News2

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

angle-left Ponssen puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022
Takaisin

Ponssen puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022


 

Ponssen puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

 

Ponsse Oyj
pörssitiedote – puolivuosikatsaus
9.8.2022 klo 9:00


 

- Katsauskauden jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 352,0 (294,9) miljoonaa euroa.

- Katsauskauden jatkuvien liiketoimintojen liiketulos oli 21,9 (26,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 6,2 (9,1).

- Katsauskauden jatkuvien liiketoimintojen tulos ennen veroja oli 20,4 (26,4) miljoonaa euroa.

- Katsauskauden jatkuvien liiketoimintojen tulos oli 14,6 (17,3) miljoonaa euroa.

- Katsauskauden jatkuvien liiketoimintojen osakekohtainen tulos oli 0,52 (0,62) euroa.

- Toisen vuosineljänneksen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 195,9 (152,1) miljoonaa euroa.

- Toisen vuosineljänneksen jatkuvien liiketoimintojen liiketulos oli 12,9 (14,3) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 6,6 (9,4).

- Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -37,5 (25,1) miljoonaa euroa.

- Omavaraisuusaste oli 59,0 (59,5) prosenttia katsauskauden lopussa.

- Jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta oli 357,1 (257,5) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa.

- Ponsse antoi 8.8.2022 uuden tulosohjauksen jatkuvien liiketoimintojen osalta. Yhtiön euromääräisen liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2022 samalla tasolla kuin vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liiketulos vuonna 2021 (50,0 miljoonaa euroa, 8,2 prosenttia liikevaihdosta). Yhtiön suhteellisen kannattavuuden arvioidaan kuitenkin heikentyvän merkittävästi Venäjän liiketoiminnasta vetäytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta.

Ponsse tiedotti 28.6.2022 allekirjoittaneensa kauppakirjan Venäjän ja Valko-Venäjän PONSSE-palveluista vastanneen tytäryhtiönsä OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä. Kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan tilikauden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Kaupan toteutuminen vaatii paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Jollei toisin ole mainittu, tässä puolivuosikatsauksessa kerrotut luvut koskevat jatkuvia toimintoja. Tasetta ei ole oikaistu vertailukaudelta. Rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu.

Yritysjärjestelyllä ei ole merkittävää tulosvaikutusta, eikä Ponsse ole kirjannut toisen vuosineljänneksen tuloslaskelmaan merkittävää arvonalentumista tai myyntivoittoa kaupan seurauksena. Kumulatiivinen RUB/EUR-muuntoero oli 2,9 miljoonaa euroa vuoden 2022 toisen neljänneksen lopussa. Kumulatiivinen muuntoero kirjataan tuotoksi tuloslaskelmaan, kun kauppa on saatu päätökseen.TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Jatkuvien liiketoimintojen osalta kysyntä oli Ponssen markkina-alueilla hyvällä tasolla koko toisen vuosineljänneksen ajan. Asiakkaidemme hyvä työtilanne vaikutti positiivisesti sekä uusien koneiden, vaihtokoneiden että huoltopalvelujen kysyntään. Toisella neljänneksellä saadut tilaukset olivat noin 185 miljoonaa euroa. Yhtiön jatkuvien toimintojen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 357,1 (356,2) miljoonaa euroa.

Katsauskauden aikana Ponsse allekirjoitti sopimuksen Venäjän liiketoimintojen myynnistä. Ponssen kaikki vientitoiminta Venäjälle ja Valko-Venäjälle on ollut keskeytetty 2. maaliskuuta 2022 alkaen. Ponssen tytäryhtiön OOO Ponssen jatkaminen Venäjällä muodostui erittäin hankalaksi ja OOO Ponssen myynti uusille omistajille oli ainoa kestävä ratkaisu.

Yhtiön kuluneen neljänneksen liikevaihto oli 195,9 (152,1) miljoonaa euroa jatkuvien liiketoimintojen osalta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liiketoiminnoistamme nopeimmin kasvoivat huoltopalvelut ja teknologiayhtiömme Epec. Huoltopalvelumme olivat hyvässä kasvussa asiakkaidemme hyvän työtilanteen ansiosta. Venäläisen puun ja sahatavaran tuonnin loppuminen kasvatti puunkorjuumääriä ja paransi asiakkaidemme työtilannetta Euroopassa. Teknologiayhtiömme Epecin markkinatilanne on hyvä ja yhtiön uudet ratkaisut osuvat mainiosti sähköistymisen ja autonomisten tuotteiden vaatimuksiin.

Venäjän liiketoiminnan loppuminen, kova inflaatio sekä osien ja komponenttien saatavuuden merkittävä heikentyminen vaikuttavat Ponsseen voimakkaasti. Ukrainan sodan vaikutus yhtiön tilanteeseen on merkittävä. Venäjän liiketoiminnan loppuminen on heikentänyt yhtiön kannattavuutta ja samalla raju inflaatio osien ja komponenttien hinnoissa sekä logistiikassa on vaikeuttanut tuloksen tekemistä. Yhtiö joutui kutsumaan henkilökunnan yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin 7. kesäkuuta ja neuvottelut jatkuvat kesälomakauden jälkeen. Yhtiön tuotanto ja huoltopalvelut ovat olleet kovissa haasteissa osien ja komponenttien heikon saatavuuden vuoksi. Osien ja komponenttien heikko saatavuus on vaikeuttanut tuotannon ja huoltopalveluiden toimintaa, ja tuotanto ei täysin ole pysynyt aikataulussa. Tuotanto on kuitenkin toistaiseksi pystynyt toimimaan ilman keskeytyksiä.

Kasvaneet valmistuskustannukset ovat pakottaneet yhtiön nostamaan tuotehintoja, mutta suuren tilauskannan vuoksi hinnankorotukset eivät vaikuta toisen ja kolmannen vuosineljänneksen kannattavuuteen. Lähikuukausina Ponssen tuotannosta valmistuvat koneet on myyty asiakkaillemme lähes vuosi sitten, jolloin tuotekustannuspaineet olivat selvästi maltillisemmat. Edelleen koholla oleva inflaatio tuo epävarmuutta tehtyjen hinnankorotusten riittävyyteen.

Liikevoittomme laski edelleen ja suhteellinen kannattavuutemme oli kuluneella neljänneksellä 6,6 (9,4) prosenttia jatkuvien liiketoimintojen osalta. Kannattavuutta heikensi myös liiketoiminnan kulujen liikevaihtoa nopeampi kasvu. Priorisoimme tekemistämme voimakkaasti ja säästötavoitteemme on selkeä. Yhdessä henkilöstömme kanssa etsimme parhaita keinoja kannattavuuden parantamiseksi tuottavuuden, liiketoiminnan kulujen ja tuotekustannusten hallinnan kautta.

Rahavirta heikentyi edelleen ollen lopulta -36,7 (-24,2) miljoonaa euroa. Pääomia sitoutui hetkellisesti varastoon jääneisiin, osapuutteista kärsiviin koneisiin ja raaka-ainevarastoihin. Venäjältä vapautuneet koneet myytiin muille markkina-alueille ja vaihtokonevaraston kierto ja taso pysyivät hyvänä. Yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Yhtiössä uusittiin käyttöpääoman rahoitukseen tarkoitetut sitovat rahoitusinstrumentit kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Ponsse lanseeraa uutta teknologiaa elokuun puolivälissä ja esittelee laajasti uusimmat tuotteensa FinnMETKO-metsäkonemessuilla syyskuun alussa. Haastavasta tilanteesta huolimatta kehitämme yhtiötä ponsselaiseen tapaan voimakkaasti eteenpäin ja investoimme kohdennetusti markkinoiden edistyksellisimpään tuoteteknologiaan.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 352,0 (294,9) miljoonaa euroa, joka on 19,4 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 78,8 (75,1) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 39,2 (41,8) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 22,9 (24,8) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 33,8 (28,9) prosenttia sekä muut maat 4,1 (4,5) prosenttia.
 

 

 

1-6/22

1-6/21

 

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista

352 043

294 880

 

Liikevaihto lopetetuista toiminnoista

23 407

55 911

 

Liikevaihto yhteensä

 

375 450

350 792

 TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 21,9 (26,8) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 6,2 (9,1) prosenttia.
 

 

 

1-6/22

1-6/21

 

Liiketulos jatkuvista toiminnoista

21 874

26 814

 

Liiketulos lopetetuista toiminnoista

2 157

9 471

 

Liiketulos yhteensä

 

24 030

36 286

 Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 12,0 (15,7) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 55,7 (44,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 36,0 (24,5) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -1,6 (-0,5) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -2,5 (-0,9) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 92,7 (70,7) miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 14,6 (17,3) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,52 (0,62) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 541,0 (461,4) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 222,9 (170,4) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 54,1 (48,4) miljoonaa euroa sekä likvidejä rahavaroja 35,1 (58,7) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 308,8 (266,1) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 235,7 (212,4) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 55,6 (55,0) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla, joita ei ole käytössä katsauskauden lopussa. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat 15,6 (-3,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 5,1 (-1,4) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 59,0 (59,5) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli -37,5 (25,1) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -22,2 (-11,1) miljoonaa euroa.


UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET

Ponsse tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen.

Toimintaympäristömme on muuttunut voimakkaasti ja se vaikuttaa Ponssen liiketoimintaan. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on pakottanut Euroopan Unionin ja Yhdysvallat reagoimaan, ja ne ovat asettaneet vahvat pakotteet Venäjää vastaan. Vientipakotteiden ja yhtiön oman linjauksen mukaisesti Ponsse keskeytti 2.3.2022 alkaen kaiken myynnin ja viennin Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Samalla keskeytettiin paikallisen Venäjän tytäryhtiön OOO Ponssen toiminta. Ponsse allekirjoitti 28.6.2022 kauppakirjan Venäjän ja Valko-Venäjän PONSSE-palveluista vastanneen tytäryhtiönsä OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä. Kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan tilikauden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Kaupan toteutuminen vaatii paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Ukrainan sota heikentää laajamittaisesti valmistusverkostojen toimintaa. Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainalla on ollut merkittävä rooli Euroopan terästeollisuuden toimitusketjuissa ja samalla Venäjän rooli energiantoimittajana on ollut Euroopassa huomattava. Sodan seurauksena teräksen valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden saatavuus on heikentynyt merkittävästi ja energian hinnannousu on kiihdyttänyt teräksen jalostamiskustannuksia äärimmilleen. Lisäksi Ukraina on toimittanut muun muassa puolijohdeteollisuuden prosesseissa käytettäviä kaasuja, mikä on jo näkynyt puolijohteiden entisestään heikentyvänä saatavuutena. Valmistusverkostojen toimituskyky on heikentynyt ja inflaatio noussut merkittävästi kriisin vaikutuksesta.

Haastavassa tilanteessa Ponssen vahva rahoitusasema on tärkeä. Yhtiön rahoitusasema on säilynyt vahvana hyvän maksuvalmiuden ja rahoituslaitosten kanssa sovittujen sitovien rahoituslimiittien ansiosta. Ponsse on tehnyt tarvittavat rahoitukselliset toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi ja rahoitustilannetta arvioidaan säännöllisesti.

Kyberturvallisuuden vahvistamiseksi Ponssella on tarkennettu ohjelmistopäivityskäytäntöjä ja käyttäjäohjeistuksia.


COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS

Covid-19-pandemia on saanut aikaan muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja toimintatavoissa. Yhtiössä on vältytty laajamittaisilta tartunnoilta, eikä toimintoja ole missään vaiheessa jouduttu keskeyttämään. Yhtiössä on noudatettu kaikkia terveysviranomaisten suosituksia ja päätöksenteon lähtökohtana on pidetty asiakkaiden ja ponsselaisten terveyttä ja turvallisuutta.

Covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen toimintaympäristöömme erityisesti toimittajaverkoston kautta ja voi näin ollen heikentää tehtaan materiaalisaatavuutta. Lisäksi pandemia voi vaikuttaa tavarantoimituksiin logististen solmupisteiden ruuhkautuessa tai pysähtyessä esimerkiksi satamissa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 396,6 (402,2) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 357,1 (257,5) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Chile SpA, Chile; Ponsse Czech s.r.o, Tšekki (1.4.2022 alkaen) sekä Epec Oy, Suomi. Lisäksi konserniin kuuluvat OOO Ponssen 100 % omistama kiinteistöyhtiö Ponsse Centre Venäjällä ja Ponsse Oyj:n osakkuusyhtiö Sunit Oy Suomessa 34 prosentin omistusosuudella.

Ponsse on saattanut 17.3.2022 päätökseen Chilen liiketoimintaansa liittyvän omaisuuserien hankinnan sekä 1.4.2022 Tšekin liiketoimintaansa liittyvän osakekannan hankinnan.

Ponsse tiedotti 28.6.2022 allekirjoittaneensa kauppakirjan Venäjän ja Valko-Venäjän PONSSE-palveluista vastanneen tytäryhtiönsä OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä. Kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan tilikauden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Kaupan toteutuminen vaatii paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksynnän.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 14,0 (11,5) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 5,8 (3,9) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 17,5 (11,1) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Kansainvälisen PONSSE-palveluverkoston johdossa toimivat konsernin myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Ponssen tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle. Konsernin aluejohtajat raportoivat jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtajalle Jussi Hentuselle.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla.
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi, Tanska ja Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska 19.9.2022 saakka, Jean Sionneau 20.9.2022 alkaen),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria),
Tarmo Saks (Puola ja Slovakia) ja
Jakub Hacura (Tšekki 1.4.2022 alkaen).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 016 (1 789) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2 076 (1 807) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.6.2022 oli 865 817 kappaletta, joka on 3,1 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 27,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 24,00 euroa osakkeelta ja ylin 44,40 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 25,25 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 707,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 7.4.2022.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailmantalouden elpyminen covid-19-pandemiasta ja kysynnän nopea kasvu ennen Ukrainan konfliktia ovat johtaneet tiettyjen komponenttien, kuten puolijohteiden, saatavuusongelmiin. Talouden nopeat suhdannemuutokset ja edelleen kiihtyvä inflaatio saattavat heikentää osien saatavuutta ja nostaa materiaalikustannuksia. Epävakaa maailmantalouden tilanne saattaa heikentää myös metsäkoneiden kysyntää.

Lähiajan riskeihin ja niiden hallintaan heijastuu voimakkaasti Venäjän sota Ukrainassa, mikä vaikuttaa merkittävästi yhtiön kannattavuuden kehitykseen tulevaisuudessa. Ukrainan sodan vaikutuksista Ponssen toimintaan on kerrottu tarkemmin kappaleessa ”UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET”.

Epävarmuutta voi lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Covid-19-pandemian vaikutuksista on kerrottu tämän tiedotteen kappaleessa ”COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS”.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja ja koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Ponsse antoi tulosohjauksen 25.4.2022, jolloin Venäjän viennin keskeytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta euromääräisen liikevoiton arvioitiin olevan vuonna 2022 merkittävästi heikompi kuin 2021.

Ponsse tiedotti 28.6.2022 allekirjoittaneensa kauppakirjan Venäjän ja Valko-Venäjän PONSSE-palveluista vastanneen tytäryhtiönsä OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä. Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Tämän johdosta yhtiö raportoi ja ohjaa tästä edes jatkuvia liiketoimintojaan.

Ponsse antoi 8.8.2022 uuden tulosohjauksen jatkuvien liiketoimintojen osalta. Yhtiön euromääräisen liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2022 samalla tasolla kuin vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liiketulos vuonna 2021 (50,0 miljoonaa euroa, 8,2 prosenttia liikevaihdosta). Yhtiön suhteellisen kannattavuuden arvioidaan kuitenkin heikentyvän merkittävästi Venäjän liiketoiminnasta vetäytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta.

Ukrainan kriisi kasvattaa riskejä osien ja komponenttien saatavuuden heikentymisestä ja kustannusten noususta. Riskien hallintaan pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa. Myös covid-19-pandemia voi aiheuttaa merkittäviä haasteita sekä toimittajaverkostossa että yhtiön omissa toiminnoissa. Ponsse priorisoi investointeja voimakkaasti ja kulujen tarkkaa kontrollointia jatketaan ja tehostetaan.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
 

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

1-6/22

1-6/21

1-12/21

LIIKEVAIHTO

352 043

294 880

608 271

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

38 147

21 116

12 696

Liiketoiminnan muut tuotot

 

1 396

1 095

2 924

Materiaalit ja palvelut

 

-264 621

-210 929

-411 049

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-55 687

-44 894

-87 655

Poistot

 

-13 402

-9 920

-20 140

Liiketoiminnan muut kulut

 

-36 004

-24 532

-55 050

LIIKETULOS

 

21 873

26 815

49 998

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

117

34

19

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-1 624

-451

-1 911

TULOS ENNEN VEROJA

20 367

26 397

48 107

Tuloverot

 

-5 801

-9 138

-12 936

JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN TULOS

 

14 567

17 260

35 171

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos

 

-200

7 527

19 903

TILIKAUDEN TULOS

 

14 367

24 786

55 073

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

13 632

3 024

3 915

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

27 999

27 810

58 989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake jatkuvista toiminnoista

0,52

0,62

1,26

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake lopetetuista toiminnoista

-0,01

0,27

0,71

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

0,51

0,89

1,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6/22

4-6/21

 

LIIKEVAIHTO

195 919

152 136

 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

15 595

5 506

 

Liiketoiminnan muut tuotot

 

707

718

 

Materiaalit ja palvelut

 

-142 296

-104 054

 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-30 277

-23 603

 

Poistot

 

-7 001

-4 856

 

Liiketoiminnan muut kulut

 

-19 732

-11 533

 

LIIKETULOS

 

12 914

14 315

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

116

-51

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-2 743

1 126

 

TULOS ENNEN VEROJA

10 287

15 390

 

Tuloverot

 

-3 714

-3 512

 

JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN TULOS

 

6 573

11 877

 

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos

 

-3 512

4 111

 

TILIKAUDEN TULOS

 

3 060

15 989

 

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

11 794

1 001

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

14 855

16 989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake jatkuvista toiminnoista

0,23

0,42

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake lopetetuista toiminnoista

-0,13

0,15

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

0,11

0,57

 

KONSERNITASE (1 000 eur)

 

30.6.22

30.6.21

31.12.21

VARAT

 

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

45 763

39 771

42 087

Liikearvo

6 024

3 806

3 801

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

108 061

111 328

112 127

Sijoitukset

428

371

373

Osuudet osakkuusyrityksissä

886

800

785

Pitkäaikaiset saamiset

232

901

173

Laskennalliset verosaamiset

4 464

4 195

3 360

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

165 858

161 172

162 706

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

 

Vaihto-omaisuus

222 894

170 448

167 414

Myyntisaamiset

54 140

48 367

43 394

Tuloverosaaminen

766

2 056

938

Muut lyhytaikaiset saamiset

22 481

20 717

17 270

Rahavarat

35 138

58 682

120 900

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

335 419

300 269

349 916

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät varat

39 746

 

 

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

541 023

461 441

512 622

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

Osakepääoma

7 000

7 000

7 000

Muut rahastot

3 460

3 460

3 460

Muuntoerot

21 979

7 456

8 347

Omat osakkeet

-2

-2

-2

Kertyneet voittovarat

276 393

248 138

278 462

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

308 830

266 052

297 267

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Korolliset velat

51 170

50 885

49 851

Laskennalliset verovelat

766

812

967

Muut pitkäaikaiset velat

84

90

87

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

52 019

51 787

50 905

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

 

Korolliset velat

4 453

4 141

4 927

Varaukset

4 274

4 739

4 550

Tilikauden verovelat

5 449

2 565

901

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

152 197

132 158

154 054

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

166 374

143 602

164 450

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat

13 800

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

541 023

461 441

512 622


RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

 

 

1-6/22

1-6/21

1-12/21

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:

 

 

 

 

Tilikauden tulos

14 367

24 786

55 073

Oikaisut:

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

3 981

423

1 836

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

-117

-34

-19

Poistot

 

14 514

12 039

25 251

Tuloverot

 

5 800

11 110

18 131

Muut oikaisut

 

885

1 619

-1 016

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

39 429

49 943

99 256

 

 

 

 

 

Käyttöpääoman muutos:

 

 

 

 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

-15 900

-19 993

-12 835

Vaihto-omaisuuden muutos

 

-59 465

-25 574

-22 371

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

3 631

34 732

57 525

Pakollisten varausten muutos

 

-275

-240

-429

Saadut korot

 

139

62

190

Maksetut korot

 

-565

-664

-1 062

Muut rahoituserät

 

-377

-1 625

279

Maksetut verot

 

-4 122

-11 516

-18 126

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)

 

-37 505

25 126

102 429

 

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-17 754

-11 273

-24 856

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

239

141

776

Investoinnit tytäryhtiösijoituksiin

-4 688

0

0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)

 

-22 203

-11 132

-24 080

 

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut

-852

-60 119

-61 031

Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut

-1 737

-1 501

-3 113

Maksetut osingot

 

-16 800

-16 800

-16 800

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)

 

-19 389

-78 420

-80 943

 

 

 

 

 

Rahavarojen muutos (A+B+C)

 

-79 097

-64 426

-2 594

 

 

 

 

 

Rahavarat 1.1.

 

120 900

123 611

123 611

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

 

-1 763

-503

-116

Rahavarat 30.6./31.12.

 

40 040

58 682

120 900 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma

 

 

 

 

 

 

B = Ylikurssi- ja muut rahastot

 

 

 

 

 

C = Muuntoerot

 

 

 

 

 

 

D = Omat osakkeet

 

 

 

 

 

E = Kertyneet voittovarat 

F = Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

 

A

B

C

D

E

F

OMA PÄÄOMA 1.1.2022

7 000

3 460

8 347

-2

278 462

297 267

Muuntoerot

 

 

13 632

 

 

13 632

Katsauskauden tulos

 

 

 

 

14 367

14 367

Katsauskauden laaja tulos

 

 

13 632

 

14 367

14 367

Osingonjako

 

 

 

 

-16 800

-16 800

Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

30

30

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

334

334

OMA PÄÄOMA 30.6.2022

7 000

3 460

21 979

-2

276 393

308 830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2021

7 000

3 460

4 431

-2

240 149

255 038

Muuntoerot

 

 

3 024

 

 

3 024

Katsauskauden tulos

 

 

 

 

24 786

24 786

Katsauskauden laaja tulos

 

 

3 024

 

24 786

27 810

Osingonjako

 

 

 

 

-16 800

-16 800

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

3

3

OMA PÄÄOMA 30.6.2021

7 000

3 460

7 456

-2

248 138

266 052

 

SEGMENTTITIEDOT (1 000 eur)

Konsernin toimintasegmentit perustuvat maantieteelliseen aluejakoon. Toimintasegmentit on määritelty perustuen raportteihin, joita konsernin johtoryhmä käyttää operatiivisessa päätöksenteossa. Konserni on muuttanut segmenttijakoaan, kun Venäjän toiminnot on luokiteltu lopetettuihin toimintoihin ja myytävänä oleviin omaisuuseriin IFRS 5 -standardin mukaisesti eivätkä ne sisälly jatkuvien liiketoimintojen raporttiin.

 

TOIMINTASEGMENTIT

1-6/2022

Pohjois-Eurooppa

Keski- ja Etelä-Eurooppa

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Muut maat

Yhteensä

Segmentin liikevaihto

240 855

82 699

120 435

14 361

458 350

Segmentin väliset tuotot

-102 796

-2 086

-1 304

-120

-106 307

LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA

138 060

80 612

119 132

14 241

352 043

 

 

 

 

 

 

Segmentin liiketulos

 -298

9 472

11 491

2 122

22 787

Kohdistamattomat erät

 

 

 

 

-915

LIIKETULOS

-298

9 472

11 491

2 122

21 873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTASEGMENTIT

 

 

 

 

 

1-6/2021

Pohjois-Eurooppa

Keski- ja Etelä-Eurooppa

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Muut maat

Yhteensä

Segmentin liikevaihto

235 837

75 021

86 654

13 155

410 668

Segmentin väliset tuotot

-112 504

-1 765

-1 462

-57

-115 788

LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA

123 334

73 257

85 192

13 098

294 880

 

 

 

 

 

 

Segmentin liiketulos

2 362

10 712

10 276

2 265

25 615

Kohdistamattomat erät

 

 

 

 

1 201

LIIKETULOS

2 362

10 712

10 276

2 265

26 815

 

 

30.6.22

30.6.21

31.12.21

1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)

 

 

1 019

789

775


2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)

 

30.6.22

30.6.21

31.12.21

Takaukset muiden puolesta

 

20

20

20

Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu

 

 

6 645

7 584

7 272

Muut vastuut

 

 

2 46

32

112

YHTEENSÄ

 

 

6 912

7 636

7 404


3. VARAUKSET (1 000 eur)

 

 

Takuuvaraus

 

1.1.2022

 

 

4 550

 

Lisätyt varaukset

 

 

251

 

Perutut varaukset

 

 

-527

 

30.6.2022

 

 

4 274

 


4. MAKSETUT OSINGOT (1 000 eur)

 

 

30.6.22

30.6.21

Osinko per osake 0,60 eur (0,60 eur)

 

 

16 800

16 800


5. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (1 000 eur)

 

1-6/22

1-6/21

Lisäykset

 

 

 

17 760

8 715

Vähennykset

 

 

 

-10 653

-9 697

YHTEENSÄ

 

 

 

7 106

-982


6. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 

1-6/22

1-6/21

Johdon työsuhde-etuudet (1 000 eur)

 

 

 

 

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

 

 

2 411

2 064

Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet

 

 

0

0

Eläkesitoumukset, lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva

 

 

587

538

Hallituksen jäsenille hallitustehtävistä suoritetut korvaukset

 

 

 

150

142


7. LOPETUT TOIMINNOT

Ponsse tiedotti 28.6.2022 allekirjoittaneensa kauppakirjan Venäjän ja Valko-Venäjän PONSSE-palveluista vastanneen tytäryhtiönsä OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä. Kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan tilikauden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Kaupan toteutuminen vaatii paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Jollei toisin ole mainittu, tässä puolivuosikatsauksessa kerrotut luvut koskevat jatkuvia toimintoja. Tasetta ei ole oikaistu vertailukaudelta. Rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu.

Yritysjärjestelyllä ei ole merkittävää tulosvaikutusta, eikä Ponsse ole kirjannut toisen vuosineljänneksen tuloslaskelmaan merkittävää arvonalentumista tai myyntivoittoa kaupan seurauksena. Kumulatiivinen RUB/EUR-muuntoero oli 2,9 miljoonaa euroa vuoden 2022 toisen neljänneksen lopussa. Kumulatiivinen muuntoero kirjataan tuotoksi tuloslaskelmaan, kun kauppa on saatu päätökseen. Puolivuotiskatsauksessa on käytetty RUB/EUR-keskikurssina 82,428243 ja päätöskurssina 56,999.


 

LOPETETTUJEN LIIKETOIMINTOJEN TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

1-6/22

1-6/21

1-12/21

LIIKEVAIHTO

23 407

55 911

141 727

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

-1 177

2 170

-195

Liiketoiminnan muut tuotot

 

91

94

648

Materiaalit ja palvelut

 

-14 154

-36 558

-88 301

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-3 027

-6 513

-15 180

Poistot

 

-1 112

-2 119

-5 111

Liiketoiminnan muut kulut

 

-1 872

-3 514

-8 566

LIIKETULOS

 

2 157

9 471

25 023

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-2 357

28

75

TULOS ENNEN VEROJA

-201

9 499

25 098

Tuloverot

 

1

-1 972

-5 195

TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA

 

-200

7 527

19 903LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN VAIKUTUS TASEESEEN (1 000 eur)

 

30.6.22

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELLUT OMAISUUSERÄT

 

Aineettomat hyödykkeet

38

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

11 547

Laskennalliset verosaamiset

1 188

Vaihto-omaisuus

13 050

Myyntisaamiset

3 498

Tuloverosaaminen

998

Muut lyhytaikaiset saamiset

4 526

Rahavarat

4 903

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELLUT OMAISUUSERÄT YHTEENSÄ

39 746

 

 

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VELAT

 

 

Korolliset velat

29

Laskennalliset verovelat

37

Tilikauden verovelat

3

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

13 731

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VELAT YHTEENSÄ

13 800LOPETETTUJEN LIIKETOIMINTOJEN RAHAVIRTA (1 000 eur)

 

 

1-6/22

1-6/21

1-12/21

Liiketoiminnan rahavirta

-8 581

-1 120

19 881

Investointien rahavirta

-908

-927

-989

Rahoituksen rahavirta

 

-10

-39

-72

Kauden rahavirta

 

-9 500

-2 086

18 821TUNNUSLUVUT

 

 

30.6.22

30.6.21

31.12.21

Tutkimus- ja kehityskulut (Me)

 

14,0

11,5

23,8

Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)

 

 

17,5

11,3

24,9

% liikevaihdosta

 

 

5,0

3,8

4,1

Henkilöstö keskimäärin

 

 

2 016

1 789

1 825

Tilauskanta (Me)

 

 

357,1

257,5

312,5

Omavaraisuusaste %

 

 

59,0

59,5

60,7

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), jatkuvat liiketoiminnot

 

0,52

0,62

1,26

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), lopetut liiketoiminnot

 

-0,01

0,27

0,71

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)

 

0,51

0,89

1,97

Oma pääoma/osake (eur)

 

 

10,10

9,50

10,62

Saadut tilaukset (Me)

 

 

396,6

402,2

770,7TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:
Tulos ennen veroja + rahoituskulut (jatkuvista liiketoiminnoista)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo jatkuvista liiketoiminnoista. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, %:
Korolliset rahoitusvelat – rahavarat
-----------------------------------------------
Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake, jatkuvat liiketoiminnot:
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake, lopetetut liiketoiminnot:
Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake:
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

Saadut tilaukset:
Tilikauden liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista + Jatkuvien liiketoimintojen tilauskannan muutos tilikauden aikana


Puolivuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Puolivuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2021 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 9. elokuuta 2022

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.
 

Dokumentit