News2

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

angle-left Kutsu Ponssen yhtiökokoukseen
Takaisin

Kutsu Ponssen yhtiökokoukseen

Ponsse Oyj:n (”Ponsse”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään koronaviruspandemian vuoksi erityisjärjestelyin 27.5.2020 klo 10.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkavat klo 9.30.

Ponsse suhtautuu koronavirustilanteeseen vakavasti ja näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että yhtiökokoukseen osallistuvien henkilöiden määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Tämän vuoksi yhtiö pyytää, että osakkeenomistajat pidättäytyvät osallistumasta kokoukseen paikan päällä ja sen sijaan käyttämään äänioikeuttaan valtuuttamalla maksutta Asianajaja Jaana Tervakosken Asianajotoimisto Kääriäinen Oy:stä edustamaan itseään yhtiökokouksessa sekä seuraamaan kokousta videolähetyksen välityksellä. Yhtiökokouksen erityisjärjestelyt on selostettu tarkemmin kutsun kohdassa d.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ennakkoon ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esityksiä yhtiökokouksen päätöksiksi. Kokoukseen osallistumisen sijaan myös yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen pääosin valtakirjalla.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Puheenjohtajan valitseminen 

3. Sihteerin kutsuminen 

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

7. Esityslistan hyväksyminen 

8. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 

11. Osingonmaksu 

Ponssen hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.5.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 5.6.2020.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

13. Yhtiön palkitsemispolitiikka 

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on esitelty tämän yhtiökokouskutsun liitteessä 1. 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiön palkitsemispolitiikan hyväksymistä. 

14. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan palkkioista seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 48.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 45.000 euroa ja jäsen 38.000 euroa vuodessa. 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että tilintarkastajille maksetaan palkkiota yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemän (7) henkilöä. 

16. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Juha Vanhainen, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén, sekä hallituksen uudeksi jäseneksi Jarmo Vidgrén. 

44-vuotiaalla Jarmo Vidgrénillä (markkinointimerkonomi) on laaja kokemus Ponssen kansainvälisestä liiketoiminnasta ja johtoryhmätyöskentelystä. Hän on toiminut Ponsse-konsernin myynti- ja markkinointijohtajana, toimitusjohtajan varamiehenä ja Ponsse-konsernin tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana vuodesta 2008 alkaen. Jarmo Vidgrén on aloittanut Ponssen palveluksessa vuonna 1997 ja ollut Ponsse Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2001. Aiemmin Vidgrén on toiminut Pohjois-Euroopan aluejohtajana (Vice President), kotimaan myyntijohtajana ja aluemyyntipäällikkönä sekä Ponsse AB:n takuukäsittelijänä ja vaihtokoneiden aluemyyntipäällikkönä. 

17. Tilintarkastajan valitseminen tilivuodelle 2020 

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab tilikaudelle 2020. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Ari Eskelinen tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Hallitus myös ehdottaa, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta. 

Hallituksen ehdotus perustuu tilintarkastuksen kilpailuttamiseen. Kilpailutuksen johdosta yhtiö sai tarjoukset kolmelta tilintarkastusyhteisöltä. Hallitus arvioi tilintarkastajaehdokkaita useilla valintakiriteereillä, joita ovat olleet muun muassa Ponssen ja toimialan ymmärrys, tilintarkastuksen korkea laatu, kyky toteuttaa tarkastus nykyaikaisilla tarkastusmetodeilla ja työkaluilla sekä palkkion kilpailukykyisyys. Valintakriteerit on ilmoitettu läpinäkyvästi kaikille ehdokkaille valintaprosessissa. Hallituksen arvion mukaan tarjoajista KPMG Oy Ab täyttää parhaiten tarjouspyynnössä etukäteen määritellyt valintakriteerit. 

Hallitus toteaa, että mikään kolmas osapuoli ei ole vaikuttanut ehdotukseen, eikä hallitukselta ole edellytetty sellaisen EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen noudattamista, jolla rajoitetaan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitsemista. 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

18. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2021 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan. 

19. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250.000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.  

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2021 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan. 

20. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallitusta päättämään suunnatusta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 200.000 osaketta, jonka määrä vastaa noin 0,7 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana. Hallitus päättää kaikista osakeannin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan poiketa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.  

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. 

21. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle 

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota vuodelta 2019 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi.  

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta. 

22. Muut asiat 

23. Kokouksen päättäminen 

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu, tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen sekä palkitsemispolitiikka ovat osakkeenomistajien nähtävinä kolmen viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, osoite Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ponsse.com/yhtiokokous.  

Ponsse Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ponsse.com/fi/sijoittajat/taloudellista-tietoa/vuosikertomukset. Yhtiön päivitetty selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemispolitiikka ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ponsse.com/fi/sijoittajat/hallinnointi.

Hallituksen ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemispolitiikka ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainitulla internetsivuilla viimeistään 10.6.2020.
 

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 

a) Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.5.2020 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ponsse Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään sunnuntaina 17.5.2020 ennen klo 16:00 internetissä osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous tai kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.  

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus ja mahdollisen avustajan nimi. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 pykälän mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

b) Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitettava osakkeet, joiden perustella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Kokouksessa läsnä olevien henkilömäärän minimoimiseksi osakkeenomistajia pyydetään olemaan osallistumatta henkilökohtaisesti kokoukseen ja sen sijaan käyttämään äänioikeuttaan antamalla valtakirja yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua hyödyntäen. Tarkempia lisätietoja valtakirjapalvelusta löytyy kutsun kohdasta d.

c) Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä on oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.5.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.5.2020 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

d) Yhtiökokouksen erikoisjärjestelyt

Toivomme, että osakkeenomistajat ymmärtävät yllä kuvatut koronapandemian aiheuttamat muutokset yhtiökokousjärjestelyihin ja pidättäytyvät osallistumasta kokoukseen paikan päällä. Kokouksessa läsnä olevan henkilömäärän minimoimiseksi osakkeenomistajia kehotetaan välttämään henkilökohtaista osallistumista yhtiökokoukseen ja sen sijaan seuraamaan yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä.

Ponsse noudattaa seuraavia erityisjärjestelyjä yhtiökokouksessa osakkeenomistajien ja yhtiön edustajien terveyden suojelemiseksi:

  • Osakkeenomistajat voivat halutessaan lähettää etukäteen kysymyksiä yhtiön johdolle yhtiön internetsivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.
  • Yhtiökokouksen kesto on mahdollisimman lyhyt kattaen yhtiökokouskutsussa mainittujen asiakohtien käsittelyn ja mm. toimitusjohtajankatsaus rajoitetaan tavallista lyhyempään esitykseen.
  • Yhtiön hallituksen jäsenten osallistuminen rajoitetaan minimiin ja uusi ehdolla oleva hallituksen jäsen ei ole paikalla yhtiökokouksessa vaan esittäytyy videon välityksellä. Esittely on yhtiökokouksen jälkeen löydettävissä myös yhtiön internetsivuilta.
  • Yhtiökokouksessa ei ole lainkaan tarjoiluja, eikä siellä järjestetä erityistä ohjelmaa tai jaeta mitään ylimääräistä.
  • Tilaisuudessa on tarjolla käsidesiä.
  • Osallistujat tullaan sijoittamaan istumaan mahdollisimman väljästi.
  • Tarvittaessa osallistujat jaetaan useaan pienempään tilaan.

Poikkeustilanteen takia Ponsse pyytää osakkeenomistajia seuraamaan ja tutustumaan etukäteen yhtiön internetsivuilla (www.ponsse.com/yhtiokokous) olevaan yhtiökokousta koskevaan ohjeistukseen, jota tullaan päivittämään tarvittaessa.
 

  1. Ohjeet suoran videolähetyksen seuraamiseen

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta suoran videolähetyksen välityksellä internetin kautta. Linkki lähetetään yhtiökokoukseen ilmoittautuneille sähköpostitse kokousta edeltävänä päivänä, mikäli osakkeenomistaja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut sähköpostiosoitteensa.

Pyydämme osakkeenomistajia huomioimaan, että videolähetyksen kautta kokousta seuraavia osakkeenomistajia ei kirjata kokoukseen läsnä oleviksi ja videolähetys ei mahdollista kysymysten esittämistä tai äänestämistä yhtiökokouksessa. Kysymyksiä voi esittää ennakkoon yhtiön internetsivuilla www.ponsse.com/yhtiokokous ilmoitetun linkin kautta.

  1. Yhtiön tarjoama valtakirjapalvelu

Äänioikeutensa käyttämiseksi osakkeenomistajia pyydetään käyttämään mahdollisuutta valtuuttaa Asianajaja Jaana Tervakoski Asianajotoimisto Kääriäinen Oy:stä tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään äänivaltaa yhtiökokouksessa hänen puolestaan. Edellä kuvattu valtuuttaminen on osakkeenomistajalle maksutonta. Osakkeenomistajan on valtakirjan antamisen lisäksi myös ilmoittauduttava yhtiökokoukseen tämän kutsun mukaisesti.

Valtakirja ja äänestysohjeet löytyvät osoitteesta www.ponsse.com/yhtiokokous ja ne pyydetään lähettämään täytettyinä joko sähköpostitse osoitteeseen tanja.kyllonen@ponsse.com tai postitse osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä ennen ilmoittautumisajan päättymistä viimeistään 17.5.2020 mennessä.

  1. Ohjeet ennakkokysymysten lähettämiselle

Osakkeenomistaja voi lähettää yhtiölle ennakkoon kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista yhtiökokouksen ilmoittautumisajan puitteissa viimeistään 17.5.2020 yhtiön internetsivuilla (www.ponsse.com/yhtiokokous) ilmoitetun linkin kautta. Puheenvuorot laaditaan mahdollisuuksien mukaan siten, että niissä vastataan ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin.
 

e) Muut tiedot 

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 28.000.000 osaketta, jotka tuottavat 28.000.000 ääntä.  

 

Vieremällä 5. toukokuuta 2020 

PONSSE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen, puh. 020 768 800 tai 050 409 8362 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.                                                

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pohjoismaisella listalla.  
Yhtiö viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuotta.

LIITE 1: Yhtiön palkitsemispolitiikka
LIITE 2: Ponsse Oyj:n yhtiökokouskutsu

Dokumentit