Muun kuin taloudellisen tiedon raportointi - NFI

Non-financial information reporting

Liiketoimintamalli 

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti. 

Ponsse-konserniin kuuluvat emoyhtiö Ponsse Oyj, sen suomalainen tytäryhtiö Epec Oy sekä tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Uruguayssa ja Kiinassa. Ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden tehtävänä on toimia paikallisina metsäkoneiden huolto- ja myyntiyhtiöinä. Epec Oy toimii itsenäisenä teknologiayhtiönä, joka kehittää, valmistaa ja tuottaa koneenohjauksen liittyviä tuotteita ja palveluita. 

Yhtiön pääkonttori ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, pääosin Vieremällä. Vieremällä sijaitsevat yhtiön metsäkonetehdas ja suurin osa sen tuotekehityksestä. Lisäksi yhtiön tukitoiminnot, kuten taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, laatu, viestintä ja tuotelinjat, ovat pääosin Vieremällä. Tuotekehityksen toimipaikkoja ovat Vieremän lisäksi Kajaani, Seinäjoki ja Tampere. Yhtiön keskitetty varaosavarasto sijaitsee Iisalmessa ja se palvelee Suomen huoltopalvelupisteitä, yhtiön jälleenmyyjiä maailmalla sekä yhtiön omia ulkomaalaisia tytäryhtiöitä. 

Yhtiön tehdas toimii sekä metsäkoneiden ja hakkuupäiden lopullisena kokoamispaikkana, että suuressa määrin myös metsäkoneen pääkomponenttien valmistuspaikkana. Näitä pääkomponetteja ovat mm. metsäkoneen rungot, ohjaamot ja kuormaimet. Yhtiön toimittajista 77 % on Suomesta. Yhtiöllä ei ole oleellista suoraa hankintaa niin sanotuista matalan kustannustason maista. Teknologisesti haastavimmat ja kalleimmat komponentit tulevat Suomen lisäksi muun muassa Saksasta ja Ruotsista. 

Vastuullinen toimintatapa

Vastuullisuus on Ponssella jatkumo arvopohjaiselle ja kestävän kehityksen näkökulmia korostavalle toiminnalle. Yhtiön vahva arvopohja on ohjannut ponsselaisia läpi yhtiön historian rehelliseen työhön, ihmisten ja yhteistyön kunnioittamiseen sekä haluun kehittää toimintaa ja yhteisöä. Kestävän kehityksen näkökulmat ovat nostaneet esille ympäristöä ja luonnonvaroja säästävät innovatiiviset ratkaisut tuotteissa, palveluissa ja toiminnassa. Myös paikallisen yhteisön elinvoimaisuuden tukeminen pitkäjänteisellä talouden johtamisella, investoimalla toimintaan ja toimitiloihin sekä tarjoamalla työpaikkoja ja yhteistyömahdollisuuksia, on aina ollut osa Ponssen toimintaperiaatteita. Tähän arvomaailmaan perustuen yhtiön vastuullisuustyössä ja niihin liittyvissä tavoitteissa nousevat esille:

• Oikeudenmukaiset ja eettiset toimintatavat

• Ihmisten hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen tukeminen

• Ympäristötietoinen ja innovatiivinen luonnonvaroja säästävä toiminta ja tuotekehitys

• Kestävä liiketoiminnan ja talouden johtaminen sekä sidosryhmien jatkuvuuden tukeminen
 

Vastuullisuustyötä raamittavat yritystoiminnan kansalliset ja kansainväliset lait ja säädökset, työnantajavelvoitteet ja sitoumukset. Konsernitasolla vastuutyötämme ohjaa Eettinen toimintaohjeisto (Code of Conduct), jonka yhtiön hallitus hyväksyi vuoden 2016 lopussa. Eettinen toimintaohjeistomme antaa linjauksia mm. seuraaviin asioihin: lakien noudattaminen, ihmis- ja työntekijäoikeudet, tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus, terveys ja turvallisuus, ympäristö, rehellisyys, rahanpesu, reilu kilpailu, yhtiön varat ja palautteen antaminen. Eettisen toimintaohjeiston tavoitteena on varmistaa yhtenäiset toimintaperiaatteet ja käytänteet konsernitasolla sekä kehittää toimintaa.

Vastuullisuuden sidosryhmiksi on tunnistettu asiakkaat, henkilöstö, kumppanit, omistajat, viranomaiset, rahoittajat, yhteisö, yhteiskunta ja media. Näiden sidosryhmien odotukset ovat vaikuttaneet vastuullisuuden painopistealueiden valintaan, kehitystavoitteiden asettamiseen ja viestinnän ratkaisuihin. Sidosryhmäyhteistyön kautta tavoittelemme entistä parempaa ymmärrystä sidosryhmiemme odotuksista ja käsityksestä Ponssen tuotteiden, palveluiden ja toiminnan vastuullisuudesta. Sidosryhmien odotuksiin vastaamisen ohella tunnistimme vastuutyössä lakeihin ja normeihin perustuvaa vastuullisuutta sekä eettistä ja moraalista vastuullisuutta.

Tavoitteenamme on kehittää vastuullisuutta tasapuolisesti nämä kolme eri tasoa huomioiden. 

Hallinnointi ja johtamisjärjestelmä

Ponsse Oyj:n hallinnointi perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, Ponssen yhtiöjärjestykseen sekä Yhtiön toimielinten määrittelemiin toimintatapoihin. Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä (pörssin säännöt), mukaan lukien Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden Hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015), jonka suositusten mukaisiksi Yhtiön hallinnointia ohjaavat Ponssen hallinnointiperiaatteet on laadittu. Yhtiö noudattaa niin ikään Finanssivalvonnan antamia määräyksiä ja ohjeita.

Johtamisjärjestelmien tavoitteena on vakioida toimintaa konsernitasolla sekä varmistaa jatkuva kehitys. Sisäisissä auditoinneissa hyödynnämme kansainvälisiä standardeja laatujohtamiseen (ISO 9001), ympäristöjohtamiseen (ISO 14000), hyvinvoinnin johtamiseen (OHSAS 18001/ISO 45001) ja kirjanpidon standardeihin liittyen. ISO 9001 ja ISO 14000 ovat sertifioitu Ponsse Oyj:n osalta. Emme ole ottaneet käyttöön vastuullisuusjohtamista ohjaavaa standardia vaan suuntaamme toimintamme arvojen, kestävän kehityksen näkökulmien ja EU:n vastuullisuusraportointivaatimuksien mukaisesti. Jokainen tytäryhtiö vastaa omien maakohtaisten standardien käyttöönotosta ja noudattamisesta konsernin laatutoiminnon tuella. Osana kehitystyötä haluamme varmistaa, että asettamamme vastuullisuuden johtamisen tavoitteet sisällytetään nykyisiin auditointijärjestelmiin ja käytänteisiin.

Riskejä ja trendejä

Olemme tunnistaneet toimintaympäristön trendejä ja niihin liittyviä riskejä sekä mahdollisuuksia. Vastuullisuuden johtamiseen vaikuttavista trendeistä korostuvat globaalin toimintaympäristön muutosherkkyys, digitalisaatio ja kestävän kehityksen merkityksen kasvu.

Toimintaympäristön muutosten nopeutuessa globaalin asiakasverkoston ja toimintakulttuurien tunteminen, asiakastarpeiden kuunteleminen ja suhteiden ylläpito tulee olemaan jatkuvasti tärkeämpää. Globaalissa toimintaympäristössä myös lakien, asetusten ja säädösten seuraaminen kansallisella ja paikallisella tasolla on suuri haaste kaikille yrityksille. Nämä tekijät tuovat painetta resurssien ja asiantuntijoiden riittävyyteen sekä tiedon jakamiseen läpi organisaation. Riskinä on, ettei sidosryhmien odotuksia tai toimintaympäristön muutoksia tunnisteta ajoissa. Merkittävät panostuksemme myynti- ja palveluverkostoomme, asiakasläheisyys ja asiakastarpeiden tunnistaminen eri markkina-alueilla on vahvuutemme. Olemme antaneet vastuun lakien ja säädösten seurannasta organisaatiomme eri toiminnoille ja hyödynnämme tarvittaessa myös ulkoisia asiantuntijatahoja.

Digitalisaation myötä tieto ja palvelut ovat entistä enemmän sähköisiä. Metsäkoneissa digitaalisuus tarkoittaa kuljettajan työtä tukevia automatisoituja toimintoja ja puunkorjuuyritysten toiminnan tehostamista. Metsäkoneet voivat tarvittaessa lähettää tietoa vikatilanteista ja huoltotarpeista toiselle puolen maailmaa. Ihmiset ja alueet poikkeavat kuitenkin toisistaan hyvinkin paljon ja kyky ja mahdollisuus hyödyntää digitaalisia palveluita voi joillakin markkina-alueilla olla vielä matala. Digitaalisuus on tuonut mukanaan myös yhä suurenevan tietoturvariskin, mikä on huomioitava käsiteltäessä liiketoiminta-, asiakas- ja henkilötietoja sähköisissä palveluissa. Digitalisaatioon liittyviä riskejä on tunnistettu ja niitä hallitaan tiedon, toiminnan, tuotteiden ja palveluiden näkökulmasta.

Yritysvastuun ja kestävän kehityksen kasvanut merkitys on lisännyt myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme tietoisuutta ja odotuksia. PONSSE-metsäkoneita on kehitetty kautta aikojen luontoarvot huomioiden. Merkittävimmät riskit tällä alueella ovat yhtenäisten vastuullisten toimintatapojen varmistaminen globaalissa työyhteisössä ja kumppanuusverkostossa. Näiden riskien minimoimiseksi meillä on käytössämme konsernitasoisia toimintokohtaisia ja paikallisia toimintaohjeita sekä auditointityökaluja. Vaikka kriteerejä on jatkuvasti tiukennettu, on suurin osa palvelukeskuksista pystynyt nostamaan tasoaan investointien, koulutuksen ja toiminnan muutosten avulla. Osana vastuullisuustyötä tulemme panostamaan erityisesti konsernin yhtenäiseen toimintakulttuuriin ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Uusista haasteista huolimatta vastuullisen toiminnan läpinäkyvyyden ja tavoitteellisuuden lisääminen on meille suuri mahdollisuus, kun pystymme kehittymään yhdessä koko Ponssen toimittaja- ja asiakasverkoston kanssa. 

Kehitys vuonna 2017

Yhtiö kokosi vuoden 2016 aikana vastuullisen toimintatavan periaatteita ja käytäntöjä, sekä määritti sen painopistealueet. Yhtiö aloitti vuoden 2017 aikana tämän asian viestinnän sekä Suomessa että sen ulkomaisissa tytäryhtiöissä. 

A)        Ympäristöasiat

Tuotteiden ympäristövaikutukset

Painopistealueina vastuullisuustyössämme ovat kestävän metsätalouden tukeminen, tuotteen elinkaarenhallinta ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Ympäristöjohtaminen toteutuu osana strategiaprosessia, jossa olemme määritelleet ympäristövaatimukset ja tavoitteemme. 

Tuotteidemme ympäristövaikutukset liittyvät suurilta osin tuotteen käytönaikaisiin päästöihin sekä nesteiden ja osien kulutukseen. Tuotteidemme pitkä elinkaari ja korkea kierrätettävyys tukevat kestävän kehityksen ympäristötavoitteita. Teknisellä kehityksellä on pystytty muun muassa pidentämään metsäkoneiden huoltovälejä, vähentämään öljyjen käyttöä ja niiden pääsyä luontoon sekä mahdollistamaan biohajoavien hydrauliikkaöljyjen käyttö tuotteissa. Tuotevalikoimaan on tuotu 8-pyöräiset harvesterit ja 10-pyöräiset kuormatraktorit, joissa on maastoa säästävät alhaiset pintapaineet. Myös kunnostetut koneet ja osat ovat tuloksia kestävän metsätalouden tavoitteiden toteuttamisesta. Tällä hetkellä panostamme erityisesti polttoaineen kulutuksen pienentämiseen, korjuuvaurioiden minimoimiseen ja tuotteiden ja osien käyttöiän pidentämiseen. Tuotteidemme ympäristövaikutukset on tunnistettu, kuvattu ja tavoitteet sekä mittarit näiden kehittämiselle on päivitetty. Määrittelimme ympäristöohjelman ja sen toteutus on aloitettu.

Ponsse keskittyy valmistamaan tavaralajimenetelmään pohjautuvia metsäkoneita. Menetelmän etuina ovat työn korkea tuottavuus ja ympäristöystävällisyys muihin koneellisen korjuun menetelmiin verrattuna. Tavaralajimenetelmässä polttoaineen kulutus korjattua puutavarakuutiota kohti on merkittävästi pienempi kuin kokorunkomenetelmässä, koska koneita on vähemmän ja tyypillisesti koneet ovat kevyempiä. Tavaralajimenetelmässä paljon ravintoa sisältävä lehti/neulasmassa sekä oksat ja latvus jäävät metsään. Tämä varmistaa etenkin ravinneköyhässä maaperässä, että kasvamaan jäänyt puusto tai uudistettava taimikko saa maasta riittävästi ravinteita. Lisäksi harvesteri jättää maastoltaan herkissä korjuukohteissa ajouralle oksamaton, jonka päällä kuormatraktori ajaa. Tämä vähentää maastoon kohdistuvia korjuuvaurioita. Tavaralajimenetelmässä puutavara kuljetetaan suoraan jatkojalostukseen, mikä vähentää turhaa logistiikkaa.

Noudatamme myös ISO 14001 –ympäristöjärjestelmää, jonka olemme sertifioineet. Lisäksi ympäristövastuuta ohjaavat kestävän kehityksen tavoitteet luonnonvarojen säästävästä käytöstä. 

Merkittävimmiksi ympäristövastuun riskeiksi olemme tunnistaneet yllättävät tuotteisiin tai huoltopalveluihin liittyvät ympäristövahingot. Tuotteiden aiheuttamien ympäristövaurioiden estämiseksi tehdään jatkuvasti tuotekehitystä, jossa tärkeässä roolissa ovat aktiivinen asiakaspalaute ja toimintaympäristön seuranta. Lisäksi jokainen asiakas saa kattavan koulutuksen laitteen käyttöön ja toimintaan, joka ehkäisee ongelmien ja vahinkojen syntymistä proaktiivisesti. Vahinkoja ei ole tapahtunut. 

Vuoden 2017 aikana on kehitetty toimintoja polttoaineen kulutuksen mittaamiseksi, ja tavoitteena on saada vuoden 2018 aikana tästä tarkempaa tietoa. Vuonna 2017 lanseerattiin Boost & Save -ohjelma ja yhtenä sen monista toimenpiteistä koneen hydrauliikan virtausta parannettiin, joka auttaa vähentämään polttoaineen kulutusta. Yli 90 % metsäkoneidemme painosta on kierrätettävää materiaalia. 

Toimitusketjun ympäristövaikutukset 

Toimitusketjun merkittävimmät ympäristövaikutukset tulevat tuotannosta. Tuotannon ympäristövaikutukset koostuvat energian ja raaka-aineiden kulutuksesta, pintakäsittelyn VOC-päästöistä, kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista sekä tuotteiden testauksen päästöistä. Veden käyttö ei ole tuotantotavasta johtuen merkittävä ympäristönäkökohta. Seurantaluvuissa olemme tunnistaneet sähkönkulutukseen vaikuttaviksi tekijöiksi tuotantomäärät, tuotantolaitteiden käyttötunnit ja henkilömäärän. Hankinnan ja logistiikan suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat kuljetuksen päästöistä. Kuljetuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset huomioimme minimoimalla välimatkat, ajoittamalla toimituksia ja kehittämällä parempia pakkausratkaisuja. Uusimme kuljetuskalustoamme säännöllisesti, mikä johtaa ajoneuvojen paranevaan ympäristöystävällisyyteen. Ajoneuvojemme elinkaari on noin viisi vuotta. 

Hankinnan ja logistiikan ensisijainen tavoite on varastojen tehokas käyttö ja kierto, jotka tilatarpeen kautta vaikuttavat muun muassa energian kulutukseen. Lisäksi tavoitteena on pakkausjätteen minimointi ja tehokas kierrätys sekä uudelleenkäyttö. Ponsse on siirtänyt pakkauksia koskevan tuottajavastuunsa hoitamisen pakkausalan tuottajayhteisöille. Yritysten rahoittaman kustannustehokkaan tuottajavastuujärjestelmän ansiosta vain pieni osa pakkausten kokonaiskäytöstä jää hyödyntämättä. Vuosittain määrä on noin muutaman prosentin.

Kiinteistöhuollossa huomioimme ympäristöarvot investoinneissa, panostamme talotekniikan optimaaliseen ohjaukseen, energiatehokkaisiin ja vettä säästäviin ratkaisuihin, uusiutuvan energian suosimiseen ja laitekannan ennakoivaan huoltoon.

Loppuvuodesta 2016 teimme päätöksen ostaa vain uusiutuvaan energiantuotantoon perustuvaa sähköä tuotantolaitokseemme. Kaikki Ponssen Suomen toimipisteet käyttävät uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköenergiaa. Olemme myös käyttäneet liiketunnistimilla toimivaa älykästä LED-valaistusta saneerauksien ja uudisrakentamisen yhteydessä. Tämä kattaa jopa 5 % kokonaissähkönkulutuksestamme, kun valaistus on täysin uudistettu LED-valoihin. Vuonna 2017 tehtaan katolle hankittiin aurinkokennoja, jotka tuottavat meille sähköä. Ne tuottavat vuodessa yhteensä noin 169 000 kWh sähköä, mikä vastaa noin 100 kerrostaloasunnon sähkönkäyttöä vuositasolla. Uuden tehdasalueen katto katettiin bitumikatteella, joka neutraloi ilmasta liikenteen ja teollisuuden tuottamia haitallisia päästöjä parantaen ilman laatua. Katteen ansiosta ilma on katolla viileämpää ja sen hyödyntäminen ilmastoinnissa auttaa energian kulutuksen vähentämisessä.

Muutoinkin tavoitteenamme on kehittää ja valita ratkaisuja, jotka parantavat energiatehokkuuttamme sekä vähentävät luonnonvarojen kulutusta. 

Palveluiden ympäristövaikutukset

Ponssen huoltopalveluiden tavoitteena on taata asiakkaalle toimiva, tuottava ja pitkäikäinen kone, jotta asiakas voi keskittyä omaan liiketoimintaansa. Ympäristönäkökulmasta katsottuna tavoitteena on minimoida koneen käyttöön ja huoltoon liittyvät ympäristövaikutukset sekä maksimoida sen käyttöikä. Myös osien ja huoltotuotteiden valinnoilla voidaan vaikuttaa tuotteen elinkaaren aikaisiin ympäristöseurauksiin. Varaosissa tehdaskunnostetut osat ja tuotteet (Reman Parts), käytetyt säästöosat (Budget Parts) sekä tuotannosta poistettujen tuotteiden klassikko-osat (Classic Parts) tukevat tuotteiden pitkää elinikää ja varaosien materiaalitehokkuutta. Huoltopalveluiden merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät koneiden huoltotoimenpiteisiin ja -tuotteisiin, huoltojätteiden käsittelyyn, huoltohenkilöstön ja asiakkaiden matkoihin sekä koneiden kuljettamiseen. Huoltotilanteessa suurin ympäristökuormitus tulee koneiden pesuun käytettävästä vedestä ja huollossa syntyvistä ongelmajätteistä. Ponssen palveluverkostossa on yhtenäinen toimintamalli jätteiden käsittelyyn ja samat huoltotilavaatimukset jälleenmyynti- ja sopimushuoltokumppanit mukaan lukien.

Huoltosopimukset tarjoavat asiakkaille koneen parannettua toimintavarmuutta, ylläpidon ennakoitavuutta ja koneen arvon säilymistä. Tuotekehitys on mahdollistanut koneiden pidennetyt huoltovälit, jonka ansiosta olemme pystyneet vähentämään öljyn ja nesteiden käyttöä sekä kuljetuksiin kuluvaa polttoainetta. Kun Ponsse huoltaa koneen, vastaamme asiakkaan puolesta jätteiden asianmukaisesta jatkokäsittelystä. Huoltosopimukset yhdessä digitaalisten 24/7 palveluiden ja asiakastuen kanssa ovat vähentäneet turhaa logistiikkaa. Huoltopalveluiden auditoinnin kautta seuraamme koko huoltopalveluverkostomme toiminnan tasoa ja varmistamme jatkuvan ja yhdensuuntaisen kehityksen. Tavoitteenamme on päivittää huoltopalveluiden auditoinnit sisältämään asetetut ympäristötavoitteet lähivuosien aikana, jotta voimme kehittää palveluitamme ja toimintaamme entistä vastuullisemmaksi. Olemme alkaneet sitouttaa luotettavia ja vastuullisia yhteistyökumppaneitamme.

Merkittävimmät riskit huoltopalveluille ovat koneiden yllättävät ympäristövahingot. Pidämme korkeaa laatuamme yllä sisäisillä mittauksilla, yhteisillä toimintaohjeilla, koulutuksilla ja sisäisillä auditoinneilla. Yksi merkittävimmistä yhtenäisistä vastuullisuustoimintatavoista on ollut Ponssen oma auditointijärjestelmä, Effective and Safe Workshop (ESW), joka kattaa sekä Ponssen omat, että sopimushuoltajien palvelut. Tällä hetkellä auditointeja on 286 kappaletta, joista 62 tehtiin vuoden 2017 aikana. 

Ympäristövaikutusten seuraaminen

Yhtiö seuraa tällä hetkellä mm. veden kulutusta, VOC-päästöjä ja jätteiden kokonaismäärää Vieremän tehtaan osalta, mutta vuoden 2018 aikana tavoitteena on laajentaa seurantaa myös huoltopalveluverkostoon ja mahdollisesti myös ulkomaantoimintoihin.

Yhtiö aloitti vuoden 2017 aikana konsernitasoisen energiakulutuksen seuraamisen. Yhtiön kokonaisenergian kulutus vuonna 2017 oli 21,4 GWh, joka jakaantui eri toiminnoille seuraavasti:

  • Vieremän tehdas                           11,9 GWh
  • huoltopalveluverkosto                      8,4 GWh
  • Epec Oy                                          1,1 GWh

Kokonaisenergiankulutus jakaantui lämmityksen ja sähkön välillä seuraavasti:

  • sähkönkulutus                                11,7 GWh
  • lämmitys                                         9,7 GWh

Aikaisempien vuosien vertailulukuja ei ole, mutta yhtiön tavoitteena on seurata energian kulutusta konsernitasoisesti jatkossa, jolloin myös vertailu edellisiin vuosiin tulee olemaan mahdollista. 

B)        Sosiaaliset- ja henkilöstöasiat

Toimimme ja viestimme rehellisesti, eettisesti ja yhteisöllisesti

Henkilöstön merkitystä ja arvostusta on Ponssella aina korostettu. Haluamme, että henkilöstömme voi hyvin, kokee työnsä mielekkääksi ja haluaa kehittyä työssään. Työnantajana haluamme varmistaa, että kunnioitamme kaikessa toiminnassamme kansainvälisiä ihmis- ja työntekijäoikeuksia ja tarjoamme kaikille yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet avoinna olevien työpaikkojen haussa, työssä kehittymisessä, työntekijäliittoon kuulumisessa ja organisaation hallintoelinten jäsenten valinnassa. Periaatteenamme on, että tehtävään valitaan aina paras ja sopivin henkilö.

Myös viestinnän ja tiedottamisen tasa-arvoisuutta pidetään tärkeänä Ponssella. Samat toiminnan periaatteet koskevat jokaista ponsselaista, sillä vain siten varmistamme hyvän ja rakentavan yhteistyön ilmapiirin. Vuonna 2017 lanseerattiin One Ponsse -periaatteet ja johtamistavoitteet. One Ponsse –periaatteet ovat Asiakas on kaiken tekemisen keskiössä, Yhteistyö ja vastuunotto, Ketterä toimeenpano ja läpinäkyvyys, Yhteiset käytännöt ja Avoin ja aloitteellinen kommunikaatio (miksi-viestintä). One Ponsse on jokaista ponsselaista koskeva toimintatapa, jossa kaiken lähtökohtana on asiakas. One Ponssen mukaisesti kannamme vastuun työstämme ja yhteisistä tavoitteistamme ilman organisaatiorajoja. Organisaation kommunikointi on avointa ja aktiivista, ja toimimme toisiamme arvostaen ja yhteisiä käytäntöjä noudattaen.  Asiakkaalle tämä näkyy ensiluokkaisena palveluna ja nopeana reagointina asiakastarpeisiin. Vain näin pystymme varmistamaan menestyksemme myös tulevaisuudessa. Vuoden 2018 aikana One Ponsse -ohjelma jatkuu ja tähän liittyen jatketaan muun muassa esimieskoulutuksia, järjestetään infotilaisuuksia ja osallistavaa toimintaa, jossa One Ponsse -periaatteita käsitellään pienemmissä tiimeissä. 

Olemme kehittyvä ja turvallinen työpaikka

Työturvallisuudella on tärkeä rooli jokaiselle ponsselaiselle. Työturvallisuutta on seurattu ja kehitetty Ponssella osittain yhtenäisesti ja osittain toimintojen ja paikallisten vaatimusten perusteella. Ponsselaisia kannustetaan aktiivisuuteen turvallisuuden kehittämisessä ja vastuuseen yhteisten toimintatapojen noudattamisessa. Vastuullisuustyön kautta tavoitteenamme on kehittää parhaat käytänteet yhdistävä yhteinen turvallisuusohjelma, joka tehostaa ja yhtenäistää turvallisuustoimintaa sekä parantaa läpinäkyvyyttä koko konsernissa. Tavoitteenamme työturvallisuudessa on vähentää työtapaturmia tasaisesti ja saavuttaa tapaturmaton Ponsse konsernitasolla. Meillä on lisäksi mahdollisuus antaa palautetta nimettömänä intranetin kautta.

Aktiivinen yhteistoiminta ja vuorovaikutus, arvojemme mukainen johtaminen ja päätöksenteko, työhyvinvoinnista huolehtiminen, johdonmukainen palkkaus ja palkitseminen sekä osaamisen jatkuva kehittäminen ovat henkilöstöjohtamisemme perusta. Määritämme sekä toiminnalliset että kehittymistavoitteet koko yhtiön tasolta toimintoihin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin saakka sekä seuraamme ja tuemme niiden edistymistä esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Kehitämme henkilöstön osaamista eri keinoin tehtävän vaatimusten mukaisesti ottaen huomioon myös henkilökohtaiset toiveet. Osana vastuullisuustyötä parannamme konsernitasoista työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen systemaattisuutta, seurantaa ja läpinäkyvyyttä. Toteutamme myös henkilöstötyytyväisyyskyselyjä säännöllisesti koko konsernissa. Yhtiön henkilöstöstä 100 % on tavoitepalkkiojärjestelmien piirissä. Panostamme Ponssella jatkuvasti myös koulutukseen ja sen kehittämiseen. Koulutamme sisäisesti omaa henkilöstöämme ja asiakkaitamme.

Yllä on Vieremän tehtaan työntekijöidemme hyvinvointikyselyiden tulokset vuosilta 2013, 2015 ja 2017. Vuonna 2013 vastaajia oli 408, vuonna 2015 456 ja vuonna 2017 588.

Yhtiö panosti vuonna 2017 voimakkaasti työturvallisuuden seuraamiseen ja kehittämiseen sekä tehtaalla että huoltopalveluverkostossa Suomessa. Vuoden 2017 tavoitteena oli turvallisuuskulttuurin kehittäminen perusprosesseja parantamalla. Yhtiön tärkein työturvallisuutta kuvaava indikaattori on tapaturmataajuus, LTIF (Lost Time Injury Frequency). LTIF-luku tarkoittaa vähintään päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohti. LTIF oli Suomessa vuonna 2017 21.  Vuonna 2016 se oli 25. Tulevaisuudessa kehitämme mittausjärjestelmän myös tytäryhtiöillemme.

Turvallisuushavainnot kehittyivät positiivisesti vuoden 2017 aikana, mikä on auttanut yhtiötä parantamaan työturvallisuuttaan vähentämällä epäkohtia. Tämän ansiosta muun muassa silmä- ja sormitapaturmat ovat vähentyneet. Turvallisuushavaintoja tehtiin Suomessa vuonna 2017 776 kpl. Vuonna 2016 vastaava luku oli 653 kpl. Tämä on tulosta jatkuvan kehittämisen ohjelmasta, jonka tavoitteena on ehkäistä tapaturmia. Havaintoja voi tehdä erillisen sovelluksen kautta. Mobiilisovelluksen avulla kaikki ponsselaiset voivat ottaa kuvan havaitsemastaan epäkohdasta ja lähettää tiedon eteenpäin asian korjaamiseksi. Vuoden 2018 työturvallisuuden painopistealueina ovat:

  •         työturvallisuusriskien tunnistaminen ja hallitseminen,
  •         turvallisen toiminnan ohjeistaminen, seuranta ja ylläpitäminen
  •         turvallisuusasioiden käsitteleminen linjaorganisaatioissa
  •         turvallisuusosaamisen varmistaminen

Toimitusketjumme ja asiakaspalvelumme toimivat vastuullisesti

Tuotteiden ja palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys ohjaavat vahvasti toimintaamme. Haluamme tehdä maailman parhaita metsäkoneita, jotka tukevat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta ja henkilöstön terveyttä ja turvallisuutta. Valitsemme tuotteisiimme materiaaleja, jotka kestävät ja pyrimme löytämään innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja. Palveluissamme olemme panostaneet huoltopalveluprosessien turvallisuuteen, henkilökunnan osaamiseen ja välineisiin. Otamme vastuun huoltopalvelutilanteesta ja tarvittavista välineistä asiakkaamme puolesta. Seuraamme aktiivisesti vaatimusten muutoksia ja reagoimme nopeasti tuotekehitystarpeisiin asiakastarpeet huomioiden. Osana kehitystyötä haluamme tunnistaa yhä paremmin asiakkaidemme odotukset tuotteiden ja palveluiden vastuullisuudesta ja etsimme uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka tukevat vastuutavoitteitamme.

C)      Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä korruption ja lahjonnan torjunta

Yhtiön vahva ja perinteikäs arvopohja ohjaa ponsselaisia rehelliseen työhön, ihmisten ja yhteistyön kunnioittamiseen sekä haluun kehittää toimintaa ja yhteisöä. Yhtiön toimintaa ohjaavat lisäksi kansalliset ja kansainväliset lait ja säädökset, työnantajavelvoitteet ja sitoumukset sekä yhtiön oma eettinen ohjeistus.

Yhtiö aloitti eettisen toimintaohjeistuksen jalkautuksen vuoden 2017 aikana, jolloin talous- ja henkilöstötoimintojen henkilöstölle järjestettiin vastuullisuus- ja Code of Conduct -koulutusta. Tavoitteena on jatkaa tätä työtä myös vuoden 2018 aikana henkilöstön koulutuksilla ja viestinnällä.

Toimintaohjeidemme mukaisesti kunnioitamme ja noudatamme Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määriteltyjä periaatteita. Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä emmekä muita pakkotyön muotoja. Tuemme yhdistymisvapautta, ja kaikilla työntekijöillä on oikeus olla ammattiliiton jäsen ja osallistua työpaikan yhteistoimintaan. Emme syrji työntekijöitämme emmekä työnhakijoita sukupuolen, kansallisuuden, uskonnon, rodun, iän, vammaisuuden, seksuaalisen suuntauksen, poliittisten mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden emmekä yhteiskunnallisen tai etnisen alkuperän perusteella. Pyrimme luomaan kaikille työntekijöillemme tavoitellun työpaikan, jossa heitä kohdellaan yhtäläisellä kunnioituksella ja arvokkuudella. Lisäksi edistämme yhtäläisten mahdollisuuksien ja monimuotoisuuden kulttuuria. Emme hyväksy minkäänlaista ahdistelua tai työpaikkakiusaamista.

Lisäksi olemme sitoutuneet torjumaan korruptiota kaikissa sen muodoissa, kiristäminen ja lahjonta mukaan luettuina. Emme maksa lahjuksia tai muita laittomia maksuja emmekä valtuuta tällaisia maksuja saavuttaaksemme tai ylläpitääksemme liiketoimintaa. Emme tarjoa emmekä vastaanota palveluksia, lahjoja tai etuja, joiden voitaisiin kohtuudella olettaa vaikuttavan päätöksentekoon yrityksessämme tai jotka ylittävät normaalien edustuskulujen rajat. Vuonna 2017 tietoomme ei tullut yhtäkään korruptiotapausta.

Eettisen toimintaohjeiston tavoitteena on varmistaa yhtenäiset toimintaperiaatteet ja käytänteet konsernitasolla sekä kehittää toimintaa. Jokainen uusi ponsselainen perehdytetään toimintaohjeistoon. Myös konsernitasoinen palautekanava ja -prosessi ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Johtajilla ja esimiehillä on merkittävä rooli yhtenäisen toimintakulttuurin varmistamisessa ja heidän vastuullaan on, että jokainen ponsselainen tuntee oman vastuunsa ja toimii yhteisten ohjeiden mukaisesti. Vastuullinen toiminta on jokaisen ponsselaisen velvollisuus. Pyrimme tunnistamaan potentiaaliset riskit ja hallitsemaan niitä. Tällä hetkellä emme ole tunnistaneet riskejä liittyen ihmisoikeuksien loukkaamiseen tai korruption ja lahjonnan torjuntaan.

Jokainen uusi alihankkija sitoutuu Ponssen Supplier Code of Conductin ehtoihin, joka antaa toimintakehykset liittyen lakeihin, ihmisoikeuksiin, lapsityövoiman käyttöön, pakkotyöhön, yhdistymisvapauteen, syrjintään, työsuhteen ehtoihin, terveyteen ja turvallisuuteen, ympäristöön, lahjontaan ja korruptioon, rahanpesuun ja rehelliseen kilpailuun. Nämä ovat osaltaan ehkäisemässä ihmisoikeusrikkomuksia sekä torjumaan korruptiota ja lahjontaa. Tavoitteena on saada kaikki alihankkijat allekirjoittamaan Supplier Code of Conduct asteittain vuoteen 2020 mennessä.