Corporate info

Corporate Info

Ponsse Oyj:n (jäljempänä myös Yhtiö) hallinnointi perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, Ponssen yhtiöjärjestykseen sekä Yhtiön toimielinten määrittelemiin politiikkoihin. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia Corporate Governance 2020 noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti. Vuoden 2019 aikana noudatettiin aikaisempaa vuoden 2015 hallinnointikoodia (”Hallinnointikoodi”), jonka suositusten mukaisiksi Yhtiön hallinnointia ohjaavat Ponssen hallinnointiperiaatteet on laadittu. Yhtiö noudattaa niin ikään Finanssivalvonnan antamia määräyksiä ja ohjeita. Yhtiön toiminnan eettisistä arvoista kerrotaan tarkemmin Yhtiön eettisessä ohjeistuksessa (Code of Conduct), joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla.

 

Ponsse Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Ponsse Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2019