News2

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

angle-left Kutsu Ponssen varsinaiseen yhtiökokoukseen
Takaisin

Kutsu Ponssen varsinaiseen yhtiökokoukseenPonsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 7.4.2022 kello 9.00.

Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä.

 

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä niin sanotun väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.
 

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia tai kysymyksiä. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. “Ohjeita kokoukseen osallistuville”.
 

Yhtiön hallitus, johtoryhmä, tilintarkastaja ja hallituksen jäseniksi ehdolla olevat henkilöt eivät osallistu yhtiökokoukseen, eivätkä he tule pitämään puheenvuoroja. Yhtiökokoukseen ei myöskään järjestetä videoyhteyttä.
 

Yhtiö kuitenkin järjestää yhtiökokouksen jälkeen 7.4.2022 kello 12.00 alkaen yhtiökokoukseen ilmoittautuneille ja/tai ennakkoon äänestäneille osakkeenomistajille erillisen virtuaalisen tilaisuuden, jossa kuullaan muun muassa hallituksen puheenjohtajan tervehdys sekä toimitusjohtajan puheenvuoro. Virtuaalitilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle. Pyydämme osakkeenomistajia huomioimaan, että virtuaalitilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta eikä siihen osallistuvia osakkeenomistajia kirjata kokoukseen läsnä oleviksi. Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut yhtiökokoukselle osoitettavat kysymykset on tehtävä ennakkoon jäljempänä kuvattavan mukaisesti. Lisätietoja tilaisuuteen osallistumisesta esitetään yhtiön internetsivuilla kohdassa ”Yhtiökokous 2022”.

 

  1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
     

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja, varatuomari Jari Kääriäinen. Mikäli Jari Kääriäinen ei painavasta syystä voi toimia puheenjohtajana, yhtiön hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja Petri Härkönen. Mikäli Petri Härkönen ei painavasta syystä voi toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, yhtiön hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, yhtiön 16.3.2022 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus on katsottavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/ 22.3.2022 klo 12 alkaen.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Ponssen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 20.4.2022. Lisäksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,25 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta. 

Koska hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi jakaa osinkoa vähemmän kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7§:ssä säädetään, yhtiö on velvollinen jakamaan vähemmistöosingon, mikäli tätä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on vähintään puolet tilikauden voitosta, mutta osakkeenomistaja ei voi kuitenkaan vaatia voittona jaettavaksi enempää kuin kahdeksan (8) prosenttia yhtiön omasta pääomasta. Vähemmistöosingon määrä on näin ollen 18 145 799,41 (0,648 euroa/osake), mikä vastaa 8 % yhtiön omasta pääomasta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vastaehdotusta tai vaatimusta yhtiölle tarvitse erikseen esittää. Hallitus on ilmoittanut huomioivansa mahdollisesti jaettavan vähemmistöosingon määrän vähennyksenä valtuutuksen nojalla jaettavien varojen määrässä edellyttäen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään varojenjaosta ehdotetun mukaisesti.

9. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle 

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2021 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.
 
 

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

11. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, yhtiön pörssitiedotteella 16.3.2022 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi#/, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Ponssen toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiön palkitsemisraportin hyväksymistä. 

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan.

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 48.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45.000 euroa ja jäsenelle 38.000 euroa vuodessa. Hallituksen kokouksista aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti. 

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) henkilöä. Aiemmin jäseniä oli seitsemän (7).

14. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Juha Vanhainen, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén, Jukka Vidgrén sekä Jarmo Vidgrén sekä uutena jäsenenä Ilpo Marjamaa. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Uudeksi jäseneksi ehdolla oleva Ilpo Marjamaa (DI, tuotantotekniikka, s. 1961) toimii hallitusammattilaisena. Hänellä on laaja kokemus liiketoiminnan strategisesta suunnittelusta ja kansainvälisen tuotannon ja logistiikan johtamisesta. Marjamaa on toiminut vuosina 1999–2020 Kone Oyj:n palveluksessa erilaisissa strategian ja liiketoiminnan kehityksen sekä myyntiin, tuotantoon ja logistiikkaan liittyvissä johtotehtävissä. Marjamaa on Hetitec Oy:n hallituksen jäsen. Ehdottavien osakkeenomistajien arvion mukaan Marjamaa on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Muiden ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus#/

Osakkeenomistajat ehdottavat, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkiota yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Ari Eskelinen tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

17. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yhtiön kasvustrategiaa tukevien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen.

18. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio­oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 250.000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tehtävien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2021 hallitukselle antamat valtuutukset yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta.

19. Kokouksen päättäminen 


B. Yhtiökokousasiakirjat
 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen sekä palkitsemisraportti ovat osakkeenomistajien nähtävinä kolmen viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, osoite Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön internetsivuilla https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/.

Ponsse Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/taloudellista-tietoa/vuosikertomukset#/ 16.3.2022. Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi#/

Kokouskutsusta ja muista edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle kopio. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 21.4.2022 alkaen.
 

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

 

Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osak-keenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla eikä voi myöskään osallistua reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille löytyy alta kohdasta C.4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat”.

 

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia tai kysymyksiä.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat tiistaina 22.3.2022 klo 12, kun jäljempänä kohdassa 5 esitetty määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään torstaina 31.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja ennakkoäänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 22.3.2022 klo 12.00 – 31.3.2022 klo 16.00 seuraavilla tavoilla:

 

a)      sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/.

Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen tapahtuu y-tunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käyttämällä. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai suomalaisella mobiilivarmenteella.

b)      sähköpostitse tai postitse

 

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki. Ennakkoäänestyslomake tulee saataville yhtiön internetsivuille osoitteeseen https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/ ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 22.3.2022 klo 12.00 tai pian sen jälkeen.
 

Osakkeenomistajan ennakkoäänet kirjataan ja otetaan huomioon edellyttäen, että hän ilmoittautuu ja äänestää ennakkoon annettujen ohjeiden mukaisesti ja toimittaa tässä yhteydessä asianmukaisesti kaikki tarvittavat tiedot ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

Äänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.


3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, kutakin arvo-osuustiliä koskevat erilliset valtakirjat on toimitettava ja valtuutusasiakirjoilla on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli tulee saataville yhtiön internetsivuille osoitteeseen https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/ ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 22.3.2022 12.00 tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen on äänestettävä ennakkoon postitse tai sähköpostitse tässä kutsussa kuvatulla tavalla (asiamies ei voi äänestää sähköisen ennakkoäänestysjärjestelmän kautta).

Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Ponsse Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä. Valtakirjan ja ennakkoäänestyslomakkeen toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on ilmoittauduttava ja ennakkoäänestettävä kohdassa C.4 ”Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat” annettujen ohjeiden mukaisesti.


4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2022 Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään maanantaina 4.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään maanantaina 4.4.2022 klo 10.00 mennessä.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

 

5. Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen petri.harkonen@ponsse.com viimeistään maanantaina 21.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua kokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/ viimeistään tiistaina 22.3.2022 klo 10.00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen petri.harkonen@ponsse.com viimeistään torstaina 24.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/ viimeistään tiistaina 29.3.2022.

Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Ponsse Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 16.3.2022 on 28.000.000 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 28.000.000 ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä on hallussaan 227 omaa osaketta.

 

Vieremällä 16. maaliskuuta 2022
 

PONSSE OYJ

Hallitus
 

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen, puh. 020 768 800 tai 050 409 8362 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com 
 

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.                                                

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pohjoismaisella listalla.  

Dokumentit