Julkaisut

Sisältöjulkaisija

angle-left PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2018
Takaisin

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2018

 
- Liikevaihto oli 291,1 (H1/2017 258,7) miljoonaa euroa.

- Q2 liikevaihto oli 149,0 (Q2/2017 128,8) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 29,5 (H1/2017 28,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,1 (10,9).

- Q2 liiketulos oli 12,4 (Q2/2017 13,9) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 8,3 (10,8).

- Tulos ennen veroja oli 25,5 (H1/2017 22,6) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 23,5 (-0,7) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,68 (0,60) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 51,1 (47,3) prosenttia.

- Tilauskanta oli 187,0 (141,4) miljoonaa euroa.
 
 
TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Metsäkonemarkkina oli erittäin vahva myös vuoden toisella neljänneksellä. Markkina-alueistamme vahvimmin kasvoivat Pohjois- ja Keski-Eurooppa sekä Venäjä. Kuluneen neljänneksen tilausvirta oli erinomainen ja euromääräinen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 187,0 (141,4) miljoonaa euroa. Hyvä kysyntä, pitkä tilauskanta ja tehtaan investointi ovat vaikuttaneet toimitusaikojen pituuteen. Kysyntä ylittää nykyisessä tilanteessa kapasiteetin merkittävästi ja paineet toimitusaikojen nopeuttamiselle ovat kasvaneet entisestään. Talouden kuumentuneessa tilanteessa komponenttien saatavuus on ollut haasteellista ja tulee olemaan haastavaa lähiaikoina. Ponsse on kuitenkin pystynyt valmistamaan koneita suunnitelman mukaisesti.

Toisella neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 149,0 (128,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden 15,7 prosenttia. Sekä huoltopalveluiden että vaihtokoneliiketoiminnan liikevaihdot kasvoivat erinomaisesti. Liikevaihdon kasvu on hyvällä tasolla siihen nähden, että Ponssen uuden tehtaan ylösajo aloitettiin kuluneen vuoden ensimmäisen neljänneksen lopulla. Tehtaan ylösajon vaikutukset valmistuvien koneiden määrissä näkyvät sekä toisella että kolmannella neljänneksellä. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 78,4 (74,5) prosenttia.

Liikevoitto kuluneella neljänneksellä oli 12,4 (13,9) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulosprosentti oli 8,3 (10,8). Vieremän tehtaan ylösajon vaikutukset näkyvät kannattavuutta heikentävästi. Ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuus oli noin 4,5 prosentin kasvussa vertailukauteen verrattuna ja liikevoitto oli 29,5 (28,2) miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 10,1 (10,9) prosenttia hyvän ensimmäisen vuosineljänneksen ansiosta.

Rahavirta jatkoi erinomaista kehitystään ja toisen vuosineljänneksen lopussa liiketoiminnan rahavirta oli 23,5 (-0,7) miljoonaa euroa. Yhtiön käyttöpääoma oli hyvin hallinnassa ja varsinkin vaihtokonevarasto oli kasvuun nähden hyvällä tasolla.

Vieremän tehdasinvestointi etenee aikataulussa. Toisen neljänneksen aikana rakensimme uusia valmistuslinjoja ja saneerasimme tehtaan tiloja. Samalla jatkoimme toimintatapojemme järjestelmällistä kehittämistä uuden varastojärjestelmän käytön parantamiseksi. Tehtaan laajennus uusine varastojärjestelmineen on ollut iso muutos ja henkilöstön panos ja tinkimätön työ onnistumisemme mahdollistamiseksi on ollut merkittävää. Uusi tehdas ja uudet valmistuslinjat aloittavat toimintansa elokuun alussa.  
 
 
LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 291,1 (258,7) miljoonaa euroa, joka on 12,5 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 78,4 (74,5) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 38,1 (42,0) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 21,5 (19,8) prosenttia, Venäjä ja Aasia 21,0 (17,2) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 18,5 (20,5) prosenttia sekä muut maat 0,8 (0,6) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 29,5 (28,2) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,1 (10,9) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 21,6 (21,5) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 43,4 (40,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 26,7 (23,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -3,9 (-5,6) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -3,3 (-5,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 19,1 (16,6) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,68 (0,60) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 353,1 (320,6) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 139,7 (141,9) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 40,0 (39,2) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 28,0 (14,1) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 174,6 (149,1) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 165,7 (140,1) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 68,8 (76,0) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 0 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 90,5 (99,9) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 40,7 (61,8) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 23,3 (41,4) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 51,1 (47,3) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 23,5 (-0,7) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -14,9 (-16,7) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 355,7 (280,9) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 187,0 (141,4) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö OOO Ocean Safety Center, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 8,4 (7,1) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 2,5 (2,0) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 15,1 (16,8) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska),
Jussi Hentunen (Viro, Latvia ja Liettua) ja
Sigurd Skotte (Norja). 
 
Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Dean Robson (Iso-Britannia),
Gary Glendinning (Irlanti, Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Jussi Hentunen (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani),

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Marko Mattila (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 601 (1 483) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 664 (1 534) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.6.2018 oli 1 171 197 kappaletta, joka on 4,2 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 33,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 24,15 euroa osakkeelta ja ylin 32,35 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 30,05 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 841,4 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 33 092 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 9.4.2018.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Riskit toimittajaverkostossa voivat aiheuttaa häiriöitä materiaalisaatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.
 
 
LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017.

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana.

Investointimme suuntautuvat toimitusketjun ja varaosalogistiikan palvelutason ja kapasiteetin kehittämiseen sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti aikataulussaan. Tehdasinvestointi liittyy Vieremän tehtaan turvallisuuden, tuottavuuden, tuotelaadun ja joustavuuden kehittämiseen. Laajennuksen tuomat lisähyödyt realisoituvat 2018 toisella vuosipuoliskolla.


PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

  IFRSIFRSIFRS
  1-6/181-6/171-12/17
LIIKEVAIHTO291 068258 661576 553
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)11 73822 8227 900
Liiketoiminnan muut tuotot 9929291 618
Materiaalit ja palvelut -196 671-183 461-375 529
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-43 377-40 436-80 263
Poistot -7 536-6 360-13 112
Liiketoiminnan muut kulut -26 744-23 943-49 734
LIIKETULOS 29 47028 21167 432
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista2-1219
Rahoitustuotot ja –kulut -3 930-5 579-9 660
TULOS ENNEN VEROJA25 54122 62057 792
Tuloverot -6 404-5 973-13 021
TILIKAUDEN TULOS 19 13716 64744 771
     
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:    
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot-466-518-941
     
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ18 67116 13043 830
     
    
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake0,680,601,60
     


 IFRSIFRS 
  4-6/184-6/17 
LIIKEVAIHTO148 953128 754 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)4 07814 942 
Liiketoiminnan muut tuotot 668504 
Materiaalit ja palvelut -100 488-92 460 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-23 106-21 787 
Poistot -3 784-3 198 
Liiketoiminnan muut kulut -13 921-12 865 
LIIKETULOS 12 39913 889 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista-23-23 
Rahoitustuotot ja –kulut -2 237-5 723 
TULOS ENNEN VEROJA10 1398 143 
Tuloverot -2 697-2 708 
TILIKAUDEN TULOS 7 4425 435 
     
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:    
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot1 284-841 
     
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ8 7254 593 
     
    
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake0,270,19 
     

 
KONSERNITASE (1 000 eur)

 IFRSIFRSIFRS
 30.6.1830.6.1731.12.17
VARAT   
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat hyödykkeet24 43721 11122 975
Liikearvo3 7943 8233 816
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet101 57383 06695 454
Sijoitukset103102103
Osuudet osakkuusyrityksissä623709714
Pitkäaikaiset saamiset 8141 584916
Laskennalliset verosaamiset2 9492 4873 538
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ134 292112 883127 516
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus139 651141 863122 302
Myyntisaamiset39 98739 24841 481
Tuloverosaaminen374553413
Muut lyhytaikaiset saamiset10 84912 02210 864
Rahavarat27 95614 07142 596
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ218 816207 757217 656
    
VARAT YHTEENSÄ353 108320 639345 172
    
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma7 0007 0007 000
Muut rahastot2 4232 4522 452
Muuntoerot2 874240-183
Omat osakkeet-346-346-346
Kertyneet voittovarat162 606139 799167 923
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA174 556149 146176 846
    
PITKÄAIKAISET VELAT   
Korolliset velat46 69347 77046 126
Laskennalliset verovelat504542823
Muut pitkäaikaiset velat1175257
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ47 31548 36447 006
    
LYHYTAIKAISET VELAT   
Korolliset velat22 10228 25322 115
Varaukset5 1846 2845 769
Tilikauden verovelat 1 464 1 133 738
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat102 48887 45992 698
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ131 237123 129121 320
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ353 108320 639345 172


RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

  IFRSIFRSIFRS
  1-6/181-6/171-12/17
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:    
Tilikauden tulos 19 13716 64744 771
Oikaisut:    
Rahoitustuotot ja –kulut 3 9295 5799 660
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta-212-19
Poistot 7 5366 36013 112
Tuloverot 6 4045 97313 021
Muut oikaisut 1 766-2 297-923
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta38 77032 27479 621
     
Käyttöpääoman muutos:    
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos1 146-8 512-10 165
Vaihto-omaisuuden muutos -17 349-23 580-4 018
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos8 9535 55910 572
Pakollisten varausten muutos -585314-201
Saadut korot 94127240
Maksetut korot -388-432-954
Muut rahoituserät -601420-3 518
Maksetut verot -6 504-6 861-15 030
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 23 536-69156 549
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-15 094-16 839-37 836
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot221111127
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -14 873-16 728-37 709
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut45115 1727 944
Pitkäaikaisten lainojen nostot000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-450-450-900
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut531 1931 082
Pitkäaikaisten saamisten muutos678710520
Maksetut osingot -20 975-16 780-16 780
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -20 242-156-8 135
     
Rahavarojen muutos (A+B+C) -11 579-17 57510 705
     
Rahavarat 1.1. 42 59637 34237 342
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -3 061-5 696-5 451
Rahavarat 30.6./31.12. 27 95614 07142 596

 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma      
B = Ylikurssi- ja muut rahastot     
C = Muuntoerot      
D = Omat osakkeet     
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä      
 EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
 ABCDEF
OMA PÄÄOMA 1.1.20187 0002 452-183 -346167 923176 846
Aikaisempia kausia koskeva oikaisu *) -293 523 -3 560-66
OMA PÄÄOMA 1.1.20187 0002 4233 340 -346164 363176 779
Muuntoerot  -466  -466
Katsauskauden tulos    19 13719 137
Katsauskauden laaja tulos  -466 19 13718 671
Osingonjako    -20 975-20 975
Muut muutokset    8181
OMA PÄÄOMA 30.6.20187 0002 4232 874-346162 606174 556
       
       
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 7 0002 452-758-346139 932149 796
Muuntoerot  -518  -518
Katsauskauden tulos    16 64716 647
Katsauskauden laaja tulos  -518 16 64716 129
Osingonjako    -16 780-16 780
OMA PÄÄOMA 30.6.20177 0002 452240-346139 799149 146


*) Uuden konsolidointijärjestelmän mahdollistamana yhtiö on siirtynyt esittämään tilikauden 2018 alusta alkaen kaikki oman pääoman kurssierot Muuntoerot –erässä. Aikaisemmin kertyneiden voittovarojen kurssierot on esitetty voittovarojen sisällä. Muutoksella ei ole vaikutusta aikaisemmin raportoituihin tunnuslukuihin.


SEGMENTTITIEDOT (1 000 eur)

 
 
TOIMINTASEGMENTIT
1-6/2018Pohjois-EurooppaKeski- ja Etelä-EurooppaVenäjä ja AasiaPohjois- ja Etelä-AmerikkaYhteensä 
Segmentin liikevaihto205 48763 91461 57854 583385 562 
Segmentin väliset tuotot-94 486-1 215-454-714-96 870 
Kohdistamaton tuotto    2 376 
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA111 00062 69961 12453 869291 068 
       
Segmentin liiketulos5 4588 64811 4983 77629 381 
Kohdistamattomat erät    89 
LIIKETULOS5 4588 64811 4983 77629 470 
      
      
TOIMINTASEGMENTIT     
1-6/2017Pohjois-EurooppaKeski- ja Etelä-EurooppaVenäjä ja AasiaPohjois- ja Etelä-AmerikkaYhteensä 
Segmentin liikevaihto200 12552 25844 97554 570351 928 
Segmentin väliset tuotot-91 445-1 163-502-1 610-94 721 
Kohdistamaton tuotto    1 453 
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA108 68051 09444 47352 961258 661 
       
Segmentin liiketulos4 9167 1198 3906 33126 756 
Kohdistamattomat erät    1 456 
LIIKETULOS4 9167 1198 3906 33128 211 

    


 
  30.6.1830.6.1731.12.17
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)  1 2652 1001 490

   

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur) 30.6.1830.6.1731.12.17
Takaukset muiden puolesta  05431 541
Takaisinostovastuut  03 3713 464
Muut vastuut  847967963
YHTEENSÄ  8474 8815 968


3. VARAUKSET (1 000 eur)  Takuuvaraus  
1.1.2018  5 769  
Lisätyt varaukset  118  
Perutut varaukset  -703  
30.6.2018  5 184  
      
      
4. MAKSETUT OSINGOT (1 000 eur)  30.6.1830.6.17 
Osinko per osake 0,75 eur (0,60 eur)  20 97516 780 


5. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (1 000 eur) 1-6/181-6/17
Lisäykset   11 83314 721
Vähennykset   -439-350
YHTEENSÄ   11 39414 371


6. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1-6/181-6/17
Johdon työsuhde-etuudet (1 000 eur)    
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet  2 2932 019
Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet  00
Eläkesitoumukset, lakisääteinen eläketurva  345286
Hallituksen jäsenille hallitustehtävistä suoritetut korvaukset   118114


TUNNUSLUVUT  30.6.1830.6.1731.12.17
Tutkimus- ja kehityskulut (Me) 8,47,114,8
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)  15,116,837,8
% liikevaihdosta  5,26,56,6
Henkilöstö keskimäärin  1 6011 4831 508
Tilauskanta (Me)  187,0141,4124,6
Omavaraisuusaste %  51,147,351,9
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur) 0,680,601,60
Oma pääoma/osake (eur)  6,235,336,32


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
----------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, %:
Korolliset rahoitusvelat - rahavarat
-----------------------------------------------
Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake:
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
-----------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake:
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemääräSAADUT TILAUKSET (Me)
  1-6/181-6/171-12/17
Ponsse-konserni  355,7280,9582,1


Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2017 laaditussa vuositilinpäätöksessä pois lukien 1.1.2018 käyttöönotettuja uusia standardeja IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” ja IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit”.

Konsernin arvio uusien standardien IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit”, IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” ja IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” vaikutuksista on kuvattu vuoden 2017 tilinpäätöksessä eikä arvioon ole tullut muutoksia tilikauden aikana.

Konsernissa on käytössä IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit” –standardi. Rahoitusvarojen arvonalentumisen osalta sovelletaan odotettuihin luottotappioihin perustuvaa mallia. Tehtyjen selvitysten mukaan uudella standardilla ei ole kokonaisuutena olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Odotetut luottotappiot kirjataan asiakaskohtaisesti johdon arvioon perustuen etukäteen asetetun kriteeristön mukaisesti.

Uudella IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” -standardilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihdon tulouttamisen ajankohtaan tai tuloutettavan liikevaihdon määrään eikä siten kokonaisuutena olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen. Muutoksella oli kuitenkin vähäisiä vaikutuksia liikevaihdon tuloutuksen ajankohtaan sekä sopimukseen perustuviin velkoihin esimerkiksi uusille koneille annettavien takuiden palveluluonteisen osan osalta sekä asiakkaille annettujen optioiden hankkia lisäpalveluita alennuksella osalta. Lisäksi uudella standardilla oli vaikutus tilinpäätökseen uusien liitetietovaatimusten myötä. Standardin käyttöönotossa noudatettiin mukautettua siirtymämenetelmää. Vaikutukset tilikausien vertailukelpoisuuteen sekä raportointikauden tuloslaskelmaan ja taseeseen ovat vähäisiä.

IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” vaikutuksista on kuvattu vuoden 2017 tilinpäätöksessä eikä arvioon ole tullut muutoksia tilikauden aikana.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.


Vieremällä 7. elokuuta 2018

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.


Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.