News2

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

angle-left Ponsse Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä
Takaisin

Ponsse Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

Ponsse Oyj:n hallitus on päättänyt kolmesta uudesta konsernin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmien osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.


Suoriteperusteiset järjestelmät

Toimitusjohtajan suoriteperusteiseen osakeomistusjärjestelmään ja avainhenkilöiden suoriteperusteiseen lisäosakejärjestelmään liittyy sijoitusedellytys. Ansaintajaksolle osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö hankkii kunkin ansaintajakson alkaessa yhtiön osakkeita hallituksen ennalta ilmoittaman määrän.

Suoriteperusteisissa järjestelmissä on mahdollista ansaita ehdollista palkkiota ja suoriteperusteista palkkiota. Ehdollinen palkkio määräytyy sijoitusedellytyksen täyttymisen ja voimassa olevan työ- tai johtajasopimuksen perusteella. Suoriteperusteinen palkkio määritetään ansaintajaksoille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Kaikilla vuonna 2021 alkavilla ansaintajaksoilla ansaintakriteereinä ovat konsernin liiketulos, liikevaihdon kasvu ja henkilöstötyytyväisyys. Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella suhteessa osallistujan omaan sijoitukseen.

Jos järjestelmän osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ansaintajaksoa seuraavan sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava annetut osakkeet vastikkeetta.
 

Toimitusjohtajan suoriteperusteinen osakeomistusjärjestelmä 2021-2025

Toimitusjohtajan järjestelmässä on viisi ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021, 2021-2022, 2021-2023, 2022-2024 ja 2023-2025. Ansaintajaksoihin 2021 ja 2021-2022 liittyy sitouttamisjakso, joka alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy 31.12.2023.

Ehdollinen palkkio maksetaan toukokuun 2022, 2023 ja 2024 loppuun mennessä. Ehdollisena palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 31.12.2023. Suoriteperusteinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Ansaintajaksoilta 2021 ja 2021-2022 palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana.

Vuonna 2021 alkavilta ansaintajaksoilta maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 75 000 Ponsse Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden (bruttopalkkio).
 

Avainhenkilöiden suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2021-2025

Avainhenkilöiden järjestelmässä on kolme kolmen kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021-2023, 2022-2024 ja 2023-2025.

Ehdollinen palkkio maksetaan vuosina 2021, 2022 ja 2023 sijoitusosakkeiden hankinnan ja palkkion vahvistamisen jälkeen niin pian kuin käytännössä mahdollista. Ehdollisena palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 31.12.2023, 31.12.2024 ja 31.12.2025. Suoriteperusteinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan toukokuun loppuun mennessä.

Ansaintajaksolta 2021-2023 maksettavat palkkiot ovat arviolta yhteensä enintään 55 000 Ponsse Oyj:n osaketta (nettopalkkio). Lisäksi yhtiö maksaa palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut palkkion maksun yhteydessä. Arvioon sisältyy vuonna 2021 maksettavat ehdolliset palkkiot.

Kohderyhmään kuuluu noin 110 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet lukuun ottamatta toimitusjohtajaa.
 

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2021

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2021 palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai johtajasopimukseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina 12-36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu vain valikoiduille työntekijöille. Järjestelmän perusteella vuosina 2021-2025 allokoitavat palkkiot ovat yhteensä enintään 15 000 Ponsse Oyj:n osaketta (nettopalkkio). Lisäksi yhtiö maksaa palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut palkkion maksun yhteydessä.
 

Vieremällä 17. helmikuuta 2021

PONSSE OYJ
Hallitus
 

LISÄTIETOJA
Jarmo Vidgrén, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 519 1486

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.