Segmentin väliset tuotot -112 504 -1 765 -511 -1 462 -116 241
Kohdistamaton tuotto 1 531
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA 123 334 73 257 67 478 85 192 350 792
Segmentin liiketulos  2 362 10 712 11 652 10 276 35 002
Kohdistamaton tuotto 1 284
LIIKETULOS 2 362 10 712 11 652 10 276 36 286
TOIMINTASEGMENTIT
1-6/2020 Pohjois-Eurooppa Keski- ja Etelä-Eurooppa Venäjä ja Aasia Pohjois- ja Etelä-Amerikka Yhteensä
Segmentin liikevaihto 189 341 64 350 32 329 62 122 348 142
Segmentin väliset tuotot -70 603 -1 210 -655 -1 096 -73 563
Kohdistamaton tuotto 1 830
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA 118 738 63 139 31 675 61 026 276 408
Segmentin liiketulos 2 329 8 457 996 6 783 18 565
Kohdistamattomat erät 3 271
LIIKETULOS 2 329 8 457 996 6 783 21 836

 
30.6.21 30.6.20 31.12.20
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur) 789 653 595

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)
30.6.21 30.6.20 31.12.20
Takaukset muiden puolesta 20 0 20
Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu 7 584 8 217 7 863
Muut vastuut 32 6 14
YHTEENSÄ 7 636 8 223 7 897

3. VARAUKSET (1 000 eur)
Takuuvaraus
1.1.2021 4 979
Lisätyt varaukset 262
Perutut varaukset -502
30.6.2021 4 739

4. MAKSETUT OSINGOT (1 000 eur)
30.6.21 30.6.20
Osinko per osake 0,60 eur (0,30 eur) 16 800 8 400

5. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (1 000 eur)
1-6/21 1-6/20
Lisäykset 8 715 5 354
Vähennykset -9 697 -5 519
YHTEENSÄ -982 -165

6. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
1-6/21 1-6/20
Johdon työsuhde-etuudet (1 000 eur)
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2 276 2 247
Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet 0 0
Eläkesitoumukset, lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva 603 673
Hallituksen jäsenille hallitustehtävistä suoritetut korvaukset 142 123


TUNNUSLUVUT
30.6.21 30.6.20 31.12.20
Tutkimus- ja kehityskulut (Me) 11,5 10,9 21,3
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me) 11,3 7,2 20,3
% liikevaihdosta 3,2 2,3 3,2
Henkilöstö keskimäärin 1 912 1 771 1 782
Tilauskanta (Me) 355,5 179,3 174,9
Omavaraisuusaste % 59,5 47,9 54,3
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur) 0,89 0,11 1,15
Oma pääoma/osake (eur) 9,50 8,20 9,11

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:

Tulos ennen veroja + rahoituskulut

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

 

Henkilöstö keskimäärin:

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

 

Nettovelkaantumisaste, %:

Korolliset rahoitusvelat - rahavarat

-----------------------------------------------

Oma pääoma * 100

 

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus

------------------------------------------------------------

Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

 

Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus

--------------------------------------------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

 

Oma pääoma/osake:

Oma pääoma

--------------------------------------------------------------

Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemääräSAADUT TILAUKSET (Me)
1-6/21 1-6/20 1-12/20
Ponsse-konserni 535,7 217,4 581,7

Puolivuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Puolivuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2020 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjaako asiakas IAS 38-standardia soveltaen sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä aineettoman hyödykkeen, ja mikäli aineetonta hyödykettä ei kirjata, kuinka asiakas kirjaa kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, se on aloittanut analysoinnin siitä, onko tällä agendapäätöksellä vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään konsernissa syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 10. elokuuta 2021

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.


 

Dokumentit